Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Lisansüstü Eğitimde Öğrencilerin Danışmanı İle Olan İlişkilerinde Yaşadıkları Etik Dışı Davranışlar / Non-ethical Behaviours That Exists in the Relationship Between Postgraduate Students and Their Advisors

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 21 - 30, 28.07.2021

Öz

Lisansüstü düzeyde danışmanlık öğrencinin duygusal ve psikolojik durumu ile birlikte mesleki gelişimi özelinde kritik bir önem taşımakta iken, yürütülmek zorunda olan dersler, atanma ve yükselme koşullarını yerine getirme zorunluluğu ve idari görevler lisansüstü danışmanlık gerekliliklerini yerine getirmede bir takım ihmal ya da suiistimalleri doğurmaktadır. Bu nedenle etik konusunun en çok ele alındığı ve tartışıldığı meslek gruplarından biri olan akademisyenlikte danışmanlık etiği önemli bir yere sahiptir.Bu çalışmanın amacı lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin danışmanı ile olan ilişkilerinde etik dışı davranışlar olarak nitelendirdiği davranışları ortaya çıkarmaktır.Nitel araştırma yaklaşımı ve durum çalışması desenin kullanıldığı araştırmaya 5 farklı üniversiteden 1 yüksek lisans ve 9 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 10 (6 erkek, 4 kadın)öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme türlerinden kartopu örnekleme stratejisi kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Tutum ve davranışlar, mesleki sorumluluk,bilimsel yanıltma ve faydalanma olmak üzere toplam 3 temaya ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aydın, İ. (2016). Akademik Etik.Pegem Atıf İndeksi.
 • Aydın, İ., Alkın-Şahin, S., ve Demirkasımoğlu, N. (2014). Üniversitelerde Karşılaşılan Etik Dışı Davranışlara İlişkin Akademisyen Görüşleri. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (43).
 • Cox Jr, G. H. (2000). The ethics of graduate and professional advising. J. Bowman, D. Menzel (Ed.), Teaching ethics and values in public administration programs. New York: State University of New York Press.
 • Creswell, J. W. ve Creswell, J.D. (2017). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications.
 • Deniz, Ü. (2019). Lisansüstü Eğitimde Gizli Kriz: Öğrenciler Neden Okulu Terk Ediyor?. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 61-83.
 • Dinç, R. G., ve Gizir, S. (2019). Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf Içindeki Etik Dışı Davranışları. Yükseköğretim Dergisi, 9(1), 29-39.
 • Kohlfeld, X. X., Lutz, D. J. ve Boon, A. T. (2019). Ethicality of advisor motives in academic advising: faculty, staff, and student perspectives. Journal Of Academic Ethics, 1-14.
 • Kumral, O. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının DavranışlarınaYönelik Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 92-102.
 • Kuther, T. L. (2003). A profile of the ethical professor: student views. College Teaching, 51(4), 153-160.
 • Lovitts, B. E. (2002).Leaving The Ivory Tower: The Causes And Consequences Of Departure From Doctoral Study.
 • Rowman & Littlefield Publishers.Löfström, E. ve Pyhältö, K. (2014). Ethical issues in doctoral supervision: the perspectives of phd students in the natural and behavioral sciences. Ethics & Behavior, 24(3), 195-214.
 • Luna, G., ve Cullen, D. L. (1998). Do graduate students need mentoring? College Student Journal, 23(3), 322–330.
 • Lyons, W., Scroggins, D. ve Rule, P. B. (1990). The mentor in graduate education. Studies İn Higher Education, 15(3), 277–285.
 • Manathunga, C. ve Goozée, J. (2007). Challenging the dual assumption of the ‘always/already’autonomous student and effective supervisor. Teaching İn Higher Education, 12(3), 309-322.
 • Murray, H., Gillese, E., Lennon, M., Paul Mercer, P., ve Robinson, M. (2007). Ethical principles in university teaching in teaching at The University of Manitoba.University of Manitoba: Black Bar Series, Pub.Nettles,
 • M. T.Ve Millett, C. M. (2006).Three magic letters: Getting to Ph. D. JHU Press.
 • Núñez, J. C., Rosário, P., Vallejo, G. ve González-Pienda, J. A. (2013). A longitudinal assessment of the effectiveness of a school-based mentoring program in middle school. Contemporary Educational Psychology, 38(1), 11-21.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Sever, I., ve Ersoy, A. (2017). Araştırma Görevlilerinin Gözünden Danışmanlık ve Doktora Süreçleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, Uluslararası E-Dergi, 7(1), 183-202.
 • Thomas, L. (2002). Student Retention İn Higher Education: The Role of İnstitutional Habitus. Journal Of Education Policy, 17(4), 423-442.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2019). Danışmanlık, Jüri Üyeliği, Editörlük, Hakemlik ve Etik. Kürşad Yılmaz-Recep Serkan Arık (Editörler), Bilim ve Araştırma Etiği. (Ss.138-153). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. YÖK(Yükseköğretim Kurulu). (1981). Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği. Retrieved From Https://Www.Mevzuat.Gov.Tr/Mevzuatmetin/1.5.2547.Pdf.

Non-ethical Behaviours That Exists in the Relationship Between Postgraduate Students and Their Advisors

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1, 21 - 30, 28.07.2021

Öz

In fact, while the postgraduate counseling is critical to the professional development of the student, along with the emotional and psychological status of them, the courses that have to be carried out, the obligation to have the requirements for appointment and promotion, and administrative tasks leads to some negligence or abuse in fulfilling the postgraduate counseling requirements. For this reason, consultancy ethics, one of the professional parts of ethics, has an important place in academics.In this respect, the purpose of this study is to reveal unethical behaviours in the relationship with the advisor and their postgraduate level students.Ten students comprised of master and doctorate voluntarily participated this research designed by qualitative research approach and case study pattern.The research data were obtained from semi-structured interviews form. Content analysis was used to explain the data. A total of 3 themes were reached: attitudes and behaviors, professional responsibility and scientific deception and exploitation.

Kaynakça

 • Aydın, İ. (2016). Akademik Etik.Pegem Atıf İndeksi.
 • Aydın, İ., Alkın-Şahin, S., ve Demirkasımoğlu, N. (2014). Üniversitelerde Karşılaşılan Etik Dışı Davranışlara İlişkin Akademisyen Görüşleri. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (43).
 • Cox Jr, G. H. (2000). The ethics of graduate and professional advising. J. Bowman, D. Menzel (Ed.), Teaching ethics and values in public administration programs. New York: State University of New York Press.
 • Creswell, J. W. ve Creswell, J.D. (2017). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications.
 • Deniz, Ü. (2019). Lisansüstü Eğitimde Gizli Kriz: Öğrenciler Neden Okulu Terk Ediyor?. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 61-83.
 • Dinç, R. G., ve Gizir, S. (2019). Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf Içindeki Etik Dışı Davranışları. Yükseköğretim Dergisi, 9(1), 29-39.
 • Kohlfeld, X. X., Lutz, D. J. ve Boon, A. T. (2019). Ethicality of advisor motives in academic advising: faculty, staff, and student perspectives. Journal Of Academic Ethics, 1-14.
 • Kumral, O. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının DavranışlarınaYönelik Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 92-102.
 • Kuther, T. L. (2003). A profile of the ethical professor: student views. College Teaching, 51(4), 153-160.
 • Lovitts, B. E. (2002).Leaving The Ivory Tower: The Causes And Consequences Of Departure From Doctoral Study.
 • Rowman & Littlefield Publishers.Löfström, E. ve Pyhältö, K. (2014). Ethical issues in doctoral supervision: the perspectives of phd students in the natural and behavioral sciences. Ethics & Behavior, 24(3), 195-214.
 • Luna, G., ve Cullen, D. L. (1998). Do graduate students need mentoring? College Student Journal, 23(3), 322–330.
 • Lyons, W., Scroggins, D. ve Rule, P. B. (1990). The mentor in graduate education. Studies İn Higher Education, 15(3), 277–285.
 • Manathunga, C. ve Goozée, J. (2007). Challenging the dual assumption of the ‘always/already’autonomous student and effective supervisor. Teaching İn Higher Education, 12(3), 309-322.
 • Murray, H., Gillese, E., Lennon, M., Paul Mercer, P., ve Robinson, M. (2007). Ethical principles in university teaching in teaching at The University of Manitoba.University of Manitoba: Black Bar Series, Pub.Nettles,
 • M. T.Ve Millett, C. M. (2006).Three magic letters: Getting to Ph. D. JHU Press.
 • Núñez, J. C., Rosário, P., Vallejo, G. ve González-Pienda, J. A. (2013). A longitudinal assessment of the effectiveness of a school-based mentoring program in middle school. Contemporary Educational Psychology, 38(1), 11-21.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Sever, I., ve Ersoy, A. (2017). Araştırma Görevlilerinin Gözünden Danışmanlık ve Doktora Süreçleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, Uluslararası E-Dergi, 7(1), 183-202.
 • Thomas, L. (2002). Student Retention İn Higher Education: The Role of İnstitutional Habitus. Journal Of Education Policy, 17(4), 423-442.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2019). Danışmanlık, Jüri Üyeliği, Editörlük, Hakemlik ve Etik. Kürşad Yılmaz-Recep Serkan Arık (Editörler), Bilim ve Araştırma Etiği. (Ss.138-153). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. YÖK(Yükseköğretim Kurulu). (1981). Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği. Retrieved From Https://Www.Mevzuat.Gov.Tr/Mevzuatmetin/1.5.2547.Pdf.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Etik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Damla GÜLER Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9907-1065
Türkiye


Yağmur GÜLER Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8883-6504
Türkiye


Semiyha TUNCEL Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0075-821X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi 17 Haziran 2021
Kabul Tarihi 28 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Güler, D. , Güler, Y. & Tuncel, S. (2021). Lisansüstü Eğitimde Öğrencilerin Danışmanı İle Olan İlişkilerinde Yaşadıkları Etik Dışı Davranışlar / Non-ethical Behaviours That Exists in the Relationship Between Postgraduate Students and Their Advisors . Education & Youth Research , 1 (1) , 21-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyor/issue/68034/1056390

24835  The content of the Education and Youth Research is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License