Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 9 2020-03-31

WOODROW WİLSON VE SİYASET – YÖNETİM AYRIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Veysel MANKAN [1]


ÖZET Bu çalışmanın amacı yönetimin siyasetten ayrı bir disiplin olarak incelenmesinin başlangıcı olarak sayılan Woodrow Wilson’a ait 1887 yılında yayımlanan İdarenin İncelenmesi isimli eseri ve sonrası dönemde başta spoils system Amerika’sı olmak üzere siyaset - yönetim ayrımı üzerine yapılan çalışmalar ve kamu yönetimi disiplinine yapılan katkı, destek ve eleştiriler üzerinde değerlendirmeler yapmaktır. Bu kapsamda yönetim – siyaset ayrımı ile ilgili temel denebilecek çeşitli çalışmalar incelenmiş ve siyaset - yönetim ayrımı detaylı bir portre ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Yönetim – Siyaset dikotomisi tezinin özü, ortaya çıkış serüveni, mimarı, bu ayrıma katkı sağlayan teorisyenler ve temel argümanları ile ayrıma yöneltilen eleştiriler ve ekoller üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır. Çalışmanın özelinde Siyaset – Yönetim ayrımına sadece Amerika Birleşik Devletleri (ABD) veya sadece Türkiye nezdinde var olan durumlardan ziyade daha çok dünya geneli duruma bakılmıştır. Sonuç itibari ile yönetimin siyasetten ayrı bir disiplin olarak incelenmesi tartışması aynı benzerlikler veya aynı farklılıklar üzerinden olmasa da farklı içerik ve usullerle günümüzde hala tartışılmakta olduğu söylenebilir. ABSTRACT The aim of this study is the study of Administration published in 1887 by Woodrow Wilson, which is considered as the beginning of the study of administration as a separate discipline from politics, and the studies on the distinction of politics and administration, especially the spoils system America and the contribution made to the discipline of public administration, to make evaluations on support and criticism. In this context, governance – politics that can be called basic and has been investigated in various studies about the separation of politics and administration were tried to be determined with a detailed portrait of the distinction between. Administrative–Political dikotomi of the thesis the essence of creation, adventure, architect, and basic critiques theorists and schools of distinction that contribute to this differentiation with the arguments on assessments will be current. The study in the context of political – administrative segregation, only the United States (U.S.) more than the turkey or just the situation that exists in the eyes of the world-wide situation examined. Consequently, the study of management as a discipline separate from politics, the discussion of similarities or on the differences not the same today it can be said that different content and procedures are still being discussed.
Federal Hükümet, İdarenin İncelenmesi, Yönetim - Siyaset Ayrımı, Woodrow Wilson
 • Abadan, Y. (1961). Woodrow Wilson Seçme Parçalar. Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları Siyasi İlimler Serisi:1. İstanbul: Yenilik Basımevi.
 • Acar, A. (2002). Yönetim - Siyaset İlişkisinde Kamuda Personel Politikaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7: 5-14.
 • Atalay, M. (2008). Kamu Yönetimi Disiplininde Dwight Waldo Düşüncesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çiner, C. U. (2015). Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretimi Literatürü Üzerine Bir Çözümleme. Murat Okçu vd. (der.), Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretimi Literatürü Üzerine Bir Çözümleme, Kamu Yönetimi Eğitimi: Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler: İçinde 3-24. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Eryılmaz, B. (2013). Bürokrasi ve Siyaset, Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Frederickson, H. G. & Smith, K. B. (2003). The Public Administration Theory Primer. Westview Press, Boulder, Colorado.
 • Gökçe, O. ve Kutlu, Ö. (2002). Amerikan Hükümetinin Yeniden Keşfi (Reinventing Government) Reformu Üzerine Genel Bir Değerlendirme. SÜ Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(3): 62 – 91.
 • Gulick, L. (1933). Politics, Administration, and the New Deal. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 169 (Sep., 1933): 63.
 • Güzelsarı, S. (2004). Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim Yaklaşımları. M. Kemal Öktem, Uğur Ömürgönülşen, (der.), Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Kirwan, K. A. (1977). The crisis of identity in the study of public administration: Woodrow Wilson. Polity, (9): 321-343.
 • Luton, Larry S. (1999). History ans American Public Administration. Administration & Society, 31 (2): 205-221.
 • Simon, H. (1976), Administrative Behavior, Free Press.
 • Usta, S, Akıncı, A . (2018). Bir Alman Yönetim Yaklaşımı Olarak Kameralizm. Journal of Political Administrative and Local Studies, 1(1): 67-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jpaljournal/issue/37016/424491.
 • Van Riper, P.P. (1984), The Politics – Administration Dichotomy: Concept or Reality, in Politics and Administration: Woodrow Wilson and Public Administration, (edited by Jack Rabin and James S. Bowman), 203-18, New York: Marcel Dekker.
 • Waldo, D. (1955). The Study of Public Administration. Doubleday and Company, Inc., New York.
 • Walker, L. (1989). Woodrow Wilson, Progressive Reform, and Public Administration. Political Science Quarterly, 104(3): 509-525. doi:10.2307/2151276
 • Woodrow Wilson Kimdir? Wikipedia, http://tr.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson (02.05.2015).
 • Woodrow, W. (1961). İdarenin İncelemesi. Woodrow Wilson Seçme Yazılar, (Çev. Nermin Abadan). Ankara Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Siyasi İlimler Serisi 1. Ankara: Yenilik Basımevi, ss. 53-73.
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5799-9298
Yazar: Veysel MANKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, VİZE MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

APA MANKAN, V . (2020). WOODROW WİLSON VE SİYASET – YÖNETİM AYRIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/53788/671363