Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 52 - 69, 31.12.2018

Öz

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B., Tuğrul, B.(2002). Okul öncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 12-21.
 • Aral, N., Keskin. D.A.(2018).Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Dönemimde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. Addicta; Turkısh Jaurnal on Addiction (5) 317-348.
 • Aral, N., Kandır A. ve Can Y,M.(2002). Okul Öncesi Eğitim ve Anasınıfı Programları. İstanbul=Ya-Pa Yayınları.
 • Balcı, A.(2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma (7.baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bloom, B.S.(1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda öğrenme (Çeviren: A. Özçelik). M. E. Basımevi Ankara.72.
 • Çağlak Sarı, S.( 2014). Hareket etkinliğini planlama ve uygulamaları,( Ed: Duman, G). Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi, Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim-6, Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • Çalışkan, Ö., Özbay, F.(2015). 12-14 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerinde teknoloji kullanımı eksenli yabancılaşma ve anne baba tutumları Düzce ili örneği Jaurnal Of international social Research, 8(39), 441-458.
 • Dale- Mcmanis, L., Gunnewing, S.B.( 2012). Finding the education in educational technology with early learners. Teachnology and Young Children , 67(3), 14-24.
 • Donohue, C. ( 2015). Technology and digital media as tools for teaching and learning in the digital age.In C.Donohue (Ed.), Techonolgy and digital media in the early years Tools for teaching and learning,( pp.21- 35) . New York, NY: Routledge.
 • Ellez, A.M., Girgin, G.,Akamca, G.Ö, Oğuz, E.(2010) Okul öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim: Renk ve Şekil Kavramlarının Öğrenimimi 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ nda Sunulan Bildiri. Kıbrıs.
 • Gacal, A.(2005). Okul Öncesi Çocukların Eğitimde Bilgisayar Kullanımı, Çoluk Çocuk Aylık Anne, Baba, Eğitimci Dergisi.
 • Guernsey, L. (2012). Screen time: How electronic media- from baby videos to educational softwareaffects your young child. New York, NY: Basic Books.
 • Gürkan, T. (2000). Okul öncesi Eğitim İlke ve Yöntemleri. Editör: Şefik Yarar Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.
 • Haugland, S.W. (2000). Early childhood classrooms in the 21 st century:using computers to maximize learning. Young children ,(1),12-18
 • Hohman,C.(1998). Evalmating and selection software for children – Child Care İnformation Exchange , 123, 60-62
 • İliş, B.E (2006). Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Bilgisayar ve Anaokulu Öğretmenleri ile 6 Yaş Grubu Çocukların Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. İzmir.
 • İşçibaşı, Y. (2011). Bilgisayar, internet ve video oyunları arasında çocuklar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(1), 122-130.
 • Kaçan, M, Kimzan, İ.(2017).Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi,(12), 203-215.
 • Kandır, A.(2001). Çocuk Gelişimde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi. Milli Eğitim Dergisi Sayı:151.
 • Kenar, İ.(2012). Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik Veli Tutum Ölçeği getirilmesi ve tablet PC uygulanması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2),123-139.
 • Kerkez, F.( 2007). Geliştirilmiş oyun egzersiz programının anaokulu çocuklarında psikomotor becerilerine etkisi, Spor Bilimleri Dergisi/Hacettepe Journal of Sports Sciences, 15(2): 76-90.
 • Koç. Z.(2016) Masal kitaplarının 5-6 yaş grubu okul öncesi çocuklarının gelişimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri. İstanbul Aydın Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul
 • Kol, S.(2012). Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 543-554.
 • Lauricella, A.R., Cingel, D.P., Blackwell, C., wartella, E., canway, A.(2014). The mobile generation: Youth and adolescent ownership and use of new media. Communication Research Reparts, 31(4), 357-364
 • Levin, D.E.(2013). Beyond remote kontrolled childhood: Teaching young children in the media age . Washington, D.C: National Association for the Education of Young Children.
 • Lillard, A. S., Peterson, J. (2011). The immediate impactof different types of television on young children’s executive function.Pediatrics,128(4) 644- 649.
 • McCarrick, K., Xiaoming, L.( 2007). Buried treasure: The impact of computer use on childirens social, cognitive, language development and motivation. AACE Journal, 15(1),73-95.
 • McManis,L.d., Gunnewig, S.B.(2012). Finding the education technology with early learners. Young Children 67,14-24.
 • NAEYC (National Association for Education Of Young Children, 1996). Technology and young children- Ages three through eight. Young Children, 51(6), 11-16.
 • NAEYCF and the Fred Rogers Center for Early Learning and Childrens Media(2012). Goes Furter in green-lighting technology.
 • Payne VG, Isaac LD. (2011). Human Motor development: A Lifespan Approach. (8 th edition). Mc Grow Hill, USA.
 • Plowman, L.,McPake, J.,Stephen, C.(2010). The technologisation of chilhood? Young children and technology in the home. Children Society: 24(1), 63-74
 • Rideout, V.J.,Hamel, E.( 2006). The media family: Electronic media in the lives of infants,toddlers, and Preschoolers and their parents. Menlo Park, CA:Kaiser Family Foundation.
 • Rose, Krosnor,L.(1997). The nature of social competence :A theoretical rewiew. Social development,6(1), 111,135.
 • Sayan, H. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı. 21 Yüzyılda Eğitim ve Toplum. Cilt: 5, Sayı:13.
 • Seng, S.(1998). Enhanced learning:Computers and early childhood education . Paper presented at the Educational Resarch Assoclation Conference.Singopore (ERİC Document Reproduction Service. No: Ed: 431-524) Siraj –Blatcford ve Siraj).
 • Sönmez, V.(2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sürmen,Y.(2008).Çocuklarda dil gelişimini etkileyen faktörler, http://blog..milliyet.com.tr/blogaspx? Blog no:67316 adresinden 13.12.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Tuğrul, B. ve Feyman (2006). Okul Öncesi Eğitimde Kalite. lll. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Çanakkale.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 8. Baskı, Ankara: Seçkin.
 • Zimmerman, F,J.,Christakis, A.D. (2007). Associations between content typesof early media exposure and subseguent attentional problems. Journal of American Academy of Pediatrics,120(5),986-992.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 52 - 69, 31.12.2018

Öz

Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin teknoloji kullanımlarına ilişkin alışkanlıklarının gelişim özellikleri üzerindeki etkilerinin bilinmesi, ebeveynlerin bu konudaki görüşlerinin tespit edilmesi ve bu konu alanında az sayıda yapılan çalışma olmasından dolayı önem arz etmektedir. Bu amaçla bu araştırmanın ebeveynlerin konuyla ilgili görüşlerini tespit ederek, onlara ve konuyla ilgili eğitim paydaşlarına rehberlik edeceğinden dolayı alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma modellerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu kolay ulaşılabilir amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin uygulama anaokulunda öğrenim gören ve gönüllülük esasına göre çalışmaya destek veren 40 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu oluşturulurken literatür taranmış ve okul öncesi eğitimi alanında uzman akademisyenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri bir arada kullanılmıştır. Verilerin analizinden elde edilen bulguların sonucuna göre; ebeveynlerin çocuklarının teknolojik aletleri kullanmaya ne kadar zaman ayırdıkları ve bu esnada hangi etkinliklere yer verdikleri, bu sürecin çocuklarının fiziksel, sosyal, bilişsel, dilsel ve duygusal gelişimlerini ne yönde etkilediği gibi konularda görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B., Tuğrul, B.(2002). Okul öncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 12-21.
 • Aral, N., Keskin. D.A.(2018).Ebeveyn Bakış Açısıyla 0-6 Yaş Dönemimde Teknolojik Alet Kullanımının İncelenmesi. Addicta; Turkısh Jaurnal on Addiction (5) 317-348.
 • Aral, N., Kandır A. ve Can Y,M.(2002). Okul Öncesi Eğitim ve Anasınıfı Programları. İstanbul=Ya-Pa Yayınları.
 • Balcı, A.(2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma (7.baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bloom, B.S.(1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda öğrenme (Çeviren: A. Özçelik). M. E. Basımevi Ankara.72.
 • Çağlak Sarı, S.( 2014). Hareket etkinliğini planlama ve uygulamaları,( Ed: Duman, G). Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi, Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim-6, Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • Çalışkan, Ö., Özbay, F.(2015). 12-14 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerinde teknoloji kullanımı eksenli yabancılaşma ve anne baba tutumları Düzce ili örneği Jaurnal Of international social Research, 8(39), 441-458.
 • Dale- Mcmanis, L., Gunnewing, S.B.( 2012). Finding the education in educational technology with early learners. Teachnology and Young Children , 67(3), 14-24.
 • Donohue, C. ( 2015). Technology and digital media as tools for teaching and learning in the digital age.In C.Donohue (Ed.), Techonolgy and digital media in the early years Tools for teaching and learning,( pp.21- 35) . New York, NY: Routledge.
 • Ellez, A.M., Girgin, G.,Akamca, G.Ö, Oğuz, E.(2010) Okul öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim: Renk ve Şekil Kavramlarının Öğrenimimi 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ nda Sunulan Bildiri. Kıbrıs.
 • Gacal, A.(2005). Okul Öncesi Çocukların Eğitimde Bilgisayar Kullanımı, Çoluk Çocuk Aylık Anne, Baba, Eğitimci Dergisi.
 • Guernsey, L. (2012). Screen time: How electronic media- from baby videos to educational softwareaffects your young child. New York, NY: Basic Books.
 • Gürkan, T. (2000). Okul öncesi Eğitim İlke ve Yöntemleri. Editör: Şefik Yarar Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.
 • Haugland, S.W. (2000). Early childhood classrooms in the 21 st century:using computers to maximize learning. Young children ,(1),12-18
 • Hohman,C.(1998). Evalmating and selection software for children – Child Care İnformation Exchange , 123, 60-62
 • İliş, B.E (2006). Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Bilgisayar ve Anaokulu Öğretmenleri ile 6 Yaş Grubu Çocukların Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. İzmir.
 • İşçibaşı, Y. (2011). Bilgisayar, internet ve video oyunları arasında çocuklar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(1), 122-130.
 • Kaçan, M, Kimzan, İ.(2017).Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi,(12), 203-215.
 • Kandır, A.(2001). Çocuk Gelişimde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi. Milli Eğitim Dergisi Sayı:151.
 • Kenar, İ.(2012). Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik Veli Tutum Ölçeği getirilmesi ve tablet PC uygulanması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2),123-139.
 • Kerkez, F.( 2007). Geliştirilmiş oyun egzersiz programının anaokulu çocuklarında psikomotor becerilerine etkisi, Spor Bilimleri Dergisi/Hacettepe Journal of Sports Sciences, 15(2): 76-90.
 • Koç. Z.(2016) Masal kitaplarının 5-6 yaş grubu okul öncesi çocuklarının gelişimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri. İstanbul Aydın Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul
 • Kol, S.(2012). Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 543-554.
 • Lauricella, A.R., Cingel, D.P., Blackwell, C., wartella, E., canway, A.(2014). The mobile generation: Youth and adolescent ownership and use of new media. Communication Research Reparts, 31(4), 357-364
 • Levin, D.E.(2013). Beyond remote kontrolled childhood: Teaching young children in the media age . Washington, D.C: National Association for the Education of Young Children.
 • Lillard, A. S., Peterson, J. (2011). The immediate impactof different types of television on young children’s executive function.Pediatrics,128(4) 644- 649.
 • McCarrick, K., Xiaoming, L.( 2007). Buried treasure: The impact of computer use on childirens social, cognitive, language development and motivation. AACE Journal, 15(1),73-95.
 • McManis,L.d., Gunnewig, S.B.(2012). Finding the education technology with early learners. Young Children 67,14-24.
 • NAEYC (National Association for Education Of Young Children, 1996). Technology and young children- Ages three through eight. Young Children, 51(6), 11-16.
 • NAEYCF and the Fred Rogers Center for Early Learning and Childrens Media(2012). Goes Furter in green-lighting technology.
 • Payne VG, Isaac LD. (2011). Human Motor development: A Lifespan Approach. (8 th edition). Mc Grow Hill, USA.
 • Plowman, L.,McPake, J.,Stephen, C.(2010). The technologisation of chilhood? Young children and technology in the home. Children Society: 24(1), 63-74
 • Rideout, V.J.,Hamel, E.( 2006). The media family: Electronic media in the lives of infants,toddlers, and Preschoolers and their parents. Menlo Park, CA:Kaiser Family Foundation.
 • Rose, Krosnor,L.(1997). The nature of social competence :A theoretical rewiew. Social development,6(1), 111,135.
 • Sayan, H. (2016). Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı. 21 Yüzyılda Eğitim ve Toplum. Cilt: 5, Sayı:13.
 • Seng, S.(1998). Enhanced learning:Computers and early childhood education . Paper presented at the Educational Resarch Assoclation Conference.Singopore (ERİC Document Reproduction Service. No: Ed: 431-524) Siraj –Blatcford ve Siraj).
 • Sönmez, V.(2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sürmen,Y.(2008).Çocuklarda dil gelişimini etkileyen faktörler, http://blog..milliyet.com.tr/blogaspx? Blog no:67316 adresinden 13.12.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Tuğrul, B. ve Feyman (2006). Okul Öncesi Eğitimde Kalite. lll. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Çanakkale.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 8. Baskı, Ankara: Seçkin.
 • Zimmerman, F,J.,Christakis, A.D. (2007). Associations between content typesof early media exposure and subseguent attentional problems. Journal of American Academy of Pediatrics,120(5),986-992.
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayhan Bulut

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bulut, A. (2018). OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 52-69.
AMA Bulut A. OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. EYYAD. Aralık 2018;1(1):52-69.
Chicago Bulut, Ayhan. “OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1, sy. 1 (Aralık 2018): 52-69.
EndNote Bulut A (01 Aralık 2018) OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1 1 52–69.
IEEE A. Bulut, “OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”, EYYAD, c. 1, sy. 1, ss. 52–69, 2018.
ISNAD Bulut, Ayhan. “OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1/1 (Aralık 2018), 52-69.
JAMA Bulut A. OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. EYYAD. 2018;1:52–69.
MLA Bulut, Ayhan. “OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 1, sy. 1, 2018, ss. 52-69.
Vancouver Bulut A. OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. EYYAD. 2018;1(1):52-69.