Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYVANLAR ALEMİ KONUSU BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ SEVİYELERİ

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 1 - 14, 31.12.2020

Öz

Teknolojinin öğretim sürecine entegrasyonunu konu alan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) alan bilgisi, pedagojik bilgi ve teknolojik bilgi alanlarını ve bunların alt bileşenlerini içeren bir modeldir. Son yıllarda nitelikli öğretmen ya da öğretmen adaylarının özelliklerinin belirlenmesinde bu model ile ilgili yapılan çalışmaların sayısı artmaktadır. Bu çalışmada Biyoloji grubu öğretmen adaylarının ders planı matriksi ile TPAB seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ders planı matriksi ana fikirlerin yer aldığı sütunlar ile bu ana fikirlere sorulan soruları içeren satırlardan oluşan bir yapıdır. Doküman analizi yöntemi ile yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu 2015/2016 eğitim öğretim yılında bir üniversitenin Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Biriminde öğrenim gören 20 Biyoloji grubu öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçları, öğretmen adaylarının programda yer alan ana amaçlar ve henüz hedeflenmemiş öğrenmeler ile ilgili bilgilerinin yüksek seviyede olduğunu ancak kazanımların önemi ile ilgili program bilgilerinin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca araştırmanın sonuçları öğretmen adaylarının öğrenme güçlüklerinin nedenleri ve ortam bilgileri seviyelerinin de yetersiz olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının strateji/yöntem/teknik bilgileri, değerlendirme bilgileri ile teknoloji destekli öğretim sürecinin düzenlenmesi noktasındaki bilgilerinin yeterli düzeyde olduğu bulunmuştur. Ancak teknoloji destekli değerlendirme araçlarının kullanılmasına yönelik bilgilerinde de yetersizlikler olduğu görülmektedir.

Destekleyen Kurum

-

Proje Numarası

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • Akyar, M. (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Teknopedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Antalya İli Örneği). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Akyüz, D. (2018). Measuring Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack) Through Performance Assessment. Computers & Education, 125.
 • Bal, M.S. & Karademir, M.S. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Konusunda Öz-Değerlendirme Seviyelerinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 15-32.
 • Balçın, M.D. & Ergün, A. (2017). Science Teacher Candidates’ Views About Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (4), 570-600.
 • Baran, E. & Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) üzerine Alanyazın İncelemesi: Türkiye Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H U. Journal of Education) 30(1), 15-32.
 • Çetin, H.Ö. (2019). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans tezi, Balıkesir.
 • Dağlı, T. (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Balıkesir Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
 • Deveci, E. (2019). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Protein Sentezi Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L. & Harris, R. (2009). TPACK Development in Science Teaching: Measuring the TPACK Confidence of Inservice Science Teachers. TechTrends, 53, 70-79.
 • Gündoğmuş, N. (2013). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Konya.
 • Gündüz, R. (2018). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans tezi, Malatya.
 • Güven, S. & Ceylan, O. (2017). Ulakbim’de Taranan Dergilerde Sınıf Yönetimi Alanında Yayınlanmış Makalelere İlişkin Bir Farkındalık Çalışması. Journal of Awareness, 2, 43-54.
 • İzci, K. & Yerdelen Damar, S. (2016). Fizik Öğretmenleri için Pedagojik Alan Bilgisi Testinin Türkçeye Uyarlanması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), XIII (I), 709-759.
 • Junairoh, Kestiani, R. & Rochintaniaawati, D. (2018). Analysis Technological Pedagogical Content Knowledge Ability of Teachers. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 212, 270-274.
 • Karalar, H. & Aslan Altan, B.(2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliklerin ve Öğretmen Özyeterliklerinin İncelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE 5, (USOS Özel Sayı), 15–30.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Kaya Z., Kaya O.N. & Emre İ. (2013). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (Tpab) Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2355-2377.
 • Kaya, Z. (2014). Harmanlanmış Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ve Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Elazığ.
 • Kılıç, A., Aydemir, S. & Kazanç, S. (2019). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) temelli harmanlanmış öğrenme ortamının Fen Bilimleri öğretmen adaylarının TPAB ve Sınıf İçi Uygulama Becerilerine Etkisi. İlköğretim Online, 18 (3), 1208-1232.
 • Koehler, M. J., Mishra, P. & Yahya, K. (2007). Tracing The Development Of Teacher Knowledge in A Design Seminar, Integrating Content, Pedagogy And Technology. Computers & Education, 49, 740-762.
 • Kurt, G., (2016). Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack) Development of Preservice Middle School Mathematics Teachers In Statistics Teaching: A Microteaching Lesson Study. The Graduate School of Social Sciences Of Middle East Techical Uiıversity, the degree of doctor of philosohpy, Ankara.
 • Loughran, J., Milroy, P., Berry, A., Gunstone, R. & Mulhall, P. (2001). Documenting Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Through Pap-Ers. Research in Science Education, 31, 289-307.
 • Loughran, J., Mulhall, P.& Berry, A. (2004). In Search of Pedagogical Content Knowledge in Science, Developing Ways of Articulating And Documenting Professional Practice, Journal Of Research in Science Teaching, 41(4), 370–391.
 • Miles, M, B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mishra, P. & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagocical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teacher College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing Teachers To Teach Science And Mathematics With Technology, Developing A Technology Pedagogical Content Knowledge. Teaching And Teacher Education, 21, 509 -523.
 • Saka Öztürk, H. (2017). Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Alan Bilgisi (Tpab) Düzeyleri, Öğrencilerin Özyeterlikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Konya.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand:Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Suryawati, E., Linggasari, M. N. & Arnentis. (2017). Technological Pedagogical and Content Knowledge of Biology Prospective Teachers. Biosaintifika. Journal of Biology & Biology Education, 9(3), 498-505.
 • Şad, S.N., Açıkgül, K. & Delican, K. (2015). Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Journal of Theoretical Educational Science, 8(2), 204-235.
 • Taflı, T. & Atıcı, T. (2018). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özyeterliklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (61), 697-706.
 • Taflı, T. (2017). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesı Ve Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Tanak, A. (2018). Designing TPACK-Based Course For Preparing Student Teachers to Teach Science with Technological Pedagogical Content Knowledge. Kasetsart Journal of Social Sciences, 1-7.
 • Tatlı, Z., Akbulut, H.İ. & Altınışık, D. (2016). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüvenlerine Web 2.0 Araçlarının Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7 3 (2), 659-678.
 • Timur, B. & Taşar, M.F. (2011). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2):839 -856.
 • Vazques-Alonso, A. & Manassero-Mas, M.-A. (1999). Rsponse and scoring models for the “views on “Science-Technology-Society” instrument. International Journal of Science Education, 21, 231-248.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrfan Emre 0000-0003-0591-3397

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Emre, İ. (2020). BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYVANLAR ALEMİ KONUSU BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ SEVİYELERİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 1-14.
AMA Emre İ. BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYVANLAR ALEMİ KONUSU BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ SEVİYELERİ. EYYAD. Aralık 2020;3(2):1-14.
Chicago Emre, İrfan. “BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYVANLAR ALEMİ KONUSU BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ SEVİYELERİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3, sy. 2 (Aralık 2020): 1-14.
EndNote Emre İ (01 Aralık 2020) BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYVANLAR ALEMİ KONUSU BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ SEVİYELERİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 2 1–14.
IEEE İ. Emre, “BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYVANLAR ALEMİ KONUSU BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ SEVİYELERİ”, EYYAD, c. 3, sy. 2, ss. 1–14, 2020.
ISNAD Emre, İrfan. “BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYVANLAR ALEMİ KONUSU BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ SEVİYELERİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3/2 (Aralık 2020), 1-14.
JAMA Emre İ. BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYVANLAR ALEMİ KONUSU BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ SEVİYELERİ. EYYAD. 2020;3:1–14.
MLA Emre, İrfan. “BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYVANLAR ALEMİ KONUSU BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ SEVİYELERİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sy. 2, 2020, ss. 1-14.
Vancouver Emre İ. BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYVANLAR ALEMİ KONUSU BAĞLAMINDA TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ SEVİYELERİ. EYYAD. 2020;3(2):1-14.