BibTex RIS Kaynak Göster

ÜLKE KREDİ DERECELENDİRME AÇIKLAMALARININ BORSA İSTANBUL ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 1, 1 - 25, 01.06.2020

Öz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkeler için yayınladıkları ülke kredi derecelendirme notları ve görünüm bildirimleri ülkelerin ekonomik, finansal, ticari ve uluslararası sermaye piyasasındaki konumunda büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmada Moody’s, Standart & Poor’s, ve Fitch tarafından Türkiye için verilen ülke kredi notları ve görünüm bildirimlerinin Türkiye’deki finansal piyasalar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda, 2014-2018 yılları arasında gerçekleşen ilgili açıklamaların Borsa İstanbul 100 BIST 100 endeksi günlük getirisi üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak 12 grup halinde incelenmiştir. Bu uygulamanın analizi kapsamında olay analizi metodolojisi event study methodology kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, not düşürme açıklamalarının borsa getirileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Not teyidi açıklamalarının getiriler üzerinde kısıtlı bir etkisi olmakla birlikte, sonuçlar 0,95 güven düzeyinde anlamlı değildir. İlgili tarih aralığında not yükseltme açıklaması yapılmadığı için bu etki incelenememiştir. Kredi derecelendirme kuruluşları arasında karşılaştırma yapıldığında ise kuruluşlar, açıklamaların borsaya etkisi en güçlüden en zayıfa olacak şekilde S&P, Moody’s ve Fitch olarak sıralanmaktadır.

Kaynakça

 • Başdaş, Ü., (2013) Event Study Methodology For The Borsa Istanbul, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bayazıtlı, E., Kaderli, Y. ve Gürel, E. (2008). Kâr Payi Dagitma Duyurularinin Firmalarin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Imkb’ye Kayitli, Tas Ve Topraga Dayali Sanayide Faaliyet Gösteren Bazi Firmalar Üzerinde Bir Olay Etüdü Çalismasi Muhasebe Ve Denetime Bakiş Dergisi, 26, s. 1- 16.
 • Bhuvaneshwari, D. ve Ramya, K. (2014, Mart). Impact Of Stock Split Announcement On Stock Prices, International Journal Of Management, 3, s. 36-46
 • Brooks, R., Faff, R., Hillier, D. ve Hillier, J. (2004). The National Market Impact Of Sovereign Rating Changes, Journal of Banking & Finance. 28, 233– 250.
 • Brown, S.J. ve Warner, J.B. (1985) Using Daily Stock Returns the Case Of Event Studies, Journal of Financial Economics, 14, s.3-31.
 • Campbell, J.Y., Andrew W. L. ve Craig, A. (1997). The Econometrics of Financial Markets Princeton University Press Princeton, New Jersey: MacKinlay.
 • Chesney, M., Reshetar, G. ve Karaman, M. (2011, Şubat). The Impact of Terrorism on Financial Markets: An Empirical Study, Journal of Banking & Finance, 2, s.253-267.
 • Demir Uslu, Y. ve Kedikli, E. (2016). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarinin Borsa Istanbul Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Analiz, ICOMEP International Congress of Management Economy and Policy Proceedings Book, s.4009-4019.
 • Demir, M. (2014) Kredi Derecelendirme Kuruluşları Derecelendirme Süreçleri Ve Türkiye, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Fitch Resmi İnternet Sitesi https://www.fitchratings.com/site/about. Erişim Tarihi: 15.04.2019
 • Gürsakal, N. (2014). Çıkarımsal İstatistik (6.Baskı). Bursa: Dora Yayınevi.
 • Habib, Y., Nazir, M.I., Hashmi, S.H. ve Saeed, M.B. (2015). Credit Rating Announcements and Stock Returns: Evidence from the Banking Sector of Pakistan, Journal of Business Studies, 2.
 • Harmancı, S. (2013) Ülke Kredi Derecelendirme Notlarının Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi Ve Borsa İstanbul 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kedikli, E. (2015). Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.11-15.
 • Kıymaz, H. (1999). Borsa Fısıtıltılarının Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkileri İMKB Deneyimi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 164, s. 20-29.
 • Klimavičienė, A. (2011). Sovereign Credit Rating Announcements and Baltic Stock Markets, Organizations and Markets In Emerging Economies, 1.
 • Korkmaz, T., Yaman, S. ve Metin, S. (2017). Ülke Kredi Notlarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkileri: Bist 30 Endeksi Üzerinde Bir Event Study Analizi, İstanbul International Congress Of Management Economy And Policy, 20- 21 Mayıs 2017, İstanbul.
 • Miyamoto, M. (2016, Şubat). Event Study of Credit Rating Announcement in the Tokyo Stock Market, Journal of Economics, Business and Management, 4.
 • Moody’s Resmi İnternet Sitesi https://www.moodys.com/research/Moodys- Rating-Symbols-Definitions--PBC_79004. Erişim Tarihi: 8.03.2019
 • Moody’s Resmi İnternet Sitesi 2 https://www.moodys.com/Pages/atc.aspx Erişim Tarihi: 06.01.2019
 • Morseth, K. ve Nİrgaard, P. (2011). The Impact of Credit Rating Announcements On Norwegian Equities An Event Study On Oslo Stock Exchange, Yüksek Lisans Tezi, NHH Norwegian School of Economics, Oslo.
 • Murcia, F.C.S., Dal-Ri Murcia, Fernando. ve Borba, J.A. (2013, Aralık) The Informational Content of Credit Ratings in Brazil: An Event Study Rev. Bras. Financas (Online), Rio de Janeiro, 4, s. 503–526.
 • Mutan,O.C. ve Topcu, A. (2009). Türkiye Hisse Senedi Piyasasinin 1990-2009 Tarihleri Arasinda Yaşanan Beklenmedik Olaylara Tepkisi Sermaye Piyasasi Kurulu Araştirma Dairesi Araştirma Raporu.
 • Özbuğday, F.C. (20179. Pay Piyasasının Bankaların “Uzlaşması”na Tepkisi: Bir Olay Çalışması Analizinden Kanıtlar, V. Anadolu International Conference in Economics, 11-13, Mayıs 2017, Eskişehir.
 • Pacheco, L. Moody’s Credit Ratings and The Stock Market Performance Of Portuguese Rated Firms, Universidade Portucalense – Economics and Management Department Working Paper.
 • Penha, A.A.G. (2015). The Effect of Credit Rating Agencies In Stock Prices Event Study In Germany And Portugal, Yüksek Lisans Tezi, ISCTE Business School.
 • Richards, A. ve Deddouche, D., (1999, Kasım). Bank Rating Changes and Bank Stock Returns – Puzzling Evidence from the Emerging Markets, International Monetary Fund Research Department Working Paper.
 • S&P Resmi İnternet Sitesi https://www.spratings.com/en_US/what-we-do Erişim Tarihi: 01.05.2019
 • Şensoy, A. (2013, Aralık). Short Term Impacts of Sovereign Rating Changes on Stock Market Co-movements: The Case of Latin America. Research Department of Borsa İstanbul Working Paper Series, 13.
 • Sipahi, V. (2010). Kredi Derecelendirme Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB-Banka Hisse Senetleri Üzerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
 • Suadiye, G. (2006). Kredi Derecelendirme ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6.
 • Timmermans, M.A.J. (2012). Credit Rating Changes and The Effect On Stock Prices, Yüksek Lisans Tezi Tilburg University.
 • Yavuz, S., Yıldırım, S. ve Elmas, B. (2015). Kurumsal Yönetim Endeksi ile Şirket Hisse Senedi Getiri İlişkisi: Bist’de Bir Uygulama, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Erzsosder), 8, s.73-82.
 • Yıldırım, H.H., Araz, B., Tatan, D., Çalışkan, D., Yıldız, C. ve Aydemir, Ö. (2017). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından S&P, Moody's Ve Fitch'in Türkiye İçin Yapmış Oldukları Not Açıklamalarının Endeksler Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği, 2012-2016 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017.

A COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOVEREIGN CREDIT RATING EXPLANATIONS ON BORSA ISTANBUL

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 1, 1 - 25, 01.06.2020

Öz

Research Paper Sovereign credit rating notes and outlook notifications issued by international credit rating agencies play a major role in the economic, financial and commercial position of countries. In this study, the impact of sovereign credit rating and outlook notifications for Turkey which are given by Moody's, Standard & Poor's, and Fitch on financial markets in Turkey has been investigated. In this context, the effects of the related disclosures in 2014-2018, on the daily return of BIST 100 index have been comparatively examined by 12 groups. In the context of analysis, event study methodology has been used. According to the results of the analysis, it was found that downgrade disclosures had a statistically significant and negative effect on stock returns. Although note confirmation disclosures have a limited effect on returns, the results are not significant in the 0.95 confidence interval. Since no grade upgrades were made in the relevant date range, this effect could not be examined. By comparing credit rating agencies, companies are listed as S&P, Moody’s and Fitch by the means of effect of the disclosures on the stock exchange from the strongest to the weakest

Kaynakça

 • Başdaş, Ü., (2013) Event Study Methodology For The Borsa Istanbul, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bayazıtlı, E., Kaderli, Y. ve Gürel, E. (2008). Kâr Payi Dagitma Duyurularinin Firmalarin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Imkb’ye Kayitli, Tas Ve Topraga Dayali Sanayide Faaliyet Gösteren Bazi Firmalar Üzerinde Bir Olay Etüdü Çalismasi Muhasebe Ve Denetime Bakiş Dergisi, 26, s. 1- 16.
 • Bhuvaneshwari, D. ve Ramya, K. (2014, Mart). Impact Of Stock Split Announcement On Stock Prices, International Journal Of Management, 3, s. 36-46
 • Brooks, R., Faff, R., Hillier, D. ve Hillier, J. (2004). The National Market Impact Of Sovereign Rating Changes, Journal of Banking & Finance. 28, 233– 250.
 • Brown, S.J. ve Warner, J.B. (1985) Using Daily Stock Returns the Case Of Event Studies, Journal of Financial Economics, 14, s.3-31.
 • Campbell, J.Y., Andrew W. L. ve Craig, A. (1997). The Econometrics of Financial Markets Princeton University Press Princeton, New Jersey: MacKinlay.
 • Chesney, M., Reshetar, G. ve Karaman, M. (2011, Şubat). The Impact of Terrorism on Financial Markets: An Empirical Study, Journal of Banking & Finance, 2, s.253-267.
 • Demir Uslu, Y. ve Kedikli, E. (2016). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarinin Borsa Istanbul Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Analiz, ICOMEP International Congress of Management Economy and Policy Proceedings Book, s.4009-4019.
 • Demir, M. (2014) Kredi Derecelendirme Kuruluşları Derecelendirme Süreçleri Ve Türkiye, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Fitch Resmi İnternet Sitesi https://www.fitchratings.com/site/about. Erişim Tarihi: 15.04.2019
 • Gürsakal, N. (2014). Çıkarımsal İstatistik (6.Baskı). Bursa: Dora Yayınevi.
 • Habib, Y., Nazir, M.I., Hashmi, S.H. ve Saeed, M.B. (2015). Credit Rating Announcements and Stock Returns: Evidence from the Banking Sector of Pakistan, Journal of Business Studies, 2.
 • Harmancı, S. (2013) Ülke Kredi Derecelendirme Notlarının Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi Ve Borsa İstanbul 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kedikli, E. (2015). Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.11-15.
 • Kıymaz, H. (1999). Borsa Fısıtıltılarının Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkileri İMKB Deneyimi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 164, s. 20-29.
 • Klimavičienė, A. (2011). Sovereign Credit Rating Announcements and Baltic Stock Markets, Organizations and Markets In Emerging Economies, 1.
 • Korkmaz, T., Yaman, S. ve Metin, S. (2017). Ülke Kredi Notlarının Pay Getirileri Üzerindeki Etkileri: Bist 30 Endeksi Üzerinde Bir Event Study Analizi, İstanbul International Congress Of Management Economy And Policy, 20- 21 Mayıs 2017, İstanbul.
 • Miyamoto, M. (2016, Şubat). Event Study of Credit Rating Announcement in the Tokyo Stock Market, Journal of Economics, Business and Management, 4.
 • Moody’s Resmi İnternet Sitesi https://www.moodys.com/research/Moodys- Rating-Symbols-Definitions--PBC_79004. Erişim Tarihi: 8.03.2019
 • Moody’s Resmi İnternet Sitesi 2 https://www.moodys.com/Pages/atc.aspx Erişim Tarihi: 06.01.2019
 • Morseth, K. ve Nİrgaard, P. (2011). The Impact of Credit Rating Announcements On Norwegian Equities An Event Study On Oslo Stock Exchange, Yüksek Lisans Tezi, NHH Norwegian School of Economics, Oslo.
 • Murcia, F.C.S., Dal-Ri Murcia, Fernando. ve Borba, J.A. (2013, Aralık) The Informational Content of Credit Ratings in Brazil: An Event Study Rev. Bras. Financas (Online), Rio de Janeiro, 4, s. 503–526.
 • Mutan,O.C. ve Topcu, A. (2009). Türkiye Hisse Senedi Piyasasinin 1990-2009 Tarihleri Arasinda Yaşanan Beklenmedik Olaylara Tepkisi Sermaye Piyasasi Kurulu Araştirma Dairesi Araştirma Raporu.
 • Özbuğday, F.C. (20179. Pay Piyasasının Bankaların “Uzlaşması”na Tepkisi: Bir Olay Çalışması Analizinden Kanıtlar, V. Anadolu International Conference in Economics, 11-13, Mayıs 2017, Eskişehir.
 • Pacheco, L. Moody’s Credit Ratings and The Stock Market Performance Of Portuguese Rated Firms, Universidade Portucalense – Economics and Management Department Working Paper.
 • Penha, A.A.G. (2015). The Effect of Credit Rating Agencies In Stock Prices Event Study In Germany And Portugal, Yüksek Lisans Tezi, ISCTE Business School.
 • Richards, A. ve Deddouche, D., (1999, Kasım). Bank Rating Changes and Bank Stock Returns – Puzzling Evidence from the Emerging Markets, International Monetary Fund Research Department Working Paper.
 • S&P Resmi İnternet Sitesi https://www.spratings.com/en_US/what-we-do Erişim Tarihi: 01.05.2019
 • Şensoy, A. (2013, Aralık). Short Term Impacts of Sovereign Rating Changes on Stock Market Co-movements: The Case of Latin America. Research Department of Borsa İstanbul Working Paper Series, 13.
 • Sipahi, V. (2010). Kredi Derecelendirme Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB-Banka Hisse Senetleri Üzerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
 • Suadiye, G. (2006). Kredi Derecelendirme ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6.
 • Timmermans, M.A.J. (2012). Credit Rating Changes and The Effect On Stock Prices, Yüksek Lisans Tezi Tilburg University.
 • Yavuz, S., Yıldırım, S. ve Elmas, B. (2015). Kurumsal Yönetim Endeksi ile Şirket Hisse Senedi Getiri İlişkisi: Bist’de Bir Uygulama, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Erzsosder), 8, s.73-82.
 • Yıldırım, H.H., Araz, B., Tatan, D., Çalışkan, D., Yıldız, C. ve Aydemir, Ö. (2017). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından S&P, Moody's Ve Fitch'in Türkiye İçin Yapmış Oldukları Not Açıklamalarının Endeksler Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği, 2012-2016 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Erkan Poyraz Bu kişi benim

Bilge Türkün Kaya Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Poyraz, E., & Kaya, B. T. (2020). ÜLKE KREDİ DERECELENDİRME AÇIKLAMALARININ BORSA İSTANBUL ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 1-25.