Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 25 - 39 2017-06-01

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS EFFECTS ON THE ECONOMIC GROWTH IN TURKEY
TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

Abdulkadir KAYA [1] , Yusuf KAHREMAN [2]


When considering the benefits of Foreign Direct Investments (FDI) -consitute a large portion of international capital movement and provide a great benefit to economic growth to the country's economy in the point of employment, technology, business knowledge, integration to the international markets. In this study, a analysis has been done to see whether it makes the mentioned influence or contribution in Turkey and whether it supports the theory or not. Johansen-Juselius Cointegration and Granger causality tests are applied between FDI and Gross Domestic Product (GDP) variables that represent the economic growth. At the end of the study, it is FDI and GDP are cointration and that there exists bidirectional causality between FDI and gross domestic product
Uluslararası sermaye hareketlerinin büyük bir kısmını oluşturan ve istihdam, teknoloji, işletme bilgisi, uluslararası piyasalara entegrasyon ve rekabet ortamının oluşturulması noktasında Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (DYSY), ekonomik büyümeye birçok fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de DYSY’nin, ekonomik büyümeyi temsilen kullanılan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) üzerindeki etkisi incelenmiştir. DYSY’ler ile GSYH arasındaki etkileşimi belirlemek amacıyla, Johansen-Juselius Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda DYSY ile GSYH arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu ve DYSY ile GSYH arasında çift yönlü nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir.
Diğer ID JA85AJ84RA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Abdulkadir KAYA

Yazar: Yusuf KAHREMAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

APA Kaya, A , Kahreman, Y . (2017). TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (4) , 25-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etusbed/issue/35463/393999