Yıl 2019, Cilt , Sayı 8, Sayfalar 55 - 73 2019-04-30

GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA
DEFINITION OF LOVE IN GAZELS WITH THE WORD ‘THEY SAID’

MEHEDDİN İSPİR [1]


Gazel, daha çok sevgiliyi konu edinen ve sevgilinin güzelliklerini işleyen bir nazım şeklidir. Gazelde sevgilinin güzellikleri belli mazmunlar ile ele alınır ve işlenir. Şair, sevgilinin güzellik unsurlarını anlatırken farklı üsluplar kullanabilir. Konuyu çekici kılmak için farklı bakış açıları getirebilir. “Dediler” ifadesi ile anlatım şaire farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu ifade ile şair, sevgilinin güzelliklerini daha güçlü ve inandırıcı kılmaya çalışır. Şair, herkes tarafından veya işin ehli olanlar tarafından kabul görmüş bir güzelliği şiirinde işler. Şair, sevgilinin üstün güzelliğini dediler ifadesiyle tasdiklemiş olur. Bu çalışmada, farklı şairlerin divanları tarandı. Sevgiliyi dediler ifadesi ile anlatan beyitler tespit edildi. Dediler ifadesini kimin ya da kimlerin söylediğine göre beyitler sınıflandırıldı. Dediler ifadesiyle dile getirilen güzellik unsurları anlamsal olarak ele alınıp değerlendirildi.

Qazel is a form of verse that deals with the beloved and deals with the beauty of the beloved. In Qazel the beauty of the lover is dealt with and evaluated with certain literary art. The poet can use different styles to describe the beauty elements of his beloved. It can bring different perspectives to make the subject attractive. Expression with the word they said poet has given a different perspective. With this expression, the poet makes lover’s beauties more powerful and convincing. The poet expresses an accepted beauty recognized by all or by those who know the work in his poetry. The poet, the beloved beauty of the lover said the word they said. In this study, divans of different poets were scanned.   Couples defining the lover with the word they said were detected . Couplets were classified according to who or who they said it. The beauty elements expressed by the phrase said was considered and evaluated semantically.

  • AKSOYAK İ. Hakkı. (2018), Gelibolulu Mustafa Âlî Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/58695,gelibolulu-mustafa-ali divanipdf.pdf?0 14.11.2018. ARSLAN, Mehmet. (2018), Mihrî Hâtun Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/58679,mihri-hatun-divanipdf.pdf?0 14.11.2018. AVŞAR, Ziya. (2017), Revânî Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56143,revani-divanipdf.pdf?014.11.2018. AYDEMİR, Yaşar. (2017), Ahmedî Divanı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10591,ahmedidivaniyasarakdoganpdf.pdf?0 AYDEMİR, Yaşar. (2017), Ravzî Divanı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56190,ravzi-divanipdf.pdf?0 18.11.2018 BAŞPINAR, Fatih. Beyânî Divanı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10599,beyani-bpdf.pdf?0 16.11.2018 BİLGİN, Azmi. (2017), Nigârî Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55757,nigari-divanipdf.pdf?014.11.2018. ÇAVUŞOĞLU, Mehmed, (1971). Necati Bey Divanı’nın Tahlili, MEB Basımevi, İstanbul. DEMİR, Hiclal. (2017), Lâzikî-zâde Feyzullah Nâfiz ve Dîvânı Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/54126,53959lazikizade-feyzullah nafizdivanpdfpdf.pdf?0 14.11.2018. ERDOĞAN, Mustafa. (2017), Bursalı Rahmî Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55910,bursali-rahmi-divanipdf.pdf?014.11.2018. ERSOY, Ersen. (2017), Münirî Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56095,muniri-divanipdf.pdf?014.11.2018. ERÜNSAL, İsmail E. (2018), Tâcî-Zâde Ca’fer Çelebi Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/59332,taci-zade-cafer-celebi-divanipdf.pdf?0 14.11.2018. DEVELLİOĞLU, Ferit (1993). Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lügat. Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara. HARMANCI, Esat. (2017), Süheylî Dîvânı Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55750,suheyli-divanipdf.pdf?014.11.2018. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55738,ahmed-i-ridvan-divanipdf.pdf?0 03.12.2018 İPEKTEN, Haluk (1974). Karamanlı Nizami Hayatı Edebi Kişiliği ve Divanı, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara. KAÇALİN Mustafa S. Âhî Divanı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10590,ahidivanimustafakacalinpdf.pdf?0 6.11.2018 KAVRUK, Hasan. Şeyhülislam Yahyâ Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10655,seyhulislamyahyadivanihasankavrukpdf.pdf?0 14.11.2018. KAYA, Bayram Ali. (2017), Azmizâde Hâletî Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56159,azmizade-haleti-divanipdf.pdf?014.11.2018. KURNAZ, Cemal, (1996). Hayali Bey Divanı’nın Tahlili, MEB Basımevi, İstanbul. KURTOĞLU, Orhan. (2018), Bosnalı Âsım Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/58698,bosnali-asim-divanipdf.pdf?0 14.11.2018. KÜÇÜK, Sebahattin. Baki Divanı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10596,bakidivanisabahattinkucukpdf.pdf?0 16.11.2018 LEVEND, Agâh Sırrı, (1984). Divan Edebiyatı (Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar), Enderun Kitapevi, İstanbul. Macit, Muhsin. (2017), Nedim Divanı Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56214,nedim-divanipdf.pdf?014.11.2018. SARAÇ, M.A.Yekta. Emrî Divanı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10607,emridivanipdf.pdf?0 6.11.2018 SEFERCİOĞLU, M.Nejat. (2001). Nev’î Divanı’nın Tahlili, Akçağ Yayınları, Ankara. TAŞ, Hakan. (2017), Vahyî Dîvanı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55745,vahyi-divanipdf.pdf?0 14.11.2018. ÜST, Sibel. (2018), Edirneli Nazmî Dîvânı Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/57766,edirneli-nazmi-divanipdf.pdf?0 14.11.2018. ÜST, Sibel. (2018), Edirneli Nazmî Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/57766,edirneli-nazmi-divanipdf.pdf?0 26.11.2018 ÜSTÜNER, Kaplan. (2017), Yâver Dîvânı Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55748,yaver-divanipdf.pdf?0 14.11.2018. YAŞAR, Aydemir. (2017), Ravzî Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56190,ravzi-divanipdf.pdf?014.11.2018. YAZICI, Gülgün Erişen. (2017), Kâmî Dîvânı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55977,kami-divani-pdf.pdf?014.11.2018. ZAVOTÇU, Gencay. (2018). Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, Umuttepe Yayınları, İzmit. ZÜLFE, Ömer. (2010). Hecrî Divanı. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10618,hecripdf.pdf?0 14.11.2018.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7330-342X
Yazar: MEHEDDİN İSPİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { etusbed558883, journal = {Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-939X}, address = {sbedergi@erzurum.edu.tr}, publisher = {Erzurum Teknik Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {55 - 73}, doi = {}, title = {GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA}, key = {cite}, author = {İSPİR, MEHEDDİN} }
APA İSPİR, M . (2019). GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (8) , 55-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etusbed/issue/44919/558883
MLA İSPİR, M . "GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA". Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 55-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/etusbed/issue/44919/558883>
Chicago İSPİR, M . "GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA". Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 55-73
RIS TY - JOUR T1 - GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA AU - MEHEDDİN İSPİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 73 VL - IS - 8 SN - 2149-939X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA %A MEHEDDİN İSPİR %T GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA %D 2019 %J Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-939X- %V %N 8 %R %U
ISNAD İSPİR, MEHEDDİN . "GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA". Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 8 (Nisan 2019): 55-73 .
AMA İSPİR M . GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (8): 55-73.
Vancouver İSPİR M . GAZELLERDE ‘DEDİLER’ İFADESİYLE SEVGİLİYİ TANIMLAMA. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (8): 73-55.