Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS, OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS AND STUDENT PARENTS ABOUT DISTANCE EDUCATION DURING THE PANDEMIC PROCESS

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 15 - 37, 31.12.2020

Öz

Kaynakça

 • Baltacı, A. (2018) Nitel araştırmada örneklem yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1). 231-274.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çıkman, A. (2011). Bölgemizde pandemik influenza (H1N1) olgularının irdelenmesi, Uzmanlık Tezi, T.C. 100. Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.
 • Elitaş, T. (2017). Uzaktan eğitim lisans sürecinde yeni iletişim teknolojileri: Atatürk üniversitesi uzaktan eğitim merkezi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Gökçe, A. T. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-12.
 • Hızal, A. (1983). Uzaktan öğretim süreçleri ve yazılı gereçler “eğitim teknolojisi açısından yaklaşım”. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Kılınç, M. (2015). Uzaktan eğitim uygulamalarının etkinliği üzerine bir araştırma (İnönü üniversitesi uzaktan eğitim merkezi ilahiyat lisans tamamlama programı örneği), Doktora Tezi, T.C. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Malatya.
 • Koçdar, S. (2006). Uzaktan eğitim ders kitaplarının geribildirim açısından değerlendirilmesi: Anadolu üniversitesinin uzaktan eğitim veren işletme ve iktisat fakülteleri örneği, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Tedmem, Z. S., Palancı, M., Kandemir M. ve Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: içerik analizi, Eğitim ve Bilim, 173(39), 430-453.
 • Timmins, F. ve McCabe, C. (2005). How to conduct an effective literature search, Art & Science Study Skills, 11(20), 41-47.
 • Üstün, Ç. & Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Ocak 2020; Cilt 25, Özel Sayı 1, s: 143.
 • Yadigar, G. (2010). Uzaktan eğitim programlarının etkinliliğinin değerlendirilmesi (G.Ü. bilişim sistemleri uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 15 - 37, 31.12.2020

Öz

Bu çalışma, Uşak merkez ortaokullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini düşünceleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu çalışmanın orijinal tarafı konunun güncel olması ve alanına katkı sağlayacağının düşünülmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak merkez ortaokullarda görev yapan 15 sosyal bilgiler öğretmeni, 15 ortaokul öğrencisi ve 15 ortaokul öğrenci velisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler, öğrenciler ve veliler amaçsal örneklem yönteminden kolay ulaşılabilir veya elverişli örneklem yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmada katılımcılara yarı yapılandırılmış mülakat formu uygulanmıştır. Mülakat formunun hazırlanmasında sosyal bilgiler alanında 3 uzman akademisyenin görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşüne başvurulmasındaki amaç, araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini arttırmaktır. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında Word dosyasına aktarılarak metin haline getirilmiş ve kodlama metodu ile benzer veriler bir araya getirilerek içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonunda öğrenciler yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime kıyasla daha faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler pandemi sürecinde okul ortamını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özledikleri dile getirmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin ve velilerin pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin ifadeleri değerlendirildiğinde, ortak bir fikir birliğine varamadıkları tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Baltacı, A. (2018) Nitel araştırmada örneklem yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1). 231-274.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çıkman, A. (2011). Bölgemizde pandemik influenza (H1N1) olgularının irdelenmesi, Uzmanlık Tezi, T.C. 100. Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van.
 • Elitaş, T. (2017). Uzaktan eğitim lisans sürecinde yeni iletişim teknolojileri: Atatürk üniversitesi uzaktan eğitim merkezi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Gökçe, A. T. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-12.
 • Hızal, A. (1983). Uzaktan öğretim süreçleri ve yazılı gereçler “eğitim teknolojisi açısından yaklaşım”. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Kılınç, M. (2015). Uzaktan eğitim uygulamalarının etkinliği üzerine bir araştırma (İnönü üniversitesi uzaktan eğitim merkezi ilahiyat lisans tamamlama programı örneği), Doktora Tezi, T.C. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Malatya.
 • Koçdar, S. (2006). Uzaktan eğitim ders kitaplarının geribildirim açısından değerlendirilmesi: Anadolu üniversitesinin uzaktan eğitim veren işletme ve iktisat fakülteleri örneği, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
 • Tedmem, Z. S., Palancı, M., Kandemir M. ve Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: içerik analizi, Eğitim ve Bilim, 173(39), 430-453.
 • Timmins, F. ve McCabe, C. (2005). How to conduct an effective literature search, Art & Science Study Skills, 11(20), 41-47.
 • Üstün, Ç. & Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Ocak 2020; Cilt 25, Özel Sayı 1, s: 143.
 • Yadigar, G. (2010). Uzaktan eğitim programlarının etkinliliğinin değerlendirilmesi (G.Ü. bilişim sistemleri uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Görkem Akgül Bu kişi benim 0000-0002-4237-1921

Mehmet Oran 0000-0001-5995-8430

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akgül, G., & Oran, M. (2020). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 15-37.
AMA Akgül G, Oran M. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. EYYAD. Aralık 2020;3(2):15-37.
Chicago Akgül, Görkem, ve Mehmet Oran. “SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3, sy. 2 (Aralık 2020): 15-37.
EndNote Akgül G, Oran M (01 Aralık 2020) SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 2 15–37.
IEEE G. Akgül ve M. Oran, “SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ”, EYYAD, c. 3, sy. 2, ss. 15–37, 2020.
ISNAD Akgül, Görkem - Oran, Mehmet. “SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3/2 (Aralık 2020), 15-37.
JAMA Akgül G, Oran M. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. EYYAD. 2020;3:15–37.
MLA Akgül, Görkem ve Mehmet Oran. “SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sy. 2, 2020, ss. 15-37.
Vancouver Akgül G, Oran M. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. EYYAD. 2020;3(2):15-37.