Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 171 - 188, 29.12.2022

Öz

Bu araştırmada, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin karşılaştıkları uyum sorunlarının ve beklentilerinin tespit edilmesi ve çözüm odaklı bir oryantasyon planının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada üniversite birinci sınıf öğrencileri ve daha önce öğrenci danışmanlığı yürütmüş ve halen yürütmekte olan akademisyenler ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeline göre düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu dört farklı fakültede eğitim gören 40 öğrenci ve bu fakültelerde görev yapan 12 akademisyenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda öğrenciler için dört açık uçlu soru, akademisyenler için görüşme formunda üç açık uçlu soru bulunmaktadır. Veriler tema, alt tema ve kodlara ayrılmış ve frekansları ile birlikte tablo halinde sunulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin temel sorunları barınma, şehre ve kültüre uyum, üniversitenin kampüsü hakkında bilgi eksikliği, ders alma ihtiyacı ve bölümde rehberlik ihtiyacı olarak sıralanmıştır. Araştırma genel olarak değerlendirildiğinde oryantasyon faaliyetlerinin sadece üniversite ve çevresinin tanıtımı ve bölümle alakalı genel bilgilerin verilmesi olarak algılanmaması gerektiği, oryantasyon sürecinin fiziki, sosyal, akademik ve psikolojik başta olmak üzere bir çok boyutunun olduğu ve öğrencilerin bu tür uyum süreci hizmetlerinden haberdar edilip destek almalarının sağlanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK

Proje Numarası

1919B011802079

Kaynakça

 • Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-110.
 • Aladağ, M. (2009). Üniversiteye uyum konusunda yürütülen akran danışmanlığı programının değerlendirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 12-22.
 • Alkan, H. (2016). 15 Temmuz’u anlamak: Parametreler ve Sonuçlar. Bilig, 79, 253-272.
 • Baker, R. W. ve Siryk, B. (1984). Measuring adjustment to college. Journal of Counseling Psychology, 31, 179-189.
 • Çiftel, N. (2017). Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon problemleri. Terapi, 27, 4-17.
 • Fisher, R., Cavanagh, J., ve Bowles, A. (2009). Assisting transition to university: using assessment as a formative learning tool. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(2), 225-337.
 • Henriksen, J.A.S. (1995). Orientation and counseling in a California Community Collage: Surveying the perspectives of a multicultural student population. Community Collage Review, 23(2), 59-74 .
 • Kacur, M., ve Atak, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes üniversitesi örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(31), 273-297.
 • Karahan, F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E., ve Dicle, A. N. (2005). Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin sosyo-kültürel etkinlikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(30), 63-72.
 • Kolunsağ, A., ve Vatansever Özdemir, G. (2007). Sürdürülebilir oryantasyon modeli ve Sakarya Üniversitesi’ndeki durum. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 211-229.
 • Kutlu, M. (2004, Temmuz). Üniversite öğrencilerinin alıştırma-oryantasyon hizmetlerine ilişkin karşılaştıkları sorunlar ve beklentileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Leong, F. T., Bonz, M. H., ve Zachar, P. (1997). Coping styles as predictors of college adjustment among freshmen. Counselling Psychology Quartely, 10, 211-220.
 • Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education a users’ guide. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Mercan, Ç. S., ve Yıldız, S. A. (2011). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 135-154.
 • Özgüven, İ. E. (1992). Üniversite öğrencilerinin sorunları ve başetme yolları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 5-13.
 • Özkan, S., ve Yılmaz, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları (Bandırma Örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171.
 • Paul, E. S., ve Brier, S. (2001). Friend sickness in the transition to college: Precollege predictors and college. Journal of Counseling and Development, 79(1), 77-89.
 • Saraç, T. (2009). Fransızca-Türkçe sözlük. Can Kitabevi.
 • Simons, M. (2006). ‘Education through research’at European universities: Notes on the orientation of academic research. Journal of Philosophy of Education, 40(1), 31-50.
 • Şen, Ö. Ö. (2004). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Wintre, M. G., ve Yaffe, M. (2000). First-year students' adjustment to university life as a function of relationships with parents. Journal of Adolescent Research 15(9), 9-37.
 • Yeşilyaprak, B. (2005). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yıldırım, S. G., ve Yürüdür, E. (2017). Öngörüden gerçeğe: 15 Temmuz askeri darbe girişiminde gençlik. Electronic Turkish Studies, 12(16), 493-510.

An Orientation Plan Regarding University Students’ Orientation Problems and Expectations

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 171 - 188, 29.12.2022

Öz

In this research, it is aimed to determine the adaptation problems and expectations of new university students and to form a solution oriented orientation plan. In this direction in the research, interviews were made with first grade university students and academicians who had previously conducted and are still conducting student counseling. The research was designed according to case study, one of the qualitative research methods. The study group consisted of 40 students from four different faculties and 12 academicians working in these faculties. In the research, a semi-structured interview form was developed by the researchers. There are four open-ended questions in the interview form for students and three open-ended questions in the interview form for academics. The data were divided into themes, sub themes and codes and presented as a table with their frequencies.The data obtained were analyzed by content analysis method.According to the research results, the main problems of the students were housing, adaptation to the city and culture, lack of information about the campus of the university, the need to enroll in courses and the need for guidance in the department When the research is evaluated in general it is concluded that orientation activities should not be perceived only as presentation about the university and its environment and giving general information about the department, because orientation process has many dimensions especially physical, social, academic and psychological and so students should be informed about this kind of adaptation process services and necessary support should be provided.

Proje Numarası

1919B011802079

Kaynakça

 • Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-110.
 • Aladağ, M. (2009). Üniversiteye uyum konusunda yürütülen akran danışmanlığı programının değerlendirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 12-22.
 • Alkan, H. (2016). 15 Temmuz’u anlamak: Parametreler ve Sonuçlar. Bilig, 79, 253-272.
 • Baker, R. W. ve Siryk, B. (1984). Measuring adjustment to college. Journal of Counseling Psychology, 31, 179-189.
 • Çiftel, N. (2017). Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon problemleri. Terapi, 27, 4-17.
 • Fisher, R., Cavanagh, J., ve Bowles, A. (2009). Assisting transition to university: using assessment as a formative learning tool. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(2), 225-337.
 • Henriksen, J.A.S. (1995). Orientation and counseling in a California Community Collage: Surveying the perspectives of a multicultural student population. Community Collage Review, 23(2), 59-74 .
 • Kacur, M., ve Atak, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes üniversitesi örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(31), 273-297.
 • Karahan, F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E., ve Dicle, A. N. (2005). Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin sosyo-kültürel etkinlikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(30), 63-72.
 • Kolunsağ, A., ve Vatansever Özdemir, G. (2007). Sürdürülebilir oryantasyon modeli ve Sakarya Üniversitesi’ndeki durum. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 211-229.
 • Kutlu, M. (2004, Temmuz). Üniversite öğrencilerinin alıştırma-oryantasyon hizmetlerine ilişkin karşılaştıkları sorunlar ve beklentileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Leong, F. T., Bonz, M. H., ve Zachar, P. (1997). Coping styles as predictors of college adjustment among freshmen. Counselling Psychology Quartely, 10, 211-220.
 • Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education a users’ guide. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Mercan, Ç. S., ve Yıldız, S. A. (2011). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 135-154.
 • Özgüven, İ. E. (1992). Üniversite öğrencilerinin sorunları ve başetme yolları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 5-13.
 • Özkan, S., ve Yılmaz, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları (Bandırma Örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171.
 • Paul, E. S., ve Brier, S. (2001). Friend sickness in the transition to college: Precollege predictors and college. Journal of Counseling and Development, 79(1), 77-89.
 • Saraç, T. (2009). Fransızca-Türkçe sözlük. Can Kitabevi.
 • Simons, M. (2006). ‘Education through research’at European universities: Notes on the orientation of academic research. Journal of Philosophy of Education, 40(1), 31-50.
 • Şen, Ö. Ö. (2004). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Wintre, M. G., ve Yaffe, M. (2000). First-year students' adjustment to university life as a function of relationships with parents. Journal of Adolescent Research 15(9), 9-37.
 • Yeşilyaprak, B. (2005). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yıldırım, S. G., ve Yürüdür, E. (2017). Öngörüden gerçeğe: 15 Temmuz askeri darbe girişiminde gençlik. Electronic Turkish Studies, 12(16), 493-510.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emin Tamer Yenen 0000-0003-2359-3518

Hüseyin Boz Bu kişi benim 0000-0001-9507-3912

Proje Numarası 1919B011802079
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yenen, E. T., & Boz, H. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(2), 171-188.
AMA Yenen ET, Boz H. Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı. EYYAD. Aralık 2022;5(2):171-188.
Chicago Yenen, Emin Tamer, ve Hüseyin Boz. “Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları Ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5, sy. 2 (Aralık 2022): 171-88.
EndNote Yenen ET, Boz H (01 Aralık 2022) Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 2 171–188.
IEEE E. T. Yenen ve H. Boz, “Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı”, EYYAD, c. 5, sy. 2, ss. 171–188, 2022.
ISNAD Yenen, Emin Tamer - Boz, Hüseyin. “Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları Ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5/2 (Aralık 2022), 171-188.
JAMA Yenen ET, Boz H. Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı. EYYAD. 2022;5:171–188.
MLA Yenen, Emin Tamer ve Hüseyin Boz. “Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları Ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 5, sy. 2, 2022, ss. 171-88.
Vancouver Yenen ET, Boz H. Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı. EYYAD. 2022;5(2):171-88.