Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

AÇIK İNOVASYON UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: Özel Sayı 1, 64 - 74, 01.03.2021

Öz

Günümüz de artan rekabet koşullarında işletmelerin devamlılığını sağlayabilmesi açısından inovasyona doğru bir yönelme durumu meydana gelmiştir. Bu rekabette üstünlük kazanmaya olanak sağlayan inovasyonun oluşumunda meydana gelen Ar-Ge birimlerinin maliyetlerindeki artış sebebi ile işletmeler maliyetleri azaltmak için yeni yaklaşımlar oluşturmaya ve farklılaşmaya yönelik yeni stratejilere yönelmektedir. Böylece işletmeler inovasyon çalışmalarında dışa yönelip iş birliği halinde olunması açık inovasyonun önemini artırmaktadır. Son zamanlarda uluslararası literatürde, açık inovasyon üzerine yapılan birçok araştırma sonucunda açık inovasyonun işletmeler bakımından birçok faydası bulunmaktadır. Açık inovasyon, Türkiye’de teorik bakımından yeni gündeme gelen konulardan biridir. Bu çerçevede açık inovasyon tanımı araştırılmakta ve Türkiye’de açık inovasyon modelini uygulamaya koyan işletmelerin başarıları konu edinmiştir. Böylece, günümüz rekabet şartlarında açık inovasyonun işletmeler bakımından kaçınılmasının mümkün olmadığı ve Türkiye’de faaliyet gösteren çoğu işletmenin açık inovasyon stratejisini kabullendiği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Ayaz, S. (2015). Açık İnovasyon Partnerleri, Süreci ve Tamamlayıcı Öğeleri: Açık İnovasyon Alanında Bireysel Tüketicinin Yeri. Karabük Üniversitesi.
 • Ayaz, K. (2019). Açık İnovasyonun İnovasyon Performansına Etkisi: Bilişim Sektöründe Bir Araştırma. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Chesbrough, H., (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting From Technology (First edition). Boston: HBS Press. 93-113.
 • Chesbrough, H. (2004). Managing Open Innovation, Research Technology Management, Vol.47. 24.
 • Chesbrough, H., & Crowther, A. K. (2006). Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries. R&D Management, 36(3), 229-236.
 • Christiansen, J. K., Gasparin, M., & Varnes, C. J. (2013). Improving design with open innovation: A flexible management technology. Research-Technology Management, 56(2), 36-44.
 • Dahlander, L. ve Gann, D.M., (2010). How open is innovation, Research Policy. 706.
 • Dodgson, M., Gann, D., & Salter, A. (2006). The role of technology in the shift towards open innovation: the case of Procter & Gamble. R&D Management, 36(3), 333-346.
 • https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 03.12.2020.
 • Kaynak, R. ve Maden, O., (2012). İnovasyonda sınırların genişlemesi: açık inovasyon. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 35- 47.
 • Kılıç, F., (2018). Açık inovasyon kavramı ve etkileri üzerine bir uygulama. Denizli. 4.
 • Kılıç, F., & Ay Türkmen, M. A. (2019). Kavram ve Farkındalık Bağlamında Açık İnovasyon Üzerine Bir Uygulama. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(3), 274-292.
 • Konukbay, A. (2016). Ankara’da Savunma Teknolojilerinde Faaliyet Gösteren Kobilerin Açık Yenilik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD), 2(1), 53-75.
 • OECD. (2005). Oslo Kılavuzu: Yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması için ilkeler. Ankara.
 • Osterwalder, A. ve Pigneur Y., (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. United States: John Wiley & Sons Inc.
 • Osterwalder, A. ve Pigneur Y., (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. United States, 111.
 • Saguy, S. ve Taoukis, S., (2017). From open innovation to enginomics: paradigm shifts. Trends in Food Science & Technology. 60. 68.
 • Şimşek, K. (2015). Open Innovation Practices in Science Park Firms in Turkey, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi). S. 183-184.
 • Tekin, M, Güleş, H, K, Öğüt, A. (2003). Teknoloji Yönetimi, Nobel Yayın, Ankara, 140.
 • Tiwari, R., (2007). The early phases of ınnovation: Opportunities and challenges in public-private partnership. Asia Pacific Tech Monitor. 35.
 • Tüpraş, (2019). (Erişim: 3/12/2020), https://www.tupras. com.tr/calisma-alanlari.
 • West, J. & Gallagher, S. (2006). Challenges of open innovation: the paradox of firm investment in open-source software. R&D Management, 36(3), 319-31.
 • Van der Meer, H., (2007). Open innovation – The Dutch treat: challenges in thinking in business models. Creativity and Innovation Management 16 (2), 192–202.
 • Vrande, V., Vanhaverbeke, W., Rochemont, M. ve Jong, P.J., (2009). Open innovation in smes: trends, motives and management challenges. Technovation. 428.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Nur AYAS 0000-0002-1638-0541

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: Özel Sayı 1

Kaynak Göster

APA AYAS, A. N. (2021). AÇIK İNOVASYON UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR), 5(Özel Sayı 1), 64-74.

download      18423    18421     18416    18417        18418  18419     18420       18422     download    ojop-index-Categorical-png.pngEUJMR Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Creative Commons Lisansı