Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 17, 30.06.2021

Öz

İnsanoğlu doğduğu andan itibaren duyuları aracılığı ile hayata tutunmaya çalışır. Yapabildikleri ya da yapamadıkları sadece kendi kararları ile alakalı değildir. Bebeklik döneminden başlayarak duyusal ve duygusal hassasiyetin azaldığı bir ömür geçirir. Kendimiz olduğumuz her şey hayatımızın ilk yıllarında kazanılmaktadır. Sanat ile yapılan uygulamalar erken çocukluktan, ergenlik sonuna kadar geçen süreçte terapi özelliği taşıyabilir. Bir sanat etkinliğinin terapi olabilmesi için çocukların gelişim dönemlerini, birbiri içine geçen gelişim alanlarını ve bu alanların gelişim özelliklerini bilmek yetmez. Çocuğun yakın çevresini oluşturan yetişkinlerin çevreyi düzenleyici, sağlıklı etkileşimli iletişim sağlayıcı önemli görevleri vardır. Bu araştırmanın amacı; çocukluk döneminin kritik yönleri, çevre, o çevreyi oluşturan çocuğa yakın yetişkinlerin görevleri ve uygun çevrede sanat uygulamalarının onarıcı gücü vurgulanmıştır. Sonuçta; çocukların gelişim ihtiyacı dikkate alınarak sanat uygulandığında psikolojik destek sürecine önemli ve anlamlı katkılar sağlayabileceği, bunun yanı sıra avantajları, sınırlılıkları ve özellikle etik konularına ilişkin uygulama süreçleri ile ilgili standart protokollerin oluşturulması gerektiği bu konuda daha fazla kanıta dayalı araştırmalar yapılmasının önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Akkurt, S., & Boratav, O. (2018). Neden sanat eğitimi?. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 54-60.
 • Artut K. (2019). Çocuğu resimleriyle tanımak. Halit Turgay Ünal. (Ed), Çocukta Sanat Eğitimi Ve Yaratıcılık. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3428 -Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2276
 • Buyurgan, S & Buyurgan, U. (2020). Sanat eğitimi ve öğretimi. (7. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Coskun B. (2018). Bir bilimsel disiplin olarak sanat terapisi. Jour Turk Fam Phy 2018; 09 (3): 93-96. Doi: 10.15511/tjtfp.18.00393.
 • Driscoll, A., & Nagel. N. G. (2005). Early childhood education: the world of children, families and educators (3rd ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Dodds, B, J (2013). A chıld psychotherapy prımer . Suggestions for the Beginning Therapist. International Psychotherapy Institute E-Books 301-215-7377 6612 Kennedy Drive Chevy Chase, MD 20815-6504 Retrived from www.freepsychotherapybooks.org ebooks@theipi.org
 • De Botton A & Armstrong J.(2014). Terapi olarak sanat . Volkan Atmaca. (Ed.) İstanbul: Everest Yayınları (s: 7).
 • Eren, N (2015). Psikiyatride Bakım İçin Sanatın ve Sanat Terapisinin Yeri. Turkiye klinikleri j psychiatr nurs-special topics. 1(1):95-104. Retrived from https://www.sanatpsikoterapileridernegi.org/psikiyatride-bak305m-304ccedilin-sanat305n-ve-sanat-terapisinin-yeri.html.
 • Ercivan Zencirci, D. (2012). Okul öncesi dönemde resim eğitimi dersi kolaj uygulamaları. Ege Bilim Dergisi, 2(13), 76–90.
 • Filiz Ş. (2016). Sanat Terapisinin Felsefi Boyutları. (Philosophical Aspects of Art Therapy). Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr VI/1 (2016) 169-183 Retrived from; DOI: 10.13114/MJH.2016119297
 • Grandstaff, L. (2012). Children‟s Artistic Development and the Influence of Visual Culture . Retrived from: https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/10645/Grandstaff_ku_0099M_11953_DATA_1.pdf?sequence=1
 • Gander, M. J & Gardiner, H. W. (2001). Çocuk ve ergen gelişimi. Bekir Onur. (Çev. Ed.). (4. Baskı) İstanbul: İmge Kitapevi.
 • Garvey, C. (1977). Play. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Garvey, C& Bendt, R. (1977). Organization of pretend play. Paper presented at the annual meeting of the American Psychological Association, Chicago.
 • Güner , O & Aslan, E. (2019). Çocuklar için doğal bir iyileşme yöntemi: sanat terapisi. İstanbul: Arkabahçe psikoloji. retrived from https://arkabahcepsikoloji.com.tr/makalelerimiz/bilimsel-makalelerimiz/cocuklar-icin-dogal-bir-iyilesme-yontemi-sanat-terapisi/
 • Hardiman, G. W & Zernich, T. (1980). Some considerations of Piaget‟s cognitive-structuralist theory and children’s artistic development. Studies in Art Education, 21(3), 12-19
 • Kar, E (2011). Heykel ve sanat terapisi. (Yayınlanmamaış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 289545).
 • Kramer, E. (1958). American lecture series: The Bannerstone division of American lectures in psychology: Vol. 318. Art therapy in a children's community: A study of the function of art therapy in the treatment program of Wiltwyck School for Boys. Charles C Thomas Publisher. From : https://doi.org/10.1037/13175-000
 • Kırışoğlu, O.T. (2002) Sanatta eğitim görmek anlamak yaratmak. (2. Baskı). Ankara: PEGEM A Yayınları.
 • Levick, M. F. (2014). See what ıs the saying. Retrived from www.freepsychotherapybooks.org ebooks@theipi.org
 • Levick, M. (2016). Babble-scribble stage/sequence . e-Book 2016 International Psychotherapy Institute From “See What I'm Saying” . Retrived from www.freepsychotherapybooks.org ebooks@theipi.org
 • McNiff A.S. (2016) Group art therapy. e-Book 2016 International Psychotherapy Institute.. Retrived from www.freepsychotherapybooks.org ebooks@theipi.org
 • Montessori M. (1982). Çocuk eğitimi, Montessori metodu. Güler Yücel.(Çev. Ed) İstanbul: Sander Yayınları.
 • Montessori, M. (2010). The child in the family. (Trans. N. R. Cirillo) Amsterdam: Pierson Publishing Company.
 • Montessori, M. (2015.a.). Emici zihin. Okhan Gündüz. (Çev. Ed) İstanbul: Kaknüs Yayınları.:665.
 • Montessori, M. (2015.b.). Çocukluğun sırrı. Senem Bilgin. (Çev) İstanbul: Kaknüs Yayınları:673.
 • Montessori, M. (2016.). Çocuğun keşfi . Okhan Gündüz (Çev). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Montessori, M. (2020) The montessori approach to music, Montessori-Pierson Publishing Company. p. 73
 • Morrison, G. M. (2007). Early childhood education today. (10th ed). Upple SAddle River, NJ: Pearson.
 • Öz Çelikbaş, E. (2019). Dışavurumcu Sanat Terapisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi,2(1): 20-37. Retrived from: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/705400.
 • Özden, G. (2020). Hemşirelikte sanat terapisi. International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue:71; pp:4535-4542. Retrived from: http://www.sssjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=2650&Detay=Ozet
 • Piaget, J., & Inhelder, B. (1956). The child's conception of space. London, England: Routledge and Kegan Paul. Retrived from: https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=79853.
 • Poussın, C. (2016). Anne babalar için montessori pedagojisi, bana kendime yetmeyi öğret. Burak Şaman. (Çev.Ed). İstanbul, Kaknüs Yayınları No:650.
 • Shapiro, F. (2020). EMDR terapisi teknikleri ile acı anıları silmek. Feyzal Gülfidan: Çev.Ed). (12. Baskı). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.
 • Sholt, M. & Gavron, T. (2006). Therapeutic qualities of clay-work in art therapy and psychotherapy: a review. Art therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 23:66-72
 • Temel, F&İmir, M. (2010). Erken çocukluk eğitiminde yaklaşımlar ve programlar. İstanbul üniversitesi. Açık ve uzaktan eğitim fakültesi yayınları. Retrived from: http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/cocukgelisimilisans_ao/erkencocuklukeyvp.pdf.
 • Tüfekçioğlu, U. (2008). Okul Öncesi Eğitimde Oyun ve Önemi. U. Tüfekçioğlu (ed.), Çocukta Oyun Gelişimi, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi İçinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Ünlüer, E. (2010). Yaratıcılık süreci ve okul öncesi döneme yönelik yaratıcı sorun çözme teknikleri. E. Ç. Öncü (Ed.). Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve geliştirilmesi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 175-190.
 • Waller, D. (2016) Art Therapy for Children: How It Leads to Change. Goldsmiths College, UK. Clinical Child Psychology and Psychiatry Copyright © 2006 SAGE Publications (London,Thousand Oaks and New Delhi) Vol 11(2): 271–282. DOI: 10.1177/1359104506061419
 • Winnicott DW (1998). Oyun ve gerçeklik,.İstanbul: Metis Ötekini Dinlemek Yayınları , S:10-11.
 • Baker, B.L., Brightman, A.J., Blacher, J.B., Heifetz, L.J., Hinshaw, S.R., & Murphy, D.M. (2004). Steps to independence: Teaching everyday skills to children with special needs. Baltimore: Brookes Publishing Company. Retriwed from: https://raisingchildren.net.au/school-age/behaviour/behaviour-management-tips-tools/teaching-skills
 • Courtney E. Ackerman, (2021). Child Therapy: 19 Counseling Techniques & Worksheets for Kids. Retrived From: https://positivepsychology.com/child-therapy/(2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Ülkü YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Selçuk Üniversitesi
0000-0002-1164-515X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { eyyad895212, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {1 - 17}, doi = {}, title = {ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ}, key = {cite}, author = {Yıldız, Fatma Ülkü} }
APA Yıldız, F. Ü. (2021). ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 4 (1) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/64072/895212
MLA Yıldız, F. Ü. "ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/64072/895212>
Chicago Yıldız, F. Ü. "ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ AU - Fatma Ülkü Yıldız Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 4 IS - 1 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ %A Fatma Ülkü Yıldız %T ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ %D 2021 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldız, Fatma Ülkü . "ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 / 1 (Haziran 2021): 1-17 .
AMA Yıldız F. Ü. ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ. eyyad. 2021; 4(1): 1-17.
Vancouver Yıldız F. Ü. ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2021; 4(1): 1-17.
IEEE F. Ü. Yıldız , "ÇOCUKLUK VE SANAT TERAPİSİ", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 1-17, Haz. 2021