BibTex RIS Kaynak Göster

SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 2011, Cilt: 20 Sayı: 1, 48 - 53, 01.03.2011

Öz

Daha önce yapılan çalışmalarda, insanın kuvvet ve diğer özellikler açısından en üst düzeye ulaştığı yaş aralığının 18 – 30 yaş arası olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada amaç, 18 – 30 yaş arası sporcu ve sedanter erkeklerin kuvvet, anaerobik güç ve esneklik özelliklerinin belirlenerek, bu yaş aralığının başlangıcı ile sonunda bulunan kişiler arasında bu özellikler açısından fark olup olmadığının tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında, 18–30 yaş arası spor yapan ve yapmayan (sedanter) toplam 52 erkek gönüllüden ölçüm alındı. Araştırma bu bireylerden elde edilen veriler ile sınırlandırıldı. Tanımlayıcı bir araştırma olup, kesitsel özellik taşımaktadır. Katılımcılar, 19 yaş ortalamasına sahip (n=18) “Küçük Yaş Sporcu Grubu (KYSG)”, 28 yaş ortalamasına sahip (n=18) “Büyük Yaş Sporcu Grubu (BYSG)”, 18 yaş ortalamasına sahip (n=8) “Küçük Yaş Sedanter Grup (KYSEG)” ve 28 yaş ortalamasına sahip (n=8) “Büyük Yaş Sedanter Grup (BYSEG)” olmak üzere dört gruba ayrıldı, bacak kuvveti, anaerobik güç ve esneklik ölçümleri yapıldıktan sonra gruplardan elde edilen veriler sedanter ve sporcu gruplar için ayrı ayrı karşılaştırıldı. Elde edilen veriler değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda t testi kullanıldı, anlamlılık düzeyi p<0.05 DOıQGı 6RQXo RODUDN VSRUFX JUXSODU DUDVıQGD \Dş açısından anlamlı fark varken, seçilmiş diğer parametreler açısından anlamlı bir fark yoktur, Ayrıca sedanter gruplar arasında yaş, vücut ağırlığı ve esneklik açısından anlamlı bir fark varken, boy, bacak kuvveti ve anaerobik güç açısından anlamlı bir farkın olmadığı görüldü

Kaynakça

 • Fox EL, Bowers RW, Foss ML. The Physiolo- gical Basis of Physical Education and Athle- tics, 4th Edition, Saunders Collage Publis- hing,1988, Philadelphia, pp. 764
 • Özer K. Fiziksel Uygunluk, Nobel Yayınları, 2001, Ankara, s.154-155.
 • Aslan CS, Koç H, Aslan M, Özer U. The Effect of Height on the Anareobic Power of Sub- Elite Athletes, World Applied Sciences Jour- nal, 2011, 12 : 208-211.
 • Aslan CS, İnan T, Akalan C. Profesyonel Bir Futbol Takımı ile Beden Eğitimi ve Spor Yük- sekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel ve Fiz- yolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Jour- nal of New World Sciences Academy, 2010, 5 : 47-58.
 • Duyul Albay M, Tutkun E, Ağaoğlu YS, Canik- li A, Albay F. Hentbol, Voleybol ve Futbol Üniversite Takımlarının Bazı Motorik ve Ant- ropometrik Özelliklerinin İncelenmesi, Spor- metre BESBD, 2008, 4 (1):13-20.
 • Savaş S, Uğraş A. Sekiz Haftalık Sezon Öncesi Antrenman Programının Üniversiteli Erkek Boks, Taekwondo ve Karate Sporcularının Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etki- leri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, 24 : 257-274.
 • Kutlu M, Karadağ A. Futbolcularda baskın olan ve olmayan bacakların kuvvet, güç, sürat ve esnekliğinin yeni geliştirilmiş metotlarla belirlenmesi, Gazi Bed Eğt ve Spor Bilimleri Dergisi, 2003, 8 : 33-42.
 • Aslan CS, Sedanter ve Fiziksel Aktif Kişilerde Esnekliğin Sıçrama ve Bacak Kuvveti Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması, Cumhuriyet Üniversitesi Y.Lisans Tezi, 2008, Sivas, s. 24. Enstitüsü
 • İri R, Eroğlu H, Makro Dönem Dayanıklılık Antrenmanının Amatör Futbolcuların Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi BESBD, 2003, 5 : 11-16.
 • Karacabey K, Özmerdivenli R, Paşaoğlu A. Voleybol ve Hentbol Oyuncularının Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Spor ve Tıp Dergisi, 2002, 10 : 15-19.
 • Kin İşler A, Koşar ŞN, Aşçı FH. 10 haftalık step programına katılımın kız ve erkek öğren- cilerin fiziksel uygunluğuna etkisi, H,Ü, Spor Bilimleri Dergisi, 2001, 12 : 18-25.
 • Muratlı S. Çocuk ve Spor, Kültür Matbaası, 1997, Ankara, s 13.
 • De Ste Croix MA, Deighan M, Amstrong N. Assessment and Interpretation of Isokinetic Muscle Strenght Testing During Growth and Maturation, Journal of Sports Medicine, 2003, 33 : 727-743.
 • Bompa TO. Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Ankara, Bağırgan Yay, 1998, s. 445-449.
 • Crawford SM, Anthropometry, In Measure- ment in Pediatric Exercise Science, Docherty, D, (Ed,) Champaing, IL: Human Kinetics,, 1996, (Alıntı: Almuzaini, S,K, Muscle Func- tion in Saudi Children And Adolescents: Rela- tionship To Antropometric Characteristics During Growth, Pediatric Exercise Science, 2007, 19 : 319.
 • Doğan AA, Zorba E. Esnekliğin Geliştirilme- sinde Kullanılan Farklı Esnetme Tekniklerinin Etkinliği. H.Ü, Spor Bilimleri Dergisi, 1991, 2: 41-48.
 • Alter JM. Science of Stretching, Human Kine- tic Books,1998, USA, pp. 85.
 • Astrand PO, Rodahl K, Textbook of Work Physiology, Mc Graw Hill Company,1977, Toronto.
 • Ergun N, Baltacı G, Elit Sporcularda Yaş ve Cinsiyete Göre Statik Kuvvet Ölçümlerinin Fiziksel Özellikler İle İlişkisi, H.Ü, Spor Bi- limleri Dergisi, 1992, 3: 3-10.

The Effects of 18-30 Years of Age Period on Strength, Anaerobic Power and Flexibility in the Sportsmen and Sedentary

Yıl 2011, Cilt: 20 Sayı: 1, 48 - 53, 01.03.2011

Öz

Previous studies have claimed that human beings reach the highest level of their strength and other properties in the range of 18-30 age. The purpose of this study, is to determine strength, anaerobic power and flexibility characteristics of athletes and sedentary men between 18-30 years of age and to determine absence or presence of difference in these characteristics in people “at the beginnig and the end” of this age periods. For this study, 52 male sportsmen and sedentary person between 18-30 aged were used. This study is limited to the data obtained from these individuals and this research is a descriptive and cross sectional study. Participants were divided into four groups as "The young aged athletes group (KYSG)" with 18 people. "The older aged athletes group (BYSG)" with 18 people, "The young aged sedentary group (KYSEG)" with 8 people and "The older sedentary group (BYSEG) "group with 8 people. The data obtained from the groups were analysed by with the Independent sample W WHVW 7KH DOSKD OHYHO ZDV VHW DV LQ FRQFOXVLRQ for the young and older aged sportsmen groups, there was statistically significant difference (p<0,05) in in the age characteristic, there were no significant differences of body weight, height, leg strength, anaerobic power and flexibility characteristics. Moreover, there were statistically significant differences for the age, body weight and flexibility characteristics, there were no significant differences for height, leg strength and anaerobic power characteristics between sedentary groups

Kaynakça

 • Fox EL, Bowers RW, Foss ML. The Physiolo- gical Basis of Physical Education and Athle- tics, 4th Edition, Saunders Collage Publis- hing,1988, Philadelphia, pp. 764
 • Özer K. Fiziksel Uygunluk, Nobel Yayınları, 2001, Ankara, s.154-155.
 • Aslan CS, Koç H, Aslan M, Özer U. The Effect of Height on the Anareobic Power of Sub- Elite Athletes, World Applied Sciences Jour- nal, 2011, 12 : 208-211.
 • Aslan CS, İnan T, Akalan C. Profesyonel Bir Futbol Takımı ile Beden Eğitimi ve Spor Yük- sekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel ve Fiz- yolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Jour- nal of New World Sciences Academy, 2010, 5 : 47-58.
 • Duyul Albay M, Tutkun E, Ağaoğlu YS, Canik- li A, Albay F. Hentbol, Voleybol ve Futbol Üniversite Takımlarının Bazı Motorik ve Ant- ropometrik Özelliklerinin İncelenmesi, Spor- metre BESBD, 2008, 4 (1):13-20.
 • Savaş S, Uğraş A. Sekiz Haftalık Sezon Öncesi Antrenman Programının Üniversiteli Erkek Boks, Taekwondo ve Karate Sporcularının Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etki- leri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, 24 : 257-274.
 • Kutlu M, Karadağ A. Futbolcularda baskın olan ve olmayan bacakların kuvvet, güç, sürat ve esnekliğinin yeni geliştirilmiş metotlarla belirlenmesi, Gazi Bed Eğt ve Spor Bilimleri Dergisi, 2003, 8 : 33-42.
 • Aslan CS, Sedanter ve Fiziksel Aktif Kişilerde Esnekliğin Sıçrama ve Bacak Kuvveti Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması, Cumhuriyet Üniversitesi Y.Lisans Tezi, 2008, Sivas, s. 24. Enstitüsü
 • İri R, Eroğlu H, Makro Dönem Dayanıklılık Antrenmanının Amatör Futbolcuların Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi BESBD, 2003, 5 : 11-16.
 • Karacabey K, Özmerdivenli R, Paşaoğlu A. Voleybol ve Hentbol Oyuncularının Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Spor ve Tıp Dergisi, 2002, 10 : 15-19.
 • Kin İşler A, Koşar ŞN, Aşçı FH. 10 haftalık step programına katılımın kız ve erkek öğren- cilerin fiziksel uygunluğuna etkisi, H,Ü, Spor Bilimleri Dergisi, 2001, 12 : 18-25.
 • Muratlı S. Çocuk ve Spor, Kültür Matbaası, 1997, Ankara, s 13.
 • De Ste Croix MA, Deighan M, Amstrong N. Assessment and Interpretation of Isokinetic Muscle Strenght Testing During Growth and Maturation, Journal of Sports Medicine, 2003, 33 : 727-743.
 • Bompa TO. Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Ankara, Bağırgan Yay, 1998, s. 445-449.
 • Crawford SM, Anthropometry, In Measure- ment in Pediatric Exercise Science, Docherty, D, (Ed,) Champaing, IL: Human Kinetics,, 1996, (Alıntı: Almuzaini, S,K, Muscle Func- tion in Saudi Children And Adolescents: Rela- tionship To Antropometric Characteristics During Growth, Pediatric Exercise Science, 2007, 19 : 319.
 • Doğan AA, Zorba E. Esnekliğin Geliştirilme- sinde Kullanılan Farklı Esnetme Tekniklerinin Etkinliği. H.Ü, Spor Bilimleri Dergisi, 1991, 2: 41-48.
 • Alter JM. Science of Stretching, Human Kine- tic Books,1998, USA, pp. 85.
 • Astrand PO, Rodahl K, Textbook of Work Physiology, Mc Graw Hill Company,1977, Toronto.
 • Ergun N, Baltacı G, Elit Sporcularda Yaş ve Cinsiyete Göre Statik Kuvvet Ölçümlerinin Fiziksel Özellikler İle İlişkisi, H.Ü, Spor Bi- limleri Dergisi, 1992, 3: 3-10.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA44GR53US
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cem Sinan Aslan Bu kişi benim

Hürmüz Koç Bu kişi benim

Yusuf Köklü Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aslan, C. S., Koç, H., & Köklü, Y. (2011). SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(1), 48-53.
AMA Aslan CS, Koç H, Köklü Y. SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ. JHS. Mart 2011;20(1):48-53.
Chicago Aslan, Cem Sinan, Hürmüz Koç, ve Yusuf Köklü. “SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi 20, sy. 1 (Mart 2011): 48-53.
EndNote Aslan CS, Koç H, Köklü Y (01 Mart 2011) SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ. Sağlık Bilimleri Dergisi 20 1 48–53.
IEEE C. S. Aslan, H. Koç, ve Y. Köklü, “SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ”, JHS, c. 20, sy. 1, ss. 48–53, 2011.
ISNAD Aslan, Cem Sinan vd. “SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi 20/1 (Mart 2011), 48-53.
JAMA Aslan CS, Koç H, Köklü Y. SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ. JHS. 2011;20:48–53.
MLA Aslan, Cem Sinan vd. “SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 20, sy. 1, 2011, ss. 48-53.
Vancouver Aslan CS, Koç H, Köklü Y. SPORCU VE SEDANTER ERKEKLERDE 18-30 YAŞ PERİYODUNUN KUVVET, ANAEROBİK GÜÇ VE ESNEKLİK ÜZERİNE ETKİLERİ. JHS. 2011;20(1):48-53.