Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikaları: 2000-2022

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 1 - 32, 29.12.2022

Öz

Bu çalışmada, 2000 yılı sonrası TBMM’de grubu bulunan beş siyasi partinin (AKP, CHP, MHP, İP ve HDP) Türkiye’de yapılan genel seçimler öncesinde yayımlamış oldukları seçim beyannamelerine dayalı olarak eğitim politikaları incelenmiştir. Çalışma nitel yönelimli bir çalışmadır ve partilerin 3 Kasım 2002, 22 Temmuz 2007, 12 Haziran 2011, 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan genel seçimler öncesinde yayımlamış oldukları seçim beyannamelerinden hareketle vatandaş yetiştirme konusundaki eğitim hedefleri ile örgün ve yaygın eğitim hakkındaki görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmada elde bulgulara göre; siyasi partilerin vatandaş yetiştirme konusundaki eğitim hedefleri ile örgün ve yaygın eğitim konusundaki politikalarında benzerlik ve farklılıkların olduğu görülmekle birlikte, zaman içerisinde bu konulara bakış açılarında değişiklik meydana geldiği saptanmıştır.

Kaynakça

 • AKP. (2002). 2002 Genel seçimleri seçim beyanamesi. https://www.akparti.org.tr/parti/dosya-arsivi/ (Erişim: 12.10.2021).
 • AKP. (2007). 2007 Genel seçimleri seçim beyanamesi. https://www.akparti.org.tr/parti/dosya-arsivi/ (Erişim: 12.10.2021).
 • AKP. (2011). Türkiye hazır hedef 2023. https://www.akparti.org.tr/parti/dosya-arsivi/ (Erişim: 12.10.2021).
 • AKP. (2015). 2015 Seçimleri seçim beyannamesi. https://www.akparti.org.tr/parti/dosya-arsivi/ (Erişim: 12.10.2021).
 • AKP. (2018). Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler seçim beyannamesi. https://www.akparti.org.tr/parti/dosya-arsivi/ (Erişim: 12.10.2021).
 • Aydın, İ. (1997) Siyasi parti ve hükümet programlarında eğitim-öğretim ve öğretmenler 1908-1997. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Aydın, M. (2008). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Aslan, G. (2017). Türkiye’deki siyasi partilerin eğitim programları ve eğitim sorunları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Berber, Ş. (2001). Türkiye’deki siyasi partiler ve eğitim politikaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, 4 (2), 1-34.
 • Berber, Ş., & Aslan, G. (2017). Siyasi partilerin dini eğitim politikaları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (39), 595-602.
 • Bulut, P., & Güven, G. (2010). Siyasi parti programlarına göre ilköğretim. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6 (2), 281-300.
 • CHP. (2002). Cumhuriyet Halk Partisi 2002 seçim bildirgesi. https://www.chp.org.tr/yayinlar/secim-bildirgeleri (Erişim: 16.10.2021).
 • CHP. (2007). Cumhuriyet Halk Partisi pusula. https://www.chp.org.tr/yayinlar/secim-bildirgeleri (Erişim: 16.10.2021).
 • CHP. (2011). CHP 2011 Seçim bildirgesi. https://www.chp.org.tr/yayinlar/secim-bildirgeleri (Erişim: 16.10.2021).
 • CHP. (2015). Seçim bildirgesi 2015. https://www.chp.org.tr/yayinlar/secim-bildirgeleri (Erişim: 16.10.2021).
 • CHP. (2018). Seçim bildirgesi 2018. https://www.chp.org.tr/yayinlar/secim-bildirgeleri (Erişim: 16.10.2021).
 • Creswell, J. W. (2002). Araştırma Tasarımı nitel, nicel ve karma yaklaşımlar E.Akdağ (Çeviri Ed.), Ankara: Nobel Yayınları.
 • Demir, S. (2019). Türkiye’de siyasi partilerin eğitim politikalarına ilişkin siyasi parti temsilcisi görüşleri (Diyarbakır Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Artuklu Üniversitesi, Mardin.
 • Eskicumalı, A. (2012). Eğitimin temel kavramları ve eğitim düşüncesinin tarihsel gelişimi, S. Turan ve Y. Özden (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (2-24), Ankara: Pegem Akademi.
 • Gürsoy, M., & Balcı Karaboğa, A. (2015). Siyasi partilerin seçim bildirgelerinde eğitim konusu, Route Educational and Social Science Journal, 2 (4), 113-140.
 • Güneş, M., & Güneş, H. (2003). Türkiye de eğitim politikaları ve sivil toplum (1. Baskı ). Ankara: Anı Yayınları.
 • HDP. (2015). Büyük insanlık 2015 HDP seçim bildirgesi. https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/382/original/HDP_Se%C3%A7im_Bildirgesi_K%C4%B1sa_Metin.pdf?1429617147 (Erişim: 28.10.2021).
 • HDP. (2018). HDP 2018 seçim bildirgesi. https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/002/124/original/HDP_Se%C3%A7im_Bildirgesi.pdf?1526306774 (Erişim: 28.10.2021).
 • İP. (2018, Mayıs). Milletimizle sözleşme İP 2018 seçim bildirgesi, Yayıncı.
 • Korkmaz, F. (2018). Siyasi partilerin 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler bildirgelerinde eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (5), 297-315.
 • Kapani, M. (2015). Politika bilimine giriş. Ankara: BB101 Yayınları.
 • MHP. (2002). Milliyetçi Hareket Partisi 3 Kasım 2002 seçim beyannamesi Türkiye’nin onurlu geleceği, Yayıncı.
 • MHP. (2007). Milliyetçi Hareket Partisi 22 Temmuz 2007 seçim beyannamesi tek başına MHP, Yayıncı.
 • MHP. (2011). 2011 Seçim beyannamesi 2023’e doğru yükselen ülke türkiye sözleşmesi. https://www.mhp.org.tr/htmldocs/medya/mhp_yayinlari/mhp/yayinlar.html (Erişim: 13.10.2021).
 • MHP. (2015). Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran 2015 seçim beyannamesi toplumsal onarım ve huzurlu gelecek, Yayıncı.
 • MHP. (2018). 24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimi seçim beyannamesi. https://www.mhp.org.tr/htmldocs/medya/mhp_yayinlari/mhp/yayinlar.html (Erişim: 13.10.2021).
 • Pektaş, E. K. (1997). Büyük kent belediyelerinin eğitim ve kültür hizmetlerine siyasal parti ideolojilerinin yansıması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Şimşir, M., & Çetiner, A. (2021). Sosyal bilgilerde ideal vatandaşlık eğitimi üzerine kavramsal bir değerlendirme. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 5 (1), 35-47.
 • Şimşek, A., Doğanay, A., Ataizi, M., Balaban Salı, J., ve Akbulut, Y. (2008). Veri çözümleme teknikleri. A. Şimşek (Ed.), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri içinde (163-195), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Tanrıöğen, A. (2007). Eğitim bilimleri ile ilgili kavramlar. D. Ekiz ve H. Durukan (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (12-28). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Tanilli, S. (2007). Devlet ve demokrasi. İstanbul: Alkım Yayıcılık.
 • Tok, T. N. (2012). Türkiye’deki siyasal partilerin eğitim söylemleri ve siyasaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18 (2), 273-312.
 • Toprakçı, E., & Akçay-Göngör, A. (2014). Türkiye’deki siyasal partilerin eğitim politikaları, Educational Policy Analysis and Strategic Research, 9 (1), 5-35.
 • Usta, M. E. (2015). Siyasi parti programlarına göre eğitim politikaları, Türk Yazarlar Birliği Akademi Dergisi, 13, 55-74.
 • Yılmaz, E. (2007). Türkiye'de siyasi partilerin programlarında eğitim-öğretim. Ankara: Başkayerler Yayınları.

Educational Policies in Political Party Election Manifestos: 2000-2022

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 1 - 32, 29.12.2022

Öz

In the present study, the educational policies were examined based on election manifestos of the five political parties (AKP, CHP, MHP, IP, and HDP) that had groups in the Grand National Assembly of Turkey before the general elections held in Turkey after 2000. The study had a qualitative study design and was based on the election manifestos of the parties before the general elections held on 3 November 2002, 22 July 2007, 12 June 2011, 7 June 2015, and 24 June 2018, and intended to demonstrate their opinions on educational targets on raising citizens and on formal and non-formal education. In the study, the document analysis method was used as a data collection tool. The collected data were analyzed with the content analysis method. According to the findings obtained in the study, although it was seen that there were similarities and differences in the educational targets of political parties on raising citizens and their policies on formal and non-formal education, it was also determined that there were changes in their perspectives on these issues over time.

Kaynakça

 • AKP. (2002). 2002 Genel seçimleri seçim beyanamesi. https://www.akparti.org.tr/parti/dosya-arsivi/ (Erişim: 12.10.2021).
 • AKP. (2007). 2007 Genel seçimleri seçim beyanamesi. https://www.akparti.org.tr/parti/dosya-arsivi/ (Erişim: 12.10.2021).
 • AKP. (2011). Türkiye hazır hedef 2023. https://www.akparti.org.tr/parti/dosya-arsivi/ (Erişim: 12.10.2021).
 • AKP. (2015). 2015 Seçimleri seçim beyannamesi. https://www.akparti.org.tr/parti/dosya-arsivi/ (Erişim: 12.10.2021).
 • AKP. (2018). Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler seçim beyannamesi. https://www.akparti.org.tr/parti/dosya-arsivi/ (Erişim: 12.10.2021).
 • Aydın, İ. (1997) Siyasi parti ve hükümet programlarında eğitim-öğretim ve öğretmenler 1908-1997. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Aydın, M. (2008). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Aslan, G. (2017). Türkiye’deki siyasi partilerin eğitim programları ve eğitim sorunları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Berber, Ş. (2001). Türkiye’deki siyasi partiler ve eğitim politikaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, 4 (2), 1-34.
 • Berber, Ş., & Aslan, G. (2017). Siyasi partilerin dini eğitim politikaları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (39), 595-602.
 • Bulut, P., & Güven, G. (2010). Siyasi parti programlarına göre ilköğretim. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6 (2), 281-300.
 • CHP. (2002). Cumhuriyet Halk Partisi 2002 seçim bildirgesi. https://www.chp.org.tr/yayinlar/secim-bildirgeleri (Erişim: 16.10.2021).
 • CHP. (2007). Cumhuriyet Halk Partisi pusula. https://www.chp.org.tr/yayinlar/secim-bildirgeleri (Erişim: 16.10.2021).
 • CHP. (2011). CHP 2011 Seçim bildirgesi. https://www.chp.org.tr/yayinlar/secim-bildirgeleri (Erişim: 16.10.2021).
 • CHP. (2015). Seçim bildirgesi 2015. https://www.chp.org.tr/yayinlar/secim-bildirgeleri (Erişim: 16.10.2021).
 • CHP. (2018). Seçim bildirgesi 2018. https://www.chp.org.tr/yayinlar/secim-bildirgeleri (Erişim: 16.10.2021).
 • Creswell, J. W. (2002). Araştırma Tasarımı nitel, nicel ve karma yaklaşımlar E.Akdağ (Çeviri Ed.), Ankara: Nobel Yayınları.
 • Demir, S. (2019). Türkiye’de siyasi partilerin eğitim politikalarına ilişkin siyasi parti temsilcisi görüşleri (Diyarbakır Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Artuklu Üniversitesi, Mardin.
 • Eskicumalı, A. (2012). Eğitimin temel kavramları ve eğitim düşüncesinin tarihsel gelişimi, S. Turan ve Y. Özden (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (2-24), Ankara: Pegem Akademi.
 • Gürsoy, M., & Balcı Karaboğa, A. (2015). Siyasi partilerin seçim bildirgelerinde eğitim konusu, Route Educational and Social Science Journal, 2 (4), 113-140.
 • Güneş, M., & Güneş, H. (2003). Türkiye de eğitim politikaları ve sivil toplum (1. Baskı ). Ankara: Anı Yayınları.
 • HDP. (2015). Büyük insanlık 2015 HDP seçim bildirgesi. https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/382/original/HDP_Se%C3%A7im_Bildirgesi_K%C4%B1sa_Metin.pdf?1429617147 (Erişim: 28.10.2021).
 • HDP. (2018). HDP 2018 seçim bildirgesi. https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/002/124/original/HDP_Se%C3%A7im_Bildirgesi.pdf?1526306774 (Erişim: 28.10.2021).
 • İP. (2018, Mayıs). Milletimizle sözleşme İP 2018 seçim bildirgesi, Yayıncı.
 • Korkmaz, F. (2018). Siyasi partilerin 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler bildirgelerinde eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (5), 297-315.
 • Kapani, M. (2015). Politika bilimine giriş. Ankara: BB101 Yayınları.
 • MHP. (2002). Milliyetçi Hareket Partisi 3 Kasım 2002 seçim beyannamesi Türkiye’nin onurlu geleceği, Yayıncı.
 • MHP. (2007). Milliyetçi Hareket Partisi 22 Temmuz 2007 seçim beyannamesi tek başına MHP, Yayıncı.
 • MHP. (2011). 2011 Seçim beyannamesi 2023’e doğru yükselen ülke türkiye sözleşmesi. https://www.mhp.org.tr/htmldocs/medya/mhp_yayinlari/mhp/yayinlar.html (Erişim: 13.10.2021).
 • MHP. (2015). Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran 2015 seçim beyannamesi toplumsal onarım ve huzurlu gelecek, Yayıncı.
 • MHP. (2018). 24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimi seçim beyannamesi. https://www.mhp.org.tr/htmldocs/medya/mhp_yayinlari/mhp/yayinlar.html (Erişim: 13.10.2021).
 • Pektaş, E. K. (1997). Büyük kent belediyelerinin eğitim ve kültür hizmetlerine siyasal parti ideolojilerinin yansıması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Şimşir, M., & Çetiner, A. (2021). Sosyal bilgilerde ideal vatandaşlık eğitimi üzerine kavramsal bir değerlendirme. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 5 (1), 35-47.
 • Şimşek, A., Doğanay, A., Ataizi, M., Balaban Salı, J., ve Akbulut, Y. (2008). Veri çözümleme teknikleri. A. Şimşek (Ed.), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri içinde (163-195), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Tanrıöğen, A. (2007). Eğitim bilimleri ile ilgili kavramlar. D. Ekiz ve H. Durukan (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (12-28). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Tanilli, S. (2007). Devlet ve demokrasi. İstanbul: Alkım Yayıcılık.
 • Tok, T. N. (2012). Türkiye’deki siyasal partilerin eğitim söylemleri ve siyasaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18 (2), 273-312.
 • Toprakçı, E., & Akçay-Göngör, A. (2014). Türkiye’deki siyasal partilerin eğitim politikaları, Educational Policy Analysis and Strategic Research, 9 (1), 5-35.
 • Usta, M. E. (2015). Siyasi parti programlarına göre eğitim politikaları, Türk Yazarlar Birliği Akademi Dergisi, 13, 55-74.
 • Yılmaz, E. (2007). Türkiye'de siyasi partilerin programlarında eğitim-öğretim. Ankara: Başkayerler Yayınları.
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enes Küçük 0000-0002-5197-9998

Mehmet Akpınar 0000-0002-5197-9998

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Küçük, E., & Akpınar, M. (2022). Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikaları: 2000-2022. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(2), 1-32.
AMA Küçük E, Akpınar M. Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikaları: 2000-2022. EYYAD. Aralık 2022;5(2):1-32.
Chicago Küçük, Enes, ve Mehmet Akpınar. “Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikaları: 2000-2022”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5, sy. 2 (Aralık 2022): 1-32.
EndNote Küçük E, Akpınar M (01 Aralık 2022) Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikaları: 2000-2022. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 2 1–32.
IEEE E. Küçük ve M. Akpınar, “Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikaları: 2000-2022”, EYYAD, c. 5, sy. 2, ss. 1–32, 2022.
ISNAD Küçük, Enes - Akpınar, Mehmet. “Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikaları: 2000-2022”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5/2 (Aralık 2022), 1-32.
JAMA Küçük E, Akpınar M. Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikaları: 2000-2022. EYYAD. 2022;5:1–32.
MLA Küçük, Enes ve Mehmet Akpınar. “Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikaları: 2000-2022”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 5, sy. 2, 2022, ss. 1-32.
Vancouver Küçük E, Akpınar M. Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikaları: 2000-2022. EYYAD. 2022;5(2):1-32.