PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ

Yıl 2008, Cilt: 17 Sayı: 1, 7 - 15, 01.03.2008

Öz

İnfertilite, bir yıl hiçbir korunma olmamasına karşın gebelik oluşmaması olarak tanımlanmakla beraber 1978 yılında İngiliz araştırmacılar Robert Edwards ve Patrick Steptoe’nun in vitro fertilizasyon (IVF) ile doğan ilk bebeği bildirmeleri, üreme tıbbı için büyük bir dönüm noktası olmuştur ve bunu takiben son birkaç on yıllık dönemde infertilite servislerinin kullanımında büyük bir artış gözlenmiştir. Bununla beraber başarıyı etkileyen faktörler konusunda da yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda her geçen gün yeni parametreler değerlendirmeye alınmakta ve bazılarının, gerçekten etkisi kanıtlanırken, bazılarının da etkileri tartışmaya açık kalmaktadır. Bu çalışmada belirlenen bazı parametrelerin; yoğun bir talep gösterilen infertilite servislerinde tedavi gören hastaların klinik gebelik seyirleri üzerinde etkilerini gözlemlemek ve istatiksel analizler sonucunda elde edilen verileri bilimsel açıdan yorumlamaktı. Değerlendirilen; Beden kitle indeksi, yaş, follikül sayısı, endometriyum kalınlığı, OPU’da aspire edilen follikül sayısı, OPU’da toplanan yumurta sayısı, embriyo transferinde verilen embriyo sayısı, ET’de verilen embriyoların gradeleri, triple oluşumu parametrelerinden yaş ve triple oluşumunun klinik gebelik oluşumu üzerindeki etkisi istatistiksel açıdan anlamlı bulundu

Kaynakça

 • Vicdan K, Işık A Z. İn Vitro Fertilizasyon ve Mikromanipülasyon Uygulamalarında Labora- tuar 1.Baskı Ankara 1999.
 • Gardner DK, Surrey E, Minjarez D,Leitz A, Stevens J, Schoolcraft WB. Singe blastocyst transfer: a prospective randomized trial. Fertil Steril 2004,81:551-555.
 • Kahraman S, Kumtepe Y, Sertyel S, Dönmez E, Benkhalifa M, Findikli N, Vanderzwalmen P.Pronuklear morphology scoring and chromozomal status of embryos in severe male infertility. Human Reprod 2002, 17:3193-3200.
 • Çiçek MN, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A (yazarlar) Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Kitabevi Ltd Şti, Ankara 2004, ss 99- 1086.
 • Hock DL, Bahrer KM, Ananth CV, Kemmenn E. Sonographic assessment of endometrial pattern and thickness in patients treated with clomiphene citrat,human menopausal gonodotropins, and intrauterine insemination. Fertil Steril 1997,68:242-245.
 • Gillet WR, Putt T, Farquhar C M. Prioritising for fertility treatments- the effect of excluding women with a high body mass index. BJOG 2006, 113:1218-1221
 • Eshre Capri Workshop Group .Fertility and agening Human Reproduction Update 2005,11:261-276.
 • Klein J, Sauer M V. Assessing fertility in women of advanced reproductive age.Am J Obstet Gynecol 2001, 185;758.
 • Lim AS, Tsakok FM. Age related decline in fertility:a link to degenerative oocytes? Fertil Steril, 1997, 68:265-271.
 • Giudice LC. Potential biochemical markers of uterine receptivity. Hum Reprod 1999, 14 (suppl): 3-16. Hoozemans DA, Schats R, Lambalk CB, Hompes PGA. Human embryo implantation:current knowledge and clinical implications in assisted reproductive tecnology.Reprod Biomed Online 2004, 9,692- 715.
 • Strowitzki T, Grmeyer A, Popouici R and von Wolf M. The human endometrium as a fertility- determining factor.Human Repruduc Update 2006, 12:617-630.
 • Elter K, Gökaslan H, Güllüoğlu G, Kavak Z N. Does increased endometrial thikness have any effect on pregnancy rates after ICSI-ET? Jine- koloji ve Obstetrik Dergisi 2006, 19(3),142- 146.
 • Rashidi BH, Sadeghi M, Jafarabadi M, Nejad EST. Relation between pregnancy rates following in vitro fertilization or intrastoplasmic. Eur J of Obstet Reprod Biol 2005, 120:179-184.
 • Berg C, Torbjorn H, Nilsson L. Sonographic evaluation of the endometrium in in vitro fertilization IVF cycles.A way to predict pregnancy? Acta Obstet Gynecol Scand 1992, 71:624-8.
 • Fleischer AC, Manning FA,Jeanty P.Romero R.Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi, Prensip- ler ve Klinik Uygulamalar .(5. baskı), A Simon & Schuster Company, 1996,926.
 • Saleh WA, Milki A. Songraphic evaluation of the endometrium in fertility.Seminars in reproductive Endocrinology 1995,13:152-61.
 • Fleischer AC, Kalemeris GC, Enman SS. Sonographic depiction of the endometrium during normal cycles.Ultrasonud. Med Biol 1986,12:271-7.
 • Forrest TS, Elyoderani MK, Muilenbug MC, Bewtra C, Kalbe WT, Sullivan P. Cyclic endometrial changes:US assessment with histologic correlation. Radiology 1988,167:233- 7.
 • Check JH, Nowroozi K,Choe J, Dietterich C. İnfluence of endometrial thicness and echo patterns on pregnancy rates during in vitro fertilizasyon. Fertil Steril 1991,56:1173-5.
 • Can A, Erdemli E, Evirgen O, Semiz O. Ovosit Manüplasyonları, Ankara Üniversitesi Tıp Fa- kültesi, Ankara 2001,1-88.
 • Munne S, Alikani M, Tomkin G et al. Embryo morphology, developmental rates, and maternal age are correlated with crhomosome abnormalities. Fertil Steril 1995,54:382-391.

Effects of Some Parametres on Clinical Pregnancy of Treated Patients who January 2005- August 2006 in in vitro Fertilization Center of Erciyes University Faculty of Medicine

Yıl 2008, Cilt: 17 Sayı: 1, 7 - 15, 01.03.2008

Öz

İnfertiliy is defined as inability to conceive despite no contraceptives being used for one year, even not using any kinds of protection for about., the year 1978 became the turning point when the British researchers Robert Edwards and Patric Steptoe gave the news of a baby who was born with In Vitro Fertilization (IVF). Following this, IVF services increased considerably in a few decades. Many intensive studies were done on the factors that affect the success. In this concept new parameters have been taken into consideration every other day, some of which have proved to be really effective while some others need to be discussed. In this study our aim was to follow the patients greatly interested in IVF services and treatment for medical pregnancy. This also gave us the opportunity to watch statistical analyzies and comment on them scientificially. Nine of these parameters (age, BMI, follicul number, endometrium thickness, follicul number that collect at OPU, follicul number that aspired at OPU, amount of embrio at ET, grades of embrios at ET, triple forming). We found two of them, age and triple forming, to be meaningful for clinical pregnancy

Kaynakça

 • Vicdan K, Işık A Z. İn Vitro Fertilizasyon ve Mikromanipülasyon Uygulamalarında Labora- tuar 1.Baskı Ankara 1999.
 • Gardner DK, Surrey E, Minjarez D,Leitz A, Stevens J, Schoolcraft WB. Singe blastocyst transfer: a prospective randomized trial. Fertil Steril 2004,81:551-555.
 • Kahraman S, Kumtepe Y, Sertyel S, Dönmez E, Benkhalifa M, Findikli N, Vanderzwalmen P.Pronuklear morphology scoring and chromozomal status of embryos in severe male infertility. Human Reprod 2002, 17:3193-3200.
 • Çiçek MN, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A (yazarlar) Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Kitabevi Ltd Şti, Ankara 2004, ss 99- 1086.
 • Hock DL, Bahrer KM, Ananth CV, Kemmenn E. Sonographic assessment of endometrial pattern and thickness in patients treated with clomiphene citrat,human menopausal gonodotropins, and intrauterine insemination. Fertil Steril 1997,68:242-245.
 • Gillet WR, Putt T, Farquhar C M. Prioritising for fertility treatments- the effect of excluding women with a high body mass index. BJOG 2006, 113:1218-1221
 • Eshre Capri Workshop Group .Fertility and agening Human Reproduction Update 2005,11:261-276.
 • Klein J, Sauer M V. Assessing fertility in women of advanced reproductive age.Am J Obstet Gynecol 2001, 185;758.
 • Lim AS, Tsakok FM. Age related decline in fertility:a link to degenerative oocytes? Fertil Steril, 1997, 68:265-271.
 • Giudice LC. Potential biochemical markers of uterine receptivity. Hum Reprod 1999, 14 (suppl): 3-16. Hoozemans DA, Schats R, Lambalk CB, Hompes PGA. Human embryo implantation:current knowledge and clinical implications in assisted reproductive tecnology.Reprod Biomed Online 2004, 9,692- 715.
 • Strowitzki T, Grmeyer A, Popouici R and von Wolf M. The human endometrium as a fertility- determining factor.Human Repruduc Update 2006, 12:617-630.
 • Elter K, Gökaslan H, Güllüoğlu G, Kavak Z N. Does increased endometrial thikness have any effect on pregnancy rates after ICSI-ET? Jine- koloji ve Obstetrik Dergisi 2006, 19(3),142- 146.
 • Rashidi BH, Sadeghi M, Jafarabadi M, Nejad EST. Relation between pregnancy rates following in vitro fertilization or intrastoplasmic. Eur J of Obstet Reprod Biol 2005, 120:179-184.
 • Berg C, Torbjorn H, Nilsson L. Sonographic evaluation of the endometrium in in vitro fertilization IVF cycles.A way to predict pregnancy? Acta Obstet Gynecol Scand 1992, 71:624-8.
 • Fleischer AC, Manning FA,Jeanty P.Romero R.Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi, Prensip- ler ve Klinik Uygulamalar .(5. baskı), A Simon & Schuster Company, 1996,926.
 • Saleh WA, Milki A. Songraphic evaluation of the endometrium in fertility.Seminars in reproductive Endocrinology 1995,13:152-61.
 • Fleischer AC, Kalemeris GC, Enman SS. Sonographic depiction of the endometrium during normal cycles.Ultrasonud. Med Biol 1986,12:271-7.
 • Forrest TS, Elyoderani MK, Muilenbug MC, Bewtra C, Kalbe WT, Sullivan P. Cyclic endometrial changes:US assessment with histologic correlation. Radiology 1988,167:233- 7.
 • Check JH, Nowroozi K,Choe J, Dietterich C. İnfluence of endometrial thicness and echo patterns on pregnancy rates during in vitro fertilizasyon. Fertil Steril 1991,56:1173-5.
 • Can A, Erdemli E, Evirgen O, Semiz O. Ovosit Manüplasyonları, Ankara Üniversitesi Tıp Fa- kültesi, Ankara 2001,1-88.
 • Munne S, Alikani M, Tomkin G et al. Embryo morphology, developmental rates, and maternal age are correlated with crhomosome abnormalities. Fertil Steril 1995,54:382-391.

Ayrıntılar

Diğer ID JA38JP88KH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Birkan YAKAN Bu kişi benim
.Erciyes Ün.Tıp Fak.Histoloji-Emb. AD, Kayseri


Emine Burça BAŞAK Bu kişi benim
.Erciyes Ün.Tıp Fak.Histoloji-Emb. AD, Kayseri

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2008
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2008
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 17 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { eujhs552286, journal = {Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1018-3655}, address = {sagens@erciyes.edu.tr}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2008}, volume = {17}, number = {1}, pages = {7 - 15}, title = {ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Yakan, Birkan and Başak, Emine Burça} }
APA Yakan, B. & Başak, E. B. (2008). ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ . Sağlık Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 7-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/issue/44530/552286
MLA Yakan, B. , Başak, E. B. "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ" . Sağlık Bilimleri Dergisi 17 (2008 ): 7-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujhs/issue/44530/552286>
Chicago Yakan, B. , Başak, E. B. "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 17 (2008 ): 7-15
RIS TY - JOUR T1 - ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ AU - BirkanYakan, Emine BurçaBaşak Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 15 VL - 17 IS - 1 SN - 1018-3655- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sağlık Bilimleri Dergisi ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ %A Birkan Yakan , Emine Burça Başak %T ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ %D 2008 %J Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1018-3655- %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Yakan, Birkan , Başak, Emine Burça . "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 17 / 1 (Mart 2008): 7-15 .
AMA Yakan B. , Başak E. B. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ. JHS. 2008; 17(1): 7-15.
Vancouver Yakan B. , Başak E. B. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008; 17(1): 7-15.
IEEE B. Yakan ve E. B. Başak , "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN ETKİLERİ", Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 17, sayı. 1, ss. 7-15, Mar. 2008