Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 73 - 85 2020-03-31

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ADMINISTRATION AND INTERIOR SECURITY: THE CASE OF FRANCE
YÖNETİM VE İÇ GÜVENLİK BİRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BİR İNCELEME: FRANSA ÖRNEĞİ

Abdullah ÇELİK [1] , Ali Burak AKSUNGUR [2] , Ömer Faruk BİLBAY [3]


    Administration and security, which are among the basic functions of the state, are two separate phenomena that complement each other. It is unthinkable to administer without security and to provide security without administration. The change in one of the administration and security approachment that leads to each other causes the change of the other. Thus, in the state administration mechanism; changes related to central government and local government policies are also affect the functioning of security services.

    The idea of centralism in state administration and the historical importance of administrative law in the country, France is one of the first examples that comes to mind in the countries dominated by centralization. Traces of the centralized administration approach in the country can also be seen in the functioning of interior security services. However, the debates focused on the decentralization in Europe have led to the questioning of this traditional centralism idea in France, which has brought about some changes. In this study, the relationship between government and security functions; the central government and local government policies and the change of these policies will be examined through the case of France.

    Turkey and France's central and local government structure shows similarities to a large extent. In order to see the relationship between administrative and interior security units in France; the changes in the administrative and security organizations in the recent period will be put forward and the factors causing the change in policy will be examined and the effects of these changes on the security services will be discussed. There is a considerable number of studies in the foreign literature on the police systems of countries. In the Turkish literature, these studies are limited. The increase in the examination of these studies at the academic level will help to examine the relationship between the administration units and security services. Future studies, to be carried out in Turkey's interior security policy will constitute practices for the desired change.

    Devletin temel işlevleri arasında sayılan yönetim ve güvenlik, birbirini tamamlayan iki ayrı olgudur. Güvenlik olmadan yönetim, yönetim olmadan ise güvenliğin temin edilmesi düşünülemez. Birbirine yön veren yönetim ve güvenlik olgularından birindeki değişim diğerinin de değişimine sebep olmaktadır. Böylelikle devletin yönetim mekanizmasında; merkezi yönetim ile yerel yönetimlere ilişkin politikalarda yapılan değişiklikler güvenlik hizmetlerinin işleyişine de sirayet etmektedir.

   Devlet yönetiminde merkeziyetçilik düşüncesi ve idare hukukunun ülkede taşıdığı tarihsel öneme binaen Fransa, yönetiminde merkeziyetçi anlayışın hâkim olduğu ülkeler içerisinde akla ilk gelen örneklerden birisidir. Ülkedeki merkeziyetçi yönetim anlayışının izleri iç güvenlik hizmetlerinin işleyişinde de görülebilmektedir. Ancak Avrupa’da yerinden yönetim anlayışı üzerinde yoğunlaşan tartışmalar Fransa’daki bu geleneksel merkeziyetçilik düşüncesinin sorgulanmasına neden olmuş, bu durum ise birtakım değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada devletin yönetim ve güvenlik fonksiyonları arasındaki ilişki; merkezi yönetim ve yerel yönetim politikaları ile bu politikaların değişimi ekseninde Fransa örneği üzerinden incelenecektir.

    Türkiye ve Fransa’nın merkezi ve yerel yönetim yapılanması büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Fransa’da yönetim ve iç güvenlik birimleri arasındaki ilişkiyi görebilmek için; süreç içerisinde ülkede yönetim ve güvenlik teşkilatında meydana gelen değişimler ortaya konulacak, politika değişimine sebep olan etkenler incelenecek, bu değişimlerin güvenlik hizmetlerini etkileme dereceleri tartışılacaktır. Ülkelerin polis sistemleri ile ilgili yabancı yazında dikkate değer ölçüde çalışma bulunmaktadır. Türkçe yazında ise bu çalışmalar sınırlı düzeydedir. Söz konusu çalışmaların akademik düzeyde incelenmesinin artması, bu alanda Türkçe yazının gelişmesi, yönetim birimleri ve güvenlik hizmetleri arasındaki ilişkinin irdelenmesine hizmet edecektir. Yapılacak çalışmalar, Türkiye’nin iç güvenlik politikalarında gerçekleştirilmek istenilen değişimler için uygulama örneği teşkil edecektir. 

 • Akçakaya, M. (2003), Fransa'da yerel yönetimler ve halkın karar alma sürecine katılımı. Gazi üniversitesi i.i.b.f. dergisi, 1(1), 153-174.
 • Bayley, D. H. (1999). Policing: the world stage. R. I. Mawby (Ed.). Policing across the world. (pp. 3-13). London: UCL Press.
 • Canatan, B. (2006), Fransa’da 28 Mart 2003 anayasa değişikliği: üniter devlette yerel yönetimlerin yeniden tanımlanması. H. Özgür ve B. Parlak (Ed). Avrupa perspektifinde yerel yönetimler (ss. 295-315). Bursa: Alfa Aktüel.
 • Clark, D. (1998). The modernization the French civil service: crisis, change and contiunity. Public administration. 76(1). 97-115.
 • Cole, B. (2017). One for all and all for one: fostering accountability in community policing. P. S. Bayerl, R. Karlovic, B. Akhgar and G. Markarian (Ed). Community policing – a european perspective (pp. 21-35). Cham: Springer Nature.
 • Crawford, A. (2002). The growth of crime prevention in France as contrasted with the English experience: some thoughts on the politics of insecurity. G. Hughes, E. McLaughlin and J. Muncie (Ed.). Crime prevention and community safety (pp. 214-240). London: Sage Publications.
 • Dennis, N. and Erdos, G. (2005). Cultures and Crimes. London: The Institute for the Study of Civil Society.
 • Devroe, E. and Ponsaers, P. (2017). European national police systems and metropolitan realities. E. Devroe, A. Edwards and P. Ponsaers (Ed). Policing european metropolises (pp. 23-75). New York: Routledge.
 • Donnely, D. (2013). Municipal policing in the European Union. New York: Palgrave Macmillan.
 • Encyclopedia Britannica. (27 Kasım 2018). France. https://www.britannica.com/place/France adresinden edinilmiştir.
 • Emsley, C. (2000). The policeman as worker: a comparative survey. International review of social history, 45, 89-110.
 • Erbay, Y. (1999). Fransa’da idari sistem ve yerel yönetimler. Çağdaş yerel yönetimler dergisi. 8(2), 58-74.
 • French Entree. (3 Aralık 2018). New map of France reduces regions to 13. https://www.frenchentree.com/news/map-of-france-redrawn/ adresinden edinilmiştir.
 • Gözler, K. (2003). İdare hukuku 2. cilt. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Gözler, K. (2018). Mahalli idareler hukuku. Bursa: Ekin Yayınevi. Insee - National Institute of Statistics and Economic Studies. (27 Kasım 2018). http://www.insee.fr/en/regions/ adresinden edinilmiştir.
 • Jones, G. (2006). Why public sector reform does not transform: a processual explanation of the 1989-1997 french experience. International journal of public sector management. 19(1). 79-94.
 • Kania, R. R. E. (1989). The French municipal police experiment. Police studies: the international review of police development, 12, 125-131.
 • Keleş, R. (2009). Yerinden yönetim ve siyaset. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Koçdemir, K. (1999). Mukayeseli mahalli idareler tarihi ve perspektifler. Türk idare dergisi, 71(424), 97-123.
 • Loveday, B. (1999). Government and accountability of the police. R. I. Mawby (Ed.). Policing across the world. (pp. 132-150). London: UCL Press.
 • Maillard, d. J. and Mouhanna, C. (2017). France: governing metropolises: the false pretences of metropolisation. E. Devroe, A. Edwards and P. Ponsaers (Ed). Policing european metropolises (pp. 77-95). New York: Routledge.
 • Paris, de M. (1985). Livre blanc du Conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance. Paris: Hôtel de Ville.
 • Peters, G. (2008). The Napoelonic tradition. International journal of public sector management. 21(2). 118-32.
 • Safran, W. (1985). Law, justice and civil liberties. The French polity (pp. 231-247). New York: Longman.
 • Safran, W. (1998). Politics in Western Europe (pp. 117-213). Part two: France. London: Macmillan Press.
 • Sakınç, S. (2012) Yerel yönetimler maliyesi. Ankara: Orion Kitabevi.
 • Sobacı, M. Z. (2014). İdari reform ve politika transferi. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Terrill, R. J. (2013). World criminal justice systems. Waltham: Anderson Publishing.
 • Toksöz, F. (2009). Yerel yönetim sistemleri. İstanbul: Tesev Yayınları.
 • Waddington, P. A. J. (2003). Policing citizens. London: UCL Press.
 • Yayla, A. (2014). Karşılaştırmalı siyasal sistemler. Ankara: Liberte Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9413-7918
Yazar: Abdullah ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2629-8418
Yazar: Ali Burak AKSUNGUR
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-9634-5841
Yazar: Ömer Faruk BİLBAY
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

APA ÇELİK, A , AKSUNGUR, A , BİLBAY, Ö . (2020). YÖNETİM VE İÇ GÜVENLİK BİRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BİR İNCELEME: FRANSA ÖRNEĞİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 73-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/53788/635493