Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BİR TIP FAKÜLTESİNDE İNTERN DOKTORLARIN HPV ENFEKSİYONU VE AŞISI HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 183 - 193, 31.05.2023
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.1265208

Öz

İnsan papilloma virüs (HPV) ile ilişkili kanserler göz önüne alındığında, primer korunmada HPV aşıları önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada bir tıp fakültesindeki intern doktorların HPV ve HPV aşısı bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel tipte olup veriler 1-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Google Forms üzerinden, online anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 21.0 paket programı ile yapılmış, tekli analizlerde Ki-kare testi kullanılmıştır. İntern doktorların %55,1’i kadın, %44,9’u erkek olup %36,9’u son 12 ay içerisinde cinsel olarak aktif olduğunu belirtti. HPV aşısı yaptırma oranı %8,6 iken aşıyı yaptırmama nedenleri olarak en sık pahalı olması (%65,4) ve kendisinin risk altında olduğunu düşünmüyor olması (%13,5) bildirildi. HPV ve HPV aşısı ile ilgili bilgi sorularına verilen doğru yanıtların oranı genelde %90’nın üstündeydi. Ancak bazı sorularda bu oranlar %70’e yaklaştı. HPV aşısı tutum sorularına bakıldığında öğrencilerin %86,4’ü aşıyı yaptırmak istediğini, %97,7’si aşıyı önereceğini, %89,7’si aşıya karşı çekincesinin olmadığını belirtti. İntern doktorların %75,4’ü HPV enfeksiyonu ve HPV aşısı hakkında daha fazla bilgilendirmenin gerekli olduğunu ve bu bilgilendirmenin en büyük oranla (%65,0) tıp fakültesi eğitimi yolu ile olmasını istedi. Sonuçta HPV enfeksiyonu ve HPV aşıları ile ilgili bazı konularda bilgilendirilme ihtiyacı olduğu, aşılanma oranlarının düşük olmasına karşın aşı ile ilgili tutumlarının olumlu olduğu görüldü. Bunlara dayanarak HPV aşısının rutin aşılama programına alınması ve ücretsiz uygulanmasının sağlanması, müfredatta konu ile ilgili bilgilerin daha fazla yer alması önerildi.

Destekleyen Kurum

Herhangi bir destek alınmamıştır.

Kaynakça

 • Rosalik K, Tarney C, Han J. Human Papilloma Virus Vaccination. Viruses. 2021 Jun 8;13(6):1091. DOI:10.3390/v13061091.
 • World Health Organization. Cervical cancer [Internet]. [cited 2022 Jun 18]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer.
 • Giuliano AR, Nyitray AG, Kreimer AR, Pierce Campbell CM, Goodman MT, Sudenga SL, et al. EUROGIN 2014 roadmap: differences in human papillomavirus infection natural history, transmission and human papillomavirus-related cancer incidence by gender and anatomic site of infection. Int J Cancer. 2015 Jun 15;136(12):2752-60. DOI: 10.1002/ijc.29082.
 • Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-49. DOI: 10.3322/caac.21660.
 • Fontham ETH, Wolf AMD, Church TR, Etzioni R, Flowers CR, Herzig A, et al. Cervical cancer screening for individuals at average risk: 2020 guideline update from the American Cancer Society. CA Cancer J Clin. 2020 Sep;70(5):321-46. DOI:10.3322/caac.21628.
 • World Health Organization. Immunization, Vaccines and Biologicals [Internet]. [cited 2022 Jun 19]. Available from: https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/diseases/human-papillomavirus-vaccines-(HPV).
 • Lei J, Ploner A, Elfström KM, Wang J, Roth A, Fang F, et al. HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. N Engl J Med. 2020 Oct 1;383(14):1340-8. DOI:10.1056/NEJMoa1917338.
 • Dubé E, Laberge C, Guay M, Bramadat P, Roy R, Bettinger J. Vaccine hesitancy: an overview. Hum Vaccin Immunother. 2013 Aug;9(8):1763-73. DOI:10.4161/hv.24657.
 • Rodriguez SA, Mullen PD, Lopez DM, Savas LS, Fernández ME. Factors associated with adolescent HPV vaccination in the U.S.: A systematic review of reviews and multilevel framework to inform intervention development. Prev Med. 2020 Feb;131:105968. doi:10.1016/j.ypmed.2019.105968.
 • Harmsen IA, Ruiter RA, Paulussen TG, Mollema L, Kok G, de Melker HE. Factors that influence vaccination decision-making by parents who visit an anthroposophical child welfare center: a focus group study. Adv Prev Med. 2012;2012:175694. DOI:10.1155/2012/175694.
 • Şahin HÖ, Özerdoğan Ö, Duran MN. Knowledge, attitudes, and behaviors of medical students regarding HPV and HPV vaccine. Family Practice and Palliative Care, 2020;5(3), 69-75. DOI:10.22391/fppc.639212.
 • Wanderley MDS, Sobral DT, Levino LA, Marques LA, Feijó MS, Aragão NRC. Students' HPV vaccination rates are associated with demographics, sexuality, and source of advice but not level of study in medical school. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2019 Dec 20;61:e70. DOI:10.1590/S1678-9946201961070.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Nüfus ve Konut Sayımı, 2021. [Internet]. [cited 2023 May 05]. Available from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Population-and-Housing-Census-2021-45866
 • Genç Dostu Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Hizmet Modeli ve İlgili Araştırmaların Sonuçları. Editör: Prof. Dr. Ayşe Akın. Hacettepe Üniversitesi, Ankara; 2006.
 • Yazganoğlu KD, Özarmağan G, Tozeren A, Özgülnar N. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlar. Türk Derm. 2012;46:20-5. DOI:10.4274/turkderm.31957.
 • Akalpler Ö, Eroğlu K. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015;2(2):1-19.
 • Sevil Ü, Ünsal Atan Ş, Taşçı Duran E, Bolsoy N. Üniversite öğrencilerinin cinsellik ve aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi, görüş ve uygulamaları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2012;28(1):13.
 • Goldfarb JA, Comber JD. Human papillomavirus (HPV) infection and vaccination: A cross-sectional study of college students' knowledge, awareness, and attitudes in Villanova, PA. Vaccine X. 2022 Jan 17;10:100141. DOI:10.1016/j.jvacx.2022.100141.
 • Daniel CL, McLendon L, Green CL, Anderson KJ, Pierce JY, Perkins A, et al. HPV and HPV Vaccination Knowledge and Attitudes Among Medical Students in Alabama. J Cancer Educ. 2021 Feb;36(1):168-77. DOI:10.1007/s13187-019-01613-3.
 • Padmanabha N, Kini JR, Alwani AA, Sardesai A. Acceptability of human papillomavirus vaccination among medical students in Mangalore, India. Vaccine. 2019 Feb 21;37(9):1174-81. DOI:10.1016/j.vaccine.2019.01.032.
 • Afonso NM, Kavanagh MJ, Swanberg SM, Schulte JM, Wunderlich T, Lucia VC. Will they lead by example? Assessment of vaccination rates and attitudes to human papilloma virus in millennial medical students. BMC Public Health. 2017 Jan 6;17(1):35. DOI:10.1186/s12889-016-3969-x.
 • Haddad SF, Kerbage A, Eid R, Kourie HR. Awareness about the human papillomavirus (HPV) and HPV vaccine among medical students in Lebanon. J Med Virol. 2022 Jun;94(6):2796-2801. DOI:10.1002/jmv.27509.
 • Özsaran Z, Demirci S, Aras AB. Tıp fakültesi öğrencileri arasında hpv aşısı bilgi düzeyini değerlendiren anket çalışması. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2011;14(2):44.
 • Aksoy H, Dağcıoğlu K, Durmuş M, Uyan DD, Sarı E, Fidancı İ, et al. Tıp fakültesi öğrencilerinin servikal kanser hakkında bilgi düzeyleri ve Human Papilloma Virus aşısına karşı tutumları. The Journal of Turkish Family Physician. 2021;12(2):66-75. DOI:10.15511/tjtfp.21.00266.

THE KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIORS OF INTERNS ABOUT HPV INFECTION AND VACCINE IN A FACULTY OF MEDICINE

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 183 - 193, 31.05.2023
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.1265208

Öz

Considering HPV-related cancers, HPV vaccines have an important place in primary prevention. In this study, it was aimed to determine the HPV and HPV vaccine knowledge, attitude status and vaccination rates in sixth grade students of a medical school. This is a cross-sectional study which and was conducted in a medical faculty between 1-31 August 2022. The information was collected by online survey method via Google Forms. Data analysis was done with SPSS 21.0 package program. Chi-square test was used in univariate analyzes. Approval was obtained from Ankara University Human Research Ethics Committee. The students were 55.1% female and 44.9% were male, and 8.6% of the students had HPV vaccine. The most common reasons for not getting vaccinated were the high price vaccine (65.4%) and the throught of not being was under risk (13.5%). The percentage of correct answers to information questions about HPV and HPV vaccine was generally above 90%. However, in some questions, these percentage approached 70%. Considering the HPV vaccine attitude questions, 86.4% of the students stated that they wanted to be vaccinated, 97.7% said they would recommend the vaccine, and 89.7% stated that they did not have any reservations about the vaccine. 75.4% of the students wanted to be informed more about HPV and HPV vaccines and stated that this information should be provided through the medical school education curriculum with the highest rate (65.0%). Although the correct answer rates to the HPV and HPV vaccine information questions of the students were high, it was observed that they needed to be informed about some issues. The attitudes of students towards the vaccine were positive despite the low vaccination rates. Based on these, it was recommended to include the HPV vaccine in the routine vaccination program and to provide free application, and to include more information on the subject in the curriculum.

Kaynakça

 • Rosalik K, Tarney C, Han J. Human Papilloma Virus Vaccination. Viruses. 2021 Jun 8;13(6):1091. DOI:10.3390/v13061091.
 • World Health Organization. Cervical cancer [Internet]. [cited 2022 Jun 18]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer.
 • Giuliano AR, Nyitray AG, Kreimer AR, Pierce Campbell CM, Goodman MT, Sudenga SL, et al. EUROGIN 2014 roadmap: differences in human papillomavirus infection natural history, transmission and human papillomavirus-related cancer incidence by gender and anatomic site of infection. Int J Cancer. 2015 Jun 15;136(12):2752-60. DOI: 10.1002/ijc.29082.
 • Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-49. DOI: 10.3322/caac.21660.
 • Fontham ETH, Wolf AMD, Church TR, Etzioni R, Flowers CR, Herzig A, et al. Cervical cancer screening for individuals at average risk: 2020 guideline update from the American Cancer Society. CA Cancer J Clin. 2020 Sep;70(5):321-46. DOI:10.3322/caac.21628.
 • World Health Organization. Immunization, Vaccines and Biologicals [Internet]. [cited 2022 Jun 19]. Available from: https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/diseases/human-papillomavirus-vaccines-(HPV).
 • Lei J, Ploner A, Elfström KM, Wang J, Roth A, Fang F, et al. HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. N Engl J Med. 2020 Oct 1;383(14):1340-8. DOI:10.1056/NEJMoa1917338.
 • Dubé E, Laberge C, Guay M, Bramadat P, Roy R, Bettinger J. Vaccine hesitancy: an overview. Hum Vaccin Immunother. 2013 Aug;9(8):1763-73. DOI:10.4161/hv.24657.
 • Rodriguez SA, Mullen PD, Lopez DM, Savas LS, Fernández ME. Factors associated with adolescent HPV vaccination in the U.S.: A systematic review of reviews and multilevel framework to inform intervention development. Prev Med. 2020 Feb;131:105968. doi:10.1016/j.ypmed.2019.105968.
 • Harmsen IA, Ruiter RA, Paulussen TG, Mollema L, Kok G, de Melker HE. Factors that influence vaccination decision-making by parents who visit an anthroposophical child welfare center: a focus group study. Adv Prev Med. 2012;2012:175694. DOI:10.1155/2012/175694.
 • Şahin HÖ, Özerdoğan Ö, Duran MN. Knowledge, attitudes, and behaviors of medical students regarding HPV and HPV vaccine. Family Practice and Palliative Care, 2020;5(3), 69-75. DOI:10.22391/fppc.639212.
 • Wanderley MDS, Sobral DT, Levino LA, Marques LA, Feijó MS, Aragão NRC. Students' HPV vaccination rates are associated with demographics, sexuality, and source of advice but not level of study in medical school. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2019 Dec 20;61:e70. DOI:10.1590/S1678-9946201961070.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Nüfus ve Konut Sayımı, 2021. [Internet]. [cited 2023 May 05]. Available from: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Population-and-Housing-Census-2021-45866
 • Genç Dostu Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Hizmet Modeli ve İlgili Araştırmaların Sonuçları. Editör: Prof. Dr. Ayşe Akın. Hacettepe Üniversitesi, Ankara; 2006.
 • Yazganoğlu KD, Özarmağan G, Tozeren A, Özgülnar N. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlar. Türk Derm. 2012;46:20-5. DOI:10.4274/turkderm.31957.
 • Akalpler Ö, Eroğlu K. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015;2(2):1-19.
 • Sevil Ü, Ünsal Atan Ş, Taşçı Duran E, Bolsoy N. Üniversite öğrencilerinin cinsellik ve aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi, görüş ve uygulamaları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2012;28(1):13.
 • Goldfarb JA, Comber JD. Human papillomavirus (HPV) infection and vaccination: A cross-sectional study of college students' knowledge, awareness, and attitudes in Villanova, PA. Vaccine X. 2022 Jan 17;10:100141. DOI:10.1016/j.jvacx.2022.100141.
 • Daniel CL, McLendon L, Green CL, Anderson KJ, Pierce JY, Perkins A, et al. HPV and HPV Vaccination Knowledge and Attitudes Among Medical Students in Alabama. J Cancer Educ. 2021 Feb;36(1):168-77. DOI:10.1007/s13187-019-01613-3.
 • Padmanabha N, Kini JR, Alwani AA, Sardesai A. Acceptability of human papillomavirus vaccination among medical students in Mangalore, India. Vaccine. 2019 Feb 21;37(9):1174-81. DOI:10.1016/j.vaccine.2019.01.032.
 • Afonso NM, Kavanagh MJ, Swanberg SM, Schulte JM, Wunderlich T, Lucia VC. Will they lead by example? Assessment of vaccination rates and attitudes to human papilloma virus in millennial medical students. BMC Public Health. 2017 Jan 6;17(1):35. DOI:10.1186/s12889-016-3969-x.
 • Haddad SF, Kerbage A, Eid R, Kourie HR. Awareness about the human papillomavirus (HPV) and HPV vaccine among medical students in Lebanon. J Med Virol. 2022 Jun;94(6):2796-2801. DOI:10.1002/jmv.27509.
 • Özsaran Z, Demirci S, Aras AB. Tıp fakültesi öğrencileri arasında hpv aşısı bilgi düzeyini değerlendiren anket çalışması. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2011;14(2):44.
 • Aksoy H, Dağcıoğlu K, Durmuş M, Uyan DD, Sarı E, Fidancı İ, et al. Tıp fakültesi öğrencilerinin servikal kanser hakkında bilgi düzeyleri ve Human Papilloma Virus aşısına karşı tutumları. The Journal of Turkish Family Physician. 2021;12(2):66-75. DOI:10.15511/tjtfp.21.00266.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arzu MİRZA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Epidemiyoloji
0000-0001-8713-3671
Türkiye


Meltem ÇÖL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
0000-0001-7089-1644
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 18 Mart 2023
Kabul Tarihi 24 Mayıs 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Mirza A. , Çöl M. BİR TIP FAKÜLTESİNDE İNTERN DOKTORLARIN HPV ENFEKSİYONU VE AŞISI HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2023; 8(2): 183-193.

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.