ISSN: 1300-7491
e-ISSN: 2791-6057
Başlangıç: 1994
Yayıncı: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Tarihçe ve Genel Bilgiler

1994 yılından beri Ankara’da çıkan folklor/edebiyat dergisi, 2008 yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bünyesinde, uluslararası hakemli sistematikle, yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayım ayları Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım'dır. Dergimizde; folklor, antropoloji, edebiyat dallarındaki bilimsel, özgün ve nitelikli oldukları çift kör hakem sistemiyle onaylanmış makaleler değerlendirilmektedir. Bu dergi, araştırmaların kamuya ücretsiz olarak sunulmasının desteklenmesi ilkesine dayanarak içeriğine anında açık erişim sağlar.  Derginin web sitesinin kullanıcıları, derginin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir. 

2023 - Cilt: 29 Sayı: 116

Araştırma Makalesi

10. The Impossible Space Between Desire and Pleasure: A Comparative Study of Love in Rūmī and Lacan

Araştırma Makalesi

11. Cultural And Cognitive Phenomenon In Kazakh Fairy Tales: A Reflexive Essence

Araştırma Makalesi

Turkish Gothic, Universal Angst: The Impossibility of Non-Existence in Dracula(s)

Earthquake Special Issue

folklor/edebiyat Special Issue (English), 2024
“Earthquake as Disaster”
Disasters, whether anthropogenic or natural, occur over a short or long period of time and cause human, material, economic, and environmental losses. While they appear somewhat “visible” before they arrive, their explicit effects are deeper, leading to complex outcomes. The affected communities cannot compensate for their social, political, and economic impacts. The recent earthquake on February 6, 2023, showed that earthquakes are both the most devastating and, unfortunately, the most frequent disasters in Turkey. On that night, thousands of people were killed and thousands more were displaced by a devastating earthquake in southern and southeastern Turkey.
In this special issue, which will be transnational and interdisciplinary in scope, we take the connection of “earthquake as disaster” to social sciences in the widest sense. We aim to bring cutting-edge empirical and historical research at the intersections of anthropology, folklore, gender studies, literature, and sociology. As we tackle human behavioral responses to strong earthquakes, we hope to discuss and disseminate current issues in the field of disaster research. By using our knowledge of earthquakes’ social world and its impact on policies and policymaking, we hope to create a impulse not just for academia but also for policymakers. Some of the suggested topics and sub-divisions are as follows:
Part I: Folklore
• Indigenous/local knowledge about earthquakes.
• mythical, legendary, and apocalyptic narratives and scape-goating.
• Earthquakes and more-than-human worlds
• Stories about past disasters, which are not just full of poetics and symbolism, as they transmit collective memory of those that lived through it.

Part II: Anthropology- Sociology
• Community-based models of Earthquake risk reduction; Ethnography of disasters
• Earthquakes and women; inter-ethnic and inter-religious relations in earthquakes zones.
• State – Society – Civil Engagement – urbanization and policymaking; policy reform, program design, and disaster response management.
• Social networks and relations; community building in post-trauma.

Part III: Literature and History
• Survival, resilience, and remembrance
• Depictions of earthquakes in literary and historical sources
• Lessons to learn from past earthquakes for community rebuilding.
• Representations of different aspects of earthquakes in media.
The manuscripts, limited to 40,000 characters should be prepared in accordance with the publication rules and principles of folklore/literature. All papers will undergo double blind review. The language of this special issue article is English.

Special Issue Editors
Dr. Erdoğan Gedik, Johann Wolfgang Goethe Universität
Prof. Dr. Hande Birkalan-Gedik, Johann Wolfgang Goethe Universität
Final date of submission of papers: June 30, 2024

Deprem ÖZel Sayısı

BİLİM İNSANLARINA DEPREM ÖZEL SAYISI DUYURUMUZ…
Depremlerin yarattığı felâketler, yıkım ve yitikler farklı bilim dalları tarafından irdelenmiştir. Bilim insanları dünyada yayımlanmış pek çok çalışmaya her yeni gün farklı çalışmalarla katkıda bulunmaktadırlar.
Depremin yol açtığı ulusal ve uluslararası göç, yurtsuzlaşma, ekonomik, sosyal ve kültürel yoksullaşma ilk ortaya çıkan etkilerdir. Bundan başka daha birçok sosyal, psikolojik ve ekonomik etkilerin antropoloji, halkbilim, psikoloji, tarih ve edebiyat disiplinlerinin bakış açısıyla ele alınacağı bir özel sayı ile biz de bu ulusal ve evrensel felâketlerin yarattığı olguları bilim dünyasına olarak sunmayı planladık.
Uluslararası ve disiplinler arası bir kapsamda olacak bu özel sayımızda, “afet olarak deprem”in sosyal bilimlerle bağlantısını en geniş anlamıyla ele alıyoruz. Antropoloji, folklor, toplumsal cinsiyet çalışmaları, edebiyat ve sosyolojinin kesişim noktalarında en yeni ampirik ve tarihsel araştırmaları getirmeyi hedefliyoruz. Güçlü depremlere karşı insan davranışı tepkilerini ele alırken, afet araştırması alanındaki güncel konuları tartışmayı ve yaymayı umuyoruz. Depremlerin sosyal dünyası ve bunun politikalar ve politika oluşturma üzerindeki etkisi hakkındaki bilgimizi kullanarak, sadece akademi için değil, politika yapıcılar için de bir itici güç yaratmayı umuyoruz. Önerilen bazı başlıklar ve alt bölümler aşağıdaki gibidir:
Bölüm I: Folklor
• Depremler hakkında yerli/yerel bilgi.
• efsanevi, efsanevi ve apokaliptik anlatılar ve günah keçisi arama.
• Depremler ve insan ötesi dünyalar
• İçinden geçenlerin ortak hafızasını aktardıkları için sadece şiirsellik ve sembolizmle dolu olmayan geçmiş felaketlerle ilgili hikâyeler.
Bölüm II: Antropoloji-Sosyoloji
• Toplum temelli deprem riskinin azaltılması modelleri; Afetlerin etnografyası
• Depremler ve kadınlar; deprem bölgelerinde etnik ve dinler arası ilişkiler.
• Devlet – Toplum – Sivil Katılım – kentleşme ve politika oluşturma; politika reformu, program tasarımı ve afet müdahale yönetimi.
• Sosyal ağlar ve ilişkiler; travma sonrası topluluk oluşturma.
Bölüm III: Edebiyat ve Tarih
• Hayatta kalma, dayanıklılık ve hatırlama
• Edebi ve tarihi kaynaklarda deprem tasvirleri
• Toplumun yeniden inşası için geçmiş depremlerden öğrenilecek dersler.
• Medyada depremlerin farklı yönlerinin temsili.
40.000 karakterle sınırlı yazılar, folklor/edebiyat yayın kural ve ilkelerine uygun olarak düzenlenmelidir.  Tüm makaleler İNGİLİZCE hazırlanacak;, çift kör hakem incelemesinden geçecek; süreç konuk editörler ve dergi editörlüğüyle ortak sürdürülecektir. (Genel ilke ve kurallar için bakınız: https://www.folkloredebiyat.org)
Deprem Özel sayısıyla ilgili süreç takvimi:
Makale son teslim tarihi: 30 Haziran 2024
Özel sayı Yayım tarihi: Aralık 2024
Makale yükleme linki: Folklor-Edebiyat (folkloredebiyat.org)
Konuk Editörler:
Dr. Erdoğan Gedik gedik@email.de
Prof. Dr Hande Birkan-Gedik: birkalan-gedik@em.uni.frankfurt.de
Değerli bilim insanlarını özel sayımıza davet eder, saygılarımızı sunarız.
Yrd.Doç. Dr. Mihrican Aylanç
Editör

Makale şablonu

folklor/edebiyat Dergisi Makale Şablonu


Makale başlığı

(Bold, 12 Kelimeyi Geçmemeli, Yalnızca ilk harfler ve özel adlar büyük harfle başlar, 14 Punto-Times New Roman)

Makale Başlığının İkinci Dildeki Karşılığı (Normal, Yalnızca İlk Harfler ve özel adlar Büyük harfle başlar, 12 Punto)

Ad Soyad*

Öz
150-250 sözcük ve yazının tamamının özünü verecek tarzda hazırlanmalıdır. Abstract/Öz sözcükleri bold/kalın, Baş harfleri büyük ve sola yatık yazılır. Öz içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır. Makalenin her önemli bölümünün (Giriş, gereç-yöntem, sunuş, tartışma) özetini veren maka-enin kısa şeklidir. Öz asla yeni bilgi veya makalede belirtilmeyen sonuçları vermemelidir. Eserlere kaynak gösterme Özde yapılmamalıdır. Öncelikle eldeki problemin ne olduğuna değinerek Öz’e başlamak faydalı olacaktır. Problemle bağlantılı olarak araştırmayı yapma ve makaleyi yazma motivasyonuna bir cümleyle işaret edilebilir. Makaledeki temel amaç vurgulanmalı, bu amaca ulaşmak için neler yapıldığına ve hangi yöntem ve analizlerin kullanıldığına kısaca değinilmelidir. Araştırma sonunda ne elde edildiği ve elde edilen bulgu-ların ne anlama geldiğinin makale içinde tartışıldığına kısaca işaret edilmelidir. Yine araştırma sonuçlarının alana katkısına ve önemine değinen bir cümleyle Öz bitirilebilir. Öz, tek paragraf olarak 11 punto yazılmalıdır. İngilizce makalelerin Türkçe Öz’ü 250 sözcükten az olmamalıdır.

Anahtar sözcükler: Üç ile beş sözcükten oluşmalı, özel adlar dışındaki-ler küçük harflerle yazılmalıdır. Sözcükler virgül ile ayrılmalı, sıralamada özelden genele gidilmelidir.

Keywords
Üç ile beş sözcükten oluşmalı, özel adlar dışındakiler küçük harflerle yazılmalıdır.

Extended summary
Türkçe makalelerde Abstract’tan sonra 750-1000 sözcüklü genişletilmiş özet bulunmalıdır.

Giriş (12 Punto, bu başlığa numara vermeyiniz. Başlık kullan-mak yazarların inisiyatifindedir, metin içi başlık kullanımı zorunluluk değildir.)
1. Başlık

Metnin ana gövdesi 12 punto, 2 satır aralığında yazılmalı. 

“40 kelimeyi geçmeyen doğrudan alıntılar normal metinle aynı hizada kalmalıdır ve tırnak içinde verilmelidir. 40 kelimeyi geçmeyen doğrudan alıntılar normal metinle aynı hizada kalmalıdır ve tırnak içinde verilmelidir.”


40 kelimeyi geçen doğrudan alıntıların normal metinden 2 cm içerde hizalanmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır. Alıntının sonuna ayraç içinde yazarın soyadı, yayın yılı; sayfa numarası yazılır,
...yazılmıştır.(Sakaoğlu, 2003: 15)


2. İkinci başlık

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSonuç (Bu başlığa numara vermeyiniz.)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Kısaltmalar
Makalenizde kısaltmalar varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı kullanmayınız.

Notlar
Makalenizde notlar varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı silebilirsiniz.

Yazarların katkı düzeyleri: Birinci Yazar %100 (Örnektir)
Etik komite onayı: Çalışmada etik kurul iznine gerek yoktur. (Örnektir. Onay varsa belge bilgilerini veriniz)
Finansal destek: Çalışmada finansal destek alınmamıştır. (Örnektir)
Çıkar çatışması: Çalışmada potansiyel çıkar çatışması bulunmamaktadır. (Örnektir.)
Kaynak kişiler
Çalışmanızda kaynak kişiler varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı silebilirsiniz.
Kaynak kişi veriliş biçimi ile ilgili örnek:
KK.1: Salim Ahmet, 56, ilkokul mezunu, memur, görüşme tarihi ve yeri: 12 Mart 2022 / Erzurum

Kaynakça

APA 7 sistemine göre düzenlenmelidir.

Örnekler:

Makale:
Abbey, E. (1984). Down the river with Henry Thoreau. The best of Edward Abbey. (E. Abbey. Ed.) Rossetta. 461-520.

Kitap:
Malinowski, B. (1992a). Vahşilerin cinsel yaşamı (S. Özkal, Çev.) İstanbul: Kabalcı.

Diğer uygulamalar için lütfen yazım kurallarımıza bakınız.

Ekler
Makalenizde ekler varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı silebilirsiniz.
Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, öz ve anahtar sözcükleri İngilizce olarak da makalede bulunur. Hakemlerden onay almış Türkçe makaleler için 750-1000 sözcükten oluşan genişletilmiş özet (extended summary) gereklidir. Elektronik çeviriler kabul edilmez.
Dergi TR-Dizin, Web of Science (ESCI), DOAJ ile diğer pek çok dizin tarafından taranmaktadır. Scimagoe quartile değeri: Q2 'dir:

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilere (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderecek olan yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

Alan Editörleri/ Field Editörs

Halkbilimi/Folklore
Prof.Dr. Hande Birkalan-Gedik (JohannWolfgang-Goethe İniversitet-birkalan-gedik@m.uni-frankfurt.de)
Prof.Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi-yakici@gazi.edu.tr)
Prof.Dr. Aynur Koçak (Yıldız Teknik Üniversitesi-nurkocak@yildiz.edu.tr)
Prof.Dr. Işıl Altun ( (Regensburg Üniversitesi/Kocaeli Üniversitesi-İsil.Altun@zsk.uni-regensburg.de)
Edebiyat/Literature
Prof.Dr. Abdullah Uçman (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -emekli-29 MayısÜniversitesi-abdullahucman@29mayis.edu.tr
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Ardahan Üniversitesi-emekli-Kafkasya Üniversiteler Birliği -KÜNİB-r_korkmaz@hotmail.com)
Prof.Dr. Emel Kefeli (Marmara Üniversitesi-emekli-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi-ayseemelkefeli @gmail.com)
Antropoloji/Anthropology
Prof.Dr. Hanife Aliefendioğlu (Doğu Akdeniz Üniversitesi-hanife.aliefendioglu@emu.edu.tr)
Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel (Başkent Üniversitesi-sebnempa@baskent.edu.tr)
Prof.Dr. Derya Atamtürk Duyar (İstanbul Üniversitesi-datamturk@istanbul.edu.tr)
Prof.Dr. Meryem Bulut (Ankara Üniversitesi-meryem.bulut@gmail.com)
Dil-Dilbilim/Language-Linguistics
Prof.Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi-demir@hacettepe.edu.tr)
Prof. Dr. Aysu Erden (Maltepe Üniversitesi-aysuerden777@gmail.com)
Prof.Dr. Sema Aslan Demir (Hacettepe Üniversitesi-semaaslan@hacettepe.edu.tr