Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İŞKOLİKLİĞİN YALNIZLIK VE ÜRETKENLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLERDE UYGULAMA

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 1, 118 - 138, 17.08.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı işkolikliğin, akademisyenlerin iş yaşamındaki yalnızlık ve işte üretkenlik düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Buna ek olarak bu değişkenlerin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırmanın örneklemi, kamu üniversiteleri ve özel üniversitelerde görev yapan 240 kadın,153 erkek akademisyenden oluşmaktadır. Araştırmada Duwas İşkoliklik Ölçeği, İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği, Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği ve demografik değişkenlere yönelik sorular kullanılarak anket çalışması yapılmıştır. SPSS 24.0 programı ve Lisrel 8.7 programı ile çalışmada elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda akademisyenlerin işkoliklik düzeylerinin iş yaşamındaki yalnızlık düzeylerini olumlu şekilde etkilediği (β= 0.30; t= 5,44; p<0,01) ve akademisyenlerin işkoliklik düzeylerinde bir birimlik artışın iş yaşamındaki yalnızlık düzeylerinde 0.30’luk bir artış meydana getirdiği görülmektedir. Akademisyenlerin işkoliklik düzeylerinin işte üretkenlik düzeylerini olumlu şekilde etkilediği (β= 0.20; t= 3.61; p<0,01) ve akademisyenlerin işkoliklik düzeylerinde bir birimlik artışın işte üretkenlik düzeylerinde 0.20’lik bir artış meydana getirdiği görülmektedir.

Kaynakça

 • Doğan, T., Çetin, B. ve Sungur, M.Z. (2009). İş yaşamında yalnız ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10 (4), 271-277.
 • Doğan, T. ve Tel, F.D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (Duwas- Tr) geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.
 • Doğan, A. (2018). Liderlik, örgüt kültürü ve üretkenlik karşıtı iş davranışları. (1.Baskı). İstanbul: Patriot Yayınları.
 • Endicott J, Nee J (1997) Endicott Work Productivity Scale (EWPS): A new measure to assess treatment effects. Psychopharmacol Bull, 33 (1), 13-6.
 • Hair, J., Anderson, R. E., Tatham, R. L., Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis In: Cilt 5th, Upper Saddle River: Prentice-Hall.
 • Mercan, N., Oyur, E., Alamur, B., Gül, S., ve Bengül, S. (2012). İşyeri Yalnızlığı ve Sosyal Fobi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 213-226.
 • McMillan, L.H.W., Brady, E.C., O’Driscoll, M.P., Marsh, N.V. (2001). Understanding workaholism: Data synthesis, theoretical critique and future design strategies. International Journal of Stress Management, 8 (2), 69-91.
 • Özkürkçügil, A.Ç. (1998). Cezaevinde yalnızlık ve yalnızlığın depresyonla ilişkisi. Kriz Dergisi, 6 (1), 21-31.
 • Russell, D., Cutrona, E. C., Rose, J., Yurko, K. (1984). Social and emotional loneliness: An examination of Weiss's typology of loneliness. Journal of personality and social psychology, 46 (6), 1313-1321.
 • Schaufeli, W.B., Taris, T.W., & Bakker, A. (2006). Dr. Jekyll and Mr. Hide: On the differences between work engagement and workaholism. In R. Burke (Ed.): Research companion to working time and work addiction (pp. 193-217). Edward Elgar: Northampton, MA.
 • Tabak, I. ve Argon, T. (2018). Duygusal işçilik ve iş yaşamında yalnızlığa yönelik öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 1-13.
 • Uguz, Ş., İnanç, B.Y., Yerlikaya, E.E, Aydın, H. (2004). Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği’nin (EİÜÖ) Türk Toplumunda Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 15(3), 209-214.
 • Wright S.L., Burt C.D.B., & Strongman K.T. (2006). Loneliness in the workplace: Construct definition and scale development. NZ J Psychol, 35, 59-68.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Çiğdem Kırel 0000-0003-2362-2294

Esra Karaduman Bu kişi benim 0000-0001-8706-2260

Yayımlanma Tarihi 17 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kırel, Ç., & Karaduman, E. (2022). İŞKOLİKLİĞİN YALNIZLIK VE ÜRETKENLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLERDE UYGULAMA. Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 11(1), 118-138.