PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Feminist Policy on the axis of Governance Feminism: The Foundation for Women's Solidarity as an Example

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 2, 43 - 58, 01.06.2017
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000187

Öz

In this study, the relationship between civil society organization CSO , state and feminism; has been addressed within the framework of the “governance feminism” concept. In terms of feminist NGOs, the usefulness of the “governance feminism strategy” to feminist policy has been discussed in terms of opportunities and risks, and the concepts of globalization, gender mainstreaming and femocratic governance have been utilized in clarifying this concept. In order to discuss potential risks and opportunities in the governance feminist strategy, the relation between CSO and state is discussed in terms of financial and political perspectives. Whether external funds from either state or other official resources International organizations such as European Union and United Nations, or embassies are influental in order for CSOs to realize their organizational aims and move in accordance with their principles, is analysed. The question of to what extent should CSOs take position in policy is viewed. Within all the context and concepts, Women’s Solidarity Organization in Ankara is focused as an example of a feminist CSO. Women’s Solidarity Organization’s experiences and financial difficulties in relation with state and other official organizations, and other works of the organization are reviewed over these concepts and discussions

Kaynakça

 • Alcantara C. Hewilt, “Uses and Abuses of the Concept of Governance”, International Social Science Journal, No:55 (March 1998), 105-113.
 • Ali Suki, Global Feminist Politics, (London: Routledge, 2000).
 • Arın Canan, “Mor Çatı’nın Kuruluş Öyküsü”, Evdeki Terör Kadına Yönelik Şiddet, (Mor Çatı Yayınları, İstanbul, 1996), 145- 151.
 • Bayrakçeken-Tüzel Gökçe ve Gediz Gelegen Didem, Evim, Güzel Evim: Bir Sığınmaevinde Feminist Yapı Çözümü, Fe Dergi 2, no:1, (2010):43-57.
 • Bernal Victoria ve Grewal Inderpal (ed.), Theorising NGOs: Feminist Struggles, States and Neoliberalism, (Durham, NC: Duke University Press, 2014).
 • Brooks Rosa Ehrenreich, “Feminism and International Law: An Opportunity for Transformation”, Yale Journal of Law and Feminism, no:14, (2002): 345-361.
 • Catharine MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, 237-249 (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1989).
 • Clark John, “The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector”, World Development 23, No: 4 (1995): 593-601.
 • Cerny, Philip G. ‘International finance and the erosion of state policy capacity’, Philip Gummett (ed.) Globalization and Public Policy, (Cheltenham: Edward Elgar, 1996).
 • Cespedes-Baez Lina M., Far Beyond What Is Measured: Governance Feminism and Indicators in Colombia, 25 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 311-374 (2014).
 • Edwards Michael ve Hulme David, “Too Close for Comfort? The Impact of Official Aid on Non Governmental Organizations”, World Development 24, no: 6 (1996): 961-973.
 • Fanington, John ve Lewis David, (Ed.), NGOs and the State in Asia: Rethinking roles in Sustainable Agricultural Development (London: Routledge, 1993).
 • Findlay Tammy, Femocratic Administration, Gender, Governance, and Democracy in Ontario, (Buffalo: University of Toronto Press, 2015).
 • Fowler, Alan, “Distant obligations: Speculations on NGO funding and the global market,” Review of African Political Economy, no. 55 (1992): 9-29.
 • Gaudin, Jean Pierre, Modern Governance, Yesterday and Today: Some Clarifications to be Gained from French Government Policies”, International Social Science Journal, no:155 (March 1998), 47-55.
 • Halley Janet et. al. “From the International to the Local in Feminist Legal Responses to Rape, Prostutition/ Sex Work, And Sex Trafficking: Four Studies in Contemporary Governance Feminism” Harvard Journal of Law and Gender 29, no:2 (2006): 335-423.
 • Hanmer Jalna, ‘Violence and the social control of women’, Gary Littlejohn, Barry Smart, John Wakeford and Nira Yuval-Davis (ed) Power and the State, (London: Croom Helm, 1978).
 • Hulme, David, “Social development research and the third sector: NGOs as users and subjects of social enquiry,” Rethinking Social Development: Theory, Research and Practice, ed. David Booth, (London: Longman,1994).
 • Işık Nazik, 1990’larda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Hareketi İçinde Oluşmuş Bazı Gözlemler ve Düşünceler”, 90’larda Türkiye’de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, (İletişim Yayınları, İstanbul, 2007), 41-72.
 • Kadın Dayanışma Vakfı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Alanında Belediye-Kadın Kuruluşu İşbirliği: Deneyimler, Sorunlar, Çözümler Atölyesi, (Kardelen Ofset, Ankara, 2003).
 • Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Danışma Merkezleri Ağı ve Kadına Yönelik Şiddet Veritabanı Oluşturma Projesi, (Dumat Baskı, Ankara, 2007).
 • Kotiswaran Prabha, Governance Feminism in the PostColony: India’s Rape Law Reforms of 2013, (King’s College London Dickson Poon School of Law Legal Studies Research Paper Series: Paper No. 2016-39).
 • Lang Sabine, “The NGO-ization of Feminism”, Global Feminisms Since 1945, Bonnie G. Smith (ed.), (London: Routledge, 2000).
 • Lehmann, David, Democracy and Development in Latin America: Economics, Politics and Religion in the Post- WarPeriod (Cambridge: Politv Press. 1990).
 • Merrien, François-Xavier, “Governence and Modern Welfare States”, International Social Science Journal, No:155 (March 1998), 57-67.
 • Millett, Kate, Cinsel Politika, (İstanbul: Payel Yayınevi, 2011)
 • Moghadam, Valentine M. (ed.) (2000) ‘Transnational feminist networks: collective action in an era of globalization’, International Sociology 15(1): 57–85.
 • Outshoorn Joyce ve Kantola Johanna, Changing State Feminism (New York: Palgrave Macmillan, 2007).
 • Sharma, K.L., “Hint Devleti ve STÖ’ler: Bazı Düşünceler”, Sivil Toplum Örgütleri Neoliberalizmin Araçları mı, Halka Dayalı Alternatifler mi? çev. Işık Ergüden, (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi WALD Yayını, Demokrasi Kitaplığı Açılımlar Dizisi: 2, İstanbul, 2001), 140-154.
 • Smith, Bonnie G., Global Feminisms Since 1945, (London: Routledge, 2000).
 • Smith, Brian, More than Altruism: the Politics of Private Foreign Aid (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).
 • Sobacı Mehmet Zahid, “Yönetişim Kavramı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler”, Yönetim Bilimleri Dergisi, no:5, (2007): 219-235.
 • Şahin Mehmet, Uysal Özge, “Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Finansmanı Üzerine Bir Tartışma”, Maliye Dergisi 153, Temmuz-Aralık (2007): 1-13.
 • Tandon, Rajesh, NGO Government Relations: A Source of Life or a Kiss of Death (New Delhi: Society for Participatory Research in Asia, 1991).
 • Van der Heijden, Hendrik, “The reconciliation of NGO autonomy and operational effectiveness with accountability to donors,” World Development, no: 15 ek (1987):103-112.
 • Walby Sylvia, “Feminism in a Global Era”, Economy and Society 31, no:4, (November 2002): 533-557
 • Yüksel Mehmet, “Yönetişim (Governance) Kavramı Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi, no:3 (2000): 145-160. İnternet kaynakları
 • https://www.kadindayanismavakfi.org.tr/ ulaşım tarihi, 23.02.2017
 • https://www.kadindayanismavakfi.org.tr/ilkeler ulaşım tarihi: 24.02.2017
 • https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
 • documentId=090000168063093c ulaşım tarihi: 24.02.2017
 • http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking ulaşım tarihi: 24.02.2017
 • https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
 • documentId=0900001680492857 ulaşım tarihi, 27.03.2017

Feminist Politika Ekseninde Ankara Kadın Dayanışma Vakfı Örneği

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 2, 43 - 58, 01.06.2017
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000187

Öz

Bu çalışmada Sivil Toplum Kuruluşu STK , devlet ve feminizm arasındaki ilişki; “yönetişim feminizmi” kavramı çerçevesinde ele alınmıştır. Feminist STK’lar açısından yönetişim feminizmi stratejisinin feminist politika yürütmede işe yararlılığı fırsatlar ve riskler açısından tartışılmış; bu kavramı açıklığa kavuşturmada küreselleşme, toplumsal cinsiyet anaakımlaştırması ve femokratik yönetim kavramlarından faydalanılmıştır. Yönetişim feminizmi stratejisinde potansiyel risk ve fırsatları tartışabilmek için, STK ve devlet ilişkisi finansal ve politik açılardan ele alınmıştır. Devlet finansmanı ve/ya diğer resmi kaynaklardan Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar veya elçilikler gelen fonların STK’ların kuruluş hedeflerini gerçekleştirmelerinde ve ilkelerine uygun hareket etmelerinde ne derece etkili oldukları sorgulanmıştır. STK’ların ne derece politika içerisinde yer aldıkları veya almaları gerektiği tartışılmıştır. Tüm bu kavram ve bağlamlar dahilinde feminist bir STK örneği olarak Ankara’da bulunan Kadın Dayanışma Vakfı incelenmiştir. Vakıf’ın devlet ve diğer resmi kurumlarla olan ilişkilerinde finansal anlamda yaşadığı zorluk ve deneyimler tartışılarak kuruluşundan günümüze kadar yaptığı çalışmalar söz konusu kavram ve tartışmalar üzerinden merceğe alınmıştır

Kaynakça

 • Alcantara C. Hewilt, “Uses and Abuses of the Concept of Governance”, International Social Science Journal, No:55 (March 1998), 105-113.
 • Ali Suki, Global Feminist Politics, (London: Routledge, 2000).
 • Arın Canan, “Mor Çatı’nın Kuruluş Öyküsü”, Evdeki Terör Kadına Yönelik Şiddet, (Mor Çatı Yayınları, İstanbul, 1996), 145- 151.
 • Bayrakçeken-Tüzel Gökçe ve Gediz Gelegen Didem, Evim, Güzel Evim: Bir Sığınmaevinde Feminist Yapı Çözümü, Fe Dergi 2, no:1, (2010):43-57.
 • Bernal Victoria ve Grewal Inderpal (ed.), Theorising NGOs: Feminist Struggles, States and Neoliberalism, (Durham, NC: Duke University Press, 2014).
 • Brooks Rosa Ehrenreich, “Feminism and International Law: An Opportunity for Transformation”, Yale Journal of Law and Feminism, no:14, (2002): 345-361.
 • Catharine MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, 237-249 (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1989).
 • Clark John, “The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector”, World Development 23, No: 4 (1995): 593-601.
 • Cerny, Philip G. ‘International finance and the erosion of state policy capacity’, Philip Gummett (ed.) Globalization and Public Policy, (Cheltenham: Edward Elgar, 1996).
 • Cespedes-Baez Lina M., Far Beyond What Is Measured: Governance Feminism and Indicators in Colombia, 25 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 311-374 (2014).
 • Edwards Michael ve Hulme David, “Too Close for Comfort? The Impact of Official Aid on Non Governmental Organizations”, World Development 24, no: 6 (1996): 961-973.
 • Fanington, John ve Lewis David, (Ed.), NGOs and the State in Asia: Rethinking roles in Sustainable Agricultural Development (London: Routledge, 1993).
 • Findlay Tammy, Femocratic Administration, Gender, Governance, and Democracy in Ontario, (Buffalo: University of Toronto Press, 2015).
 • Fowler, Alan, “Distant obligations: Speculations on NGO funding and the global market,” Review of African Political Economy, no. 55 (1992): 9-29.
 • Gaudin, Jean Pierre, Modern Governance, Yesterday and Today: Some Clarifications to be Gained from French Government Policies”, International Social Science Journal, no:155 (March 1998), 47-55.
 • Halley Janet et. al. “From the International to the Local in Feminist Legal Responses to Rape, Prostutition/ Sex Work, And Sex Trafficking: Four Studies in Contemporary Governance Feminism” Harvard Journal of Law and Gender 29, no:2 (2006): 335-423.
 • Hanmer Jalna, ‘Violence and the social control of women’, Gary Littlejohn, Barry Smart, John Wakeford and Nira Yuval-Davis (ed) Power and the State, (London: Croom Helm, 1978).
 • Hulme, David, “Social development research and the third sector: NGOs as users and subjects of social enquiry,” Rethinking Social Development: Theory, Research and Practice, ed. David Booth, (London: Longman,1994).
 • Işık Nazik, 1990’larda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Hareketi İçinde Oluşmuş Bazı Gözlemler ve Düşünceler”, 90’larda Türkiye’de Feminizm, der: Aksu Bora, Asena Günal, (İletişim Yayınları, İstanbul, 2007), 41-72.
 • Kadın Dayanışma Vakfı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Alanında Belediye-Kadın Kuruluşu İşbirliği: Deneyimler, Sorunlar, Çözümler Atölyesi, (Kardelen Ofset, Ankara, 2003).
 • Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Danışma Merkezleri Ağı ve Kadına Yönelik Şiddet Veritabanı Oluşturma Projesi, (Dumat Baskı, Ankara, 2007).
 • Kotiswaran Prabha, Governance Feminism in the PostColony: India’s Rape Law Reforms of 2013, (King’s College London Dickson Poon School of Law Legal Studies Research Paper Series: Paper No. 2016-39).
 • Lang Sabine, “The NGO-ization of Feminism”, Global Feminisms Since 1945, Bonnie G. Smith (ed.), (London: Routledge, 2000).
 • Lehmann, David, Democracy and Development in Latin America: Economics, Politics and Religion in the Post- WarPeriod (Cambridge: Politv Press. 1990).
 • Merrien, François-Xavier, “Governence and Modern Welfare States”, International Social Science Journal, No:155 (March 1998), 57-67.
 • Millett, Kate, Cinsel Politika, (İstanbul: Payel Yayınevi, 2011)
 • Moghadam, Valentine M. (ed.) (2000) ‘Transnational feminist networks: collective action in an era of globalization’, International Sociology 15(1): 57–85.
 • Outshoorn Joyce ve Kantola Johanna, Changing State Feminism (New York: Palgrave Macmillan, 2007).
 • Sharma, K.L., “Hint Devleti ve STÖ’ler: Bazı Düşünceler”, Sivil Toplum Örgütleri Neoliberalizmin Araçları mı, Halka Dayalı Alternatifler mi? çev. Işık Ergüden, (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi WALD Yayını, Demokrasi Kitaplığı Açılımlar Dizisi: 2, İstanbul, 2001), 140-154.
 • Smith, Bonnie G., Global Feminisms Since 1945, (London: Routledge, 2000).
 • Smith, Brian, More than Altruism: the Politics of Private Foreign Aid (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).
 • Sobacı Mehmet Zahid, “Yönetişim Kavramı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler”, Yönetim Bilimleri Dergisi, no:5, (2007): 219-235.
 • Şahin Mehmet, Uysal Özge, “Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Finansmanı Üzerine Bir Tartışma”, Maliye Dergisi 153, Temmuz-Aralık (2007): 1-13.
 • Tandon, Rajesh, NGO Government Relations: A Source of Life or a Kiss of Death (New Delhi: Society for Participatory Research in Asia, 1991).
 • Van der Heijden, Hendrik, “The reconciliation of NGO autonomy and operational effectiveness with accountability to donors,” World Development, no: 15 ek (1987):103-112.
 • Walby Sylvia, “Feminism in a Global Era”, Economy and Society 31, no:4, (November 2002): 533-557
 • Yüksel Mehmet, “Yönetişim (Governance) Kavramı Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi, no:3 (2000): 145-160. İnternet kaynakları
 • https://www.kadindayanismavakfi.org.tr/ ulaşım tarihi, 23.02.2017
 • https://www.kadindayanismavakfi.org.tr/ilkeler ulaşım tarihi: 24.02.2017
 • https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
 • documentId=090000168063093c ulaşım tarihi: 24.02.2017
 • http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking ulaşım tarihi: 24.02.2017
 • https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
 • documentId=0900001680492857 ulaşım tarihi, 27.03.2017

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Beril UĞUZ Bu kişi benim
Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
UĞUZ, Beril. “Feminist Politika Ekseninde Ankara Kadın Dayanışma Vakfı Örneği”. Fe Dergi 9, sy. 2 (Haziran 2017): 43-58. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000187.

Cited By