Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 64 - 72 2020-03-31

İnsanlık tarihinde insanlığa zarar veren savaştan daha kötü bir eylem düşünülemez. Yine insanlık tarihinde insanlığa yarar sağlayan barıştan daha iyi bir eylem de düşünülemez. Çünkü savaş ölümü barış ise hayatı temsil eder. Savaş ve barış, usa sahip olmakla yeryüzünde en üst varlık konumunda bulunan insanın kendi irade ve kararıyla ortaya koyduğu eylem biçimleridir. Bu nedenle her iki eylem de insan istenci sonucu gerçekleşmektedir. İnsanın hem barışa hem de savaşa düşünsel açıdan eğilimi olabilir. Ancak bizatihi kendi olarak barışı önceleyip tercih eden usun hakikatte savaşa izin verip vermeyeceği tartışmalıdır. Bu makale, insan usunun savaş ve barışa yönelik eylem biçimlerini özünlü olarak ele almaktadır.
Barış, Savaş, Akıl, Felsefe, Haklı Savaş
  • Aristoteles. Nikomakhos’a Etik. Çev. Zeki Özcan. Bursa: Sentez Yayınları, 2014. Aristoteles. Politika. Çev. Mete Tunçay. İstanbul: Remzi Kitapevi, 2017. Bağce, H. Emre. “Küresel Savaşların Eşiğinde Kant ve Hegel’i Yeniden Okumak: Sürekli Barış İçin Savaş Gerekli mi?”. Doğu Batı, sy. 24 (2003):105-121. Bedreddin İbn Cemâa. Adl’e Boyun Eğmek. Çev. Özgür Kavak. İstanbul: Klasik Yayınları, 2010. Cihan, Ahmet Kamil. “Fârâbî’nin Savaş Teorisi”. el-Muallimu’s-Sâni Fârâbî içinde. Ankara: DİB Yayınları, 2017:243-259. Çiçek, Hasan. Hannah Arendt: Şiddet Karşıtı Söylem. Van: Bilge Adamlar, 2009. Daban, Emine Zeynep. Daban Cihan. “Saddam Hüseyin Dönemi Irak Dış Politikası: Irak-İran Savaşı, Kuveyt’in İşgali ve ABD’nin Irak’a Müdahalesi”. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEUİİBFD). sy. 1 (Haziran 2018):83-109. Gilson, Etienne. Tanrı ve Felsefe. Çev. Mehmet S. Aydın, İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 1999. Hoş, Hasan Serdar. “Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk”. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2011. Ilgaroğlu, Muhammet Caner. Ahlak Felsefesi Açısından Duygu-Değer İlişkisi. İstanbul: Hiperlink Yayınları, 2019. Ilgaroğlu, Muhammet Caner-Yaqoob, Luay Hatem. “Fârâbi ve Hocazâde’nin Görüşleri Bağlamında Mead Meselesi”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, sy. 4 (2019): 3085-3100. İbn Rüşd. Siyasete Dair Temel Bilgiler. Çev. Muharrem Hilmi Özev. İstanbul: Bordo Siyah Yayınları, 2011. Karakaya, Mehmet Murat. İslam ve Terakki. Ankara: Fecr Yayınları, 2010. Kılıçbay, Mehmet Ali. “Savaş ve Ekonomi”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, sy. 24 (Ağustos-Eylül-Ekim 2003): 143-146. Kindî. Felsefi Risaleler. Çev. Mahmut Kaya. İstanbul: Klasik Yayınları, 2002. Mallet, Joan-Antoine. “War and Peace in Plato’s Political Thought”. The Philosophical Journal of Conflict and Violence Vol. I, (1/2017):87-95. Marcuse, Herbert. Us ve Devrim Hegel ve Toplumbilimin Doğuşu, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınları, 1989. May, Larry. War Essays in Political Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Onur, Ferhat. “Horkhaimer’de Akıl”. Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy. (2016/1): 74-89. Platon. Şölen. Çev. Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017. Platon. Devlet. Çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018. Plato. Gorgias. Translated by E.M. Cope. London, 1864. Türk Dil Kurumu. “Mekanizma Nedir”. Erişim: 16 Temmuz 2018. http://www.tdk.gov.tr Yeşilçayır, Celal. “Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi”. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 2 (2016): 59-72.
Birincil Dil tr
Konular Felsefe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2196-6456
Yazar: Mehmet Murat KARAKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

APA KARAKAYA, M . (2020). Savaş, Barış ve Us. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 64-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/53788/692540