Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 66 - 83, 29.12.2022

Öz

21. yüzyıl becerileri; yaşadığımız yüzyılda bireylerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde nitelikli ve tercih edilebilir olabilmeleri için edinmeleri ve sürekli bir şekilde geliştirmeleri gereken beceri tanımlamalarıdır. Bu kapsamda araştırmanın amacı; Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi lisansüstü düzey tanımlarını, P21 oluşumunu 21. yüzyıl beceri tasnifi kapsamında değerlendirmektir. Dolayısıyla araştırmada, nitel araştırmalardan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yine araştırmada; P21 oluşumunu 21.yüzyıl beceri tanımlamalarından bahsedilerek konuyla bağlantılı olması sebebiyle Türkiye’de son dönemde eğitim alanında yapılan çalışmalardan ve projelerden söz edilmiştir. Ardından Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinden, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinden ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinden kısaca bahsedilerek Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi lisansüstü düzey tanımları, P21 oluşumunun 21.yüzyıl beceri tasnifi kapsamında analiz edilerek değerlendirilmiştir. Sonuç olarak yapılan alanyazın taramasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi konusunda yeterince araştırma yapılmadığı tespit edilmiş olup araştırmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Arslan, K. (2014). Mesleki Yeterlilik Sistemi Çerçevesinde Türkiye’de Kurulan Personel Belgelendirme Merkezlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında Tanıtım Çabalarının Rolü ve Önemi. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16 (2), 40-63.
 • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi. (2008). Retrieved from (https://europa.eu/europass/tr/european-qualifications-framework-eqf).
 • Bal, M. (2018). Türkçe Dersinin 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi. Turkish Studies, 13(4), 49-64.
 • Borat, O. (2016). Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Araştırma ve Gelişim Dergisi, 1 (1), 41-52.
 • Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research. Method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası Çerçevelere Göre 21.Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Sisteminde Kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (4), 3112-3134.
 • Çabuk, A. & Çabuk, S. N. (2015). Yüksek Öğretim ve Mesleki Yeterlilik Çerçevesi Kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Ulusal Meslek Hiyerarşisinin Tanımlanması Üzerine Bir Öneri. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1-8.
 • Çetin, M. ve Çetin, G. (2021). 21.Yüzyıl Becerileri Açısından MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Eleştirel Bir Bakış. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 35 (1), 235-255.
 • Dede, C. (2010). Comparing Frameworks for 21st Century Skills. In J. Bellanca & R. Brandt (Eds.), 21st century skills (pp. 51–76). Bloomington, IN: Solution Tree Press.
 • Ecevit, T. & Kaptan, F. (2021). 21. Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Tasarlanan Argümantasyon Destekli Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Modelinin Betimlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (2), 470-488.
 • Gelen, İ. (2017). P21- Program ve Öğretimde 21.Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (ABD Uygulamaları), Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 15-29.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Hamarat, E. (2019). 21 Yüzyıl Becerileri Odağında Türkiye’nin Eğitim Politikaları. İstanbul: SETA Analiz.
 • Harari, Y. N. (2018). 21 Yüzyıl İçin 21 Ders. İstanbul: Kolektif Kitap Yayınları.
 • Kotluk, N. & Kocakaya, S. (2015). 21.Yüzyıl Becerilerinin Gelişiminde Dijital Öykülemeler: Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 354-363.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2001). 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sistemi’nin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2011). 21. Yüzyıl Öğrenci Profili Raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2019). Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Öğrenme, Çalışma ve Uluslararası Hareketliliği Destekleme (10. Yıl Dönümü), Retrieved from (https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/Tyc_bilgi_merkezi/Tanitim_materyalleri/AYC_10Yil.pdf).
 • Organisation for Economic Cooperation and Development. (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030. Retrieved from (https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20).
 • Özçelik, A. D. Ö. & Tuğluk, M. N. (2020). Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Partnership for 21st Century Skills. (2015). P21 Framework Definitions. Retrieved from (http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21).
 • Schwab, K. (2019). Dördüncü Sanayi Devrimini Şekillendirmek. İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Silva, E. (2009). Measuring Skills For 21st-Century Learning. Education Sector Reports Phı Delta Kappan, 90 (9), 630– 634.
 • Toprak, E. & Bozgeyikli, H. (2011). Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (31), 125-147.
 • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. (2016). Retrieved from (https://www.tyc.gov.tr/sayfa/hakkinda-i97000803-d54d-46b7-a279-3493c4fd6cb0.html).
 • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Yönetmeliği. (2015). Retrieved from (https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/TYC_Y%C3%B6netmeligi.pdf).
 • Ulusal Yeterlilik Çerçevesi. (2021). Retrieved from (https://tyc.gov.tr/sayfa/ulusal-yeterlilik-cerceveleri-if2b4bd5f-42e2-46a2-98c2-5d5466970bf3.html).
 • Uysal, N. M. (2020). Türkiye’de Ulusal Yeterliliklere Dayalı Bir Çevirmen Sertifikasyon Sistemine Doğru: Süreç Nasıl İşliyor? Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(71), 146-161.
 • Voogt, J. & Roblin, N. P. (2010). 21st Century Skills: Discussion Paper. University of Twente. Retrieved from (https://www.voced.edu.au/content/ngv:56611).
 • Yalçın, S. (2018). 21.Yüzyıl Becerileri ve Bu Becerilerin Ölçülmesinde Kullanılan Araçlar ve Yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. G. (2020). Lise Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 884-897.
 • 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu. (2006). Retrieved from (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/10/20061007-1.htm).

An Evaluation of Turkish Higher Education Qualifications Framework Graduate Level Definitions Within The 21st Century Skills Classification of P21

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 66 - 83, 29.12.2022

Öz

21st century skills; these are the definitions of skills that individuals need to acquire and continuously develop in order to be qualified and preferable both at the national and international level in the century we live in. In this context, the aim of the research is; the aim is to evaluate the postgraduate level definitions of the Turkish Higher Education Qualifications Framework and the formation of P21 within the scope of 21st century skill classification. Therefore, in the research, document analysis method from qualitative research was used. Again in the research; since the formation of P21 is related to the subject by mentioning the 21st century skill definitions, recent studies and projects in the field of education in Turkey have been mentioned. Then, the European Qualifications Framework, the National Qualifications Framework and the Turkish Qualifications Framework were briefly mentioned and the postgraduate level definitions of the Turkish Higher Education Qualifications Framework were analyzed and evaluated within the scope of the 21st century skill classification of the P21 formation. As a result, in the literature review, it has been determined that there is not enough research on the Turkish Higher Education Qualifications Framework and it is thought that the research will contribute to the field.

Kaynakça

 • Arslan, K. (2014). Mesleki Yeterlilik Sistemi Çerçevesinde Türkiye’de Kurulan Personel Belgelendirme Merkezlerinin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında Tanıtım Çabalarının Rolü ve Önemi. "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16 (2), 40-63.
 • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi. (2008). Retrieved from (https://europa.eu/europass/tr/european-qualifications-framework-eqf).
 • Bal, M. (2018). Türkçe Dersinin 21.Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi. Turkish Studies, 13(4), 49-64.
 • Borat, O. (2016). Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Araştırma ve Gelişim Dergisi, 1 (1), 41-52.
 • Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research. Method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40.
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası Çerçevelere Göre 21.Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Sisteminde Kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (4), 3112-3134.
 • Çabuk, A. & Çabuk, S. N. (2015). Yüksek Öğretim ve Mesleki Yeterlilik Çerçevesi Kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Ulusal Meslek Hiyerarşisinin Tanımlanması Üzerine Bir Öneri. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1-8.
 • Çetin, M. ve Çetin, G. (2021). 21.Yüzyıl Becerileri Açısından MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Eleştirel Bir Bakış. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 35 (1), 235-255.
 • Dede, C. (2010). Comparing Frameworks for 21st Century Skills. In J. Bellanca & R. Brandt (Eds.), 21st century skills (pp. 51–76). Bloomington, IN: Solution Tree Press.
 • Ecevit, T. & Kaptan, F. (2021). 21. Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Tasarlanan Argümantasyon Destekli Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Modelinin Betimlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (2), 470-488.
 • Gelen, İ. (2017). P21- Program ve Öğretimde 21.Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (ABD Uygulamaları), Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 15-29.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Hamarat, E. (2019). 21 Yüzyıl Becerileri Odağında Türkiye’nin Eğitim Politikaları. İstanbul: SETA Analiz.
 • Harari, Y. N. (2018). 21 Yüzyıl İçin 21 Ders. İstanbul: Kolektif Kitap Yayınları.
 • Kotluk, N. & Kocakaya, S. (2015). 21.Yüzyıl Becerilerinin Gelişiminde Dijital Öykülemeler: Ortaöğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 354-363.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2001). 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sistemi’nin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2011). 21. Yüzyıl Öğrenci Profili Raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2019). Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Öğrenme, Çalışma ve Uluslararası Hareketliliği Destekleme (10. Yıl Dönümü), Retrieved from (https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/Tyc_bilgi_merkezi/Tanitim_materyalleri/AYC_10Yil.pdf).
 • Organisation for Economic Cooperation and Development. (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030. Retrieved from (https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20).
 • Özçelik, A. D. Ö. & Tuğluk, M. N. (2020). Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Partnership for 21st Century Skills. (2015). P21 Framework Definitions. Retrieved from (http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21).
 • Schwab, K. (2019). Dördüncü Sanayi Devrimini Şekillendirmek. İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Silva, E. (2009). Measuring Skills For 21st-Century Learning. Education Sector Reports Phı Delta Kappan, 90 (9), 630– 634.
 • Toprak, E. & Bozgeyikli, H. (2011). Öğretmen Adaylarının Sosyal Sermaye Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (Erciyes Üniversitesi Örneği). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (31), 125-147.
 • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi. (2016). Retrieved from (https://www.tyc.gov.tr/sayfa/hakkinda-i97000803-d54d-46b7-a279-3493c4fd6cb0.html).
 • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Yönetmeliği. (2015). Retrieved from (https://www.myk.gov.tr/images/articles/TYC/TYC_Y%C3%B6netmeligi.pdf).
 • Ulusal Yeterlilik Çerçevesi. (2021). Retrieved from (https://tyc.gov.tr/sayfa/ulusal-yeterlilik-cerceveleri-if2b4bd5f-42e2-46a2-98c2-5d5466970bf3.html).
 • Uysal, N. M. (2020). Türkiye’de Ulusal Yeterliliklere Dayalı Bir Çevirmen Sertifikasyon Sistemine Doğru: Süreç Nasıl İşliyor? Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(71), 146-161.
 • Voogt, J. & Roblin, N. P. (2010). 21st Century Skills: Discussion Paper. University of Twente. Retrieved from (https://www.voced.edu.au/content/ngv:56611).
 • Yalçın, S. (2018). 21.Yüzyıl Becerileri ve Bu Becerilerin Ölçülmesinde Kullanılan Araçlar ve Yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. G. (2020). Lise Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 884-897.
 • 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu. (2006). Retrieved from (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/10/20061007-1.htm).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayhan KILIÇ> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ÖĞRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
0000-0003-2829-6803
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad1153145, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {66 - 83}, title = {Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kılıç, Ayhan} }
APA Kılıç, A. (2022). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 5 (2) , 66-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1153145
MLA Kılıç, A. "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 66-83 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1153145>
Chicago Kılıç, A. "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 66-83
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi AU - AyhanKılıç Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 83 VL - 5 IS - 2 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi %A Ayhan Kılıç %T Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi %D 2022 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Kılıç, Ayhan . "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 / 2 (Aralık 2022): 66-83 .
AMA Kılıç A. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi. EYYAD. 2022; 5(2): 66-83.
Vancouver Kılıç A. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2022; 5(2): 66-83.
IEEE A. Kılıç , "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 66-83, Ara. 2022