Yıl 2019, Cilt , Sayı 8, Sayfalar 13 - 31 2019-04-30

COMPRASION OF MAIN ECONOMIC INDICATORS OF TURKEY AND ITS TERRITORIAL NEIGHBOR COUNTRIES
TÜRKİYE VE SINIR KOMŞULARININ TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Kerem KARABULUT [1] , Dilek ÖZDEMİR [2] , Serap BEDİR KARA [3]


In this study, the main economic indicators of Turkey and ıts land border neighbor countries have been examined. In this context, advantage and disadvantage of Turkey have been evaluated according to human development index, education index, population, life expectancy, unemployment, inflation, energy consumption, military expenditure, current account balance, income distribution and geographical position. So, the place and importance of Turkey has been evaluated as economics, social and political aspect. As a result, as a compliment to this, Turkey’s any kind of resources and potentials could and must be applied to contribute to the global and regional economic development and to support world peace.

Bu çalışmada Türkiye ve sınır komşuları, temel ekonomik göstergeler açısından incelenmiştir.   Bu bağlamda,   insani gelişmişlik endeksi, eğitim endeksi, nüfus, ortalama yaşam beklentisi, işsizlik, enflasyon, enerji tüketimi, askeri harcamalar, cari işlemler dengesi, gelir dağılımı ve coğrafi konumu açısından Türkiye’nin avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye’nin coğrafi konumu ve önemi iktisadi, sosyal ve politik açıdan değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’nin her türlü kaynak ve potansiyeli, küresel ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak ve dünya barışını desteklemek için uygulanabilir ve uygulanmalıdır.

 • Barkey, H. (2011), “Turkish Foreign Policy and the Middle East”, Ceri Strategy Papers
 • BOTAŞ, (2018) Natural Gas Agreement of Turkey, http://www.botas.gov.tr/dogalgaz/dg_alim_ant.asp (Erişim Tarihi: 7 Ekim 2018)
 • Bulut, R. (2018), “Enerji Bağlamında Türkiye ile Rusya Federasyonu Arasındaki ilişkiler”, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi, Cilt:5, Sayı:60, ss.68-73
 • Çomak H. (2007), Türkiye’nin Enerji Güvenliği, Avrupa ve Orta Asya Arasındaki Enerji Köprüsü Türkiye, Editörler Prof. Dr. Werner Gumpel ve Doç. Dr. Alpay Hekimler, Konrad Adenauer Stiftung Yayını.
 • Demiryol, T. (2013), “The Geopolitics of Energy Cooperation between Turkey and the European Union”, L’europe en Formation, Volume:367, Issue: 1, pp.109-134
 • Erdoğan, N. (2017), “TANAP Projesinin Türkiye ve Azerbaycan Enerji Politikalarındaki Yeri ve Önemi”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: Temmuz 2017 Cilt-Sayı: 10(3) ss:10-26 ISSN: 2564-6931 DOI: 10.25287/ohuiibf.319259 http://dergipark.gov.tr/ohuiibf/
 • İsmiç, B. (2015), “GelişmekteOlan Ülkelerde Elektirik Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Nüdus İlişkisi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:5, Sayı: 1, pp. 259-274
 • Külebi A. (2005), Türkiye’nin Kafkaslardaki Gücü http://www.tusam.net/makaleler.asp?id=260&sayfa=39)
 • Kakışım, C. (2017), “Türkiye’nin Enerji Merkezi Ülke Olma Hedefi Açısından Bölgesel Riskler ve Bölgesel Fırsatlar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/3, Sayı:28, pp. 431-450.
 • Pamir N. (2007), Enerji Arz Güvenliği ve Türkiye, Stratejik Analiz Dergisi, March pp:14-24
 • Pamir N. and Türkyılmaz O. (2007) Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve İhraç Seçenekleri, Uluslararası Doğal Gaz Kongresi ve Sergisi pp.1-18.
 • Şimşek T. (2016), “Türkiye’de Enerji tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi ile İncelenmesi”, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 4 (1), ss. 69–78
 • United Nation Development Programme (UNDP) 1992-2017, Economic Performance, Human Development Report. www.undp.org.tr
 • Yeşiltaş, M. (2013), “The Transformation of the Geopolitical Vision in Turkish Foreign Policy”, Turkish Studies, Volume: 14, Issue: 4, pp. 661-687
 • World Development Indicatiors, The World Bank Databank, http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=World-Development-Indicators
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Nisan
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3159-3289
Yazar: Kerem KARABULUT
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8048-7730
Yazar: Dilek ÖZDEMİR
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-7459-8533
Yazar: Serap BEDİR KARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

APA Karabulut, K , Özdemi̇r, D , Bedi̇r Kara, S . (2019). COMPRASION OF MAIN ECONOMIC INDICATORS OF TURKEY AND ITS TERRITORIAL NEIGHBOR COUNTRIES . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (8) , 13-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etusbed/issue/44919/468433