Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI VE OHİO ERKEN ÖĞRENME STANDARTLARI ÖĞRENME SÜRECİNDE YER ALAN DEĞERLER

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 55 - 79, 30.06.2020

Öz

Bu araştırma Türkiye’de uygulanan ve Milli Eğitim Bakanlığı 2013 okul öncesi eğitim programı ve Amerika Birleşik Devletleri Ohio eyaletinde uygulanan erken öğrenme standartları öğrenme ve öğretme süreçlerine ansıtılan değerleri karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Nitel araştırma desenlerinden Doküman analizi kullanılmıştır. Kurumların web sayfalarından programlara ve standartlara ulaşılarak içerik analizi yöntemi ile işlenmiştir. MEB 2013 okul öncesi eğitim program Öğretimin planlanması ve uygulanması Bölümü ile uygulamada öğretmene rehberlik etmek amacıyla hazırlanan etkinlikler kitabındaki uygulamalar esas alınmıştır. Bu bölümde öğretmenlere veriler yönergeler değerlerle ilişkilendirilerek karşılarına değer ifadeleri yazılmıştır. Ohio’da ise öğretmenlere rehber niteliğinde erken öğrenme standartları uygulama rehberi esas alınmıştır.Bu rehberde yine öğretmenlere verilen yönergeler değerlerle ilişkilendirilmiştir. Araştırma sonucunda Anadile saygı, Doğa ve Çevre bilinci , kurallara uyma, etkili dinleme, doğru ve güzel konuşma, Farklılıklara saygı gösterme,sanat , estetik değerleri koruma, Işbirliği , özgüven, kitap sevgisi ve sorumluluk alma ortak değerler olarak belirlenmiştir. Ortak değerlerin dışında Adalet, aidiyet ,aile olma ve ailenin değeri ,anlayışlı olma ,bağımsızlık ,bağlılık , ,bilgiye değer yerme ,bireysel ve toplumsal kültür mirasına değer verme ,birlik beraberlik, cesaret, çok kültürlülük, yardım etme, uyum ve bunların dışında da ve gibi bir çok değerin Ohio eğitim standartlarına yansıtıldığı görülmüştür .

Kaynakça

 • KAYNAKLAR
 • Akbaş, O. (2008). Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış Değerler Eğitimi Dergisi
 • Althof , W. and Berkowitz, Martin W. (2006). Moral education and character education: their relationship and roles in citizenship education Journal of Moral Education Vol. 35, No. 4, December 2006, pp. 495–518
 • Amollo, O. P. & Lilian G. K. (2017). Teacher Position in Spurring Value Based Education in Early Learning in Nairobi County, Kenya: Addressing Support of Values in School Environment , Journal of Education and Learning; Vol. 6, No. 3. URL: http://doi.org/10.5539/jel.v6n3p194
 • Arıkan, A.(2011). Okulöncesi Dönemde Değerler Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1 - 28
 • Berkowitz, M. W., & Fekula, M. J. (1999). Educating for character. About Campus, 4(5), 17–22.
 • Dilek, H. (2017). T.C. MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı İle 2006 Programının Karşılaştırılması, DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563b2.035
 • Düşek ,(2008). 2006 Yılında Uygulamaya Konulan Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkında İlköğretim Müfettişleri, Okul Öncesi Eğitim Veren Kurum Müdürleri Ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Ordu İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi
 • Early Childhood Ohio(2017) http://www.earlychildhoodohio.org/Ohios-Early-Childhood-System.stm Erişim tarihi 15 Ağustos 2019.
 • Gelişli, Y., ve Yazıcı, E. (2012). Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 85-93.
 • Greenberg & diğerleri, 2003 Enhancing School-Based Prevention and Youth Development Through Coordinated Social, Emotional, and Academic Learning, The American psychologist 58(6-7):466-74 - DO - 10.1037/0003-066X.58.6-7.466
 • JO - Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: a review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169–202.
 • Kandır, A., Özbey, S. & İnal, G. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Program Kuramsal Temeller. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Lovat, T. ve Clement, N. (2008) TY - Quality Teaching and Values Education: Coalescing for effective learning, Journal of Moral Education , 37, DO - 10.1080/03057240701803643
 • Marinko I. et all.(2016). Values for preschool children, http://vrtec.leila.si/download/ethics_for_preschool_children.pdf. Erişim Tarihi :2 Ocak 2018
 • MEB(1994).Okul Öncesi Eğitim Programları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul MEB(1994).Okul Öncesi Eğitim Programları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul
 • MEB(2013). Okul Öncesi Eğitim Programhttps://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf Erişim Tarihi: 2 Aralık 2016
 • MEB(2015). Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Kılavuz Kitabı” ve “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Veri Girişi Rehber Kitabı” http://tegm.meb.gov.tr/www/8220okul-oncesi-egitim-ve-ilkogretim-kurumlari-standartlari-kilavuz-kitabi8221-ve-8220okul-oncesi-egitim-ve-ilkogretim-kurumlari-standartlari-veri-girisi-rehber-kitabi8221- yayimlanmistir/icerik/263 Erişim Tarihi: 2 Ocak 2018
 • Meinck, S., Stancel-Piątak, A., & Verdisco, A. (2018, September). Preparing the ground: The importance of early learning activities at home for fourth grade student achievement. IEA Compass: Briefs in Education No. 3. Amsterdam,The Netherlands: IEA.
 • NAEYC,/(2018). The National Association for the Education of Young Children. https://www.naeyc.org/ Erişim Tarihi 20 Aralık 2017
 • OECD,2017Ohio Department of Education (2017)http://education.ohio.gov/Topics/Early-Learning/Early-Learning-Content-Standards/Birth-Through-Pre_K-Learning-and-Development-Stand/Birth-Through-Pre_K-Implementation-Guides Erişim tarihi, 10 Ağustos,2019
 • UNESCO, Living Values Education, (2005). UNESCO,Erişim tarihi 2 Ekim 2017. http://www.livingvalues.net/index.htmlUS Department of Education(2003) Values -- Helping Your Child Through Early Adolescence https://www2.ed.gov/parents/academic/help/adolescence/partx5.htmlUzun
 • M., Köse,A.(2017). Okul Öncesi Eğitimde Değerler Eğitiminin Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 12, No. 23, 305-338
 • Witherspoon W.A. (2007). Character Education: Determining Barriers To Implementation, George Fox University , Doktora Tezi
 • Yıldırım A., Şimşek, H. (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6.Baskı Ankara: Seçkin Yayınları.
Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 55 - 79, 30.06.2020

Öz

Kaynakça

 • KAYNAKLAR
 • Akbaş, O. (2008). Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış Değerler Eğitimi Dergisi
 • Althof , W. and Berkowitz, Martin W. (2006). Moral education and character education: their relationship and roles in citizenship education Journal of Moral Education Vol. 35, No. 4, December 2006, pp. 495–518
 • Amollo, O. P. & Lilian G. K. (2017). Teacher Position in Spurring Value Based Education in Early Learning in Nairobi County, Kenya: Addressing Support of Values in School Environment , Journal of Education and Learning; Vol. 6, No. 3. URL: http://doi.org/10.5539/jel.v6n3p194
 • Arıkan, A.(2011). Okulöncesi Dönemde Değerler Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1 - 28
 • Berkowitz, M. W., & Fekula, M. J. (1999). Educating for character. About Campus, 4(5), 17–22.
 • Dilek, H. (2017). T.C. MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı İle 2006 Programının Karşılaştırılması, DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563b2.035
 • Düşek ,(2008). 2006 Yılında Uygulamaya Konulan Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkında İlköğretim Müfettişleri, Okul Öncesi Eğitim Veren Kurum Müdürleri Ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Ordu İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi
 • Early Childhood Ohio(2017) http://www.earlychildhoodohio.org/Ohios-Early-Childhood-System.stm Erişim tarihi 15 Ağustos 2019.
 • Gelişli, Y., ve Yazıcı, E. (2012). Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 85-93.
 • Greenberg & diğerleri, 2003 Enhancing School-Based Prevention and Youth Development Through Coordinated Social, Emotional, and Academic Learning, The American psychologist 58(6-7):466-74 - DO - 10.1037/0003-066X.58.6-7.466
 • JO - Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: a review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169–202.
 • Kandır, A., Özbey, S. & İnal, G. (2010). Okul Öncesi Eğitimde Program Kuramsal Temeller. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Lovat, T. ve Clement, N. (2008) TY - Quality Teaching and Values Education: Coalescing for effective learning, Journal of Moral Education , 37, DO - 10.1080/03057240701803643
 • Marinko I. et all.(2016). Values for preschool children, http://vrtec.leila.si/download/ethics_for_preschool_children.pdf. Erişim Tarihi :2 Ocak 2018
 • MEB(1994).Okul Öncesi Eğitim Programları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul MEB(1994).Okul Öncesi Eğitim Programları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul
 • MEB(2013). Okul Öncesi Eğitim Programhttps://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf Erişim Tarihi: 2 Aralık 2016
 • MEB(2015). Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Kılavuz Kitabı” ve “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Veri Girişi Rehber Kitabı” http://tegm.meb.gov.tr/www/8220okul-oncesi-egitim-ve-ilkogretim-kurumlari-standartlari-kilavuz-kitabi8221-ve-8220okul-oncesi-egitim-ve-ilkogretim-kurumlari-standartlari-veri-girisi-rehber-kitabi8221- yayimlanmistir/icerik/263 Erişim Tarihi: 2 Ocak 2018
 • Meinck, S., Stancel-Piątak, A., & Verdisco, A. (2018, September). Preparing the ground: The importance of early learning activities at home for fourth grade student achievement. IEA Compass: Briefs in Education No. 3. Amsterdam,The Netherlands: IEA.
 • NAEYC,/(2018). The National Association for the Education of Young Children. https://www.naeyc.org/ Erişim Tarihi 20 Aralık 2017
 • OECD,2017Ohio Department of Education (2017)http://education.ohio.gov/Topics/Early-Learning/Early-Learning-Content-Standards/Birth-Through-Pre_K-Learning-and-Development-Stand/Birth-Through-Pre_K-Implementation-Guides Erişim tarihi, 10 Ağustos,2019
 • UNESCO, Living Values Education, (2005). UNESCO,Erişim tarihi 2 Ekim 2017. http://www.livingvalues.net/index.htmlUS Department of Education(2003) Values -- Helping Your Child Through Early Adolescence https://www2.ed.gov/parents/academic/help/adolescence/partx5.htmlUzun
 • M., Köse,A.(2017). Okul Öncesi Eğitimde Değerler Eğitiminin Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol. 12, No. 23, 305-338
 • Witherspoon W.A. (2007). Character Education: Determining Barriers To Implementation, George Fox University , Doktora Tezi
 • Yıldırım A., Şimşek, H. (2006) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6.Baskı Ankara: Seçkin Yayınları.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Perihan Ulucan 0000-0003-4778-1804

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ulucan, P. (2020). TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI VE OHİO ERKEN ÖĞRENME STANDARTLARI ÖĞRENME SÜRECİNDE YER ALAN DEĞERLER. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), 55-79.
AMA Ulucan P. TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI VE OHİO ERKEN ÖĞRENME STANDARTLARI ÖĞRENME SÜRECİNDE YER ALAN DEĞERLER. EYYAD. Haziran 2020;3(1):55-79.
Chicago Ulucan, Perihan. “TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI VE OHİO ERKEN ÖĞRENME STANDARTLARI ÖĞRENME SÜRECİNDE YER ALAN DEĞERLER”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3, sy. 1 (Haziran 2020): 55-79.
EndNote Ulucan P (01 Haziran 2020) TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI VE OHİO ERKEN ÖĞRENME STANDARTLARI ÖĞRENME SÜRECİNDE YER ALAN DEĞERLER. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 1 55–79.
IEEE P. Ulucan, “TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI VE OHİO ERKEN ÖĞRENME STANDARTLARI ÖĞRENME SÜRECİNDE YER ALAN DEĞERLER”, EYYAD, c. 3, sy. 1, ss. 55–79, 2020.
ISNAD Ulucan, Perihan. “TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI VE OHİO ERKEN ÖĞRENME STANDARTLARI ÖĞRENME SÜRECİNDE YER ALAN DEĞERLER”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3/1 (Haziran 2020), 55-79.
JAMA Ulucan P. TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI VE OHİO ERKEN ÖĞRENME STANDARTLARI ÖĞRENME SÜRECİNDE YER ALAN DEĞERLER. EYYAD. 2020;3:55–79.
MLA Ulucan, Perihan. “TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI VE OHİO ERKEN ÖĞRENME STANDARTLARI ÖĞRENME SÜRECİNDE YER ALAN DEĞERLER”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sy. 1, 2020, ss. 55-79.
Vancouver Ulucan P. TÜRKİYE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI VE OHİO ERKEN ÖĞRENME STANDARTLARI ÖĞRENME SÜRECİNDE YER ALAN DEĞERLER. EYYAD. 2020;3(1):55-79.