Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çok Paydaşlı İş Birliği ve Dirençli Kent Açısından Montreal Şehri

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 2, 24 - 44, 31.12.2021

Öz

Günümüzde şehirler, doğal, ekonomik, siyasi, sosyal veya küresel salgın gibi birçok beklenmedik durumla karşılaşmaktadırlar. Şehirlerin yönetimleri, şehirlerinde ortaya çıkabilecek olası bu durumları iyi tanımalı ve tanımlamalı, en aza indirgeyecek alternatif çözüm yolları ortaya koymalı, çok paydaşlı iş birliği ile kriz eylem planlarını yapmalı ve şehirlerini dirençli hale getirmelidirler. Dirençli şehir, şehrinde hiçbir kriz veya riske maruz kalmayan değil, her ne sebeple olursa olsun beklenmedik biçimde ortaya çıkan durumlar karşısında hazırlıklı olan ve rasyonel çözümler üretebilen şehirlerdir. Çalışmanın amacı, dirençli kentler oluşturulması için çok paydaşlı iş birliğiyle yapılan bir strateji planını hazırlık, uygulama ve işlevselliği açısından örnek plan üzerinden ele almak ve yapılacak çalışmalara iyi uygulama örneği sunmaktır. Çalışmada öncelikle dirençli kent kavramı ve kentlerin dirençli hale gelmesi için çok paydaşlı iş birliği ile izlenecek yol haritaları açıklanmış, daha sonra Montreal Dirençli Şehir Stratejisi ele alınmıştır. Çalışmada, kriz anında ve sonrasında olduğu kadar öncesinde de iş birliği ve dayanışmanın önemli olduğu, şehirde yaşayan ve olası risklerden etkilenecek kesimlerin bilgi sahibi olmalarının kentlerin dirençlerinin artmasına katkı sağladığı, olası kriz durumlarında temel ihtiyaçların karşılanması ve yaşam kalitelerinin devam ettirilebilmesi için hazırlıklı ve planlı olmanın çok önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Balamir, Murat, (2007), “Afet Politikası, Risk ve Planlama”, TMMOB-Afet Sempozyumu, 5–7 Aralık 2007, Mattek Matbaası, Ankara, s. 31–43.
 • Carmin, JoAnn, David Dodman, Linda Harvey, , Shuaib Lwasa ve Patricia Romero Lankao (2011), “Urban Adaptation Planning and Governance: Clallenges to Emerging Wisdom”, Konrad-Otto Zimmermann (Ed.), Resiliant Cities: Cities and Adaptation to Climate Change Proceedings of The Global Forum 2010, Local Sustainability 1, (Newyork: Springer): 123-130.
 • Cartails, Constantinos (2014), “Toward Resilient Cities- A Review of Definitions, Challenges and Prospects”, Advances in Building Energy Rersearch, 8(2): 259-266.
 • Chelleri, L. (2012). From the «resilient city» to urban resilience:A review essay on un-derstanding and integrating the resilience perspective for urban systems. Docu-ments d’Anàlisi Geogràfica, 58(2), 287-306.
 • Cifdaloz, O., A. Regmi, J.M. Anderies, and A.A. Rodriguez. 2010. Robustness, vulnerability, and adaptive capacity in small-scale social–ecological systems: the Pumpa Irrigation system in Nepal. Ecology and Society 15(3):39. URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss3/art39/.
 • Dubbeling M., Campbell, C., C., Hoekstra F. ve Veenhuizen, R. (2009). Building resili-ent cities, Urban Agriculture Magazine, 22, 3-11.
 • Ersavaş, Kavanoz, S., (2020), “Kentsel Direnç Kavramı Üzerine”, Kent ve çevre Araştırmaları Dergisi, 2(1): 5-24.
 • Etinay, N., Egbu, C. ve Murray V. (2018). Building urban resilience for disaster risk management and disaster risk reduction. Procedia Engineering, 212, 575-582.
 • Folke, Carl, (2006), “Resilience: The Emergence of A Perspective for Social-Ecological Systems Analyses”, Global Env,ronmental Change, 16: 253-267.
 • Folke, Carl, Stephen, R. Carpenter, Brian Walker, Marten Scheffer, Terry Chapin ve Johan Rockström (2010), “Resilience Thinking: Integrating, Adaptability and Transformability, Ecology and Society, 15(4): 1-20.
 • Genç, F. Neval, (2015), Doğal Afet Riskleri ve Türkiye’de Kentleşme, 387-406.
 • Genç, F. Neval, (2007), Türkiye’de Doğal Afetler ve Doğal Afetlerde Risk Yönetimi, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Şubat 2007, Sayı 9, 201-226.
 • Genç, F. Neval, (2007), Türkiye’de Kentleşme ve Doğal Afet Riskleri ile İlişkisi, TMMOB Afet Sempozyumu, 349-358.
 • Godschalk, D., R. (2003), “Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities”, Natural Hazard Review, 4(3): 136-143.
 • İsbir, E., Genç, F. Neval, (2008), “Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Doğru, Türk Afet Yönetim Sistemi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 1, Mart, s. 15-41.
 • Jabareen, Yosef., (2013), “Planning The Resilient City: Concepts and Strategies For Coping with Climate Change and Environmental Risk”, Cities, 31: 220-229.
 • Keleş, Ruşen, (2007), “Afet Yönetimi Açısından Türkiye’de Merkezi ve Yerel Yönetim”, Afet Risk Yönetimi, (Der. N. Ekin, A. Güner, K. Demeter), İstanbul, Beta Basım, s. 15-25.
 • Montreal’s Resilient City Strategy (2018), https://resilient.montreal.ca/assets/doc/strategie-montreal-ville-resiliente-en.pdf (01.04.2021).
 • OECD Green Growth Studies, (2018), Building Resilient Cities, An Assessment of Disaster Risk Management Policies in Southeast Asia, ISSN: 22229523, https://doi.org/10.1787/22229523.
 • The ICLEI Montréal Action Plan, (2018), ICLEI World Congrees, https://worldcongress2018.iclei.org/wp-content/uploads/The%20ICLEI%20Montr%C3%A9al%20Action%20Plan.pdf (09.07.2021).
 • The ICLEI Malmö Comminment ve Action Plan, (2021), Our Vısıon for a Sustaınable Urban World https://e-lib.iclei.org/publications/ICLEI_in_the_Urban_Era_2021.pdf (08.07.2021).
 • Tuğaç, Çiğdem (2019), “Kentsel Dirençlilik Perspektifinden Yerel Yönetimlerin Görevleri ve Sorumlulukları”, İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi, 28(3): 984-1019.
 • Birleşmiş Milletler, (2019), https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ (05.07.2021).
 • Birleşmiş Milletler-Habitat, (2021), https://urbanresiliencehub.org/what-is-urban-resilience/ (07.07.2021).
 • Birleşmiş Milletler-Habitat, Local Governments’ Pocket Guıde to Resılıence, (2015), United Nations Human Settlements Programme, December.
 • Dirençli Şehirler Ağı, (2021), https://resilientcitiesnetwork.org/ (07.07.2021).
 • https://www.livingin-canada.com/living-in-montreal.html (13.08.2021).
 • https://montreal.ca/en/disaster-risks (16.08.2021).
 • https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/citystrength (16.08.2021).

The City Of Montreal In Terms Of Multi-Stekaholder Cooperation And Resilient City

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 2, 24 - 44, 31.12.2021

Öz

Today, cities face many unexpected situations such as natural, economic, political, social or global epidemics. City administrations should recognize and define these possible situations that may arise in their cities, put forward alternative solutions to minimize them, make crisis action plans with multi-stakeholder cooperation and make their cities resilient. A resilient city is a city that is not exposed to any crisis or risk, but is prepared for unexpected situations for whatever reason and can produce rational solutions. The aim of the study is to consider a strategy plan made with multi-stakeholder cooperation for the creation of resilient cities, in terms of preparation, implementation and functionality, and to present good practice examples for the studies to be done. In the study, first of all, the concept of resilient city and the roadmaps to be followed with multi-stakeholder cooperation for cities to become resilient were explained, then the Montreal Resilient City Strategy was discussed. In the study, it was concluded that cooperation is important, the knowledge of the people living in the city contributes to the increase of urban resistance and planning is important.

Kaynakça

 • Balamir, Murat, (2007), “Afet Politikası, Risk ve Planlama”, TMMOB-Afet Sempozyumu, 5–7 Aralık 2007, Mattek Matbaası, Ankara, s. 31–43.
 • Carmin, JoAnn, David Dodman, Linda Harvey, , Shuaib Lwasa ve Patricia Romero Lankao (2011), “Urban Adaptation Planning and Governance: Clallenges to Emerging Wisdom”, Konrad-Otto Zimmermann (Ed.), Resiliant Cities: Cities and Adaptation to Climate Change Proceedings of The Global Forum 2010, Local Sustainability 1, (Newyork: Springer): 123-130.
 • Cartails, Constantinos (2014), “Toward Resilient Cities- A Review of Definitions, Challenges and Prospects”, Advances in Building Energy Rersearch, 8(2): 259-266.
 • Chelleri, L. (2012). From the «resilient city» to urban resilience:A review essay on un-derstanding and integrating the resilience perspective for urban systems. Docu-ments d’Anàlisi Geogràfica, 58(2), 287-306.
 • Cifdaloz, O., A. Regmi, J.M. Anderies, and A.A. Rodriguez. 2010. Robustness, vulnerability, and adaptive capacity in small-scale social–ecological systems: the Pumpa Irrigation system in Nepal. Ecology and Society 15(3):39. URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss3/art39/.
 • Dubbeling M., Campbell, C., C., Hoekstra F. ve Veenhuizen, R. (2009). Building resili-ent cities, Urban Agriculture Magazine, 22, 3-11.
 • Ersavaş, Kavanoz, S., (2020), “Kentsel Direnç Kavramı Üzerine”, Kent ve çevre Araştırmaları Dergisi, 2(1): 5-24.
 • Etinay, N., Egbu, C. ve Murray V. (2018). Building urban resilience for disaster risk management and disaster risk reduction. Procedia Engineering, 212, 575-582.
 • Folke, Carl, (2006), “Resilience: The Emergence of A Perspective for Social-Ecological Systems Analyses”, Global Env,ronmental Change, 16: 253-267.
 • Folke, Carl, Stephen, R. Carpenter, Brian Walker, Marten Scheffer, Terry Chapin ve Johan Rockström (2010), “Resilience Thinking: Integrating, Adaptability and Transformability, Ecology and Society, 15(4): 1-20.
 • Genç, F. Neval, (2015), Doğal Afet Riskleri ve Türkiye’de Kentleşme, 387-406.
 • Genç, F. Neval, (2007), Türkiye’de Doğal Afetler ve Doğal Afetlerde Risk Yönetimi, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Şubat 2007, Sayı 9, 201-226.
 • Genç, F. Neval, (2007), Türkiye’de Kentleşme ve Doğal Afet Riskleri ile İlişkisi, TMMOB Afet Sempozyumu, 349-358.
 • Godschalk, D., R. (2003), “Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities”, Natural Hazard Review, 4(3): 136-143.
 • İsbir, E., Genç, F. Neval, (2008), “Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Doğru, Türk Afet Yönetim Sistemi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 1, Mart, s. 15-41.
 • Jabareen, Yosef., (2013), “Planning The Resilient City: Concepts and Strategies For Coping with Climate Change and Environmental Risk”, Cities, 31: 220-229.
 • Keleş, Ruşen, (2007), “Afet Yönetimi Açısından Türkiye’de Merkezi ve Yerel Yönetim”, Afet Risk Yönetimi, (Der. N. Ekin, A. Güner, K. Demeter), İstanbul, Beta Basım, s. 15-25.
 • Montreal’s Resilient City Strategy (2018), https://resilient.montreal.ca/assets/doc/strategie-montreal-ville-resiliente-en.pdf (01.04.2021).
 • OECD Green Growth Studies, (2018), Building Resilient Cities, An Assessment of Disaster Risk Management Policies in Southeast Asia, ISSN: 22229523, https://doi.org/10.1787/22229523.
 • The ICLEI Montréal Action Plan, (2018), ICLEI World Congrees, https://worldcongress2018.iclei.org/wp-content/uploads/The%20ICLEI%20Montr%C3%A9al%20Action%20Plan.pdf (09.07.2021).
 • The ICLEI Malmö Comminment ve Action Plan, (2021), Our Vısıon for a Sustaınable Urban World https://e-lib.iclei.org/publications/ICLEI_in_the_Urban_Era_2021.pdf (08.07.2021).
 • Tuğaç, Çiğdem (2019), “Kentsel Dirençlilik Perspektifinden Yerel Yönetimlerin Görevleri ve Sorumlulukları”, İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi, 28(3): 984-1019.
 • Birleşmiş Milletler, (2019), https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ (05.07.2021).
 • Birleşmiş Milletler-Habitat, (2021), https://urbanresiliencehub.org/what-is-urban-resilience/ (07.07.2021).
 • Birleşmiş Milletler-Habitat, Local Governments’ Pocket Guıde to Resılıence, (2015), United Nations Human Settlements Programme, December.
 • Dirençli Şehirler Ağı, (2021), https://resilientcitiesnetwork.org/ (07.07.2021).
 • https://www.livingin-canada.com/living-in-montreal.html (13.08.2021).
 • https://montreal.ca/en/disaster-risks (16.08.2021).
 • https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/citystrength (16.08.2021).
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Namık Kemal Öztürk Bu kişi benim 0000-0002-7264-4791

Özge Demirel Bu kişi benim 0000-0002-3797-6723

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Öztürk, N. K., & Demirel, Ö. (2021). Çok Paydaşlı İş Birliği ve Dirençli Kent Açısından Montreal Şehri. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 10(2), 24-44.