Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 136 - 146 2017-10-13

YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ

Emel Poyraz [1]


Kentler insanların toplu olarak yaşam sürdükleri, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sürekli değişim ihtiyacını ihtiva eden canlı mekânlardır. Kentlerin canlılık özelliği kentsel paydaşların sürekli yeni arayışlar içerisine girmesine ve siyasal mekanizma içerisinde kendi kendini temsil edebilme ihtiyaçlarını gündeme getirmektedir. Bu noktada sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler gibi yapılar bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla paydaşların siyasal katılımına olanak sağlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmada kent halkına yönetimde söz sahibi olmalarına imkân tanıyan fırsatların yaratılması için yürütülen faaliyetler olarak literatürde sıkça kendine yer bulan siyasal katılım ve temsiliyet kavramları incelenecektir.

Çalışmada yerel yönetimlerin kısaca tanımı yapılmış, etkin bir yönetim ve demokratikleşme için temel unsur olan yönetime katılmanın kavramsal çerçevesi çizilerek, katılımcı demokrasi konusu işlenmiş, Türkiye’de katılımcı demokrasi açısından yapılan kanuni düzenlemeler ve yerel yönetimlerin katılımcı demokrasi uygulama biçimlerinden bahsedilmiş, kent halkının kent yönetiminde siyasal katılım ve dolayısıyla da temsiliyet sorunu irdelenmiştir. 

Yerel Yönetim, Siyasal Katılım, Temsil, Belediye Meclisler
 • Adıgüzel, Ş. (2003). “Yerel Düzeyde Yönetime Katılım ve Yerel Yönetimler Sürecinde İşlevleri Açısından “Yerel Gündem 21 ve Malatya Belediyesi Yerel Gündem 21 Örneği ”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:12, Sayı: 1
 • Akdoğan, Y. (2008). “Yerel Siyaset – Kavramlar”, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı:24,
 • Baraç, O. (2005). “Belediyelerde Temsil Sorunu: Bingöl Belediye Meclisi” Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • Bulut, Y. ve Tanıyıcı, Ş. (2008). “Türkiye’de Belediye Meclis Üyelerinin Temsil Ediciliği: Erzincan Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:21
 • Çevikbaş, R. (2008). “Yerel Yönetimlerde Siyasal Katılım”, Türk İdare Dergisi, Sayı:461
 • Çitci, O. (1996). “Temsil, Katılma ve Yerel Demokrasi”. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 5
 • Eroğlu, T. (2006). “Yönetime Katılma Biçimleri Ve Yerel Yönetimlerde Demokratik Mekanizmalar”, Selçuk Üniv. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 11
 • Eryılmaz, B. (2013). ”Kamu Yönetimi”,Umuttepe Yay.,Kocaeli
 • Güler, B. A.(1992). “Yerel Yönetim Tarihine Yaklaşım Sorunu”, (Kısaltma: Yaklaşım Sorunu), Amme İdaresi Dergisi, C.26, S.1
 • Henden, H.Burçin. (2005). “Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışında E-Belediyeciliğin Yeri ve Önemi”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 1.sayı
 • Kaya, E. Şentürk, H. Danış, O. Şimşek, S. (2007). “Modern Kent Yönetimi-1”. İstanbul, Okutan Yayıncılık. 1. Baskı
 • Kentleşme Şurası. (2009). Yerel Yönetimler, Katılımcılık ve Kentsel Komisyon Raporu. TC. Bayındır ve İskan Bakanlığı.
 • Kozan, M. (2002). T”ürkiye’nin Merkeziyetçi Yapısının Siyasal Demokrasi Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Nacak, O. (2007). “AB Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi ve İdari Denetimi”. Yüksek Lisans Tezi
 • Oruç, T. (2013). “Yerel Siyasette Temsil ve Katılım:Kadın Aktörler”,Selçuk Üniversitesi, SBE.Yüksek Lisans Tezi, Konya
 • Özkiraz, A.ve Zeren, Halim E. (2009). “Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı Tokat İl Merkezinde Uygulamalı Bir Çalışma”. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2.sayı
 • Pustu, Y. (2005). “Yerel Yönetimler ve Demokrasi”. Sayıştay Dergisi, Sayı 57
 • Sezen, S. (2000). “Seçim ve Demokrasi” 2.Basım, Gündoğan Yay., Ankara
 • Şentürk, H. (2008). “Seçim Sistemleri ve Yerel Siyaset”, Yerel Siyaset Dergisi, Sayı 34
 • Tekeli, İ.(2011). “ Kent, Kentli Hakları Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm” Yay., Ankara
 • Tekin Y. ve Çifçi S. (2006). “Temsil Krizi Tartışmalarına Bir Katkı: 22. Dönem TBMM’nde Yapılan Bir Alan Araştırmasının Sonuçları Işığında Türk Siyasal Yaşamında Demokratik Temsil İlkesinin Görünümü”, Selçuk Üniv. İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 11
 • Toprak, Z. (2006). “Yerel Yönetimler”, Nobel, Ankara
 • Tortop., Aykaç B., Yayman H.,Özer M.A. (1999). “Batıda Yerel yönetimlerin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Sürec”i, Türk İdare Dergisi, Yıl:71
 • Usta, S. (2011).” Katılımcı Demokrasi Perspektifinde Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkisi:Sakarya Örneği. Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi-1, Birinci Baskı
 • 5216 Sayılı “Büyük Sehir Belediye Kanunu”, (09.02.2017).
 • 5393 Sayılı “Belediye Kanunu”, (09.02.2017).
 • http://turkiyeavrupavakfi.org (erişim tarihi :09.03.2017)
Konular Sosyal
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Yazar: Emel Poyraz
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Ekim 2017

Bibtex @araştırma makalesi { farabi343720, journal = {Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7946}, address = {farabikongresi@gmail.com}, publisher = {İksad Yayınevi}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {136 - 146}, doi = {}, title = {YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ}, key = {cite}, author = {Poyraz, Emel} }
APA Poyraz, E . (2017). YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 136-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/31364/343720
MLA Poyraz, E . "YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 136-146 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/31364/343720>
Chicago Poyraz, E . "YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 136-146
RIS TY - JOUR T1 - YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ AU - Emel Poyraz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 146 VL - 1 IS - 1 SN - 2564-7946- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ %A Emel Poyraz %T YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ %D 2017 %J Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7946- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Poyraz, Emel . "YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 1 (Ekim 2017): 136-146 .
AMA Poyraz E . YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ. injosos. 2017; 1(1): 136-146.
Vancouver Poyraz E . YEREL YÖNETİMLERDE SİYASAL KATILIM VE TEMSİLİYET SORUNSALI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BELEDİYE MECLİSLERİNİN ETKİNLİĞİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(1): 146-136.