BibTex RIS Kaynak Göster

Balance between work and family life: Middle class working mothers in Turkey

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 1, 130 - 143, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000157

Öz

This article analyzes strategies developed by middle class mothers to establish balance between their work and care responsiblities in Turkey where no extensive public services are available and childcare is socially and culturally constructed as women’s sole duty with a limited male involvement. The fieldwork of the study is based on accounts of in-depth interviews conducted with nineteen working middle class mothers in the capital city of Turkey, Ankara. Gender inequality results in experiencing work and family conflict heavily. Middle class women’s care responsibilities come into conflict with their work and their strategies mostly depends on profession, working place, colleagues, and employer/manager

Kaynakça

 • Aliprani-Maratou, Laura and Nikolaou Anna. “Reconciliation Policy in Greece: Policy Frames and Dimensions of Public Debate”, (Athens. Centre for Social Research, 2008)
 • Bakırcı, Kadriye. “Türk Hukukunda İş ve Aile Sorumluluklarının Uzlaştırılması: Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Çerçevesinde Bir Değerlendirme,” Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları ed. İpek İlkkaracan (İstanbul: Mega, 2010), 59-86.
 • Başak Suna, Kıngır Sevgi ve Yaşar Şehnaz. Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya (Ankara: Anka Kadın Arastırmaları Merkezi, 2013).
 • Beechey, Veronica. “On Patriarchy”, Feminist Review, 3 (66-82):1979.
 • Cassirer Naomi and Addati Laura. Expanding Women's Employment Opportunities: Informal Economy Workers and the Need for Child Care. (International Labor Organization, 2007)
 • de Silva de Alwis, Rangita. “Examining Gender Stereotypes in New Work/’family’ Reconciliation Policies: The Creation of New Paradigm for Egalitarian Legislation”, Duke Journal of Gender Law and Policy, 18, (2011): 305-334.
 • Dedeoğlu, Saniye. “Tükiye’de Refah Devleti, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İstihdamı,” Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın ed. Saniye Dedeoğlu ve Ahmet Yavuz Elveren (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012).
 • Dedeoğlu Saniye. “Veiled Europeanisation of Welfare State in Turkey: Gender and Social Policy in the 2000s”, Women's Studies International Forum 41 (2013): 7-13.
 • Civil Servants Law, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf (accessed June 18, 2015).
 • Ecevit, Yıldız. “İş ve Aile Yaşamının Uzlaştırılması Bağlamında Türkiye’de Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi’ Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları ed. İpek İlkkaracan (İstanbul: Mega, 2010), 87-114.
 • Ecevit Yıldız. “Feminist Sosyal Politika Bağlamında, Türkiye’de Çocuk Bakımı ve Eğitimi’ne İki Paradigmadan Doğru Bakmak” Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2012), 220-265.
 • Efeoğlu Efe and Özgen Hüseyin. “İş-Aile YaşamÇatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, no, 2(2007): 237-254.
 • European Commission Report Reconciliation of Work and Private Life: A Comparative Review of Thirty European Countries, 2005 www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2488&langId=en (accessed March 22, 2016).
 • Eurostat Reconciliation Between Work, Private and ‘family’ Life in the European Union 2009 Edition http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-908/EN/KS-78-09-908-EN.PDF (Accessed, March 22, 2016)
 • Gerçek Merve, Elmas Atay Sevgi and Dündar Gönen. “Çalışanların İş-Yaşam Dengesi ile Kariyer Tatmininin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi, KAÜ İİBF Dergisi, 6, no:11 (2015): 67-86.
 • Gregory, Mary and Connolly Sara. “Feature: The Price of Reconciliation: Part-Time Work, Families and Women’s Satisfaction”, The Economic Journal,118, (2008): F1-F7.
 • Gül-Deretarla, Ebru. “Meşrutiyetten Günümüze Okul Öncesi Eğitim”, C.U Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17, no.1 (2008): 269-278.
 • Hartmann, Heidi. “Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex” Women and the Workplace ed. Martha Blaxall and Barbara Reagan, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1976), 137-169.
 • İlkkaracan, İpek. “Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı’ Bilanço 98: 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler ed. İpek İlkkaracan, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 285-302.
 • İlkkaracan, İpek. “Giriş” Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları ed. İpek İlkkaracan (İstanbul: Mega, 2010). 7-20.
 • İlkkaracan, İpek. “Why So Few Women in the Labour Market in Turkey”, Feminist Politics 18, no. 1 (2012):1-37.
 • International Labour Organization, “Maternity and Paternity at Work 2014”, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242615.pdf (accessed June 18, 2015).
 • Kapız Özen Serap. “İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, no:3 (2002): 139-153.
 • KEİG. Esnekleşme ve Enformalleşme Kıskacında Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz, (İstanbul: KEİG Yayınları, 2014).
 • Kremer Monique. How Welfare States Care: Culture, Gender, Citizenship in Europe, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007).
 • KSGM. Kentlerde Kadınların İş Yaşamına Katılım Sorunlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları, (Ankara: KSGM Yayınları, 2000).
 • KSGM. Çalışmaya Hazır İşgücü Olarak Kentli Kadın ve Değişimi, (Ankara: KSGM Yayınları, 1999). Labour Law, http://iskanunu.com/images/dokuman/4857-sayili-is-kanunu-guncel-tam-metin-2012.pdf (accessed June 18, 2015).
 • Küçükusta Deniz. “Konaklama İşletmelerinde İş-Yaşam Dengesi Sorunları ve Çözüme Yönelik Yaklaşımlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, no:3 (2007)243-268.
 • Lewis, Jane “Work/’family’ Reconciliation, Equal Opportunities and Social Policies: The Interpretation of Policy Trajectories at the EU Level and the Meaning of Gender Equality, Journal of European Policy, 13, no.3,(2007): 420-437.
 • Lewis Suzan, Gambles Richenda and Rapoport Rhona. “The Constrains of a ‘Work-Life Balance’ Approach: An International Perspective”, The International Journal of Human Resource Management, 18, no.3 ( 2007):360- 373.
 • Masselot, Annick ve Caracciolo di Torella, Eugenia. Reconciling Work and Family Life in EU Law and Policy (London: Palgrave Macmillan, 2010).
 • Millet, Kate. Sexual Politics, (London: Shere, 1971). Ministry of National Education 2015/2016 Formal Education Statistics, http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/18024009_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2015_2016.pdf (accessed March 28, 2016).
 • OECD “Education Policy Outlook Turkey 2013”, http://www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK %20TURKEY_EN.pdf(accessed June 18, 2015).
 • OECD “Family Database”, http://www.oecd.org/els/family/database.htm#public_policy (accessed June 18, 2015).
 • Özdevecioğlu Mahmut and Çakmak Doruk Nihal. “Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile iş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33 (2009):69-99.
 • Stratigaki, Maria. “The Cooptation of Gender Concepts in EU Policies: The Case of “Reconciliation of Work and ‘family’””, Social Politics, 11, no.1 (2004):30-56.
 • Suğur Nadir, Suğur Serap and Gönç-Şavran Temmuz. “Türkiye’de Orta Sınıfın Mazbut Hizmetkârları: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Çocuk Bakıcıları’, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 63, no. 3 (2008): 161-183.
 • Tılıç-Rittesberger, Helga ve Kalaycıoğlu, Sibel. “Çocuk ve Yaşlı Bakıcıları: Enformel Sektördeki Kadınlar” Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın ed. Saniye Dedeoğlu ve Ahmet Yavuz Elveren (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012).
 • Turkish Family Structure Survey (Türkiye Aile Yapısı Araştırması) 2013, http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54292ce0369dc32358ee2a46/taya2013trk.pdf (accessed June 18, 2015).
 • Uşen, Şelale ve Güngör-Delen, Meltem. “Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına İlişkin Tercihleri: İstanbul Örneği”, Kamu-İş 11, no. 4 (2011): 127-182.
 • Walby, Slyvia. “Theorising Patriarchy”, Sociology, 23, no.2, 1989 (213-243).
 • Yüksel, İhsan. ““İş-Aile Çatışmasının Kariyer Tatmini, İş Tatmini ve İş Davranışları ile İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, no:2 (2005): 301-314.

İş ve aile yaşamı dengesi: Türkiye'de çalışan orta sınıf anneler

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 1, 130 - 143, 01.06.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000157

Öz

Bu makale yaygın kamusal hizmetlerin olmadığı ve çocuk bakımının toplumsal ve kültürel olarak yalnızca kadınların sorumluluğu olarak görüldüğü Türkiye’de çalışan orta sınıf annelerin işleri ve çocuk bakım sorumlulukları arasında denge sağlamak için geliştirdikleri stratejileri incelemektedir. Bu çalışmanın alan araştırması profesyonel meslek sahibi on dokuz orta sınıf anne ile yapılan derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır.Toplumsal cinsiyet eşitsizliği iş ve aile yaşamı arasında yoğun bir çatışmaya neden olmaktadır. Orta sınıf kadınların bakım sorumluluklarının işleriyle ne kadar çatışma içine girdiği hanedeki cinsiyetçi işbölümüne, kadınların mesleklerine, işyerlerine, meslektaşlarına ve yöneticilerine bağlı olarak değişmekte, ve bu durum bu çatışma ile başetme stratejilerini de belirlemektedir

Kaynakça

 • Aliprani-Maratou, Laura and Nikolaou Anna. “Reconciliation Policy in Greece: Policy Frames and Dimensions of Public Debate”, (Athens. Centre for Social Research, 2008)
 • Bakırcı, Kadriye. “Türk Hukukunda İş ve Aile Sorumluluklarının Uzlaştırılması: Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku Çerçevesinde Bir Değerlendirme,” Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları ed. İpek İlkkaracan (İstanbul: Mega, 2010), 59-86.
 • Başak Suna, Kıngır Sevgi ve Yaşar Şehnaz. Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya (Ankara: Anka Kadın Arastırmaları Merkezi, 2013).
 • Beechey, Veronica. “On Patriarchy”, Feminist Review, 3 (66-82):1979.
 • Cassirer Naomi and Addati Laura. Expanding Women's Employment Opportunities: Informal Economy Workers and the Need for Child Care. (International Labor Organization, 2007)
 • de Silva de Alwis, Rangita. “Examining Gender Stereotypes in New Work/’family’ Reconciliation Policies: The Creation of New Paradigm for Egalitarian Legislation”, Duke Journal of Gender Law and Policy, 18, (2011): 305-334.
 • Dedeoğlu, Saniye. “Tükiye’de Refah Devleti, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İstihdamı,” Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın ed. Saniye Dedeoğlu ve Ahmet Yavuz Elveren (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012).
 • Dedeoğlu Saniye. “Veiled Europeanisation of Welfare State in Turkey: Gender and Social Policy in the 2000s”, Women's Studies International Forum 41 (2013): 7-13.
 • Civil Servants Law, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf (accessed June 18, 2015).
 • Ecevit, Yıldız. “İş ve Aile Yaşamının Uzlaştırılması Bağlamında Türkiye’de Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi’ Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları ed. İpek İlkkaracan (İstanbul: Mega, 2010), 87-114.
 • Ecevit Yıldız. “Feminist Sosyal Politika Bağlamında, Türkiye’de Çocuk Bakımı ve Eğitimi’ne İki Paradigmadan Doğru Bakmak” Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2012), 220-265.
 • Efeoğlu Efe and Özgen Hüseyin. “İş-Aile YaşamÇatışmasının İş Stresi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, no, 2(2007): 237-254.
 • European Commission Report Reconciliation of Work and Private Life: A Comparative Review of Thirty European Countries, 2005 www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2488&langId=en (accessed March 22, 2016).
 • Eurostat Reconciliation Between Work, Private and ‘family’ Life in the European Union 2009 Edition http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-908/EN/KS-78-09-908-EN.PDF (Accessed, March 22, 2016)
 • Gerçek Merve, Elmas Atay Sevgi and Dündar Gönen. “Çalışanların İş-Yaşam Dengesi ile Kariyer Tatmininin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi, KAÜ İİBF Dergisi, 6, no:11 (2015): 67-86.
 • Gregory, Mary and Connolly Sara. “Feature: The Price of Reconciliation: Part-Time Work, Families and Women’s Satisfaction”, The Economic Journal,118, (2008): F1-F7.
 • Gül-Deretarla, Ebru. “Meşrutiyetten Günümüze Okul Öncesi Eğitim”, C.U Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17, no.1 (2008): 269-278.
 • Hartmann, Heidi. “Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex” Women and the Workplace ed. Martha Blaxall and Barbara Reagan, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1976), 137-169.
 • İlkkaracan, İpek. “Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı’ Bilanço 98: 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler ed. İpek İlkkaracan, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 285-302.
 • İlkkaracan, İpek. “Giriş” Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları ed. İpek İlkkaracan (İstanbul: Mega, 2010). 7-20.
 • İlkkaracan, İpek. “Why So Few Women in the Labour Market in Turkey”, Feminist Politics 18, no. 1 (2012):1-37.
 • International Labour Organization, “Maternity and Paternity at Work 2014”, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242615.pdf (accessed June 18, 2015).
 • Kapız Özen Serap. “İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, no:3 (2002): 139-153.
 • KEİG. Esnekleşme ve Enformalleşme Kıskacında Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı: Politika Metinleri Çerçevesinde Bir Analiz, (İstanbul: KEİG Yayınları, 2014).
 • Kremer Monique. How Welfare States Care: Culture, Gender, Citizenship in Europe, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007).
 • KSGM. Kentlerde Kadınların İş Yaşamına Katılım Sorunlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları, (Ankara: KSGM Yayınları, 2000).
 • KSGM. Çalışmaya Hazır İşgücü Olarak Kentli Kadın ve Değişimi, (Ankara: KSGM Yayınları, 1999). Labour Law, http://iskanunu.com/images/dokuman/4857-sayili-is-kanunu-guncel-tam-metin-2012.pdf (accessed June 18, 2015).
 • Küçükusta Deniz. “Konaklama İşletmelerinde İş-Yaşam Dengesi Sorunları ve Çözüme Yönelik Yaklaşımlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, no:3 (2007)243-268.
 • Lewis, Jane “Work/’family’ Reconciliation, Equal Opportunities and Social Policies: The Interpretation of Policy Trajectories at the EU Level and the Meaning of Gender Equality, Journal of European Policy, 13, no.3,(2007): 420-437.
 • Lewis Suzan, Gambles Richenda and Rapoport Rhona. “The Constrains of a ‘Work-Life Balance’ Approach: An International Perspective”, The International Journal of Human Resource Management, 18, no.3 ( 2007):360- 373.
 • Masselot, Annick ve Caracciolo di Torella, Eugenia. Reconciling Work and Family Life in EU Law and Policy (London: Palgrave Macmillan, 2010).
 • Millet, Kate. Sexual Politics, (London: Shere, 1971). Ministry of National Education 2015/2016 Formal Education Statistics, http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_03/18024009_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2015_2016.pdf (accessed March 28, 2016).
 • OECD “Education Policy Outlook Turkey 2013”, http://www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK %20TURKEY_EN.pdf(accessed June 18, 2015).
 • OECD “Family Database”, http://www.oecd.org/els/family/database.htm#public_policy (accessed June 18, 2015).
 • Özdevecioğlu Mahmut and Çakmak Doruk Nihal. “Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile iş Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33 (2009):69-99.
 • Stratigaki, Maria. “The Cooptation of Gender Concepts in EU Policies: The Case of “Reconciliation of Work and ‘family’””, Social Politics, 11, no.1 (2004):30-56.
 • Suğur Nadir, Suğur Serap and Gönç-Şavran Temmuz. “Türkiye’de Orta Sınıfın Mazbut Hizmetkârları: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Çocuk Bakıcıları’, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 63, no. 3 (2008): 161-183.
 • Tılıç-Rittesberger, Helga ve Kalaycıoğlu, Sibel. “Çocuk ve Yaşlı Bakıcıları: Enformel Sektördeki Kadınlar” Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın ed. Saniye Dedeoğlu ve Ahmet Yavuz Elveren (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012).
 • Turkish Family Structure Survey (Türkiye Aile Yapısı Araştırması) 2013, http://ailetoplum.aile.gov.tr/data/54292ce0369dc32358ee2a46/taya2013trk.pdf (accessed June 18, 2015).
 • Uşen, Şelale ve Güngör-Delen, Meltem. “Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına İlişkin Tercihleri: İstanbul Örneği”, Kamu-İş 11, no. 4 (2011): 127-182.
 • Walby, Slyvia. “Theorising Patriarchy”, Sociology, 23, no.2, 1989 (213-243).
 • Yüksel, İhsan. ““İş-Aile Çatışmasının Kariyer Tatmini, İş Tatmini ve İş Davranışları ile İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, no:2 (2005): 301-314.
Toplam 42 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

İdil Safiye Soyseçkin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Soyseçkin, İdil Safiye. “Balance Between Work and Family Life: Middle Class Working Mothers in Turkey”. Fe Dergi 8, sy. 1 (Haziran 2016): 130-43. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000157.