Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 84 - 100, 29.12.2022

Öz

Bu araştırma ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin ev ödevi tekniğine ilişkin, öğrenci görüşlerini alarak, onların ev ödevlerine karşı tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ev ödevi, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin belirlenip ve bir üst düzey öğrenme becerilerini kazanmasına, sorumluluk bilincine katkısı olan bir etkinliktir. Çalışma mevcut olan durumu belirlemeyi hedeflediğinden Nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasına uygundur. Araştırmanın çalışma gurubu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Nevşehir’in 2 farklı ilkokulunda 4. sınıfta öğrenimine devam eden 30 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları ve ses kaydı toplanmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesi içerik analizi ile yapılmıştır. Öğrenci ilgi, ihtiyaç ve hazırbulunuşluklarına dikkat edilerek hazırlanan ev ödevlerinin daha önem taşıdığı ve farklı öğrenme alanlarına öğrenciyi çektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ödev yaparken yaşadıkları sağlık ve çevresel kaynaklı faktörler belirtilmiştir. Araştırmada, ev ödevi ile ilgili öğrencilerin genellikle olumlu tutumlara sahip oldukları ancak; öğretmen kontrolü ve veli rehberliğinin özellikle ilkokulda çok daha önemli olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin severek, günlük hayatları ile ilişkilendirerek ev ödevlerini yaptıklarında, akademik başarılarına olan olumlu etkisi vurgulanmıştır.

Kaynakça

 • Alpayar, Ç. (2020). Öğretmen ve Öğrenci Gözünden Bir Ev Ödevi Portresi. Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 42-60
 • Aktürk, Z. ve Çelik, S. (2009). An attempt to increase student performance in a classical classroom setting: Effects of seating arrangement and doing homeworks. National Education, 181, 37-43
 • Arıkan, S. (2017). TIMSS 2011 Verilerine Göre Türkiye’deki Ev Ödevi ve Matematik Başarısı Arasındaki ilişki, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8 Issue: 26 pp. 256-276
 • Arslanhan, S. (2013). İlköğretim 5. Sınıf Ögrencilerinin Ögrenme Stilleri ile Ödev Stilleri Arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalı
 • Atlı, S. (2012). 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Ev Ödevlerinin Öğrencilerin Kavram Öğrenme Düzeylerine, Akademik Başarılarına ve Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Niğde Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik Ve ilkeler. 4. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Baynazoğlu, L. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerin incelen-mesi. Milli Eğitim Cilt: 48, Sayı: 221, 51-71
 • Büyüktokatlı, N. (2009). İlköğretimde Ev Ödevi Uygulamalarına ilişkin Öğretmen Görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Selçuk Üniversitesi
 • Black, P. J. and Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education Principles Policy and Practice 7-74
 • Calp, Ş. (2011). İlköğretimde Ev Ödevi: Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Algıları. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 2(2), 120-136.
 • Chouinard,R.,Archambault,J., Rheault,A.(2006). Les Devoirs, Corvée inutile ou Elément Essentieln de la Réussite Scolaire ?,Revue des Sciences de l'Education, Vol. 32 2 s. 307-324
 • Cooper, H. (1989). Synthesis of Research on Homework. Educational Leadership 47(3) 85-91
 • Cooper, H., Lindsay, J. J., Nye, B. (2000). Homework in the Home: How Student, Family, and Parenting-Style Differences Relate to the Homework Process. Contemporary Educational Psychology Volume 25, Issue 4, October 2000, Pages 464-487
 • per, H. (1989). Homework. White Plains NY: Longman
 • Cooper, H. (2001). Homework for all-in moderation. Educational Leadership 58,(7), 34–45
 • Corno, L., Xu, J.(2004). Homework as the Job of Childhood. Theory into Practice 43,
 • Cooper, H., Robinson, J. C. & Patall, E. A. (2006). Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis Of Research, 1987–2003. Review of Educational Research 76, (1), 1–62 (3),22-233
 • Çetinkaya, K.(2019). İlkokul Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Ev Ödevi Uygulamalarına ilişkin Görüşleri: Pendik ilçesi Örnegi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenligi Bilim Dalı.
 • Doğan, N. (2007). Yazılı Yoklamalar. H. Atılgan. (Editör), Ölçme ve Değerlendirme içinde (145-168) (İkinci baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Duru, S., & Çöğmen, S. (2017). İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri ve Velilerin Ev Ödevlerine Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online, 16(1): 354-365.
 • Emeksever, A. ve Kozan, D. (2018). İlkokul 3 ve 4. Sınıf Ögrencilerinin Ödev Kavramına ilişkin Metaforik Algıları. 2.Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 23-27 Ekim 2019,Mugla Üniversitesi.
 • Elgit, A. (2019).İlkokul İkinci Sınıf Matematik Dersinde Yapılandırılmış ve Geleneksel Ev Ödevlerinin Ögrencilerin Başarılarına ve Ödeve Yönelik Tutumlarına Etkisi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Egitim Anabilim Dalı, Sınıf Ögretmenligi Bilim Dalı, Aydın Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. (2011). İlköğretim Okulların Sınıf) Ödev Uygulamalarının Değerlendirilmesi Araştırması, Ankara.
 • Forster, K. (2000). Sydney, homework: a bridge too far?.Issues In Educational Research, 10(1), 21-37. Erişim adresi: http://iier.org.au/iier10/forster.html
 • Genç, N. (2019). İlkokulda Verilen Ev Ödevlerinin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi (Yayımlanmamı$ Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Egitim Anabilim Dalı, Sınıf Egitim Bilim Dalı
 • Glazer, N.T., Williams S. (2001). Averting the Homework Crisis. Educational Leadership 58 (7), 43-45
 • Gonzales-Pienda, J. A., Nunez, J. C., GonzalesPumariega, S., Alvarez, L., Roces, C. & Pat Garcia, M. (2002). A structural equation model of parental involvement, motivational and aptitudinal characteristics, and academic achievement. The Journal of Experimental Education, 70 (3), 257-287
 • Griffifth, J. (1996). Relation of parental involvement, empowerment, and school traits to student academic performance. The Journal of Educational Research, 90 (1), 33-41
 • Gündüz, S. (2005). Geleneksel-Çevrimiçi Ve Bireysel-işbirligine Dayalı Ödev Uygulamalarının Lisans Ögrencilerinin Akademik Başarılarına ve Ödeve ilişkin Tutumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Egitim Bilimleri Enstitüsü
 • Güneş F.(2014).Eğitimde Ödev Tartışmaları. Bartın Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 1-25, Kış:2014, Bartın
 • Hallam, S. (2004). Current Findings-Homework: The Evidence. British Educational Research Association Research Intelligence, 89, 27-29
 • Hizmetçi, S. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Ödev Stilleri ile Akademik Başarıları Arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ilkögretim Anabilim Dalı, Adana
 • İflazoglu, A., & Hizmetçi, S. (2006). İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevi Hakkındaki Görüşlerine ilişkin Nitel Bir Çalışma Örneği. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Gazi Üniversitesi. Gazi Eğitim Fakültesi. ilköğretim Bölümü
 • Kaplan, G. (2018). Ortaokul öğrencilerine verilen matematik ödevleri hakkında öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 517127).
 • Kalyoncu, A. (2020, Ağustos). İlkokul 4. Sınıf Öğrenci ve Öğretmen Düzeyinde Ev Ödevi Tekniğine İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Lisan
 • Korkmaz, i. (2004). Ögrencilerin başarılarını artırmada kullanılan ögretim stratejileri. Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.327- 336
 • Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayınevi
 • Luke, M. (2013). Grading homework and it’s effects on the 21st century learner. University of Saint Joseph West Hartford, CT
 • McMullen, S. (2007). The impact of Homework Time on Academic Achievement. The University of North Caroline at Chapel Hill, NC 27599-3305
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Ok, M. (2018). Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Ev Ödevlerine Yükledikleri Anlamların incelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Egitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim
 • Ok, M. ve Çalışkan, M. (2019). Ev ödevleri: Öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 594-621. DOI: 10.26466/opus.544599
 • Oluşum, B. (2016). 4. Sınıf Türkçe Dersinde Verilen Ev Ödevlerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • O’rourke-Ferrara, C. (1998). DidYou Complete All Your Homework Tonight, Dear? New York:Elementaryand Early Childhood Education Clearinghouse
 • Öcal, S. (2009). İlkögretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Oluşmasında Ailelerin ve Öğretmenlerin Rolü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Egitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Porgramları ve Öğretim Bilim Dalı
 • Özer, B. ve Öcal, S. (2012). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Ögrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 1-16
 • Özben, G. B. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi(Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 187650).
 • Sarimski, K., & Hoffmann, I. W. (1993). Overprotectiveness as a coping reaction in intensive physical therapy. Zeitschrift fur Kinder-und Jugendpsychiatrie, 21(2), 109-114.
 • Selvaslı, H.(2018). Oyunlaştırılmış Ödevin Yabancı Dil Olarak ingilizce Baglamında Ögrencilerin içsel Motivasyonuna ve Ödev Motivasyonuna Etkisi. Bahçeşehir Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü Egitim Teknolojisi Bilim Dalı, istanbul
 • Swanson, C. B. (2001). How Important is Homework? http://eric.ed.gov /archives/homework.html.
 • Şentürk, A. (2013). Ev Ödevlerinin İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin İlk Okuma Yazma Becerilerine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şen, H. S. ve Gülcan, M. G. (2012). İlkögretim 4. ve 5. Sınıflarda Verilen Ev Ödevleri Konusunda Veli Görüşleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi, 29, 29-41
 • Türkoglu A., İflazoglu A., Karakuş M.,(2014). Egitim Sürecinde Ödev. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Turgut, Ü., Salar, R., Aksakallı, A. ve Gürbüz, F. (2016). Bireysel farklıkların öğretim sürecine yansımasına dair öğretmen görüşlerinin incelenmesi: nitel bir araştırma. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 431-444. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/296096
 • Üstünel, M.F.(2016). Ödevin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimler Anabilim Dalı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı, Antalya
 • Varışoğlu, B. ve Seref, i. (2012). İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Ögrencilerini Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Egitim Dergisi Sayı: 1/3 2012 s. 158-173
 • Xu, J. ve Corno, L. (2006). Gender, family help, and homework management reported byrural middle school students, Journal of Research in Rural Education, 21,2
 • Yapıcı, N. (1995), “İlkokullarda Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Ev Ödevi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yılmaz, Ç. (2013). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Türkçe Ödev Uygulamalarının Öğrencilerin Okul Başarısına Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Nitel Bir Ara$tırma). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ilköğretim Anabilim Dalı
 • Yuladır, C., Doğan, S. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Ev Ödevi Performansını Arttırmaya Yönelik Bir Eylem Araştırması. Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts Sciences, 12: 211-238

The Determination Of Primary School 4th Grade Students’attitudes For Homework

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 84 - 100, 29.12.2022

Öz

This research aims to determine primary school 4th grade students' attitudes towards homework by taking their opinions on homework technique. Homework is an activity that contributes to the determination of students' knowledge and skills, their acquisition of higher-level learning skills, and a sense of responsibility. Since the study aims to determine the current situation, it is suitable for case study, one of the qualitative research designs. The study group of the research consists of 30 students who continue their education in the 4th grade in 2 different primary schools in Nevşehir in the 2021-2022 academic year. The data of the research were collected with the semi-structured interview forms prepared by the researcher and the audio recording. The analysis of the qualitative data was done by content analysis. It has been concluded that homework, which is prepared by paying attention to student interests, needs and readiness, is more important and attracts students to different learning areas. Health and environmental factors that they experience while doing homework are stated. It has been determined that students generally have a positive attitude to homework but the control of the teacher and parent guidance is much more important especially in primary school. The positive effect on the academic success of students when they do their homework lovingly and associating it with their daily lives is emphasized.

Kaynakça

 • Alpayar, Ç. (2020). Öğretmen ve Öğrenci Gözünden Bir Ev Ödevi Portresi. Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 42-60
 • Aktürk, Z. ve Çelik, S. (2009). An attempt to increase student performance in a classical classroom setting: Effects of seating arrangement and doing homeworks. National Education, 181, 37-43
 • Arıkan, S. (2017). TIMSS 2011 Verilerine Göre Türkiye’deki Ev Ödevi ve Matematik Başarısı Arasındaki ilişki, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8 Issue: 26 pp. 256-276
 • Arslanhan, S. (2013). İlköğretim 5. Sınıf Ögrencilerinin Ögrenme Stilleri ile Ödev Stilleri Arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Ögretmenligi Anabilim Dalı
 • Atlı, S. (2012). 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Ev Ödevlerinin Öğrencilerin Kavram Öğrenme Düzeylerine, Akademik Başarılarına ve Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Niğde Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik Ve ilkeler. 4. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Baynazoğlu, L. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerin incelen-mesi. Milli Eğitim Cilt: 48, Sayı: 221, 51-71
 • Büyüktokatlı, N. (2009). İlköğretimde Ev Ödevi Uygulamalarına ilişkin Öğretmen Görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Selçuk Üniversitesi
 • Black, P. J. and Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education Principles Policy and Practice 7-74
 • Calp, Ş. (2011). İlköğretimde Ev Ödevi: Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Algıları. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 2(2), 120-136.
 • Chouinard,R.,Archambault,J., Rheault,A.(2006). Les Devoirs, Corvée inutile ou Elément Essentieln de la Réussite Scolaire ?,Revue des Sciences de l'Education, Vol. 32 2 s. 307-324
 • Cooper, H. (1989). Synthesis of Research on Homework. Educational Leadership 47(3) 85-91
 • Cooper, H., Lindsay, J. J., Nye, B. (2000). Homework in the Home: How Student, Family, and Parenting-Style Differences Relate to the Homework Process. Contemporary Educational Psychology Volume 25, Issue 4, October 2000, Pages 464-487
 • per, H. (1989). Homework. White Plains NY: Longman
 • Cooper, H. (2001). Homework for all-in moderation. Educational Leadership 58,(7), 34–45
 • Corno, L., Xu, J.(2004). Homework as the Job of Childhood. Theory into Practice 43,
 • Cooper, H., Robinson, J. C. & Patall, E. A. (2006). Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis Of Research, 1987–2003. Review of Educational Research 76, (1), 1–62 (3),22-233
 • Çetinkaya, K.(2019). İlkokul Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Ev Ödevi Uygulamalarına ilişkin Görüşleri: Pendik ilçesi Örnegi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenligi Bilim Dalı.
 • Doğan, N. (2007). Yazılı Yoklamalar. H. Atılgan. (Editör), Ölçme ve Değerlendirme içinde (145-168) (İkinci baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Duru, S., & Çöğmen, S. (2017). İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri ve Velilerin Ev Ödevlerine Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online, 16(1): 354-365.
 • Emeksever, A. ve Kozan, D. (2018). İlkokul 3 ve 4. Sınıf Ögrencilerinin Ödev Kavramına ilişkin Metaforik Algıları. 2.Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 23-27 Ekim 2019,Mugla Üniversitesi.
 • Elgit, A. (2019).İlkokul İkinci Sınıf Matematik Dersinde Yapılandırılmış ve Geleneksel Ev Ödevlerinin Ögrencilerin Başarılarına ve Ödeve Yönelik Tutumlarına Etkisi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Egitim Anabilim Dalı, Sınıf Ögretmenligi Bilim Dalı, Aydın Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. (2011). İlköğretim Okulların Sınıf) Ödev Uygulamalarının Değerlendirilmesi Araştırması, Ankara.
 • Forster, K. (2000). Sydney, homework: a bridge too far?.Issues In Educational Research, 10(1), 21-37. Erişim adresi: http://iier.org.au/iier10/forster.html
 • Genç, N. (2019). İlkokulda Verilen Ev Ödevlerinin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi (Yayımlanmamı$ Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Egitim Anabilim Dalı, Sınıf Egitim Bilim Dalı
 • Glazer, N.T., Williams S. (2001). Averting the Homework Crisis. Educational Leadership 58 (7), 43-45
 • Gonzales-Pienda, J. A., Nunez, J. C., GonzalesPumariega, S., Alvarez, L., Roces, C. & Pat Garcia, M. (2002). A structural equation model of parental involvement, motivational and aptitudinal characteristics, and academic achievement. The Journal of Experimental Education, 70 (3), 257-287
 • Griffifth, J. (1996). Relation of parental involvement, empowerment, and school traits to student academic performance. The Journal of Educational Research, 90 (1), 33-41
 • Gündüz, S. (2005). Geleneksel-Çevrimiçi Ve Bireysel-işbirligine Dayalı Ödev Uygulamalarının Lisans Ögrencilerinin Akademik Başarılarına ve Ödeve ilişkin Tutumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Egitim Bilimleri Enstitüsü
 • Güneş F.(2014).Eğitimde Ödev Tartışmaları. Bartın Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 1-25, Kış:2014, Bartın
 • Hallam, S. (2004). Current Findings-Homework: The Evidence. British Educational Research Association Research Intelligence, 89, 27-29
 • Hizmetçi, S. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Ödev Stilleri ile Akademik Başarıları Arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ilkögretim Anabilim Dalı, Adana
 • İflazoglu, A., & Hizmetçi, S. (2006). İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevi Hakkındaki Görüşlerine ilişkin Nitel Bir Çalışma Örneği. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Gazi Üniversitesi. Gazi Eğitim Fakültesi. ilköğretim Bölümü
 • Kaplan, G. (2018). Ortaokul öğrencilerine verilen matematik ödevleri hakkında öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 517127).
 • Kalyoncu, A. (2020, Ağustos). İlkokul 4. Sınıf Öğrenci ve Öğretmen Düzeyinde Ev Ödevi Tekniğine İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Lisan
 • Korkmaz, i. (2004). Ögrencilerin başarılarını artırmada kullanılan ögretim stratejileri. Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.327- 336
 • Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayınevi
 • Luke, M. (2013). Grading homework and it’s effects on the 21st century learner. University of Saint Joseph West Hartford, CT
 • McMullen, S. (2007). The impact of Homework Time on Academic Achievement. The University of North Caroline at Chapel Hill, NC 27599-3305
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Ok, M. (2018). Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Ev Ödevlerine Yükledikleri Anlamların incelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Egitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim
 • Ok, M. ve Çalışkan, M. (2019). Ev ödevleri: Öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 594-621. DOI: 10.26466/opus.544599
 • Oluşum, B. (2016). 4. Sınıf Türkçe Dersinde Verilen Ev Ödevlerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • O’rourke-Ferrara, C. (1998). DidYou Complete All Your Homework Tonight, Dear? New York:Elementaryand Early Childhood Education Clearinghouse
 • Öcal, S. (2009). İlkögretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Oluşmasında Ailelerin ve Öğretmenlerin Rolü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Egitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Porgramları ve Öğretim Bilim Dalı
 • Özer, B. ve Öcal, S. (2012). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Ögrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 1-16
 • Özben, G. B. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi(Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 187650).
 • Sarimski, K., & Hoffmann, I. W. (1993). Overprotectiveness as a coping reaction in intensive physical therapy. Zeitschrift fur Kinder-und Jugendpsychiatrie, 21(2), 109-114.
 • Selvaslı, H.(2018). Oyunlaştırılmış Ödevin Yabancı Dil Olarak ingilizce Baglamında Ögrencilerin içsel Motivasyonuna ve Ödev Motivasyonuna Etkisi. Bahçeşehir Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü Egitim Teknolojisi Bilim Dalı, istanbul
 • Swanson, C. B. (2001). How Important is Homework? http://eric.ed.gov /archives/homework.html.
 • Şentürk, A. (2013). Ev Ödevlerinin İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin İlk Okuma Yazma Becerilerine Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şen, H. S. ve Gülcan, M. G. (2012). İlkögretim 4. ve 5. Sınıflarda Verilen Ev Ödevleri Konusunda Veli Görüşleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi, 29, 29-41
 • Türkoglu A., İflazoglu A., Karakuş M.,(2014). Egitim Sürecinde Ödev. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Turgut, Ü., Salar, R., Aksakallı, A. ve Gürbüz, F. (2016). Bireysel farklıkların öğretim sürecine yansımasına dair öğretmen görüşlerinin incelenmesi: nitel bir araştırma. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 431-444. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/296096
 • Üstünel, M.F.(2016). Ödevin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimler Anabilim Dalı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı, Antalya
 • Varışoğlu, B. ve Seref, i. (2012). İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Ögrencilerini Türkçe Dersi Ödevleri Hakkında Görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Egitim Dergisi Sayı: 1/3 2012 s. 158-173
 • Xu, J. ve Corno, L. (2006). Gender, family help, and homework management reported byrural middle school students, Journal of Research in Rural Education, 21,2
 • Yapıcı, N. (1995), “İlkokullarda Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Ev Ödevi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yılmaz, Ç. (2013). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Türkçe Ödev Uygulamalarının Öğrencilerin Okul Başarısına Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Nitel Bir Ara$tırma). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ilköğretim Anabilim Dalı
 • Yuladır, C., Doğan, S. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Ev Ödevi Performansını Arttırmaya Yönelik Bir Eylem Araştırması. Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts Sciences, 12: 211-238

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe KÖSE PEKTAŞ> (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞI VELİ ÜNİVERSİTESi
0000-0003-4102-9451
Türkiye


Perihan ULUCAN>
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4778-1804
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad1142195, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {84 - 100}, title = {İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Köse Pektaş, Ayşe and Ulucan, Perihan} }
APA Köse Pektaş, A. & Ulucan, P. (2022). İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 5 (2) , 84-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1142195
MLA Köse Pektaş, A. , Ulucan, P. "İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 84-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1142195>
Chicago Köse Pektaş, A. , Ulucan, P. "İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 84-100
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi AU - AyşeKöse Pektaş, PerihanUlucan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 100 VL - 5 IS - 2 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi %A Ayşe Köse Pektaş , Perihan Ulucan %T İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi %D 2022 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Köse Pektaş, Ayşe , Ulucan, Perihan . "İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 / 2 (Aralık 2022): 84-100 .
AMA Köse Pektaş A. , Ulucan P. İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. EYYAD. 2022; 5(2): 84-100.
Vancouver Köse Pektaş A. , Ulucan P. İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2022; 5(2): 84-100.
IEEE A. Köse Pektaş ve P. Ulucan , "İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 84-100, Ara. 2022