Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of University Students' Attitudes to Learning

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 161 - 170, 29.12.2022

Öz

One of the most important goals of educational research is to increase the efficiency of learning processes. Individuals' attitudes towards learning may be important in increasing the efficiency of learning processes. The aim of this research is to examine the attitudes of university students towards learning according to various variables. Since the research aimed to determine the current situation, it was carried out according to the descriptive survey model. The population of the research consists of students studying at a university in Turkey. The sample of the study consists of 273 students selected by random sampling method from this universe. The data of the study were collected with a demographic information form and an attitude scale towards learning. SPSS 22 package program was used to analyze the obtained data. According to the findings of the research, it is seen that university students have high attitudes towards learning. In addition, students' attitudes towards learning were examined in terms of some demographic characteristics. It has been determined that the gender of university students is not an effective variable in terms of attitudes towards learning. However, it was determined that the students' attitudes towards learning did not differ according to age level. In addition, it was determined that the grade levels of university students and the attitude towards learning in the field they studied were not effective. In this context, it can be said that gender, age, field of study and grade level are not effective variables in terms of attitudes towards learning. It has been determined that the results of the current research are consistent with the findings of the research in the literature. Future research can examine university students' attitudes towards learning in terms of different variables. In addition, studies with larger sample groups are needed. Some recommendations for future research are presented.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. & Dolmacı, A. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 6(2),63-79. htps://dergipark.org.tr/en/pub/ajeli/issue/41881/438499
 • Aktürk, A.O. (2012). Öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerine ve akademik başarılarına göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 283-297.
 • Allport, Gordon W. (1967). Pattern and Growth in Personality. Oxford, England: Holt, Reinhart & Winston.
 • Ataseven, N. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Bahadır, F. (2022). Gelecek beklentilerine göre öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(34), 459-473.
 • Bråten, I., & Strømsø, H. I. (2006). Epistemological beliefs, interest, and gender as predictors of Internet-based learning activities. Computers in Human Behavior, 22(6), 1027-1042.
 • Brookover, W. B. (1969). Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development. ABD: Holt, Rinehart and Winston, Inc
 • Çetin, Ş., & Çetin, F. (2019). Öğrenmeye yönelik tutum ölçeği (ÖYTÖ) geliştirme çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(1), 140-157.
 • Demirel, Özcan (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Şafak Matbaacılık
 • Dikmen, M. (2021). Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu: Bir karma yöntem çalışması. e-Kafkas Journal of Educational Research, 8(2), 213-232.
 • Dikmen, M., Şimşek, M., & Tuncer, M. (2018). Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 388-400.
 • Duarte, A. M. (2007). Conceptions of learning and approaches to learning in Portuguese students. Higher education, 54(6), 781-794.
 • Erdoğdu, M. Y. (2020). The roles of attitudes towards learning and opposite sex as a predictor of school engagement: mixed or single gender education?. Palgrave Communications, 6(1), 1-9.
 • Fishbein, M. (1967). A consideration of beliefs, and their role in attitude measurement. In M. Fishbein (Ed.), Readings in attitude theory and measurement (pp. 257-266). New York: John Wiley & Sons
 • Göloğlu Demir, C. (2021). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 415-439.
 • Hamurcu, H. (2018). Examination of attitudes to learning and educational stress in prospective primary school teachers: İzmir Buca sample. Educational Research and Reviews, 13(2), pp. 92-105, 23. DOI: 10.5897/ERR2017.3431
 • Hogg, M., & Vaughan, G. (2005). Social Psychology (4th edition). London: Prentice-Hall.
 • Kakupa, P., & Xue, H. (2019). Students' Attitudes towards Research: A Study of Graduate Education Students at a Chinese Normal University. Educational Process: International Journal, 8(2), 97-110.
 • Kaysi, F., & Aydemir, E. (2017). Uzaktan Eğitim Süreçlerindeki Etkileşim Boyutlarının Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 778–790.
 • Kazazoğlu, Semin (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170). 294-307.
 • Korkmaz, İ. (2020). Nicel araştırmalarda evren, örneklem, örnekleme teknikleri. B. Oral, A. Çoban (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (205-227. ss) Ankara: Pegem Akademi
 • Marton, F., & Saljo, R. (1997). Approaches to Learning. In Marton, F., Hounsell, D., Entwistle, N.(ed.). The Experience of Learning. Edinburgh: Scottish Academic Press.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Goh, S., & Cotter, K. (2016). TIMSS 2015 Encyclopedia: Education policy and curriculum in mathematics and science. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center website.
 • Pierce, R., Stacey, K., & Barkatsas, A. (2007). A scale for monitoring students’ attitudes to learning mathematics with technology. Computers & Education, 48(2), 285-300.
 • Şen, H. Ş. (2013). The attitudes of university students towards learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 947-953.
 • Şimşek, Ü. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye İlişkin Tutumları ile İngilizce Dil Öğrenme Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EJERCongress 2021, 81.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Boston, MA: Pearson.
 • Tuncer, M. (2020). Nicel araştırma desenleri. B. Oral, A. Çoban (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (205-227. ss) Ankara: Pegem Akademi
 • Tuncer, M., Berkant, H.G., & Dikmen, M., (2017). Sosyal araştırmalardaki ölçek bulgularına örneklem etkisinin araştırılması. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11),1-10.
 • Özkal, N., & ÇETİNGÖZ, A. G. D. D. (2006). Akademik başarı, cinsiyet, tutum ve öğrenme stratejilerinin kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 46(46), 259-275.
 • Výrost, J. (1989). Sociálno-psychologický výskum postojov. Bratislava: Veda.
 • Yavuz Konokman, G., & Yanpar Yelken, T. (2014). Okul öncesi öğretmeni adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının ve girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 648-665.

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 161 - 170, 29.12.2022

Öz

Eğitim araştırmalarının en önemli hedeflerinden biri öğrenme süreçlerinin verimliliğini artırmaktır. Öğrenme süreçlerinin verimliliğinin artırılmasında bireylerin öğrenmeye yönelik tutumları önemi olabilir. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin öğrenmeye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırma mevcut durumu tespit etmeyi amaçlandığından betimsel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırma evrenini Türkiye’deki bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu evrenden rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş 273 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri demografik bilgi formu ve öğrenmeye yönelik tutum ölçeği ile toplamıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre üniversite öğrencilerinin öğrenmeye yönelik tutumlarının yüksek olduğu görülmektedir. Bunula birlikte öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumları bazı demografik özellikler açısından incelenmiştir. Üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerinin öğrenmeye yönelik tutum açısından etkili bir değişken olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte yaş düzeyine göre öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumlarının farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ek olarak üniversite öğrencilerinin sınıf düzeyleri ile öğrenim gördükleri alan örenmeye yönelik tutum üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda cinsiyet, yaş, öğrenim görülen alan ve sınıf düzeyinin öğrenmeye yönelik tutum açısından etkili değişkenler olmadığı söylenebilir. Mevcut araştırmanın sonuçlarının alanyazındaki araştırmanın bulgularıyla tutarlı olduğu belirlenmiştir. Gelecekte yapılacak araştırmalar farklı değişkenler açısından üniversite öğrencilerinin öğrenmeye yönelik tutumlarını inceleyebilir. Ek olarak daha büyük örneklem grubuyla yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecekteki araştırmalar için bazı öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. & Dolmacı, A. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 6(2),63-79. htps://dergipark.org.tr/en/pub/ajeli/issue/41881/438499
 • Aktürk, A.O. (2012). Öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerine ve akademik başarılarına göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 283-297.
 • Allport, Gordon W. (1967). Pattern and Growth in Personality. Oxford, England: Holt, Reinhart & Winston.
 • Ataseven, N. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Bahadır, F. (2022). Gelecek beklentilerine göre öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(34), 459-473.
 • Bråten, I., & Strømsø, H. I. (2006). Epistemological beliefs, interest, and gender as predictors of Internet-based learning activities. Computers in Human Behavior, 22(6), 1027-1042.
 • Brookover, W. B. (1969). Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development. ABD: Holt, Rinehart and Winston, Inc
 • Çetin, Ş., & Çetin, F. (2019). Öğrenmeye yönelik tutum ölçeği (ÖYTÖ) geliştirme çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(1), 140-157.
 • Demirel, Özcan (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Şafak Matbaacılık
 • Dikmen, M. (2021). Öğretmen adaylarının öğretme motivasyonu: Bir karma yöntem çalışması. e-Kafkas Journal of Educational Research, 8(2), 213-232.
 • Dikmen, M., Şimşek, M., & Tuncer, M. (2018). Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 388-400.
 • Duarte, A. M. (2007). Conceptions of learning and approaches to learning in Portuguese students. Higher education, 54(6), 781-794.
 • Erdoğdu, M. Y. (2020). The roles of attitudes towards learning and opposite sex as a predictor of school engagement: mixed or single gender education?. Palgrave Communications, 6(1), 1-9.
 • Fishbein, M. (1967). A consideration of beliefs, and their role in attitude measurement. In M. Fishbein (Ed.), Readings in attitude theory and measurement (pp. 257-266). New York: John Wiley & Sons
 • Göloğlu Demir, C. (2021). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), 415-439.
 • Hamurcu, H. (2018). Examination of attitudes to learning and educational stress in prospective primary school teachers: İzmir Buca sample. Educational Research and Reviews, 13(2), pp. 92-105, 23. DOI: 10.5897/ERR2017.3431
 • Hogg, M., & Vaughan, G. (2005). Social Psychology (4th edition). London: Prentice-Hall.
 • Kakupa, P., & Xue, H. (2019). Students' Attitudes towards Research: A Study of Graduate Education Students at a Chinese Normal University. Educational Process: International Journal, 8(2), 97-110.
 • Kaysi, F., & Aydemir, E. (2017). Uzaktan Eğitim Süreçlerindeki Etkileşim Boyutlarının Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 778–790.
 • Kazazoğlu, Semin (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170). 294-307.
 • Korkmaz, İ. (2020). Nicel araştırmalarda evren, örneklem, örnekleme teknikleri. B. Oral, A. Çoban (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (205-227. ss) Ankara: Pegem Akademi
 • Marton, F., & Saljo, R. (1997). Approaches to Learning. In Marton, F., Hounsell, D., Entwistle, N.(ed.). The Experience of Learning. Edinburgh: Scottish Academic Press.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Goh, S., & Cotter, K. (2016). TIMSS 2015 Encyclopedia: Education policy and curriculum in mathematics and science. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center website.
 • Pierce, R., Stacey, K., & Barkatsas, A. (2007). A scale for monitoring students’ attitudes to learning mathematics with technology. Computers & Education, 48(2), 285-300.
 • Şen, H. Ş. (2013). The attitudes of university students towards learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 947-953.
 • Şimşek, Ü. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye İlişkin Tutumları ile İngilizce Dil Öğrenme Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. EJERCongress 2021, 81.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Boston, MA: Pearson.
 • Tuncer, M. (2020). Nicel araştırma desenleri. B. Oral, A. Çoban (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (205-227. ss) Ankara: Pegem Akademi
 • Tuncer, M., Berkant, H.G., & Dikmen, M., (2017). Sosyal araştırmalardaki ölçek bulgularına örneklem etkisinin araştırılması. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11),1-10.
 • Özkal, N., & ÇETİNGÖZ, A. G. D. D. (2006). Akademik başarı, cinsiyet, tutum ve öğrenme stratejilerinin kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 46(46), 259-275.
 • Výrost, J. (1989). Sociálno-psychologický výskum postojov. Bratislava: Veda.
 • Yavuz Konokman, G., & Yanpar Yelken, T. (2014). Okul öncesi öğretmeni adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının ve girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 648-665.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Semih DİKMEN> (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6077-2393
Türkiye


Ferhat BAHÇECİ>
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6363-4121
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad1214201, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {161 - 170}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Dikmen, Semih and Bahçeci, Ferhat} }
APA Dikmen, S. & Bahçeci, F. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 5 (2) , 161-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1214201
MLA Dikmen, S. , Bahçeci, F. "Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 161-170 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1214201>
Chicago Dikmen, S. , Bahçeci, F. "Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 161-170
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi AU - SemihDikmen, FerhatBahçeci Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 170 VL - 5 IS - 2 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %A Semih Dikmen , Ferhat Bahçeci %T Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %D 2022 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Dikmen, Semih , Bahçeci, Ferhat . "Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 / 2 (Aralık 2022): 161-170 .
AMA Dikmen S. , Bahçeci F. Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. EYYAD. 2022; 5(2): 161-170.
Vancouver Dikmen S. , Bahçeci F. Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2022; 5(2): 161-170.
IEEE S. Dikmen ve F. Bahçeci , "Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 161-170, Ara. 2022