Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

INVESTIGATION OF THE CONFLICT BETWEEN ADMINISTRATORS AND TEACHERS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 135 - 144, 31.12.2023

Öz

A total of 50 teachers from different branches working in various institutions in Elazığ province participated in the research voluntarily. The teachers who participated in the research were selected randomly. The branches of the teachers participating in the research are listed as follows: Classroom teaching, Physical Education, Preschool, Music, Visual Arts, Social Studies, Music, Mathematics and Foreign Language. The average age of the teachers participating in the research is 38, participating 56 % of male and 44 % of female. The average seniority in the profession was determined as 13 years. In this research, are there any conflicts between administrators and teachers in educational institutions? If there is a conflict between the administrator and the teacher, how these conflicts manifest and data on how the conflicts ended were obtained through one-on-one interviews with teachers. In the light of this data, it is aimed to determine the causes of conflicts between administrators and teachers. As a result of the research, it was revealed that the biggest reason for conflicts between administrators and teachers stems from communication problems. The manifestation of conflict often begins as a verbal conflict. It has been determined that conflicts end in empathy and understanding. These data will contribute to resolving conflicts between administrators and teachers in the future.

Kaynakça

 • Akat, İ. Gönül, B. ve Gülay, B.(1999). İşletme yönetimi. Barış Yayınları.
 • Arslantaş, H. İ. & Özkan, M. (2012). ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin çatışma yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(2), 555-570.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde denetim. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bayar A. (2015). Bir örgüt olarak okulda meydana gelen çatışma nedenleri ve çözüm yollarına yönelik okul müdürlerinin görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 130-141.
 • Bursalıoğlu, Z. (2008). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Greenhalgh, L. (1986). SMR forum: Managing conflict. Sloan Management Review, 27(4), 45-51.
 • Güçlü, N. & Gülbahar, B. (2010). Türk eğitim sisteminde toplam kalite yönetiminin uygulanması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13) , 226-239.
 • Jay, R. (2001). Team konflikte lösen. Financial Times Prentice Hall.
 • Kapıcı, S. & Radmard, S. (2016). Eğitim örgütlerinde çatışma ve çatışma yönetimi üzerine bir araştırma: izmir balçova örneği. Eğitim Fakültesi Dergisi,(3), 55-79
 • Karip, E. (2000). Çatışma yönetimi. Ankara: Pegem Yayımcılık.
 • Koçel, T. (2013). İşletme yöneticiliği, 14. Baskı. Beta Basım A.Ş.
 • Korkmaz, M. (1994). Örgütlerde çatışma ve nedenleri. (Yayınlanmış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Masci, C., Witte, K. D. & Agasisti, T. (2018). The influence of school size, principal characteristics and school management practices on educational performance: An efficiency analysis of Italian students attending middle schools. Socio-Economic Planning Sciences, 61, 52-69. doi: 10.1016/j.seps.2016.09.009
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Montecinos, C., Bush, T. & Aravena, F. (2018). Moving the school forward: Problems reported by novice and experienced principals during a succession process in Chile, International Journal of Educational Development, 62, 201-208, doi: 10.1016/j.ijedudev.2018.04.004
 • Nural, E., Ada, Ş. & Çolak, A. (2012). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin kullandıkları çatışma yönetimi yöntemleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), 197-210.
 • Özcan, M. A., & Dikmen Ada, B. (2023). Okul öncesi eğitim kurumları öğretmenlerinin örgütsel çatışmaya etki eden faktörlere ilişkin algıları: Nitel bir çalışma. Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 29-44. doi: 10.55008/te-ad.1297295
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications, Inc.
 • Pondy, L. (1990). Organizational conflict management: organizational behavior and management (Derl: Henry L. Tosi), Boston: PWS – KENT Publishing Company.
 • Robbins, S. P., Judge, T. A. (2011). Organizational behavior. 13. Edition. Prentice Hall. Sarpkaya, D. R. (2002). Eğitim örgütlerinde çatışma yönetimi ve bir örnek olay. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31 (31), 414-429. Şimşek, M. Ş., Akgemici, T. & Çelik, A. (2001). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. Ankara: Nobel Yayınevi. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, Y. (2013), Eğitim nedir, öğretim nedir. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Dergisi, (6), 1-1.

EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN İNCELENMESİ

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 135 - 144, 31.12.2023

Öz

Bu araştırmaya Elazığ ilinde çeşitli kurumlarda çalışan değişik branşlardan toplam 50 öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin rastgele olarak seçilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin branşları aşağıdaki gibi sıralanmıştır; Sınıf öğretmenliği, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, Müzik, Görsel Sanatlar, Sosyal Bilgiler, Müzik, Matematik ve Yabancı dil olarak sıralanmaktadır. Öğretmenlerin % 56’ı Erkek % 44’ı ise kadındır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş ortalamaları 38’dir. Meslekteki kıdem yılları ortalaması ise 13 yıl olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmenler arasında herhangi bir çatışma var mı dır? Yönetici ve öğretmen arasında bir çatışma var ise bu çatışmaların nasıl tezahür ettiği ve çatışmaların nasıl sonuçlandığı öğretmenler ile görüşme yöntemi ile birebir görüşülerek veriler elde edilmiştir. Bu veriler ışığında yönetici ve öğretmen arasındaki çatışma nedenlerinin tespit edilmesi amaç edinilmiştir. Araştırma sonucunda, yöneticiler ile öğretmenler arasındaki çatışmaların büyük nedeni iletişim sorunlarından kaynaklanmaktadır. Çatışmanın tezahür şekli çoğunlukla sözel çatışma şeklinde başlamaktadır. Çatışmaların sonlanması ise empati ve anlayış şeklinde sonlandığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu veriler gelecekte yapılacak yönetici öğretmen arasındaki çatışma konulu araştırmalara katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

 • Akat, İ. Gönül, B. ve Gülay, B.(1999). İşletme yönetimi. Barış Yayınları.
 • Arslantaş, H. İ. & Özkan, M. (2012). ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin çatışma yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(2), 555-570.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde denetim. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bayar A. (2015). Bir örgüt olarak okulda meydana gelen çatışma nedenleri ve çözüm yollarına yönelik okul müdürlerinin görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 130-141.
 • Bursalıoğlu, Z. (2008). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Greenhalgh, L. (1986). SMR forum: Managing conflict. Sloan Management Review, 27(4), 45-51.
 • Güçlü, N. & Gülbahar, B. (2010). Türk eğitim sisteminde toplam kalite yönetiminin uygulanması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13) , 226-239.
 • Jay, R. (2001). Team konflikte lösen. Financial Times Prentice Hall.
 • Kapıcı, S. & Radmard, S. (2016). Eğitim örgütlerinde çatışma ve çatışma yönetimi üzerine bir araştırma: izmir balçova örneği. Eğitim Fakültesi Dergisi,(3), 55-79
 • Karip, E. (2000). Çatışma yönetimi. Ankara: Pegem Yayımcılık.
 • Koçel, T. (2013). İşletme yöneticiliği, 14. Baskı. Beta Basım A.Ş.
 • Korkmaz, M. (1994). Örgütlerde çatışma ve nedenleri. (Yayınlanmış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Masci, C., Witte, K. D. & Agasisti, T. (2018). The influence of school size, principal characteristics and school management practices on educational performance: An efficiency analysis of Italian students attending middle schools. Socio-Economic Planning Sciences, 61, 52-69. doi: 10.1016/j.seps.2016.09.009
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Montecinos, C., Bush, T. & Aravena, F. (2018). Moving the school forward: Problems reported by novice and experienced principals during a succession process in Chile, International Journal of Educational Development, 62, 201-208, doi: 10.1016/j.ijedudev.2018.04.004
 • Nural, E., Ada, Ş. & Çolak, A. (2012). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin kullandıkları çatışma yönetimi yöntemleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), 197-210.
 • Özcan, M. A., & Dikmen Ada, B. (2023). Okul öncesi eğitim kurumları öğretmenlerinin örgütsel çatışmaya etki eden faktörlere ilişkin algıları: Nitel bir çalışma. Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 29-44. doi: 10.55008/te-ad.1297295
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications, Inc.
 • Pondy, L. (1990). Organizational conflict management: organizational behavior and management (Derl: Henry L. Tosi), Boston: PWS – KENT Publishing Company.
 • Robbins, S. P., Judge, T. A. (2011). Organizational behavior. 13. Edition. Prentice Hall. Sarpkaya, D. R. (2002). Eğitim örgütlerinde çatışma yönetimi ve bir örnek olay. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31 (31), 414-429. Şimşek, M. Ş., Akgemici, T. & Çelik, A. (2001). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. Ankara: Nobel Yayınevi. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, Y. (2013), Eğitim nedir, öğretim nedir. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Dergisi, (6), 1-1.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitimin Psikolojik Temelleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fahri KARATAŞ 0009-0006-4125-3209

Özcan ÖZKAL 0009-0003-2637-3809

Vural DURMUŞ 0009-0003-6859-0756

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 15 Ekim 2023
Kabul Tarihi 27 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA KARATAŞ, F., ÖZKAL, Ö., & DURMUŞ, V. (2023). EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN İNCELENMESİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 6(2), 135-144.
AMA KARATAŞ F, ÖZKAL Ö, DURMUŞ V. EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN İNCELENMESİ. EYYAD. Aralık 2023;6(2):135-144.
Chicago KARATAŞ, Fahri, Özcan ÖZKAL, ve Vural DURMUŞ. “EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN İNCELENMESİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 6, sy. 2 (Aralık 2023): 135-44.
EndNote KARATAŞ F, ÖZKAL Ö, DURMUŞ V (01 Aralık 2023) EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN İNCELENMESİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 6 2 135–144.
IEEE F. KARATAŞ, Ö. ÖZKAL, ve V. DURMUŞ, “EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN İNCELENMESİ”, EYYAD, c. 6, sy. 2, ss. 135–144, 2023.
ISNAD KARATAŞ, Fahri vd. “EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN İNCELENMESİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 6/2 (Aralık 2023), 135-144.
JAMA KARATAŞ F, ÖZKAL Ö, DURMUŞ V. EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN İNCELENMESİ. EYYAD. 2023;6:135–144.
MLA KARATAŞ, Fahri vd. “EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN İNCELENMESİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 6, sy. 2, 2023, ss. 135-44.
Vancouver KARATAŞ F, ÖZKAL Ö, DURMUŞ V. EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ ÇATIŞMANIN İNCELENMESİ. EYYAD. 2023;6(2):135-44.