BibTex RIS Kaynak Göster

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ TÜKETİM EĞİLİMİNE ETKİSİ

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 1, 44 - 67, 01.06.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, sosyal medya uygulamalarının tüketim eğilimine etkisini tüketicilerin sosyo-demografik özelliklerine göre belirlemektir. Çalışmada veri toplamak amacıyla anket tekniği kullanılmış, elde edilen veriler SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda sosyal medya uygulamalarının tüketim eğilimine etkisine ilişkin betimsel bulgularda, cinsiyet, medeni durum, yaş grubu, aylık kişisel gelir ve sosyal medyada günlük zaman geçirme süresi değişkenlerine göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğu görülmüştür. Katılımcıların eğitim durumu ve meslek değişkenleri açısından ise böyle bir farklılık söz konusu değildir. Elde edilen bu sonuçlar, farklı boyutlarda da olsa tüketim eğilimlerinin sosyal medya uygulamalarından etkilendiğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Ak, T. (2007). Marka Yönetimi ve Tüketici Karar Sürecine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Akar, E, (2010). Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal ağ Siteleri – Bir
 • Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi, Anadolu Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Dergisi, 10(1), ss:107-122.
 • Akıncı B. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 20(5) , ss:3348-3382.
 • Aktaş, H. ve Ulutaş, S. (2010). Tekno Nevrotik Kaçış: Web 2.0, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 12, ss:126-147.
 • Başlar, G. (2013). Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm, 23-25 Ocak XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, ss: 823-831.
 • Baudrillad, J. (2008). Tüketim Toplumu, Ayrıntı yayınları, İstanbul.
 • Boz,Y. (2019). Algılanan Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketicilerin Satın Alma
 • Davranışı İle İlişkisinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Böge, Z., E. (1992). Tüketici Davranışı ve Karar Verme, Gazi Büro Kitapevi, Ankara.
 • Briggs, A. ve Burke, P. (2011). Medyanın Toplumsal Tarihi: Gutenberg’den İnternet’e, Çeviren: Erkan Uzun, Ü. Hüsrev Yolsal, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
 • Can, A. (2017), SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi, Ankara.
 • Çalışkan, M. ve Mencik, Y. (2015). Değişen Dünyanın Yeni Yüzü: Sosyal Medya
 • Akademik Bakış Dergisi, 50, ss: 254-277.
 • Dağıtmaç, M. ve Özbay, O. (2017). Dijital Haçlı Seferleri, Motto Yayınları, İstanbul.
 • Demir, A. H. (2019). Sosyal Medya Reklamlarının Tüketici Davranışı ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Elazığ İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD., , Elazığ.
 • Derakhshi, A. (2017). Markanın Tüketici Davranışlarına Etkisi: Diş Macunu Sektörü Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD., İstanbul.
 • Düşünmez, Z. (2019). Tüketici Davranışlarını ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nöro Pazarlama ABD., İstanbul.
 • Güvendir, F. (2019). Sosyal Medya Reklamlarının Tüketici Satın Alma Kararı Üzerindeki Yansımaları ve Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ABD., İstanbul.
 • İslamoğlu, A.H. ve Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Beta Basım, İstanbul.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD., Karaman.
 • Koç, E. (2015). Tüketici Kavramı ve Pazarlama Stratejileri, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Kotler, P. Ve Armstrong, G. (2018). Pazarlamanın İlkeleri, Çeviren: A. Ercan Gegez, Beta Basım Yayın, İstanbul.
 • Mayfield, A. (2008). What is Social Media, https://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/ What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf, Erişim: 15.03.2020
 • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2014). Tüketici Davranışı, 6. Basım, MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • Orhan, İ.(2002). Satın Alınan Ürünlere ilişkin Duyguların Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Bakımından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji ABD., Ankara.
 • Öz, M. (2012). İş Hayatında Başarının İki Temel Koşulu: Tüketici Davranışlarını Anlayabilmek ve Müşteri Memnuniyeti Sağlamak, Akademik Bakış Dergisi, 33, ss: 1-13.
 • Söyleyici, G.T. ve Bozkurt, Ö.Ç. (2017). Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları İlişkisi: Türkiye’de Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, Kesit Akademi Dergisi, 3 (9), ss: 36-54.
 • Tosun, G. (2013). Sosyal Medyanın Yazılı Basında Gündem Oluşturmadaki Rolü (Örnek Çalışma: Twitter), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD., İstanbul.
 • Yavuz, M. C. ve Haseki, M. İ. (2012). Konaklama İşletmelerinde E-Pazarlama Uygulamaları: E-Medya Araçları Temelinde Bir Model Önerisi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), ss: 116-137.
 • Zafarmand, N. (2010). Halkla İlişkiler Alanında Yeni Mecra ve Uygulamaların Yeri ve Önemi: Sosyal Medya ve Pr2.0, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD., Ankara.
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30573, Erişim 10.01.2020
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Viki, Erişim 11.01.2020
 • https://wearesocial.com/digital-2020, Erişim: 17.03.2020
 • http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30574 , Erişim: 17.03.2020
 • https://sozluk.gov.tr/, Erişim: 17.03.2020

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA APPLICATIONS ON CONSUMPTION TENDENCY

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 1, 44 - 67, 01.06.2020

Öz

Research Paper The purpose of this study is to determine the effect of social media applications on consumption trend according to the socio-demographic characteristics of consumers. In the study, survey technique was used to collect data, and the data obtained were analyzed with the help of SPSS package program. As a result of the study, it was found that there is a statistically significant difference in descriptive findings regarding the effect of social media applications on consumption trend according to gender, marital status, age group, monthly personal income and daily time spent in social media. There is no such difference in terms of the educational background of the participants and their occupational variables. These results show that consumption trends are affected by social media applications, albeit in different dimensions

Kaynakça

 • Ak, T. (2007). Marka Yönetimi ve Tüketici Karar Sürecine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Akar, E, (2010). Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal ağ Siteleri – Bir
 • Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi, Anadolu Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Dergisi, 10(1), ss:107-122.
 • Akıncı B. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 20(5) , ss:3348-3382.
 • Aktaş, H. ve Ulutaş, S. (2010). Tekno Nevrotik Kaçış: Web 2.0, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 12, ss:126-147.
 • Başlar, G. (2013). Yeni Medyanın Gelişimi ve Dijitalleşen Kapitalizm, 23-25 Ocak XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, ss: 823-831.
 • Baudrillad, J. (2008). Tüketim Toplumu, Ayrıntı yayınları, İstanbul.
 • Boz,Y. (2019). Algılanan Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketicilerin Satın Alma
 • Davranışı İle İlişkisinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Böge, Z., E. (1992). Tüketici Davranışı ve Karar Verme, Gazi Büro Kitapevi, Ankara.
 • Briggs, A. ve Burke, P. (2011). Medyanın Toplumsal Tarihi: Gutenberg’den İnternet’e, Çeviren: Erkan Uzun, Ü. Hüsrev Yolsal, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
 • Can, A. (2017), SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi, Ankara.
 • Çalışkan, M. ve Mencik, Y. (2015). Değişen Dünyanın Yeni Yüzü: Sosyal Medya
 • Akademik Bakış Dergisi, 50, ss: 254-277.
 • Dağıtmaç, M. ve Özbay, O. (2017). Dijital Haçlı Seferleri, Motto Yayınları, İstanbul.
 • Demir, A. H. (2019). Sosyal Medya Reklamlarının Tüketici Davranışı ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Elazığ İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD., , Elazığ.
 • Derakhshi, A. (2017). Markanın Tüketici Davranışlarına Etkisi: Diş Macunu Sektörü Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD., İstanbul.
 • Düşünmez, Z. (2019). Tüketici Davranışlarını ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nöro Pazarlama ABD., İstanbul.
 • Güvendir, F. (2019). Sosyal Medya Reklamlarının Tüketici Satın Alma Kararı Üzerindeki Yansımaları ve Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ABD., İstanbul.
 • İslamoğlu, A.H. ve Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Beta Basım, İstanbul.
 • İşlek, M. S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD., Karaman.
 • Koç, E. (2015). Tüketici Kavramı ve Pazarlama Stratejileri, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Kotler, P. Ve Armstrong, G. (2018). Pazarlamanın İlkeleri, Çeviren: A. Ercan Gegez, Beta Basım Yayın, İstanbul.
 • Mayfield, A. (2008). What is Social Media, https://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/ What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf, Erişim: 15.03.2020
 • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2014). Tüketici Davranışı, 6. Basım, MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • Orhan, İ.(2002). Satın Alınan Ürünlere ilişkin Duyguların Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Bakımından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji ABD., Ankara.
 • Öz, M. (2012). İş Hayatında Başarının İki Temel Koşulu: Tüketici Davranışlarını Anlayabilmek ve Müşteri Memnuniyeti Sağlamak, Akademik Bakış Dergisi, 33, ss: 1-13.
 • Söyleyici, G.T. ve Bozkurt, Ö.Ç. (2017). Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları İlişkisi: Türkiye’de Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, Kesit Akademi Dergisi, 3 (9), ss: 36-54.
 • Tosun, G. (2013). Sosyal Medyanın Yazılı Basında Gündem Oluşturmadaki Rolü (Örnek Çalışma: Twitter), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD., İstanbul.
 • Yavuz, M. C. ve Haseki, M. İ. (2012). Konaklama İşletmelerinde E-Pazarlama Uygulamaları: E-Medya Araçları Temelinde Bir Model Önerisi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), ss: 116-137.
 • Zafarmand, N. (2010). Halkla İlişkiler Alanında Yeni Mecra ve Uygulamaların Yeri ve Önemi: Sosyal Medya ve Pr2.0, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD., Ankara.
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30573, Erişim 10.01.2020
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Viki, Erişim 11.01.2020
 • https://wearesocial.com/digital-2020, Erişim: 17.03.2020
 • http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30574 , Erişim: 17.03.2020
 • https://sozluk.gov.tr/, Erişim: 17.03.2020
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Erol Solmaz Bu kişi benim

T. Özlem Bekiş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Solmaz, E., & Bekiş, T. Ö. (2020). SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ TÜKETİM EĞİLİMİNE ETKİSİ. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 44-67.