Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An Orientation Plan Regarding University Students’ Orientation Problems and Expectations

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 171 - 188, 29.12.2022

Öz

In this research, it is aimed to determine the adaptation problems and expectations of new university students and to form a solution oriented orientation plan. In this direction in the research, interviews were made with first grade university students and academicians who had previously conducted and are still conducting student counseling. The research was designed according to case study, one of the qualitative research methods. The study group consisted of 40 students from four different faculties and 12 academicians working in these faculties. In the research, a semi-structured interview form was developed by the researchers. There are four open-ended questions in the interview form for students and three open-ended questions in the interview form for academics. The data were divided into themes, sub themes and codes and presented as a table with their frequencies.The data obtained were analyzed by content analysis method.According to the research results, the main problems of the students were housing, adaptation to the city and culture, lack of information about the campus of the university, the need to enroll in courses and the need for guidance in the department When the research is evaluated in general it is concluded that orientation activities should not be perceived only as presentation about the university and its environment and giving general information about the department, because orientation process has many dimensions especially physical, social, academic and psychological and so students should be informed about this kind of adaptation process services and necessary support should be provided.

Kaynakça

 • Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-110.
 • Aladağ, M. (2009). Üniversiteye uyum konusunda yürütülen akran danışmanlığı programının değerlendirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 12-22.
 • Alkan, H. (2016). 15 Temmuz’u anlamak: Parametreler ve Sonuçlar. Bilig, 79, 253-272.
 • Baker, R. W. ve Siryk, B. (1984). Measuring adjustment to college. Journal of Counseling Psychology, 31, 179-189.
 • Çiftel, N. (2017). Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon problemleri. Terapi, 27, 4-17.
 • Fisher, R., Cavanagh, J., ve Bowles, A. (2009). Assisting transition to university: using assessment as a formative learning tool. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(2), 225-337.
 • Henriksen, J.A.S. (1995). Orientation and counseling in a California Community Collage: Surveying the perspectives of a multicultural student population. Community Collage Review, 23(2), 59-74 .
 • Kacur, M., ve Atak, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes üniversitesi örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(31), 273-297.
 • Karahan, F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E., ve Dicle, A. N. (2005). Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin sosyo-kültürel etkinlikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(30), 63-72.
 • Kolunsağ, A., ve Vatansever Özdemir, G. (2007). Sürdürülebilir oryantasyon modeli ve Sakarya Üniversitesi’ndeki durum. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 211-229.
 • Kutlu, M. (2004, Temmuz). Üniversite öğrencilerinin alıştırma-oryantasyon hizmetlerine ilişkin karşılaştıkları sorunlar ve beklentileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Leong, F. T., Bonz, M. H., ve Zachar, P. (1997). Coping styles as predictors of college adjustment among freshmen. Counselling Psychology Quartely, 10, 211-220.
 • Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education a users’ guide. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Mercan, Ç. S., ve Yıldız, S. A. (2011). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 135-154.
 • Özgüven, İ. E. (1992). Üniversite öğrencilerinin sorunları ve başetme yolları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 5-13.
 • Özkan, S., ve Yılmaz, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları (Bandırma Örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171.
 • Paul, E. S., ve Brier, S. (2001). Friend sickness in the transition to college: Precollege predictors and college. Journal of Counseling and Development, 79(1), 77-89.
 • Saraç, T. (2009). Fransızca-Türkçe sözlük. Can Kitabevi.
 • Simons, M. (2006). ‘Education through research’at European universities: Notes on the orientation of academic research. Journal of Philosophy of Education, 40(1), 31-50.
 • Şen, Ö. Ö. (2004). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Wintre, M. G., ve Yaffe, M. (2000). First-year students' adjustment to university life as a function of relationships with parents. Journal of Adolescent Research 15(9), 9-37.
 • Yeşilyaprak, B. (2005). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yıldırım, S. G., ve Yürüdür, E. (2017). Öngörüden gerçeğe: 15 Temmuz askeri darbe girişiminde gençlik. Electronic Turkish Studies, 12(16), 493-510.

Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 171 - 188, 29.12.2022

Öz

Bu araştırmada, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin karşılaştıkları uyum sorunlarının ve beklentilerinin tespit edilmesi ve çözüm odaklı bir oryantasyon planının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada üniversite birinci sınıf öğrencileri ve daha önce öğrenci danışmanlığı yürütmüş ve halen yürütmekte olan akademisyenler ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeline göre düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu dört farklı fakültede eğitim gören 40 öğrenci ve bu fakültelerde görev yapan 12 akademisyenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda öğrenciler için dört açık uçlu soru, akademisyenler için görüşme formunda üç açık uçlu soru bulunmaktadır. Veriler tema, alt tema ve kodlara ayrılmış ve frekansları ile birlikte tablo halinde sunulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin temel sorunları barınma, şehre ve kültüre uyum, üniversitenin kampüsü hakkında bilgi eksikliği, ders alma ihtiyacı ve bölümde rehberlik ihtiyacı olarak sıralanmıştır. Araştırma genel olarak değerlendirildiğinde oryantasyon faaliyetlerinin sadece üniversite ve çevresinin tanıtımı ve bölümle alakalı genel bilgilerin verilmesi olarak algılanmaması gerektiği, oryantasyon sürecinin fiziki, sosyal, akademik ve psikolojik başta olmak üzere bir çok boyutunun olduğu ve öğrencilerin bu tür uyum süreci hizmetlerinden haberdar edilip destek almalarının sağlanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Aktaş, Y. (1997). Üniversite öğrencilerinin uyum düzeylerinin incelenmesi: Uzunlamasına bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-110.
 • Aladağ, M. (2009). Üniversiteye uyum konusunda yürütülen akran danışmanlığı programının değerlendirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(31), 12-22.
 • Alkan, H. (2016). 15 Temmuz’u anlamak: Parametreler ve Sonuçlar. Bilig, 79, 253-272.
 • Baker, R. W. ve Siryk, B. (1984). Measuring adjustment to college. Journal of Counseling Psychology, 31, 179-189.
 • Çiftel, N. (2017). Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon problemleri. Terapi, 27, 4-17.
 • Fisher, R., Cavanagh, J., ve Bowles, A. (2009). Assisting transition to university: using assessment as a formative learning tool. Assessment & Evaluation in Higher Education, 36(2), 225-337.
 • Henriksen, J.A.S. (1995). Orientation and counseling in a California Community Collage: Surveying the perspectives of a multicultural student population. Community Collage Review, 23(2), 59-74 .
 • Kacur, M., ve Atak, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes üniversitesi örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(31), 273-297.
 • Karahan, F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E., ve Dicle, A. N. (2005). Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin sosyo-kültürel etkinlikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(30), 63-72.
 • Kolunsağ, A., ve Vatansever Özdemir, G. (2007). Sürdürülebilir oryantasyon modeli ve Sakarya Üniversitesi’ndeki durum. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 211-229.
 • Kutlu, M. (2004, Temmuz). Üniversite öğrencilerinin alıştırma-oryantasyon hizmetlerine ilişkin karşılaştıkları sorunlar ve beklentileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Leong, F. T., Bonz, M. H., ve Zachar, P. (1997). Coping styles as predictors of college adjustment among freshmen. Counselling Psychology Quartely, 10, 211-220.
 • Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education a users’ guide. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Mercan, Ç. S., ve Yıldız, S. A. (2011). Eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 135-154.
 • Özgüven, İ. E. (1992). Üniversite öğrencilerinin sorunları ve başetme yolları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 5-13.
 • Özkan, S., ve Yılmaz, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları (Bandırma Örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(13), 153-171.
 • Paul, E. S., ve Brier, S. (2001). Friend sickness in the transition to college: Precollege predictors and college. Journal of Counseling and Development, 79(1), 77-89.
 • Saraç, T. (2009). Fransızca-Türkçe sözlük. Can Kitabevi.
 • Simons, M. (2006). ‘Education through research’at European universities: Notes on the orientation of academic research. Journal of Philosophy of Education, 40(1), 31-50.
 • Şen, Ö. Ö. (2004). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Wintre, M. G., ve Yaffe, M. (2000). First-year students' adjustment to university life as a function of relationships with parents. Journal of Adolescent Research 15(9), 9-37.
 • Yeşilyaprak, B. (2005). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yıldırım, S. G., ve Yürüdür, E. (2017). Öngörüden gerçeğe: 15 Temmuz askeri darbe girişiminde gençlik. Electronic Turkish Studies, 12(16), 493-510.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emin Tamer YENEN> (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2359-3518
Türkiye


Hüseyin BOZ Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-9507-3912
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 1919B011802079
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad1218793, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {171 - 188}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı}, key = {cite}, author = {Yenen, Emin Tamer and Boz, Hüseyin} }
APA Yenen, E. T. & Boz, H. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 5 (2) , 171-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1218793
MLA Yenen, E. T. , Boz, H. "Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 171-188 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1218793>
Chicago Yenen, E. T. , Boz, H. "Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 171-188
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı AU - Emin TamerYenen, HüseyinBoz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 188 VL - 5 IS - 2 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı %A Emin Tamer Yenen , Hüseyin Boz %T Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı %D 2022 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Yenen, Emin Tamer , Boz, Hüseyin . "Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 / 2 (Aralık 2022): 171-188 .
AMA Yenen E. T. , Boz H. Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı. EYYAD. 2022; 5(2): 171-188.
Vancouver Yenen E. T. , Boz H. Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2022; 5(2): 171-188.
IEEE E. T. Yenen ve H. Boz , "Üniversite Öğrencilerinin Oryantasyon Sorunları ve Beklentilerine İlişkin Bir Oryantasyon Planı", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 171-188, Ara. 2022