Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 97 - 114 2018-01-09

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA DURUMU

Mehmet Miman [1]


Günümüzde şirketlerin başarısında “kişinin kendini motive edebilme”, “kişinin kendi duygularının farkında olması”, “sosyal beceriler”, “kişinin kendi duygularını yönetmesi” ve “empati” boyutlarından oluşan “duygusal zekâ” seviyeleri yüksek olan çalışanların etkisi göz ardı edilemez olup, bu etkinin derecesi gittikçe artmaktadır. Şanlıurfa gerek oldukça genç nüfusu ve jeopolitik konumu, gerekse tarih boyunca en eski medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla sosyal kültürel olarak oldukça zengin bir şehrimiz olup, alışveriş merkezleri şehrin ekonomisinde ve canlılığında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma ile Şanlıurfa’da faaliyet gösteren ve alanında öncü Urfa City AVM ve Novada Park alışveriş merkezlerinde çalışanların duygusal zekâ seviyelerine onların demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim, medeni hal, çocuk sayısı) ile iş yaşamı özelliklerinin (çalıştığı görev, AVM, mağaza sektörü, aylık gelir, kurumdaki hizmet yılı, haftalık mesai saati, mesleği seçmedeki temel unsur ve meslekte en çok değiştirmek istediği husus) etkileri araştırılmaktadır. Böylece alışveriş merkezlerinde çalışanların duygusal zekâ seviyelerinde etili faktörler analiz edilmekte gerek istihdam politikalarına yön vermede gerekse meslek içi eğitim politikalarının çalışanların duygusal zekâlarını geliştirecek şekilde belirlenmesinde ışık tutacak verilere ulaşılmak amaçlanmaktadır.

duygusal zekâ, alıveriş merkezleri
 • Adiloğulları. G. E. (2016). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Journal of Sports, Exercise and Training Science. 2 (1): 8-21.
 • Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (2017). http://www.ayd.org.tr/tr/avmindex.aspx. (24.01.2018).
 • Aydın. H. (2017). Duygusal Zekâ (EQ) ve Stres Yönetimi İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Nişantaşı Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. İşletme Yönetimi Bilim Dalı. İstanbul.
 • Babaoğlan. E. (2010). Okul Yöneticilerinde Duygusal Zekâ. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11 (1): 119-136.
 • Baker. T. ve Aldrich. H. (1996). Prometheus Stretches: Building Identity and Cumulative Knowledge. J. A. Arthur ve D. Rousseau (Der.) The Boundaryless Career: İçinde 132-149. New York: Oxford University Press.
 • Barutçugil. İ. (2002). Organizasyonda Duyguların Yönetimi. C. Başoğlu (Der.). İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Bhattacherjee. A. (2012). Social Science Research: Principles. Methods. and Practices. Textbooks Collection. 3. http://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3
 • Boyatzis. R. E. ve Kolb. D. A. (2000). Performance, learning, and development as models for growth and adaptation throughout our lives and careers. M. Peirperl, M. Arthur, R. Goffee ve T. Morris (Der.) Career Frontiers: New Conceptions of Working Lives: İçinde 5-8. Oxford: Oxford University Press.
 • Cooper. D. R. ve Schindler. P. S. (2014). Business Research Methods. 12th Edition. New York. NY. ABD: McGraw-Hill Irwin.
 • Çakar. U. (2002). Duygusal Zekânın Dönüşümcü Liderlik Davranışı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı. İzmir.
 • Delice. M. ve Günbayı. M. (2013). Duygusal Zekâ ve Liderlik İlişkisinin İncelenmesi: Polis Teşkilatı Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 27: 225.
 • Doğan. S. ve Demiral. Ö. (2007). Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 14 (1): 209-230.
 • Geçti. F. (2008). Perakende Sektöründe Alışveriş Merkezlerinin Gelişiminin Sektör Yaşam Eğrisi Bakımından İncelenmesi: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Sakarya.
 • Goldberg. B. (1997). Ekip Çalışmasının Önemi. Executive Excellence. 1. Baskı. İstanbul: Rota Yayıncılık.
 • Goleman. D. (2000). İşbaşında Duygusal Zeka. 26. Baskı. H. Balkara (Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Gökçe. B. (2006). İş Hayatında Duygusal Zeka ve Sivas İli Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı. Sivas.
 • Güllüce. A. Ç. ve İşcan. Ö. F. (2010). Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi. 5 (2): 7-29.
 • GYODER GÖSTERGE (2017). Türkiye Gayrimenkul Sektörü 3. Çeyrek Raporu. http://www.gyoder.org.tr/img/mc-content/20171124151357_2583gyoder-gosterge-2017.pdf. (17.11.2017).
 • Hodge. S. J. (1995). Creating and Managing Woodlands around Towns. Forestry Commission Handbook 11. London: HMSO.
 • Ibarra. H. (1999). Provisional selves: experiment with image and identityb in professional adaptation. Administrative Science Quarterly. 44 (4): 764-791.
 • Karasar. N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 28. Basım. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Mayer. J. D. ve Salovey. P. (1997). What is Emotional Intelligence. P. Salovey ve D. J. Sluyter (Der.) Emotional Development and Emotional Intelligence Emotional Implications: İçinde 3-31. New York: Harper Collins Publishers.
 • Nakip. M. (2003). Pazarlama Araştırmaları-Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Onay. M. ve Vezneli. Z. (2012). Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer: Akademisyenlerin Kariyer Yaşamı. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 4 (1): 193-202.
 • Özen. Y. ve Gül. A. (2007). Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araltırmalarında Evren Örneklem Sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 7: 394-422.
 • Stock. B. (2008). Emotional Intelligence - A Solution for Business Problems Today and Tomorrow. http://www.articlesfactory.com/articles/business/emotional-intelligence-a-solution-for-business-problems-today-and-tomorrow.html. (06.02.2018).
 • TimeTürk (2018). Türkiyenin en genş ili hangisi? https://www.timeturk.com/turkiye-nin-en-genc-ili-hangisi/haber-127515. (05.02.2018).
 • Tram. S., Thomas. S. Y. ve O’hara. L. A. (2006). Relationship Of Employee And Manager Emotional Intelligence To Job Satisfaction And Performance. Journal of Vocational Behavior. 68 (3): 461-473.
 • Üke. K. (2016). AHP Yöntemi ile Çorum Şehrinde AVM Kuruluş Yeri Seçimi. Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı. Çorum.
 • Yıldız. Z. ve Akçayır. Ö. (2014). AVM’lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi. 6 (3): 193-211.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1545-9960
Yazar: Mehmet Miman (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Ocak 2018

Bibtex @araştırma makalesi { farabi395262, journal = {Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2564-7946}, address = {farabikongresi@gmail.com}, publisher = {İksad Yayınevi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {97 - 114}, doi = {}, title = {ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA DURUMU}, key = {cite}, author = {Miman, Mehmet} }
APA Miman, M . (2018). ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA DURUMU. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (1) , 97-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/33998/395262
MLA Miman, M . "ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA DURUMU". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 97-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/33998/395262>
Chicago Miman, M . "ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA DURUMU". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 97-114
RIS TY - JOUR T1 - ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA DURUMU AU - Mehmet Miman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 114 VL - 2 IS - 1 SN - 2564-7946- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA DURUMU %A Mehmet Miman %T ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA DURUMU %D 2018 %J Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P 2564-7946- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Miman, Mehmet . "ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA DURUMU". Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 1 (Ocak 2018): 97-114 .
AMA Miman M . ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA DURUMU. injosos. 2018; 2(1): 97-114.
Vancouver Miman M . ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ŞANLIURFA DURUMU. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 2(1): 114-97.