Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Ticaret Politikası Değişimlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerine Etkileri

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 2, 32 - 53, 01.06.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000054

Öz

Bu çalışmanın amacı teorik olarak ticaret politikasının emek piyasasındaki etkilerini toplumsal cinsiyet ve işgücü niteliğine göre ayrıştırılmış bir biçimde incelemektir. Makale, amacına yönelik olarak öncelikle ana-akım ticaret teorisini tartışmakta. Daha sonra feminist ticaret kuramının yardımıyla son 30 yılda dünya ekonomik sistemindeki dönüşümlerin toplumsal cinsiyet açısından ve gelişmekte olan bir ülke perspektifinden açıklamaya çalışmaktadır. Çalışma, dış ticaret politikalarının cinsiyete dayalı ücret farklılıkları ve/ veya kadın istihdam yoğunluğu açısından etkilerini inceleyen ampirik çalışmaları tarayarak, ülkenin seçtiği küresel rekabetle baş edebilme stratejisinin ekonomik sınıf ve toplumsal cinsiyet arasındaki etkileşimleri belirlediğini savunmaktadır

Kaynakça

 • Ansal, Hacer, Suat Küçükçiftçi, Özlem Onaran, Zeki Benan Orbay. Türkiye Emek Piyasasının Yapısı ve İşsizlik (İstanbul: FES, Tarih Vakfı, 2000).
 • Boserup, Ester. Woman’s Role in Economic Development, (NY: St. Martin Press, 1970)
 • Buğra, Ayşe. Toplumsal Cinsiyet, İşgücü Piyasaları ve Refah Rejimleri: Türkiye’de Kadın İstihdamı, (İstanbul: TÜBİTAK Projesi, 2010).
 • DPT. Beşinci Kalkınma Planı (1985-1989), www.dpt.gov.tr (1984).
 • DPT. Altıncı Kalkınma Planı (1990-1994), www.dpt.gov.tr (1989).
 • DPT. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), www.dpt.gov.tr (2006).
 • DPT. 2010 Yılı Programı, www.dpt.gov.tr
 • Ecevit, Yıldız. “Kentsel Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Konumu ve Değişen Biçimleri” Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın, ed. Tekeli Şirin (İstanbul: İletişim Yayınları, 1990), 105-115.
 • Fröbel, Folker, Heinrichs Jürgen, Kreye Otto. The new international division of labour, (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).
 • Gereffi, Gary and Donald Wyman. eds. Manufacturing Miracles: Paths of Industrialization in Latin America and East Asia (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).
 • Henderson, Jeffrey. The Globalisation of High Technology Production: Society
 • Space and Semiconductors in the Making of the Modern World, (London: Routledge, 1989).
 • Hoşgör, Şeref and Aysıt Tansel. 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim, (İstanbul: TÜSİAD-BMNF, 2010).
 • ILO. Women in labour markets: Measuring progress and identifying challenges, (Geneva: ILO, March 2010).
 • Karshenas, Massoud ve Valentine M. Moghadam. “Female
 • Kepenek, Yakup and Nurhan Yentürk. Türkiye Ekonomisi, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 23.Basım, 2010).
 • Koray, Meryem, Sevda Demirbilek and Tunç Demirbilek. Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği, (Ankara: KSSGM, 1999).
 • Makal, Ahmet. “Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği” Çalışma ve Toplum, (2010/2): 13-39.
 • MAR (Mülkiye Araştırma Merkezi) “2008 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı” Makroekonomik Çerçevesinin Değerlendirilmesi, (Kriz Çalışma Grubu, Temmuz 2009).
 • Maraşlıoğlu, Hayri and, Ahmet Tıktık. Türkiye Ekonomisinde Sektörel Gelişmeler: Üretim, Sermaye Birikim ve İstihdam, 1968-1988, (Ankara: DPT, 1991).
 • Saffiotti, Heleieth .I.B. Women in Class Society, (NY, London: Monthly Review Press, 1978).
 • Sak, Güven, Ozan Acar, and Burcu Afyonoğlu. 22 Temmuz 2007 Seçimlerinin Ardından İkinci Nesil Reform Sürecinin Özellikleri Raporu, www.tepav.org (28.8.2007)
 • Seguino, Stephanie. “Accounting for Gender in Asian Economic Growth” Feminist Economics 6(3), 2000, s.27-58.
 • Şenses, Fikret. Alternative Trade and Industrialization and Employment in the Turkish Manufacturing Sector, (İstanbul: FES, 1990).
 • Şenses, Fikret. Structural Adjustment Policies and Employment in Turkey, (Ankara: METU Economic Research Center, 1996).
 • TEPAV. Türkiye’nin Rekabet Gücü İçin Sanayi Politikası Çerçevesi, Ekonomi Etüdleri, www.tepav.org, (1.7.2007)
 • Toksöz, Gülay.Women’s Employment Situation in Turkey, (Ankara: ILO, 2007).
 • Toksöz, Gülay. Labour Markets in Crisis Conditions from a Gender Perspective, www.ilo.org/ankara, (2009).
 • TÜSİAD. Türkiye Sanayiine Sektörel Bakış, www.tusiad.org, (2008).
 • Yeldan, Erinç. Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001).

Implications of Trade Policy Changes on Gender Inequalities

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 2, 32 - 53, 01.06.2011
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000054

Öz

The aim of this paper is to survey theoretically the effects of trade policy changes on gender and skill- differentiated labor market. Following this aim, the paper first discusses the implications of neoclassical trade theory. Then, focusing on the feminist trade theory, the paper tries to account for the stylized facts of world economic order in the last thirty years in gendered labor market from a developing country perspective. By presenting a brief empirical survey focusing on the effects of trade policy change on gender-wage gap and/ or female intensity, we argue that the specific global competition strategy chosen for a country determines the framework for various dynamic interplays of class and gender

Kaynakça

 • Ansal, Hacer, Suat Küçükçiftçi, Özlem Onaran, Zeki Benan Orbay. Türkiye Emek Piyasasının Yapısı ve İşsizlik (İstanbul: FES, Tarih Vakfı, 2000).
 • Boserup, Ester. Woman’s Role in Economic Development, (NY: St. Martin Press, 1970)
 • Buğra, Ayşe. Toplumsal Cinsiyet, İşgücü Piyasaları ve Refah Rejimleri: Türkiye’de Kadın İstihdamı, (İstanbul: TÜBİTAK Projesi, 2010).
 • DPT. Beşinci Kalkınma Planı (1985-1989), www.dpt.gov.tr (1984).
 • DPT. Altıncı Kalkınma Planı (1990-1994), www.dpt.gov.tr (1989).
 • DPT. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), www.dpt.gov.tr (2006).
 • DPT. 2010 Yılı Programı, www.dpt.gov.tr
 • Ecevit, Yıldız. “Kentsel Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Konumu ve Değişen Biçimleri” Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın, ed. Tekeli Şirin (İstanbul: İletişim Yayınları, 1990), 105-115.
 • Fröbel, Folker, Heinrichs Jürgen, Kreye Otto. The new international division of labour, (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).
 • Gereffi, Gary and Donald Wyman. eds. Manufacturing Miracles: Paths of Industrialization in Latin America and East Asia (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).
 • Henderson, Jeffrey. The Globalisation of High Technology Production: Society
 • Space and Semiconductors in the Making of the Modern World, (London: Routledge, 1989).
 • Hoşgör, Şeref and Aysıt Tansel. 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim, (İstanbul: TÜSİAD-BMNF, 2010).
 • ILO. Women in labour markets: Measuring progress and identifying challenges, (Geneva: ILO, March 2010).
 • Karshenas, Massoud ve Valentine M. Moghadam. “Female
 • Kepenek, Yakup and Nurhan Yentürk. Türkiye Ekonomisi, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 23.Basım, 2010).
 • Koray, Meryem, Sevda Demirbilek and Tunç Demirbilek. Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği, (Ankara: KSSGM, 1999).
 • Makal, Ahmet. “Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği” Çalışma ve Toplum, (2010/2): 13-39.
 • MAR (Mülkiye Araştırma Merkezi) “2008 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı” Makroekonomik Çerçevesinin Değerlendirilmesi, (Kriz Çalışma Grubu, Temmuz 2009).
 • Maraşlıoğlu, Hayri and, Ahmet Tıktık. Türkiye Ekonomisinde Sektörel Gelişmeler: Üretim, Sermaye Birikim ve İstihdam, 1968-1988, (Ankara: DPT, 1991).
 • Saffiotti, Heleieth .I.B. Women in Class Society, (NY, London: Monthly Review Press, 1978).
 • Sak, Güven, Ozan Acar, and Burcu Afyonoğlu. 22 Temmuz 2007 Seçimlerinin Ardından İkinci Nesil Reform Sürecinin Özellikleri Raporu, www.tepav.org (28.8.2007)
 • Seguino, Stephanie. “Accounting for Gender in Asian Economic Growth” Feminist Economics 6(3), 2000, s.27-58.
 • Şenses, Fikret. Alternative Trade and Industrialization and Employment in the Turkish Manufacturing Sector, (İstanbul: FES, 1990).
 • Şenses, Fikret. Structural Adjustment Policies and Employment in Turkey, (Ankara: METU Economic Research Center, 1996).
 • TEPAV. Türkiye’nin Rekabet Gücü İçin Sanayi Politikası Çerçevesi, Ekonomi Etüdleri, www.tepav.org, (1.7.2007)
 • Toksöz, Gülay.Women’s Employment Situation in Turkey, (Ankara: ILO, 2007).
 • Toksöz, Gülay. Labour Markets in Crisis Conditions from a Gender Perspective, www.ilo.org/ankara, (2009).
 • TÜSİAD. Türkiye Sanayiine Sektörel Bakış, www.tusiad.org, (2008).
 • Yeldan, Erinç. Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Özge ÖZAY Bu kişi benim
Çağ Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
ÖZAY, Özge. “Ticaret Politikası Değişimlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerine Etkileri”. Fe Dergi 3, sy. 2 (Haziran 2011): 32-53. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000054.