Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

MENOPOZ YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN MENOPOZ SEMPTOMLARI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 3, 314 - 325, 29.10.2023
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.1324420

Öz

Bu çalışma postmenopozal dönemde kadınlara verilen menopoz semptomlarını yönetme eğitiminin menopoz semptomları ve yaşam kalitesi düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Mayıs Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma, anket formlarının çevrimiçi platformlar aracılığıyla yayınlanması ve eğitimlerin video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi yoluyla 106 (53 Deney, 53 Kontrol) kadınla, randomize kontrollü olarak yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada deney grubuna 4 haftalık menopoz semptomlarını yönetme eğitimi videokonferans yöntemi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edildi. Çalışmada eğitim sonrası gruplar arasında Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ) ile Menopoza Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (MÖYKÖ) toplam ve alt boyutları puan ortalamaları karşılaştırılmış ve gruplar arasındaki farkın deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca deney grubunda eğitim sonrası kadınların vazomotor alan, psikososyal alan, fiziksel alan ve cinsel alan yakınma şiddetlerinin önemli düzeyde azaldığı ve yaşam kalitesinin önemli düzeyde arttığı belirlenmiştir (p<0,001). Sonuç olarak menopoz semptomları şikayatlerin azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılmasında menopoz semptomlarını yönetme eğitiminin kullanılması önerilebilir.

Destekleyen Kurum

Bulunmamaktadır

Kaynakça

 • 1. AlDughaither A, AlMutairy H, AlAteeq M. Menopausal symptoms and quality of life among Saudi women visiting primary care clinics in Riyadh, Saudi Arabia. International Journal Of Women's Health. 2015:645-53.
 • 2. World Health Organization, Contraception. 2012. Contract No: 30 May.
 • 3. Gönül K, Arslan H. Kadınların menopoz döneminde yaşadıkları sağlık sorunları ve baş etme yöntemleri. Cukurova Medical Journal. 2020;45(3):910-20.
 • 4. Ibrahim Z, Ahmed WS, El-Hamid S. Prevalence of menopausal related symptoms and their impact on quality of life among Egyptian women. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. 2015;42(2):161-7.
 • 5. Moilanen J, Aalto A-M, Hemminki E, Aro AR, Raitanen J, Luoto R. Prevalence of menopause symptoms and their association with lifestyle among Finnish middle-aged women. Maturitas. 2010;67(4):368-74.
 • 6. Fallahzadeh H. Quality of life after the menopause in Iran: a population study. Quality of Life Research. 2010;19:813-9.
 • 7. Loutfy I, Abdel Aziz F, Dabbous N, Hassan M. Women's perception and experience of menopause: a community-based study in Alexandria, Egypt. EMHJ-Eastern Mediterranean Health Journal. 2006;12(Supp2):93-106.
 • 8. Poomalar G, Arounassalame B. The quality of life during and after menopause among rural women. Journal of Clinical And Diagnostic Research:JCDR. 2013;7(1):135.
 • 9. Duman M, Timur Taşhan S. The effect of sleep hygiene education and relaxation exercises on insomnia among postmenopausal women: A randomized clinical trial. International Journal of Nursing Practice. 2018;24(4):e12650.
 • 10. Gozuyesil E, Baser M. The effect of foot reflexology applied to women aged between 40 and 60 on vasomotor complaints and quality of life. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2016;24:78-85.
 • 11. Özdemir ÖÇ, Uysal MF. Postmenopozal dönemde pilates egzersizlerinin yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019(1):20-6.
 • 12. Stojanovska L, Apostolopoulos V, Polman R, Borkoles E. To exercise, or, not to exercise, during menopause and beyond. Maturitas. 2014;77(4):318-23.
 • 13. Papavagelis C, Avgeraki E, Augoulea A, Stamatelopoulos K, Lambrinoudaki I, Yannakoulia M. Dietary patterns, Mediterranean diet and obesity in postmenopausal women. Maturitas. 2018;110:79-85.
 • 14. Usgu S, Çiftçi F. Premenopozal Dönem Kadınlarda Aerobik Egzersiz Eğitiminin Menopoz Semptomlarına Etkisi. Black Sea Journal of Health Science. 2021;4(3):274-81.
 • 15. Sunay D, Şengezer T, Oral M. The CONSORT statement: Revised recommendations for improving the quality of reports of parallel group randomized trials. Eurasian Journal of Family Medicine. 2013;2(1);1-10.
 • 16. Hilditch JR, Lewis J, Peter A, van Maris B, Ross A, Franssen E, et al. A menopause-specific quality of life questionnaire: development and psychometric properties. Maturitas. 1996;24(6):161-75.
 • 17. Şahin NH, Kharbouch SB, Şahin NH. Menopozal dönemlerdeki yaşam kalitesinin belirlenmesi. Florence Nightingale Journal of Nursing. 2007;15(59):82-90.
 • 18. Can Gürkan Ö. Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe formunun güvenirlik ve geçerliliği. Hemşirelik Forumu; Mayıs-Haziran2005. pp.30-35.
 • 19. Schneider H, Heinemann L, Thiele K. The menopause rating scale (MRS). Cultural and linguistic translation into English Life Med Sci Online. 2002:3.
 • 20. Yerra AK, Bala S, Yalamanchili RK, Bandaru RK, Mavoori A. Menopause-related quality of life among urban women of Hyderabad, India. Journal of Mid-life Health. 2021;12(2):161.
 • 21. Whiteley J, DiBonaventura Md, Wagner JS, Alvir J, Shah S. The impact of menopausal symptoms on quality of life, productivity, and economic outcomes. Journal of Women's Health. 2013;22(11):983-90.
 • 22. Rathnayake N, Alwis G, Lenora J, Mampitiya I, Lekamwasam S. Effect of health-promoting lifestyle modification education on knowledge, attitude, and quality of life of postmenopausal women. BioMed Research International. 2020;2020:1-11.
 • 23. Büyükkaplan B, Akarsu RH, Şahan Ö, Akarsu GD. Menopozal semptomların yönetiminde egzersiz uygulamasının rolü. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi. 2020;3(2):386-94.
 • 24. Ak Sözer G. Menopoz dönemindeki kadınlarda eğitim ve ilerleyici kas gevşeme egzersizlerinin semptom yönetimi ve yaşam kalitesine etkisi: yarı deneysel çalışma. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora tezi, 2020.
 • 25. Żołnierczuk-Kieliszek D, Kulik TB, Janiszewska M, Stefanowicz A. Influence of sociodemographic factors on quality of life in women living in Lublin Province in Poland. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny. 2014;13(1):13-7.
 • 26. Larroy C, Marin Martin C, Lopez-Picado A, Fernandez Arias I. The impact of perimenopausal symptomatology, sociodemographic status and knowledge of menopause on women’s quality of life. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2020;301:1061-8.
 • 27. Rah Kang A. Managing menopausal symptoms through exercise and dietary changes. University of San Diego, Doctor of Nursing Practice Final Manuscript, 2023.
 • 28. Dąbrowska-Galas M, Dąbrowska J, Ptaszkowski K, Plinta R. High physical activity level may reduce menopausal symptoms. Medicina. 2019;55(8):466.
 • 29. Khandehroo M, Tavakoly Sany SB, Oakley D, Peyman N. Health literacy intervention and quality of life in menopausal women: a randomized controlled trial. International Journal of Health Promotion and Education. 2022;60(2):114-26.
 • 30. Nguyen TM, Do TTT, Tran TN, Kim JH. Exercise and quality of life in women with menopausal symptoms: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(19):7049.

DETERMINING THE EFFECT OF MENOPAUSE MANAGEMENT EDUCATION ON MENOPAUSAL SYMPTOMS AND QUALITY OF LIFE: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 3, 314 - 325, 29.10.2023
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.1324420

Öz

This study was conducted to determine the effect of the training given to women in the postmenopausal period to manage menopausal symptoms on menopausal symptoms and quality of life. The study, which was carried out between May and July 2023, was conducted with 106 (53 Experimental, 53 Control) women in a randomized controlled manner by publishing the questionnaires via online platforms and conducting the trainings via videoconferencing. The data of the study were collected with Personal Information Form, Menopause-Specific Quality of Life Scale (MENQOL), and Menopause Symptoms Evaluation Scale (MSR). In the study, 4-week training on managing menopause symptoms was carried out individually to the experimental group using the videoconferencing method. The data of the study were analyzed using appropriate statistical methods. In the study, the mean scores of the MSR and the MENQO total and sub-dimensions were compared between the post-training groups, and the difference between the groups was found to be statistically significant in favor of the experimental group (p<0.05). In addition, it was determined that the vasomotor domain, psychosocial domain, physical domain, and sexual domain complaint severity of women in the experimental group decreased significantly and their quality of life increased significantly (p<0.001). As a result, it can be recommended to use menopausal symptoms management training to reduce menopausal symptoms and improve quality of life.

Kaynakça

 • 1. AlDughaither A, AlMutairy H, AlAteeq M. Menopausal symptoms and quality of life among Saudi women visiting primary care clinics in Riyadh, Saudi Arabia. International Journal Of Women's Health. 2015:645-53.
 • 2. World Health Organization, Contraception. 2012. Contract No: 30 May.
 • 3. Gönül K, Arslan H. Kadınların menopoz döneminde yaşadıkları sağlık sorunları ve baş etme yöntemleri. Cukurova Medical Journal. 2020;45(3):910-20.
 • 4. Ibrahim Z, Ahmed WS, El-Hamid S. Prevalence of menopausal related symptoms and their impact on quality of life among Egyptian women. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. 2015;42(2):161-7.
 • 5. Moilanen J, Aalto A-M, Hemminki E, Aro AR, Raitanen J, Luoto R. Prevalence of menopause symptoms and their association with lifestyle among Finnish middle-aged women. Maturitas. 2010;67(4):368-74.
 • 6. Fallahzadeh H. Quality of life after the menopause in Iran: a population study. Quality of Life Research. 2010;19:813-9.
 • 7. Loutfy I, Abdel Aziz F, Dabbous N, Hassan M. Women's perception and experience of menopause: a community-based study in Alexandria, Egypt. EMHJ-Eastern Mediterranean Health Journal. 2006;12(Supp2):93-106.
 • 8. Poomalar G, Arounassalame B. The quality of life during and after menopause among rural women. Journal of Clinical And Diagnostic Research:JCDR. 2013;7(1):135.
 • 9. Duman M, Timur Taşhan S. The effect of sleep hygiene education and relaxation exercises on insomnia among postmenopausal women: A randomized clinical trial. International Journal of Nursing Practice. 2018;24(4):e12650.
 • 10. Gozuyesil E, Baser M. The effect of foot reflexology applied to women aged between 40 and 60 on vasomotor complaints and quality of life. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2016;24:78-85.
 • 11. Özdemir ÖÇ, Uysal MF. Postmenopozal dönemde pilates egzersizlerinin yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019(1):20-6.
 • 12. Stojanovska L, Apostolopoulos V, Polman R, Borkoles E. To exercise, or, not to exercise, during menopause and beyond. Maturitas. 2014;77(4):318-23.
 • 13. Papavagelis C, Avgeraki E, Augoulea A, Stamatelopoulos K, Lambrinoudaki I, Yannakoulia M. Dietary patterns, Mediterranean diet and obesity in postmenopausal women. Maturitas. 2018;110:79-85.
 • 14. Usgu S, Çiftçi F. Premenopozal Dönem Kadınlarda Aerobik Egzersiz Eğitiminin Menopoz Semptomlarına Etkisi. Black Sea Journal of Health Science. 2021;4(3):274-81.
 • 15. Sunay D, Şengezer T, Oral M. The CONSORT statement: Revised recommendations for improving the quality of reports of parallel group randomized trials. Eurasian Journal of Family Medicine. 2013;2(1);1-10.
 • 16. Hilditch JR, Lewis J, Peter A, van Maris B, Ross A, Franssen E, et al. A menopause-specific quality of life questionnaire: development and psychometric properties. Maturitas. 1996;24(6):161-75.
 • 17. Şahin NH, Kharbouch SB, Şahin NH. Menopozal dönemlerdeki yaşam kalitesinin belirlenmesi. Florence Nightingale Journal of Nursing. 2007;15(59):82-90.
 • 18. Can Gürkan Ö. Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe formunun güvenirlik ve geçerliliği. Hemşirelik Forumu; Mayıs-Haziran2005. pp.30-35.
 • 19. Schneider H, Heinemann L, Thiele K. The menopause rating scale (MRS). Cultural and linguistic translation into English Life Med Sci Online. 2002:3.
 • 20. Yerra AK, Bala S, Yalamanchili RK, Bandaru RK, Mavoori A. Menopause-related quality of life among urban women of Hyderabad, India. Journal of Mid-life Health. 2021;12(2):161.
 • 21. Whiteley J, DiBonaventura Md, Wagner JS, Alvir J, Shah S. The impact of menopausal symptoms on quality of life, productivity, and economic outcomes. Journal of Women's Health. 2013;22(11):983-90.
 • 22. Rathnayake N, Alwis G, Lenora J, Mampitiya I, Lekamwasam S. Effect of health-promoting lifestyle modification education on knowledge, attitude, and quality of life of postmenopausal women. BioMed Research International. 2020;2020:1-11.
 • 23. Büyükkaplan B, Akarsu RH, Şahan Ö, Akarsu GD. Menopozal semptomların yönetiminde egzersiz uygulamasının rolü. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi. 2020;3(2):386-94.
 • 24. Ak Sözer G. Menopoz dönemindeki kadınlarda eğitim ve ilerleyici kas gevşeme egzersizlerinin semptom yönetimi ve yaşam kalitesine etkisi: yarı deneysel çalışma. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora tezi, 2020.
 • 25. Żołnierczuk-Kieliszek D, Kulik TB, Janiszewska M, Stefanowicz A. Influence of sociodemographic factors on quality of life in women living in Lublin Province in Poland. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny. 2014;13(1):13-7.
 • 26. Larroy C, Marin Martin C, Lopez-Picado A, Fernandez Arias I. The impact of perimenopausal symptomatology, sociodemographic status and knowledge of menopause on women’s quality of life. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2020;301:1061-8.
 • 27. Rah Kang A. Managing menopausal symptoms through exercise and dietary changes. University of San Diego, Doctor of Nursing Practice Final Manuscript, 2023.
 • 28. Dąbrowska-Galas M, Dąbrowska J, Ptaszkowski K, Plinta R. High physical activity level may reduce menopausal symptoms. Medicina. 2019;55(8):466.
 • 29. Khandehroo M, Tavakoly Sany SB, Oakley D, Peyman N. Health literacy intervention and quality of life in menopausal women: a randomized controlled trial. International Journal of Health Promotion and Education. 2022;60(2):114-26.
 • 30. Nguyen TM, Do TTT, Tran TN, Kim JH. Exercise and quality of life in women with menopausal symptoms: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(19):7049.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlığın Geliştirilmesi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Esra SABANCI BARANSEL
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6348-2084
Türkiye


Sümeyye BARUT
FIRAT UNIVERSITY
0000-0002-1222-9692
Türkiye


Sümeyra ARPACI DURAN
Sivas Gürün Toplum Sağlığı Merkezi
0009-0007-3513-6548
Türkiye

Proje Numarası -
Erken Görünüm Tarihi 29 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2023
Gönderilme Tarihi 7 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver
SABANCI BARANSEL E, BARUT S, ARPACI DURAN S. MENOPOZ YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN MENOPOZ SEMPTOMLARI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2023;8(3):314-25.

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.