Yıl 2017, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 364 - 380 2017-12-07

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE VE BİLİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Gülsüm Yazır [1]


Bu araştırmada popüler medya kaynaklarının öğrencilerin biyoloji dersine ve bilimine yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Veri toplama araçları kontrol ve deney gruplarına ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Kontrol grubunda düz anlatıma dayalı geleneksel öğretim yöntemi, deney grubunda ise popüler medya kaynaklarından hazırlanan bir kitapçık ile biyoloji öğretimi uygulanmıştır. Deneysel uygulama öncesinde, kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin biyoloji dersindeki ve bilime yönelik tutum düzeylerini belirleyebilmek amacıyla veri toplama araçları ön test olarak uygulanmıştır. Bu veri toplama araçları, deneysel işlemin sonunda kontrol ve deney gruplarındaki öğrencilere tekrar uygulanarak, araştırma süreci öncesi ve süreç sonundaki puanları arasında anlamlı seviyede fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Biyoloji dersine ve bilime yönelik tutumlarını belirleyebilmek için “Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Bilime Yönelik Tutum Ölçeği” ön test ve son test olarak her iki gruba da uygulanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Gruplar için t- Testi ve Bağımlı Gruplar için t-Testi analizleri kullanılmıştır. Geleneksel yöntem kullanılarak işlenen biyoloji dersinin kontrol grubundaki öğrencilerle, popüler medya kaynakları uygulanarak işlenen dersteki deney grubu öğrencilerin biyoloji dersine yönelik ve bilime yönelik tutum düzeyleri arasında, deneysel işlem sürecinin sonunda anlamlı seviyede bir fark oluşmamıştır. Bu alanda yapılan araştırmaların çok sınırlı olması nedeniyle bu alanda çalışmaların devam ettirilmesi tavsiye edilmektedir. Popüler medya kaynakları uygulamasının etkililiği; cinsiyet, sınıf seviyesi, okul türü gibi değişkenler açısından araştırılabilir. 

Popüler medya kaynakları, biyoloji eğitimi, tutum, biyoloji
  • Arslan, Ö. (2008). İlköğretim 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretiminde görsel ve işitsel materyal kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ve akılda tutma düzeyleri üzerindeki etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Barman, C. (1997). Students Views of Scientist and Science: Results from A NationalStudy. Science and Children, 35, 18-23. Bozyılmaz, B. (2005). 4. Sınıf ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının bilim okuryazarlığı açısından analizi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Büyükkaragöz, S. & Çivi, C. (1997). Genel öğretim metotları. İstanbul: Öz Eğitim. Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler: Ön test-Son test Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: Pegem. Candan, A.S. (2003). Tarih öğretiminde ayrıntılı okuma becerilerinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Ceyhan, E., Yiğit, B. (2004). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Anı. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education. London: Routledge & Falmer Pres. Ertürk, S. (1994). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan. Fidan, N. & Erden M. (2001). Eğitime giriş. İstanbul: Alkım. George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn and Bacon. Güler, T. & Akman, B. (2006). 6 Yaş Çocuklarının Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1): 55-56. Işık, H. (2008). Tarih öğretiminde doküman kullanımının öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine ve başarılarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2): 389-402. İnceoğlu, M. (1993). Tutum Algı İletişim. Ankara: Verso. Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim. Keser, F. (2012). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilim Ve Bilim İnsanına Yönelik Görüşlerinin Ve Bu Görüşleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Koçakoğlu, M. & Türkmen, L. (2010). Biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2): 229-245. Laugksch, R. C. & Spargo, P. E. (1999). Scientific literacy of selected south african matriculants entering tertiary education: a baseline survey. South African Journal of Science, 95, 427-432. Likert, R. (1932). The Method of Constructing an Attitude Scale. Fishbein M. (Ed.). Readings in attitude theory and measurement (pp. 90-95). New York: John Wiley& Sons. Paykoç, F. (2003). Tarih Öğretimi. Eskişehir: A.Ü. AÖF. Prokop, P. & Tunnicliffe, S. D. (2007). Is biology boring? Student attitudes towards biology. Educational Research. 42 (1): 36-39. Saruhan, C. Ş. & Özdemirci, A. (2011). Bilim, Felsefe ve Metodoloji. İstanbul: Beta. Scheibe, C. & Rogow, F. (2006, Mayıs). Media literacy and visual literacy. Invited plenary. Wolfsonian Institute Annual Conference, Miami Beach, FL. Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı. Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin. Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. Thurmond, C. K. & Lee, O. (2000). Perceptions of Scientific Literacy and Elementary Teacher Preparation Held by Science Professors and Science Education Professors. Florida Journal of Educational Research, 40 (1): 5-27. Toğrol, A. (2000). Öğrencilerin Bilim İnsanı ile İlgili İmgeleri. Eğitim ve Bilim, 25 (118): 49-57. Türk Dil Kurumu. (1998). Türkçe sözlük. Ankara: TDK. Ünlüer, G. (2008). Sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Yakmacı, B. (1998). Biyoloji, Kimya ve Fizik öğretmenlerinin bilimsel okuryazarlığının bir boyutu olan '' bilimin doğası ve özellikleri'' konusundaki görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. Yalın, H. İ. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel. Yalın, H. İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel.
Konular Edebiyat
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Yazar: Gülsüm Yazır
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { farabi349914, journal = {Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7946}, address = {farabikongresi@gmail.com}, publisher = {İksad Yayınevi}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {364 - 380}, doi = {}, title = {BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE VE BİLİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yazır, Gülsüm} }
APA Yazır, G . (2017). BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE VE BİLİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (3) , 364-380 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/32765/349914
MLA Yazır, G . "BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE VE BİLİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 364-380 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/32765/349914>
Chicago Yazır, G . "BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE VE BİLİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2017 ): 364-380
RIS TY - JOUR T1 - BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE VE BİLİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ AU - Gülsüm Yazır Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 380 VL - 1 IS - 3 SN - 2564-7946- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE VE BİLİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ %A Gülsüm Yazır %T BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE VE BİLİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ %D 2017 %J Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7946- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Yazır, Gülsüm . "BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE VE BİLİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 1 / 3 (Aralık 2017): 364-380 .
AMA Yazır G . BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE VE BİLİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. injosos. 2017; 1(3): 364-380.
Vancouver Yazır G . BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE VE BİLİME YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 1(3): 380-364.