Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fikret Demirağ’ın Şiirlerine Ekoeleştirel Bakış

Yıl 2018, Cilt 24, Sayı 96, 37 - 52, 06.11.2018
https://doi.org/10.22559/folklor.409

Öz

Doğanın yaşam hakkının dile getirilmeye başlanmasıyla gelişen doğa edebiyatı, 

doğa unsurları merkezinde çevreye karşı farkındalık oluşturmayı amaç edinmiştir. 

Ekoeleştiri, doğa ve kültür karşıtlığını yok ederek, çevresel adalet konularına 

eğilmiş, insanı tüm gezegene karşı sorumluluk almaya yöneltmiştir. 

 İnsanlık tarihinin önemli merkezlerinden biri olan Akdeniz’de doğal güzellik ve 

kaynakların odağındaki Kıbrıs’ta yaratılan edebi eserlerde bir taraftan Akdenizlilik/

adalılık kimliği üzerindeki gelişim seyredilirken, diğer taraftan da doğa 

duyarlılığıyla örülmüş çevreci bir eğilim belirmiştir. Modern Kıbrıs Türk şiirinde 

önemli bir yere sahip olan Fikret Demirağ; doğanın sesini duymak, yansıtmak, 

toplumsal ve evrensel sorunları doğanın diliyle aktarmak, doğayı ve insanların doğal yaşam alanlarını koruma altına alabilmek, kırsal ve kentsel alanlarda tahrip 

edilmiş bölgeleri onarabilmek gibi amaçlarla şiirler kaleme almıştır.  

 Bu çalışmada Fikret Demirağ’ın şiirleri ekoeleştirel bir yaklaşımla incelenerek 

doğa ve şair, doğa ve kökler, savaş ve nükleer tehdit, çevre kirliliği, vb. alt 

başlıklarda betimsel içerik analizine tabi tutulmaktadır.  

Kaynakça

 • Akış, S. (2000.) Kıbrıs’ta çevre bilinci. Doğuş Üniversitesi Dergisi, S.1(1), s. 7-17.
 • Arıkan, A. (2011). Edebî metin çözümlemesi ve ekoeleştiri, Mediterranean Journal Of Hu- manities, S. 1/1,s.43-51.
 • Bookchin, M. (2013). Ekolojik bir topluma doğru. İstanbul: Sümer.
 • Coupe, L. (2000). The green studies reader: From romanticism to ecocriticism. London, Routledge.
 • Demirağ, F. (1960). Tutku, Ankara: Ayyıldız.
 • Demirağ, F. ( 963). Açar yörüngeler çiçeği, Lefkoşa: Devrim.
 • Demirağ, F. ( 972). Ötme keklik ölürüm, Ankara: Dost.
 • Demirağ, F. (1978). Umut ve dehşet çağından şiirler, Lefkoşa: Halkın Sesi.
 • Demirağ, F. (1984). Akdenizli şiirler ve aşk sözleri, Lefkoşa: İleri.
 • Demirağ, F. (1986-a). Adıyla yaralı, İstanbul: Su. Demirağ, F. (1986-b). Rüzgârda ozan türküleri. İstanbul: Yaylacık.
 • Demirağ, F. (1996). Şiirin vaktine mezmur, Lefkoşa: Işık.
 • Demirağ, F. (1999). Alfa ve omega, İstanbul: Yön. Demirağ , F. (2002). Bir Tanrı müziği sessizlikte, Lefkoşa: Işık.
 • Demirağ, F. (2018/1). Toplu şiirler 1. Ankara: LAÜ Yayını.
 • Demirağ, F. (2018/2) . Toplu şiirler 2. Ankara: LAÜ Yayını.
 • Demirağ, F. (2018/4). Toplu şiirler 4. Ankara: LAÜ Yayını.
 • Demirağ, F. (2018/5). Toplu şiirler 5. Ankara: LAÜ Yayını.
 • Demirağ, F. (2018/6). Toplu şiirler 6. Ankara: LAÜ Yayını.
 • Demirağ, F. (2018/7). Toplu şiirler 7. Ankara: LAÜ Yayını.
 • Eaglton, T. (2011). Kültür yorumları. İstanbul: Ayrıntı. Ergin, M., Dolcarocca, Ö.N. (2006). Edebiyata ekoeleştirel yaklaşımlar: Ekoşiir ve Elif Sof- ya. SEFAD, S. 36, s. 297-314.
 • Garrard, G. (2016). Ekoeleştiri. Kolektif kitap.
 • Glotfelty, (1996). The Ecocriticism reader: Landmarks in literaryecology paperback. At- hens-London. U. of Georgia P.
 • Kalmbach, C. (2012). Nature in words ecopoetry: The new nature poetry. Central Michigan University.
 • Karabıçak, M. ve R. Armağan (2004). Çevre sorunlarının ortaya çıkış süreci, çevre yöneti- minin temelleri ve ekonomik etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 9 (2), s. 203-228.
 • Keleş, R. (1997). Çevre, yurttaş, sorumluluk, İnsan, çevre, toplum, 2. Baskı, İstanbul:İmge.
 • Keller, L. (2012). Green reading: Modern and contemporary poetry and environmental cri- ticism in C. Nelson (ed.) Oxford Handbook of Modern and Contemporary American Poetry, ed New York: Oxford University Press, s. 602-623.
 • Özdağ, U. ve Gökalp Alpaslan, G. G. ( 2011) Türkiyat araştırmalarında yeni bir alan: Çevreci eleştiri. 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı 2. Cilt. (ed. Ülkü Çelik Şavk). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.s. 641-653.
 • Özdağ, U. (2014). Çevreci eleştiriye giriş. Ankara: Ürün.
 • Rueckert, W. (1996). ”Literaturean ecology” Ecocriticism reader: Landmarks in literary eco- logy. Eds. Cheryll Glotfelty and Harold Fromm. Athens: Georgia UP,. 105-123.
 • Uluğ, E. (Der.) (1997). “Çevre kirlenmesinin boyutları”, İnsan, Çevre, Toplum, (Yay. Haz. R. Keleş), İmge.
 • WCED (1987). World commission on environment and development, ourcommonfuture: The brundtland report. Oxford: Oxford University.
 • Elektronik kaynaklar Keller, Lynn (2015) ‘a. rawlings: Ecopoetic Intersubjectivity’, Jacket2, at <http://jacket2.org/ article/arawlings-ecopoetic-intersubjectivity>. (Erişim tarihi: 10.03. 2018).
 • Oppermann Serpil (2009) Ekoeleştiri, http://www.pen.org.tr. /files/GrreenPEN%20 Ekoeleş- tiri %20Prof.%20Dr.%20Serpil%20oppermann.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Antropoloji, Dil Bilim, Edebiyat
Yayınlanma Tarihi Sonbahar
Bölüm Derleme Makaleleri -Compilation Articles
Yazarlar

Mihrican AYLANÇ> (Sorumlu Yazar)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Ed. Fak. TDE Bölümü

Yayımlanma Tarihi 6 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 24, Sayı 96

Kaynak Göster

APA Aylanç, M. (2018). Fikret Demirağ’ın Şiirlerine Ekoeleştirel Bakış . Folklor/Edebiyat , 24 (96) , 37-52 . DOI: 10.22559/folklor.409

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, öz ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Hakemlerden onay almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) gereklidir. Elektronik çeviriler kabul edilmez.
Dergi TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ ile diğer pek çok dizin tarafından taranmaktadır. Scimagoe quartile değeri: Q2 'dir:

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderecek olan yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

Alan Editörleri /Field EdItors

Halkbilimi-Folklore
Prof. Dr. Hande Birkalan-Gedik(Frankfurt Üniversitesi - birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de)
Prof. Dr. Arzu Öztürkmen (Boğaziçi Üniversitesi - ozturkme@boun.edu.tr)
Edebiyat-Literature
Prof. Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan (Hacettepe Üniversitesi- ggonca@hacettepe.edu.tr)
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz(Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı-President, CaucasusUniversity Association- r_korkmaz@hotmail.com)
Antropoloji-Anthropology
Prof. Dr. Akile Gürsoy(Beykent Üniversitesi - gursoyakile@gmail.com)
Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz(Ankara Üniversitesi - serpilayguncengiz@gmail.com)
Dil-Dilbilim/Linguistics
Prof. Dr. Aysu Erden (Maltepe Üniversitesi - aysuerden777@gmail.com)
Prof. Dr. V. Doğan Günay(Dokuz Eylül Üniversitesi - dogan.gunay@deu.edu.tr)