PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

“Men Also Cry!”: The Construction Of Masculinity And The Cycle Of Violence in The Context Of Gender Roles

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 2, 1 - 12, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000161

Öz

This study focuses on how to build masculinity in the context of gender roles and turn into violence. Within this focus, it is aimed to address male violence with the feminist perspective excluded some shallow and inadequate discussions which are about individual or physiological characteristics. Because the construction of masculinity and male violence are configured, developed and maintained by the patriarchal system as an aim and a product of masculine social structure. Some critical recommendations are presented towards addressing the trouble points in men violence without rationalization and generalized men violence. Considering the milestones in the process of masculinity socialization and presented solutions are aimed to make changes in social structure. The structure is problematic for all aspects and contains some elements which are supporting all forms of violence. Nevertheless, in macro level a multi-dimensional changes must be carried out for especially women and children and other groups that are under pressure in the society like disabled, elderly, LGBTQI, asylum seekers and of course other men who are outside the hegemonic masculinity

Kaynakça

 • Altınay, Ayşe Gül ve Arat, Yeşim. Türkiye’de kadına yönelik şiddet. (İstanbul: Punto Baskı Çözümleri, 2008).
 • Atay, Tayfun. Çin işi Japon işi: Cinsiyet ve cinsellik üzerine antropolojik değiniler. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012).
 • Baştürk Akça, Emel ve Ergül, Seda. “Televizyon dizilerinde erkeklik temsili: Kuzey Güney dizisinde hegemonik erkeklik ve farklı erkekliklerin mücadelesi”, Global Media Journal: TR Edition 4 no. 8 (2014): 13-39.
 • Bell, Hannah Rachel. Erkek işi//Kadın işi: Dünyanın en eski kültüründe cinsiyetin tinsel rolü. çev. Meltem Erkmen (İstanbul: Epsilon Yayıncılık, 2003).
 • Bora, Aksu ve Üstün, İlknur. “Sıcak aile ortamı”: Demokratikleşme sürecinde kadın ve erkekler. (İstanbul: TESEV Yayınları, 2005).
 • Bozok, Mehmet. “Erkeklik incelemeleri alanındaki başlıca kuram ve yaklaşımların sosyalist feminist bir eleştirisine doğru”. İçinde (431-445) VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı: “Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar” Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, 2009.
 • Bozok, Mehmet. Soru ve cevaplarla erkeklikler. (İstanbul: Altan Basım, 2011).
 • Bozok, Mehmet. “Ataerkil ve cinsiyetçi erkeklikler, erkeklik ve erkekliklerin eleştirisi, profeminizm, ben ve kendim”. İçinde (29-39) Erkekler. der. Ayşe Akaltun, (Ankara: NotaBene Yayınları, 2015).
 • Chodorow, Nancy. “The reproduction of mothering: Psychoanalysis and the sociology of gender”. (London: University of California Press, 1978).
 • Cohen, David. Erkek olmak. çev. Yavuz Alagon, (İstanbul: Alan Yayıncılık, 1995).
 • Connell, R. W. Toplumsal cinsiyet ve iktidar: Toplum, kişi ve cinsel politika. çev. Cem Soydemir, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998).
 • Connell, R. W. ve Messerschmidt, James W. “Hegemonic masculinity rethinking the concept”, Gender & Society 19 no. 6 (2005): 829-859.
 • Çelik, Gizem. Eşine şiddet uygulayan hükümlü erkeklerin özellikleri ve toplumsal cinsiyet algıları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı (Ankara, 2015).
 • Demez, Gönül. Kabadayıdan sanal delikanlıya değişen erkek imgesi. (İstanbul: Babil Yayınları, 2005).
 • Domestic Violence Intervention Program.
 • Myths & facts about domestic violence. (2016)
 • http://www.dvipiowa.org/myths-facts-about-domestic-violence/.
 • Fromm, Erich. Sevginin ve şiddetin kaynağı. çev. Nalan İçten ve Yurdanur Salman, (İstanbul: Payel Yayınevi, 2008).
 • Goldberg, Herb. Erkek olmanın tehlikeleri: Erkek üstünlüğü mitini yaşatmak. çev. Selçuk Budak, (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2010).
 • Hacısoftaoğlu, İlknur ve Bulgu, Nefise. “Yedi dağın ötesindeki çocuklar: Güreşte erkeklik ve şiddet.” İçinde (113-140) Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri. der. Betül Yarar. (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015).
 • Kandiyoti, Deniz. Cariyeler, bacılar, yurttaşlar: Kimlikler ve toplumsal dönüşümler. çev. Aksu Bora, Feyziye Sayılan, Şirin Tekeli, Hüseyin Tapınç, Ferhunde Özbay (İstanbul: Metis Yayınları, 2013).
 • Kepekçi, Egemen. “(Hegemonik) erkeklik eleştirisi ve feminizm birlikteliği mümkün mü?”, Kadın Araştırmaları Dergisi, 2 no.11 (2012): 59-86.
 • Onur, Hilal ve Koyuncu, Berrin. “’Hegemonik’ erkekliğin görünmeyen yüzü: Sosyalizasyon sürecinde erkeklik oluşumları ve krizleri üzerine düşünceler”, Toplum ve Bilim, Güz 101 (2004): 31-50.
 • Özbay, Cenk. “Türkiye’de hegemonik erkekliği aramak”, Doğu Batı Dergisi, 63 (2013): 185-204.
 • Real, Terrence. Erkekler ağlamaz. çev. Zerrin Koltukçuoğlu, (İstanbul: Kuraldışı Yayınları, 2004).
 • Sancar, Serpil. Erkeklik: İmkânsız iktidar. Ailede, piyasada ve sokakta erkekler. (İstanbul: Metis Yayınları, 2009).
 • Sayer, Handan. Toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin katılımı. (Ankara: Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2011).
 • Scully, Diana. Cinsel şiddeti anlamak: Tutuklu tecavüzcü erkekler üzerine bir inceleme. çev. Şirin Tekeli ve Laleper Aytek, (İstanbul: Metis Yayınları, 2014).
 • Segal, Lynne. Ağır çekim: Değişen erkeklikler, değişen erkekler. çev. Volkan Ersoy (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1992).
 • Selek, Pınar. Sürüne sürüne erkek olmak. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2010).
 • Türk, H. Bahadır. “‘Şiddete meyyalim vallahi dertten’: Hegemonik erkeklik ve şiddet”. İçinde (85-111) Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri. der. Betül Yarar. (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015).
 • Türker, Yıldırım. “Erk ile erkek”, Toplum ve Bilim, Güz 101 (2004): 8-11.

Erkekler De Ağlar!”: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik İnşası ve Şiddet Döngüsü

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 2, 1 - 12, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000161

Öz

Bu çalışma, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında erkekliğin nasıl inşa edildiğine ve şiddet sorunsalına nasıl dönüştüğüne odaklanmaktadır. Bu odak çerçevesinde erkek şiddetini, bireysel ya da fizyolojik kimi özelliklere bağlayan sığ ve yetersiz tartışmalardan arındırarak feminist perspektifte ele almak amaçlanmaktadır. Çünkü erkeklik inşası ve erkek şiddeti, eril toplumsal yapının bir amacı ve ürünü olarak ataerkil sistem tarafından yapılandırılmakta, geliştirilmekte ve sürdürülmektedir. Erkek şiddetini genelleştirip rasyonelleştirmeden, süregiden toplumsal yapı içindeki sorunlu noktalara vurgu yapılarak çözüm yönünde çeşitli öneriler getirilmektedir. Erkekliğin sosyalizasyon sürecindeki dönüm noktaları dikkate alınarak sunulan çözüm önerileri, en temelde toplumsal yapıdaki değişim ve dönüşümleri hedeflemektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz yapı, tüm boyutlarıyla sorunludur ve şiddetin her türünü destekleyen unsurları içinde barındırmaktadır. Ancak makro düzeydeki çok boyutlu bir değişim ve dönüşümün, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplumda baskı altında olan diğer gruplar engelliler, yaşlılar, lgbtqiler, sığınmacılar ve tabi ki hegemonik erkeklik dışında kalan ya da kalma ihtimali sürekli olan erkekler için gerçekleştirilmesi gerekmektedir

Kaynakça

 • Altınay, Ayşe Gül ve Arat, Yeşim. Türkiye’de kadına yönelik şiddet. (İstanbul: Punto Baskı Çözümleri, 2008).
 • Atay, Tayfun. Çin işi Japon işi: Cinsiyet ve cinsellik üzerine antropolojik değiniler. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012).
 • Baştürk Akça, Emel ve Ergül, Seda. “Televizyon dizilerinde erkeklik temsili: Kuzey Güney dizisinde hegemonik erkeklik ve farklı erkekliklerin mücadelesi”, Global Media Journal: TR Edition 4 no. 8 (2014): 13-39.
 • Bell, Hannah Rachel. Erkek işi//Kadın işi: Dünyanın en eski kültüründe cinsiyetin tinsel rolü. çev. Meltem Erkmen (İstanbul: Epsilon Yayıncılık, 2003).
 • Bora, Aksu ve Üstün, İlknur. “Sıcak aile ortamı”: Demokratikleşme sürecinde kadın ve erkekler. (İstanbul: TESEV Yayınları, 2005).
 • Bozok, Mehmet. “Erkeklik incelemeleri alanındaki başlıca kuram ve yaklaşımların sosyalist feminist bir eleştirisine doğru”. İçinde (431-445) VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı: “Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar” Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, 2009.
 • Bozok, Mehmet. Soru ve cevaplarla erkeklikler. (İstanbul: Altan Basım, 2011).
 • Bozok, Mehmet. “Ataerkil ve cinsiyetçi erkeklikler, erkeklik ve erkekliklerin eleştirisi, profeminizm, ben ve kendim”. İçinde (29-39) Erkekler. der. Ayşe Akaltun, (Ankara: NotaBene Yayınları, 2015).
 • Chodorow, Nancy. “The reproduction of mothering: Psychoanalysis and the sociology of gender”. (London: University of California Press, 1978).
 • Cohen, David. Erkek olmak. çev. Yavuz Alagon, (İstanbul: Alan Yayıncılık, 1995).
 • Connell, R. W. Toplumsal cinsiyet ve iktidar: Toplum, kişi ve cinsel politika. çev. Cem Soydemir, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998).
 • Connell, R. W. ve Messerschmidt, James W. “Hegemonic masculinity rethinking the concept”, Gender & Society 19 no. 6 (2005): 829-859.
 • Çelik, Gizem. Eşine şiddet uygulayan hükümlü erkeklerin özellikleri ve toplumsal cinsiyet algıları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı (Ankara, 2015).
 • Demez, Gönül. Kabadayıdan sanal delikanlıya değişen erkek imgesi. (İstanbul: Babil Yayınları, 2005).
 • Domestic Violence Intervention Program.
 • Myths & facts about domestic violence. (2016)
 • http://www.dvipiowa.org/myths-facts-about-domestic-violence/.
 • Fromm, Erich. Sevginin ve şiddetin kaynağı. çev. Nalan İçten ve Yurdanur Salman, (İstanbul: Payel Yayınevi, 2008).
 • Goldberg, Herb. Erkek olmanın tehlikeleri: Erkek üstünlüğü mitini yaşatmak. çev. Selçuk Budak, (Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2010).
 • Hacısoftaoğlu, İlknur ve Bulgu, Nefise. “Yedi dağın ötesindeki çocuklar: Güreşte erkeklik ve şiddet.” İçinde (113-140) Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri. der. Betül Yarar. (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015).
 • Kandiyoti, Deniz. Cariyeler, bacılar, yurttaşlar: Kimlikler ve toplumsal dönüşümler. çev. Aksu Bora, Feyziye Sayılan, Şirin Tekeli, Hüseyin Tapınç, Ferhunde Özbay (İstanbul: Metis Yayınları, 2013).
 • Kepekçi, Egemen. “(Hegemonik) erkeklik eleştirisi ve feminizm birlikteliği mümkün mü?”, Kadın Araştırmaları Dergisi, 2 no.11 (2012): 59-86.
 • Onur, Hilal ve Koyuncu, Berrin. “’Hegemonik’ erkekliğin görünmeyen yüzü: Sosyalizasyon sürecinde erkeklik oluşumları ve krizleri üzerine düşünceler”, Toplum ve Bilim, Güz 101 (2004): 31-50.
 • Özbay, Cenk. “Türkiye’de hegemonik erkekliği aramak”, Doğu Batı Dergisi, 63 (2013): 185-204.
 • Real, Terrence. Erkekler ağlamaz. çev. Zerrin Koltukçuoğlu, (İstanbul: Kuraldışı Yayınları, 2004).
 • Sancar, Serpil. Erkeklik: İmkânsız iktidar. Ailede, piyasada ve sokakta erkekler. (İstanbul: Metis Yayınları, 2009).
 • Sayer, Handan. Toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin katılımı. (Ankara: Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2011).
 • Scully, Diana. Cinsel şiddeti anlamak: Tutuklu tecavüzcü erkekler üzerine bir inceleme. çev. Şirin Tekeli ve Laleper Aytek, (İstanbul: Metis Yayınları, 2014).
 • Segal, Lynne. Ağır çekim: Değişen erkeklikler, değişen erkekler. çev. Volkan Ersoy (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1992).
 • Selek, Pınar. Sürüne sürüne erkek olmak. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2010).
 • Türk, H. Bahadır. “‘Şiddete meyyalim vallahi dertten’: Hegemonik erkeklik ve şiddet”. İçinde (85-111) Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri. der. Betül Yarar. (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015).
 • Türker, Yıldırım. “Erk ile erkek”, Toplum ve Bilim, Güz 101 (2004): 8-11.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Gizem ÇELİK Bu kişi benim
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Çelik, G. "Erkekler De Ağlar!”: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik İnşası ve Şiddet Döngüsü". Fe Dergi 8 (2016 ): 1-12