Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 4, Sayfalar 41 - 55 2019-12-30

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ FUTBOL KULÜPLERİNDE UYGULANABİLİRLİGİ: FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ÖRNEĞİ

Ali ALAGÖZ [1] , Yasin Güler [2]


Bin yılı aşkın süredir varlığını sürdüren spor, 19.yy’dan sonra çağdaş sporun doğmasıyla birlikte milyonlarca kişinin meslek edindiği, turizm, tekstil, inşaat, yatırım ve medya gibi sektörlerin ekonomik hacimlerini büyük oranda etkileyen endüstri haline gelmiştir. Spor faaliyetleri içinde futbol, şüphesiz insanların en çok ilgilendiği, sosyal aktivite ya da profesyonel olarak kişilerin spora en çok katılımını sağlayan ve dünyanın her tarafındaki ekonomik kesimleri yaptırıma zorlayan bir spor dalıdır.Futbol endüstrisinin bileşenlerini meydana getiren kişi, kurum ve organizasyonlar farklı endüstrilerde çalışan diğer işletmeler gibi piyasanın kurallarına bağlıdırlar.Futbol kulüpleri, FİFA, UEFA gibi uluslararası otoritelerin yanı sıra ülke futbol federasyonlarının futbol oyun kurallarını aşan düzenlemelerine uygun hareket etmek zorundadırlar.

Bilgi kullanıcıları, finansal tablolarda, futbol kulüplerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra faaliyette bulunduğu ekonomik ortamın niteliği ve faaliyetlerin ortaya çıkardığı finansal sonuçlarında doğru bir şekilde değerlendirmesini mümkün kılacak bilgilerin yer almasını isterler. Bu çalışmanın amacı, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı’nın futbol kulüplerinin yayınladığı mali tablolara farklı faaliyet bölümleri bakışının uygulanabilirliğinin analiz edilmesidir. Çalışmada öncelikle TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı kısaca açıklanarak, Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe Spor Kulübü’nün mali tabloları üzerinde farklı bir faaliyet bölümlemesi gerçekleştirilerek, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı’nın muhasebe bilgisinin “ihtiyaca uygunluğu ve gerçeğe uygun sunumu”na katkıları açıklanmaya çalışılmıştır. 

Faaliyet Bölümleri, Finansal Fair Play, Finansal Raporlama, Futbol Ensdüstrisi
 • Arsoy P. A. (2007), ‘’Bölümsel Raporlamada Yeni Bir Uygulama: IFRS 8’’, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Bursa.
 • Alptürk E. (2019), “Futbol Endüstrisi ve Kulüplerin Şirketleşme Gerçeği”https://www.xing.com/communities/posts/futbol-enduestrisi-ve-kulueplerin-sirketlesme-gercegi-1007454526, Erişim Tarihi: 01.04.2019
 • Bekçi İ., Tekşen Ö, Çil R. (2013), ‘’TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı ve İnşaat Sektöründe Bir Uygulama’’, Muhasebe ve Bilim Dünyası Dergisi, Cilt.15, Sayı: 1.Berger P. G., Hann R. N. and Piotroski, J. D. (2003), ‘’The Impact Of SFAS No. 131 On İnformation and Monitoring’’,Journal of Accounting Research, Vol. 41 No: 2, pp. 163–223.
 • BergerP., and Ofek E. (1995), ‘’Diversification’sEffect On Firm Value’’, Journal of Financial Economics,Vol. 37, No:1, January, pp. 39–65.
 • Botosan C. and Stanford M. (2005), ‘’ (Managers)Motives To WithholdSegmentDisclosuresAndTheEffect Of SFAS No. 131 On Analysts’ İnformation Environment’’, The Accounting Review,Vol. 80, No:3, pp. 751–771.
 • Bugeja M, Czernkowskİ. B, And Moran D. (2015), ‘’The Impact of the Management Approach on Segment Reporting’’, Journal of Business Finance and Accounting, Vol.42 No:3.CrawfordL., Extance H.,Helliar C. and PowerD. (2012), ‘’Operating Segments: The Usefulnessof IFRS 8’, Report to the Institute of Chartered Accountants of Scotland’’, CG UK,Edinburgh
 • Deppe L. and Omer S. C. (2000), ‘’DisclosingDisaggregated Information’’. Journal of Accountancy, Vol: 190 No:3.Edwards P. and Smith R.A. (1996),‘’CompetitiveDisadvantage And VoluntaryDisclosures: The Case Of Segmental Reporting’’, British Accounting Review, Vol. 28, No: 2, pp. 155-72.
 • EttredgeM., Kwon S., Smith D., and Zarowin P. (2005),‘’The İmpact Of SFAS No. 131 Business SegmentDataon The Market’sAbility To AnticipateFutureEarnings’’, The Accounting Review, Vol. 80 No: 3, pp. 773–804.
 • Herrmann D., and Thomas W. B. (2000),‘’An Analysis Of SegmentDisclosures Under SFAS No. 131 and SFASNo. 14’’,Accounting HorizonsVol. 14, No:3, 287–302.Hope O. K., Thomas W., andWinterbotham G. (2006),‘’The İmpact Of Nondisclosure Of GeographicSegmentEarnings On EarningsPredictability’’,Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol. 21, No: 3, pp. 323–346.
 • Hope O. K., Kang T., Thomas W., andVasvari F. (2009),’’The Effects Of SFAS 131 GeographicSegmentDisclosures By US Multinational Companies On TheValuation Of ForeignEarnings’’, Journal of International Business Studies, Vol.40 No: 3, pp. 421–443.
 • İbiş C. ve Tutcu B. (2017), Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Eğitim Sektöründe Uygulanabilirliğinin Analiz Edilmesi,Marmara İktisat Dergisi, Cilt.1, Sayı: 2. İstanbul.
 • Kamu Gözetim Kurumu (KGK), TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
 • Nichols N. B., and Street D. L. (2002),‘’LOB and GeographicSegmentDisclosures: An Analysis Of The Impact Of IAS 14 Revised’’,Journal of International Accounting Auditing and Taxation, Vol. 11, No: 2, pp. 91–113.
 • Türkiye Olimpiyat Komitesi, http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/ Erişim Tarihi: 21.04.2019
 • Ömürbek V., ve Özdemir O. (2008), ‘’TFRS 8 FaaliyetBölümleriStandardıÇerçevesindeCoğrafiBölümlere GöreFinansal Raporlama: İMKB-100 ŞirketlerindeUygulanma Düzeyi’’, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi.Özdemir S. (2015), ‘’Bankalardaki Bölümsel Raporlama Uygulamalarının TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı Çerçevesinde İncelenmesi: Bir Uygulama Önerisi’’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Haziran, ss.23-36.
 • Pablo F. and Ricardo R. (2015), ‘’SegmentDisclosures Under IFRS 8’s Management Approach: Has Segment Reporting İmproved?,’’Spanish Journal of Finance and Accounting, Vol.44, No:2, Spain.
 • Paul J. W. and James A. L. (2005), ‘’Does The Management Approach Contribute to Segment Reporting Transparency’’, Kelly School of Business, Vol. 48. U.S.A. Rennie E. D. and Emmanuel C. R. (1992), “SegmentalDisclosure Practice: ThirteenYears On”, Accounting and Business Research, Vol. 22 No. 86, pp. 151-60.
 • Resmi Gazete (2005), Gençlik Ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği, Sayı: 25869
 • Street D. L, Nichols N. B. and Gray S. J. (2000), “SegmentDisclosures Under SFAS No. 131: Has Business Segment Reporting İmproved?”,Accounting Horizons, Vol. 14. No: 3, pp. 259-85.
 • Suwaidan M., Omari A. and Abed S. (2007), “The Segmental InformationDisclosuresinTheAnnualReports Of The Jordanian Industrial Companies: A Filed Study”, Commercial College for Scientific Research: Alexandria University, Vol. 2, No: 44, pp. 1-48.
 • UyarA. ve Güngörmüş A. H. (2009),‘’İşletmelerde Bölümsel RaporlamanınTFRS 8 Faaliyet BölümleriStandardı Çerçevesinde Uygulanması’’,Mali Çözüm Dergisi, Vol. 94, 79-98
 • Ünal O. (2010), ‘’Bölümsel Raporlama ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Finansal Raporlamaya Etkileri’’, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt.3, Sayı:2, Niğde.
 • Veron N. (2007), “EU Adoption Of The IFRS 8 Standard On Operating Segments”, Note for the ECON Committee of the European Parliament, Bruegel Institute, Bruegel.
 • YetimA. A. (2011),Sosyoloji ve Spor, 1. Baskı, Berikan Yayınevi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7538-2213
Yazar: Ali ALAGÖZ
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1766-3313
Yazar: Yasin Güler (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

APA ALAGÖZ, A , Güler, Y . (2019). TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ FUTBOL KULÜPLERİNDE UYGULANABİLİRLİGİ: FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ÖRNEĞİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (4) , 41-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/51269/631444