Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 131 - 142, 29.12.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik kariyer basamakları sınavına yönelik sınav kaygı düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya, Elazığ ilinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 41 kadın, 68 erkek olmak üzere toplam 109 beden eğitimi öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada katılımcılara Başol (2017) tarafından geliştirilen “Ayda Sınav Kaygı Ölçeği (ASKÖ)” uygulanmıştır. Katılımcıların sınav kaygı düzeyleri cinsiyet, yaş, meslek yılı ve medeni durum değişkenleri açısından istatistiksel olarak incelenmiştir. Verilerin normallik analizi için Skewness ve Kurtosis değerleri incelenmiş ve normal dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Grup karşılaştırmalarında İndependent-Sample T testi uygulanmıştır. Anlamlılık değeri p<0,05 olarak belirlenmiştir. Verilerin istatistiksel analizleri sonucunda beden eğitimi öğretmenlerinin ASKÖ toplam puan ortalamaları incelendiğinde, sınav kaygı düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir (X: 31,43±6,08). ASKÖ alt boyutları olan “Bilişsel ve Fizyolojik Kaygı” (X:18,24±3,30) ile “Çevresel Kaynaklı Kaygı” (X:13,18±3,04) toplam puan ortalamalarının da düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından ASKÖ ve alt boyutlarının incelenmesinde, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre kaygı düzeylerinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yaş, meslek yılı ve medeni durum değişkenlerine göre ASKÖ ve alt boyutlarının incelenmesinde anlamı farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak; beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik kariyer basamakları sınavına yönelik olarak sınav kaygı düzeylerinin düşük olduğu ancak kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre anlamlı derecede daha fazla kaygı düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akgün, A., Gönen, S., & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.
 • Akyüz, Y. (2008). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 1000-M.S. 2008). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Alammari, M. R. ve Bukhary, D. M. (2019). Factors contributing to prosthodontic exam anxiety in undergraduate dental students. Advances in medical education and practice, 10, 31.
 • Alşan, M. H. ve Dikmen, F. (Eds.) . (2014). Sınav terapi. Ankara, Tutku Yayınevi.
 • Başol, G. (2017). Ayda sınav kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (13), 173-193.
 • Biçer, U. (2015). Sınav kaygısını yenmek için 16 etkin uygulama. İstanbul, Cinius Yayınları.
 • Bilir, A. (2019). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde ana-baba tutumu ile sınav kaygısı arasındaki ilişki: adana ili örneği. Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Bozkurt, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Boztepe, D. (2016). Ebeveyn beklentilerinin sınav kaygısı üzerindeki etkisi: lise son sınıf öğrencilerine yönelik bir değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Burkovik, Y. (2009). Kaygılanacak ne var. 4.baskı, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Cüceloğlu, D. (2016). İnsan ve davranışı psikolojinin temel kavramları. 28. baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Dalkıran, O. (2012). Dershane öğrencilerinin fiziksel aktivitede bulunma değişkenine göre sürekli kaygı, sınav kaygısı ve sosyal beceri düzeyleri ile sınav performanslarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eraslan, M. (2009). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sürekli kaygı durumlarının araştırılması. Yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Burdur.
 • Hanımoğlu, E. (2010). Seviye belirleme sınavına girecek olan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, mükemmeliyetçilik ve anne-baba tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • İş, A. ve Birel, F.K. (2022). Öğretmenlik meslek kanununa ilişkin öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(84), 1967-1990.
 • Kilit, Z. (2019). Üniversite öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ve bilişsel sınav kaygısı ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurt, A. A. (2019). Genç yetişkinlerde akılcı olmayan romantik ilişki inançları, bilişsel esneklik ve benliğin ayrımlaşması ilişkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Kurt, İ. (2006). Sorularla kaygı ve sınav kaygısı. 2.Baskı. Ankara, Asil Yayın Dağıtım.
 • Lakot, H. (2019). 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Beden Eğitimine İlişkin Yatkınlıklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Onyeizugbo, E. U. (2010). Self-efficacy, gender and trait anxiety as moderators of test anxiety. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(1), 299-312.
 • Orhan, F.G. (2020). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısı ile bilişsel esneklik düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Elazığ.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Resmi Gazete (2022). Öğretmenlik meslek kanunu. Sayı, 31750. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-1.htm.
 • Semerci, B. ve Özer, A. S. (2007). Sınav stresi ve başa çıkma yolları. İstanbul, Merkez Kitapçılık Yayıncılık.
 • Serim, S. (2016). Sınav kaygısı ile geleceğe yönelik umut beklentisi arasındaki ilişki: 17-18 yaş arası İstanbul lise son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Spielberger, C. D., & Reheiser, E. C. (2009). Assessment of emotions: anxiety, anger, depression, and curiosity, applied psychology. Health and Well‐ Being, 1(3), 271-302. Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82.
 • Tümkaya, S., Aybek, B.,& Çelik, M. (2007). KPSS’ ye girecek mezun ve son sınıf öğretmen adaylarının umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 953-974.
 • Türk Dil Kurumu. (2022). Kaygı sözlük anlamı. https://sozluk.gov.tr/ adresinden 13.10.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Ün, M. D. (2018). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav kaygısı, mükemmeliyetçilik ve anne baba tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Varkey GEMS Foundation. (2013). Teacher Status Index. London.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S.(2004). SPSS Uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yolcu, M. A. (2015). Aile sosyo-ekonomik durumu ve anne-baba tutumlarının sınav kaygısı düzeyleri üzerine etkilerinin incelenmesi (konya örneğinde üniversite sınavına dershaneye giderek hazırlanan öğrencilere bir uygulama).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ziyalar, A. (2006). Erişkin psikopatolojisi. 1.basım, İstanbul: Yüce Yayınları.

Examination of Physical Education Teachers' Exam Anxiety Levels for the Teaching Career Step Exam

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 131 - 142, 29.12.2022

Öz

The aim of this research is to examine the exam anxiety levels of physical education teachers for the teaching career ladder exam. A total of 109 physical education teachers, 41 women and 68 men, who work as physical education teachers in the province of Elazig, participated in the research voluntarily. In the study, the “Ayda Exam Anxiety Scale (AEAS)” developed by Başol (2017) was applied to the participants. The test anxiety levels of the participants were statistically analyzed in terms of gender, age, professional year and marital status variables. For the normality analysis of the data, Skewness and Kurtosis values were examined and it was determined that they showed normal distribution. Independent-Sample T test was used for group comparisons. The significance value was determined as p<0.05. As a result of the statistical analysis of the data, when the physical education teachers' total ASKÖ score averages were examined, it was determined that their test anxiety levels were low (X: 31.43±6.08). It was determined that the total score averages of “Cognitive and Physiological Anxiety” (X:18.24±3.30) and “Environmentally Based Anxiety” (X:13.18±3.04), which are the sub-dimensions of ASPS, were also low. In the examination of ASKÖ and its sub-dimensions in terms of gender, it was determined that the anxiety levels of female teachers were significantly higher than male teachers. No significant difference was found in the examination of ASPÖ and its sub-dimensions according to age, professional year and marital status variables. As a result; It has been determined that physical education teachers have low test anxiety levels for the teaching career ladder exam, but female teachers have a significantly higher level of anxiety than male teachers.

Kaynakça

 • Akgün, A., Gönen, S., & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.
 • Akyüz, Y. (2008). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 1000-M.S. 2008). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Alammari, M. R. ve Bukhary, D. M. (2019). Factors contributing to prosthodontic exam anxiety in undergraduate dental students. Advances in medical education and practice, 10, 31.
 • Alşan, M. H. ve Dikmen, F. (Eds.) . (2014). Sınav terapi. Ankara, Tutku Yayınevi.
 • Başol, G. (2017). Ayda sınav kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (13), 173-193.
 • Biçer, U. (2015). Sınav kaygısını yenmek için 16 etkin uygulama. İstanbul, Cinius Yayınları.
 • Bilir, A. (2019). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde ana-baba tutumu ile sınav kaygısı arasındaki ilişki: adana ili örneği. Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Bozkurt, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Boztepe, D. (2016). Ebeveyn beklentilerinin sınav kaygısı üzerindeki etkisi: lise son sınıf öğrencilerine yönelik bir değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Burkovik, Y. (2009). Kaygılanacak ne var. 4.baskı, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Cüceloğlu, D. (2016). İnsan ve davranışı psikolojinin temel kavramları. 28. baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Dalkıran, O. (2012). Dershane öğrencilerinin fiziksel aktivitede bulunma değişkenine göre sürekli kaygı, sınav kaygısı ve sosyal beceri düzeyleri ile sınav performanslarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eraslan, M. (2009). Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sürekli kaygı durumlarının araştırılması. Yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Burdur.
 • Hanımoğlu, E. (2010). Seviye belirleme sınavına girecek olan ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, mükemmeliyetçilik ve anne-baba tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • İş, A. ve Birel, F.K. (2022). Öğretmenlik meslek kanununa ilişkin öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(84), 1967-1990.
 • Kilit, Z. (2019). Üniversite öğrencilerinde belirsizliğe tahammülsüzlük, endişe ve bilişsel sınav kaygısı ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurt, A. A. (2019). Genç yetişkinlerde akılcı olmayan romantik ilişki inançları, bilişsel esneklik ve benliğin ayrımlaşması ilişkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Kurt, İ. (2006). Sorularla kaygı ve sınav kaygısı. 2.Baskı. Ankara, Asil Yayın Dağıtım.
 • Lakot, H. (2019). 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Beden Eğitimine İlişkin Yatkınlıklarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Onyeizugbo, E. U. (2010). Self-efficacy, gender and trait anxiety as moderators of test anxiety. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(1), 299-312.
 • Orhan, F.G. (2020). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısı ile bilişsel esneklik düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Elazığ.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Resmi Gazete (2022). Öğretmenlik meslek kanunu. Sayı, 31750. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-1.htm.
 • Semerci, B. ve Özer, A. S. (2007). Sınav stresi ve başa çıkma yolları. İstanbul, Merkez Kitapçılık Yayıncılık.
 • Serim, S. (2016). Sınav kaygısı ile geleceğe yönelik umut beklentisi arasındaki ilişki: 17-18 yaş arası İstanbul lise son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Spielberger, C. D., & Reheiser, E. C. (2009). Assessment of emotions: anxiety, anger, depression, and curiosity, applied psychology. Health and Well‐ Being, 1(3), 271-302. Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82.
 • Tümkaya, S., Aybek, B.,& Çelik, M. (2007). KPSS’ ye girecek mezun ve son sınıf öğretmen adaylarının umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 953-974.
 • Türk Dil Kurumu. (2022). Kaygı sözlük anlamı. https://sozluk.gov.tr/ adresinden 13.10.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Ün, M. D. (2018). Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav kaygısı, mükemmeliyetçilik ve anne baba tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Varkey GEMS Foundation. (2013). Teacher Status Index. London.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S.(2004). SPSS Uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yolcu, M. A. (2015). Aile sosyo-ekonomik durumu ve anne-baba tutumlarının sınav kaygısı düzeyleri üzerine etkilerinin incelenmesi (konya örneğinde üniversite sınavına dershaneye giderek hazırlanan öğrencilere bir uygulama).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Ziyalar, A. (2006). Erişkin psikopatolojisi. 1.basım, İstanbul: Yüce Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gürkan TOKGÖZ> (Sorumlu Yazar)
milli eğitim bakanlığı
0000-0002-6043-0278
Türkiye


Tuba TOKGÖZ Bu kişi benim
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6532-540X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad1191151, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {131 - 142}, title = {Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Tokgöz, Gürkan and Tokgöz, Tuba} }
APA Tokgöz, G. & Tokgöz, T. (2022). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 5 (2) , 131-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1191151
MLA Tokgöz, G. , Tokgöz, T. "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 131-142 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1191151>
Chicago Tokgöz, G. , Tokgöz, T. "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 131-142
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi AU - GürkanTokgöz, TubaTokgöz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 142 VL - 5 IS - 2 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi %A Gürkan Tokgöz , Tuba Tokgöz %T Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi %D 2022 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Tokgöz, Gürkan , Tokgöz, Tuba . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 / 2 (Aralık 2022): 131-142 .
AMA Tokgöz G. , Tokgöz T. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi. EYYAD. 2022; 5(2): 131-142.
Vancouver Tokgöz G. , Tokgöz T. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2022; 5(2): 131-142.
IEEE G. Tokgöz ve T. Tokgöz , "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavına Yönelik Sınav Kaygısı Düzeylerinin İncelenmesi", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 131-142, Ara. 2022