Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETMENLERİN OKULLARINA İLİŞKİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARININ İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 11, 27.06.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel imaj algılarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Tarama modelinde tasarlanan bu araştırmanın örneklemini İstanbul ilinin Pendik ilçesinde görev yapmakta olan 362 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Örgütsel İmaj Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin örgütsel imaj algılarının “yüksek” olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin örgütsel imaj algılarının cinsiyetlerine, eğitim durumlarına ve mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ancak görev yapılan eğitim kademesi değişkenine göre ilkokullarda görev yapan öğretmenler lehine anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Elde edilen bulgular ilgili literatür bağlamında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akbulut, B. (2015). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aktaş, İ. (2010). Üniversite-kent iletişimi bağlamında üniversite imajının değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi örneği). (Yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Arslan, K. (2013). Ortaöğretim okullarında kurum imajına yönelik yönetici ve öğretmen algısı: Mersin ili örneği (Yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi, Mersin.
 • Avşar, A. (2002). Kurum imajının oluşmasında halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkisi ve Türk silahlı kuvvetleri rehabilitasyon ve bakım merkezi uygulaması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ayar, N. (2010). Okul güvenliği sorununa farklı bir yaklaşım: okul polisi uygulaması (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Bahçeci, M. (2009). Velilerin okul imajına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bakan, Ö. (2005). Kurumsal imaj oluşumu ve etkili faktörler. Tablet Yayıncılık.
 • Birgin, O. & Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179.
 • Bolat, O. İ. (2006). Konaklama işletmelerinde kurumsal imaj oluşturma süreci. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(15), 108-126
 • Büyükgöze, T. (2012). Çalışanların kurumsal imaj algılaması ile motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Cerit, Y. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 12 (47), 343-365.
 • Çakmak, H. (2008). Kurumsal İmajın Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Çetin, O. U. (2016). Üniversitelerde iç paydaşların örgütsel imaj algısı: Hacettepe Üniversitesi örneği. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çetiner, N. (2016). Üniversitelerde kurumsal imaj oluşumu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin kurumsal imajının öğrenciler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Davies, G. & Chun, R. (2002). Gaps between the internal and external perceptions of the corporate brand. Corporate Reputation Review, 5(2/3), 144-158.
 • Demiröz, S. (2014). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütsel imaj algıları ve öğrenci başarıları arasındaki ilişki (Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Demiröz, S., & Kavak, Y. (2019). Öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ve öğrenci başarıları arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 231-246.
 • Duman, Ş. (2012). İlköğretim okullarında kurumsal imaj ve imaj yönetimi (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elâzığ. Gençay, A. (2014). Öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve okul imajı (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Gray, E. R. & Balmer, J. M. T. (1998). Managing corporate image and corporate reputation. Long Range Planning, 31(5), 695-702.
 • Gürbüz, S. (2008). Yönetici, öğretmen ve velilere göre Ankara ili özel ve kamu ilköğretim okullarının kurumsal imajı (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Güzelcik, E. (1999). Küreselleşme ve işletmelerde değişen kurum imajı. Sistem Yayıncılık. Hatch, M.J. & Schultz, M. (1997). Relations between organizational culture, identity and image. European Journal of Marketing, 31(5-6), 356-365.
 • Kalkan, Ü. (2020). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri, okul kültürü ve örgütsel imaj ilişkisi. (Doktora tezi). Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kasımoğlu, E. (2009). Sosyal sorumluluk kapsamında eğitim faaliyetlerinin kurum imajına etkisi ve bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kılıçaslan, H. (2011). İlköğretim okullarının kurumsal imajına yönelik yönetici ve öğretmen algıları (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Köktürk, M. S., Yalçın, A. M. ve Çobanoğlu, E. (2008). Kurum imajı: Oluşumu ve ölçümü. Beta Yayımcılık.
 • Kurşun, A.T. (2011). Okulların kurumsal imajının okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Leblebici, E. (2016). Öğretmen algılarına göre meslek liselerinde örgütsel imaj, örgüt kültürü ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Mevlâna Üniversitesi, Konya.
 • Massey, J.E. (2003). A theory of organizational ımage management: antecedents, processes & outcomes.Orlando:International Academy of Business Disciplines Annual Conference.
 • Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barret, K. C. (2004). Spss for Introductory Statistics: Use and Interpretation. Second Edition. Lawrance Erlbaum Associates
 • Nguyen, N., & LeBlanc, G. (2001). Image and reputation of higher education institutions in students’ retention decisions. International Journal of Educational Management, 15(6), 303-311.
 • Oplatka, I. (2009). Organizational citizenship behavior in teaching: The consequences for teachers, pupils and the school. International Journal of Educational Management, 23(5), 375-389.
 • Ovalıoğlu, N. (2007). Kurumlarda kimlik ve imaj değişim süreci: Arçelik firması örneği (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Öztürk, Z. (2019). Öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile işe tutkunluk düzeyleri arasındaki ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Polat, S. (2011a). Üniversite öğrencilerine göre Kocaeli Üniversitesi’nin örgütsel imajı. Eğitim ve Bilim, 36(160), 105-119.
 • Polat, S. (2011b). The relationship between university students academic achievement and perceived organizational image. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (1), 257-262.
 • Schultz, M. (2007). Organizational image. International encyclopedia of organization studies. Sage Publications
 • Selçuk, Ş. (2018). Özel ortaöğretim kurumlarında yöneticilerin inovasyon yeterlilikleri ile örgütsel imaj algısı ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Şanlı, Ö. (2014). Ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel kimlik, örgütsel imaj algılarının örgütsel bağlılıklarına etkisi (Malatya ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elâzığ.
 • Şanlı, Ö. & Arabacı, İ. B. (2016). Liselerde çalışan öğretmenlerin örgütsel kimlik ve örgütsel imaj algılarının örgütsel bağlılıklarına etkisi, Education Sciences 11(3), 126-152.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik. Seçkin Yayıncılık.
 • Şimşek, M. (2018). Öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile psikolojik iyi olma düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Şişli, G. (2012). Kurum kültürü ve kurumsal imaj ilişkisi devlet ve vakıf üniversiteler üzerine bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Tezişçi, S. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitelerinin örgütsel imajına ilişkin algıları (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). Büyük Türkçe sözlük: Güncel Türkçe sözlük. [Çevrim-içi: https://sozluk.gov.tr/], Erişim tarihi: 24 Ocak 2022.
 • Uğurlu, C.T. & Ceylan, N. (2013). Öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel imaj algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32(2), 301-322.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık.
 • Zengin, M. (2001). Ortaöğretimde okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile okul güvenliği ve örgütsel imaj arasındaki ilişki (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Semih ÇAYAK> (Sorumlu Yazar)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4360-4288
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çayak, S. (2022). ÖĞRETMENLERİN OKULLARINA İLİŞKİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARININ İNCELENMESİ . Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi , 3 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eypd/issue/70597/1119306