BibTex RIS Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2011, Cilt: 20 Sayı: 1, 29 - 38, 01.03.2011

Öz

Bu çalışma, Üniversite Sınavı’na hazırlanan öğrencilerin sahip oldukları çoklu zekâ profilini belirleyerek, bu zekâ profillerinin, lisede seçtikleri alanlar, ideallerindeki meslekleri kazanma durumları, öğrencilerin yaşam alanları ve mezuniyet durumlarına etkilerini ortaya çıkarmak ve bu bağlamda meslek seçimlerine yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, 2008–2009 eğitim öğretim yılında Kayseri İli’nin Develi ve Yahyalı İlçeleri’ndeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç dershanede öğrenim görmekte olan öğrencilerden rastgele belirlenen 140 ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) hazırlık öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin çoklu zekâ alanlarını belirlemek amacıyla Çoklu Zekâ Anketi kullanılmıştır. Bu anket, bilgisayar ortamına aktarılarak öğrencilere onarlı gruplar şeklinde bilgisayar laboratuarında uygulanmıştır. ÖSS hazırlık öğrencilerinin bütün zekâ alanları gelişmiş olmakla beraber en baskın zekâ türünün mantıksal-matematiksel zekâ olduğu tespit edilmiştir. Mantıksal-matematiksel ve sosyal zekâ erkek öğrencilerde kızlara göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha yüksek bulunmuştur. Öğrenciler lisede mezun oldukları alanlar açısından karşılaştırıldığında sayısal alandaki öğrencilerin, daha yüksek mantıksal-matematiksel zekâya sahip oldukları belirlenmiştir. Mezun durumdakiler ile lise son sınıftaki öğrenciler çoklu zekâları açısından karşılaştırıldığında ise mezun olanların daha yüksek sosyal zekâya sahip oldukları bulunmuştur. İdeallerindeki mesleği kazanma ve yaşam alanlarında (ev-yurt) ise çoklu zekâ profilleriyle ilişkili istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak, çoklu zekâ profillerinin farklı cinsiyetlerde, alanlarda ve mezuniyet durumlarında önemli olduğu, meslek seçimlerinin doğru yapılabilmesi için, alan seçimlerinin (sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil) 9. sınıfta çoklu zeka anket sonucuna göre uygulanmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır

Kaynakça

 • Özdemir P. Güneysu S. Tekkaya C. Enhancing learning through multiple intelligences. Edu- FDWLRQDO 5HVHDUFK -78.
 • Chan D. W. Assessing giftedness of Chinese secondary students in Hong Kong: A multiple intelligences perspective. High Ability Studies, -234.
 • Franzen R. J. Self perceptions of multiple in- telligences among studentsfrom a middle school in the Midwest. Dissertation Abstracts ,QWHUQDWLRQDO
 • Harms G. D. Self-perceptions of multiple in- telligences among selected third-, seventh-, and eleventh-grade students in South Dakota. 'LVVHUWDWLRQ $EVWUDFWV ,QWHUQDWLRQDO 59:2850.
 • Göğebakan D. How student’s multiple intelli- gences differ in terms of grade level and gen- der, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta- GRğX 7HNQLN hQLYHUVLWHVL $QNDUD - 36.
 • Hamurcu H, Günay Y, Özyılmaz G. Buca Eği- tim Fakültesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Profilleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2'7h $QNDUD -87.
 • Loori A. A. Multiple intelligences: a compara- tive study between the preferences of males and females. Soc Behav Pers -88.
 • Razmjoo S. A. (2008). On the relationship between multiple intelligences and language VXFFHVV 7KH 5HDGLQJ 0DWUL[ 174.

Evaluation of Multiple Intelligence in the Students Preparing University Exam

Yıl 2011, Cilt: 20 Sayı: 1, 29 - 38, 01.03.2011

Öz

This study was conducted to determine the multiple intelligence profiles of the SSE (Student Selection Examination) candidates and to show the effects on these intelligence profiles of the areas chosen in high school, the status of the attainment of their target professions, living spaces of the students and the status of their graduation and help the sttudents with their profession selections. In the spring semester of the academic year 2008-2009, randomly chosen 140 male high school students and high school graduates from three different training centers associated with the Ministry of National Education in Develi and Yahyalı towns of Kayseri participated to the research. In order to determine the multiple intelligence profiles of the students, the Multiple Intelligence Test was used. This test was adapted to the computer environment and was applied to the student groups of ten in the computer laboratory. It was observed that all the intelligence areas of the SSE candidates ZHUH DGYDQFHG EHVLGHV WKH PRVW GRPLQDQW LQWHOOLJHQFH W\SH was logical-mathematical intelligence. Logical-mathematical intelligence and social intelligence were observed to be statistically significantly higher for the male students than the female students. When the areas from which the students have graduated in high school were compared, the students from quantitative sections had higher mathematical-logical intelligence. When the multiple intelligences of the high school graduates and the senior high school students were compared, it was found that the graduates had higher social intelligence. No statistically significant difference was found when the status of the attainment of the students’ target professions and the living spaces (home/dormitory) were considered. It was concluded that multiple intelligence profiles were important in different genders, areas and JUDGXDWLRQ VWDWXV DQG DUHD FKRLFHV TXDQWLWDWLYH HTXDOO\ weighted, verbal, foreign language) at 9th grade should be made based on the multiple intelligence test results in order to make proper profession selections

Kaynakça

 • Özdemir P. Güneysu S. Tekkaya C. Enhancing learning through multiple intelligences. Edu- FDWLRQDO 5HVHDUFK -78.
 • Chan D. W. Assessing giftedness of Chinese secondary students in Hong Kong: A multiple intelligences perspective. High Ability Studies, -234.
 • Franzen R. J. Self perceptions of multiple in- telligences among studentsfrom a middle school in the Midwest. Dissertation Abstracts ,QWHUQDWLRQDO
 • Harms G. D. Self-perceptions of multiple in- telligences among selected third-, seventh-, and eleventh-grade students in South Dakota. 'LVVHUWDWLRQ $EVWUDFWV ,QWHUQDWLRQDO 59:2850.
 • Göğebakan D. How student’s multiple intelli- gences differ in terms of grade level and gen- der, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta- GRğX 7HNQLN hQLYHUVLWHVL $QNDUD - 36.
 • Hamurcu H, Günay Y, Özyılmaz G. Buca Eği- tim Fakültesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Profilleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2'7h $QNDUD -87.
 • Loori A. A. Multiple intelligences: a compara- tive study between the preferences of males and females. Soc Behav Pers -88.
 • Razmjoo S. A. (2008). On the relationship between multiple intelligences and language VXFFHVV 7KH 5HDGLQJ 0DWUL[ 174.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA23MP72UT
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülşen Demiray Bu kişi benim

Nazan Dolu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demiray, G., & Dolu, N. (2011). ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(1), 29-38.
AMA Demiray G, Dolu N. ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ. JHS. Mart 2011;20(1):29-38.
Chicago Demiray, Gülşen, ve Nazan Dolu. “ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi 20, sy. 1 (Mart 2011): 29-38.
EndNote Demiray G, Dolu N (01 Mart 2011) ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi 20 1 29–38.
IEEE G. Demiray ve N. Dolu, “ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ”, JHS, c. 20, sy. 1, ss. 29–38, 2011.
ISNAD Demiray, Gülşen - Dolu, Nazan. “ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi 20/1 (Mart 2011), 29-38.
JAMA Demiray G, Dolu N. ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ. JHS. 2011;20:29–38.
MLA Demiray, Gülşen ve Nazan Dolu. “ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 20, sy. 1, 2011, ss. 29-38.
Vancouver Demiray G, Dolu N. ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE ÇOKLU ZEKÂNIN DEĞERLENDİRİLMESİ. JHS. 2011;20(1):29-38.