Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 55 - 63 2020-03-31

PROBLEM OF ETHNICITY, RELIGION AND POLITICS IN AFGHANISTAN: A PANORAMA OF PASHTUNISATION POLITICS

Rabia Nur KARTAL [1]


ÖZET Afganistan kimlik, milliyetçilik ve dini açılardan heterojen bir toplum yapısı teşkil etmektedir. Bu gruplardan başlıcaları Türkler, Tacikler, Peştun ve Hazaralardır. Farklı mezhep ve etnik kimliğe sahip bu topluluklar arasındaki egemenlik mücadelesi ve çatışmalar bu makalenin temel konusunu oluşturmaktadır. Tarih boyunca, biribirinden farklı kimlik ve grupların varlığı Afgan toplumunu etnik çatışmalara, toplumsal kaosa ve hatta iç savaşa sürüklemiştir. Farklı kimlik, kültür, milliyet, din, dil ve mezhepten halkların bir arada yaşama tecrübesi Afgan siyaseti için başarısızla sonuçlanmış ve Afganistan çatışmaların merkezi konumuna gelmiştir. Bu makalede sosyolojik faktörler, etnik gruplar ve mezhepsel dinamiklerin Afgan siyasetine etkisi incelenmiştir. Ayrıca Afganistan tarihinin kısa bir analizi, Peştun egemenliği, Afgan milli devletinin kuruluşu, Peştunlaştırma siyaseti ekseninde tartışılmış, gerek Mucahitler ve Taliban dönemlerinde gerekse de ABD’nin müdahalesi sonrası kurulan geçici hükümet döneminde Afganistan’ın etnik yapısı, farklı grupların birbirleriyle ilişkileri ve Afgan siyasetine etkileri Afganistan üzerinde çalışan önemli düşünür ve siyaset bilimcilerinin görüşlerinden yararlanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Afganistan, Kimlik Siyaseti, Etnik Çatışmalar, Peştunlaştırma. ABSTRACT Afghanistan is a heterogenous society in terms of identity, nationality and religious dimensions. Major groups of Afganistan are Turks, Tajiks, Pashtuns and Hazaras. Sovereignity struggle and conflicts among these groups belonging to the various sect and ethnic identity, constitute main subject of this article. Throughout the history, the presence of various identities in Afghanistan dragged the country into ethnic conflicts, social turmoils and even civil war among different ethnic groups. In this study, the influences of sociological factors, identity groups and sectarian dynamics in Afghanistan on Afghan politics have been examined. The history of Afganistan, Pashtun’s sovereignity, emergence of national Afghan state, politics of Pashtunization, ethnic structure of Afghanistan, fundamental ethnic groups, relations and battle field among them, ethnic groups’s influences on Afghan politics before the period of Mujahids, in the period of Mujahids and Taliban and after the collapse of Taliban and interim government are tried to be revealed by using some references from important figures and scholors. Key Words: Afghanistan, Identity Politics, Ethnic Conflicts, Pashtunization.
Afganistan, Kimlik Siyaseti, Etnik Çatışmalar
 • Abdullah Yoffe, R., Tr. Rahmatullah, R. (2014). Moscow: Pashtuns in Afghanistan's Political Life.
 • Adeney, K. (July/August 2008). Constitutional Design and the Political Salience of “Community” Identity in Afghanistan. Prospects for the Emergence of Ethnic Conflicts in the Post-Taliban Era. Asian Survey, Vol. 48: 535-557.
 • Adelkhah, F. (2017), War and State (Re)Construction in Afghanistan: Conflicts of Tradition or Conflicts of Development?. Ch:6. Development As A Battlefield Published by Brill.
 • Andishmend, M. E. (2013). The Nation Building in Afghanistan. Kabul: Sayeed Publishers.
 • Andishmend, M. E. (2012b). Islamic Movement of Afghanistan: Mujahedeen Government, the Taliban Islamic Emirate and Islamic Republic. Kabul: Sayeed Publishers.
 • Arı, Ahmet G. (2013). Afganistan: Etnik Yapı Üzerine Bir Değerlendirme. Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Dergisi, Akademik Perspective.
 • Aydın, A. (1992). Afganistan’daki İç Çatışmalar Üzerine. Haksöz Dergisi, Sayı:16.
 • Barfield, T. (2010). Afghanistan a Cultural and Political History. Princeton University Press Princeton & Oxford, New Jersey and United Kingdom.
 • Bellew H. W. (1880). The Races of Afghanistan: being a brief Account of the Principal Nations Inhabiting that County. Calcutta: Thacker Spink and Co.
 • Çınarlı, Ö. (2012). Afganistan’ın Etnik Yapısı. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 4 (1): 73-84.
 • Daulaty, M. (2014). Military and Politics in Afghanistan. Kabul: Published by Centre for Strategic Studies, Ministry of Foreign Affairs.
 • Durak, N. (2008). Hazaralar. Malatya: Öz Serhat Yayıncılık.
 • Ghubar, Mir Ghulam M. (1999). Afghanistan on the Course of History. First Volume, Kabul: Meywand Central Publishers.
 • Ghubar, Mir Ghulam M. (1999). Afghanistan on the Course of History. Second Volume. Kabul: Meywand Central Publishers.
 • Gritzner, Jeffrey A. (2007). Modern World Nations Afghanistan. Second Edition, New York: Published by Infobase Publishing.
 • Hussainy, Seyid M. (2013). Afghanistan’s Brief and Illustrated History, Old Ariyana, Yesterdays Khorasan and Today’s Afghanistan. Kabul: Sobhi Omid Culture and Publishing Institutions.
 • Mesbahzadeh, Seyid, Mohammad B. (2008). Brief Political History of Afghanistan. Publisher: Research Center of Aftab.
 • Mousavi, Sayed A. (1998). The Hazaras of Afghanistan: an historical, cultural, economic and political study. Richmond Surrey, UK. : Curzon Press.
 • Rahimi, Mujib R. (2010). Review on the political Structure of Afghanistan. Afghanistan: Sayeed Publishers.
 • Sajjadi, Sayed Abdul Q. (2013). Political Sociology of Afghanistan. Kabul: Published by khatam –ul- Nabiyeen Institute of Higher Education and Culture publication.
 • Zain, Omar F. (2006). Afghanistan: From Conflict to Conflict. Pakistan Horizon. published by Pakistan Institute of International Affairs, 59 (1): 79-86.
Birincil Dil en
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1161-373X
Yazar: Rabia Nur KARTAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

APA KARTAL, R . (2020). PROBLEM OF ETHNICITY, RELIGION AND POLITICS IN AFGHANISTAN: A PANORAMA OF PASHTUNISATION POLITICS. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 55-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/53788/680266