Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Irkçılığın Bileşeni Olarak Cinsiyetçilik: Irkçılığın Cinsiyetçilikle Eklemlenmesi

Yıl 2014, Cilt: 6 Sayı: 2, 61 - 80, 01.12.2014
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000124

Öz

Irkçılık ve cinsiyetçilik üzerine yapılan tartışmaların farklı bir boyuta sıçramasıyla ilişkili olarak ırkçılığı ve cinsiyetçiliği aynı yapısal koşullardan doğan, birbirini besleyen ideolojiler olarak ele alan bu çalışmada daha çok dilde temellenen, söylemler aracılığıyla dolaşıma giren ve pek çok ayrımcı ideolojiyi birbirine eklemleyerek dolaylı- örtük bir şekilde üretilen yeni ırkçılığa ve yeni ırkçı söylemlerin temel bileşenlerinden biri olarak cinsiyetçiliğe odaklanılmıştır. Yeni ırkçılık ve cinsiyetçilik arasındaki ilişki üzerine var olan bilgilerin ışığında farklı ayrımcı ideolojilerin toplumsal cinsiyet üzerinden eklemlenerek kurduğu yeni ırkçı söylemler derinlemesine görüşmelerden elde edilen ifadeler aracılığıyla analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Alakom, Rohat. Türk Edebiyatında Kürtler (Ankara: Avesta yay., 2010).
 • Aydınkaya, Fırat. Yeni Faşizmin Kökenleri: Ebedi Dönüş, (İstanbul: Belge Yay., 2008).
 • Back, L. ve J. Solomos. Theories of Race and Racism (Newyork: Routledge, 2001).
 • Balibar E., Wallerstein I. Irk Ulus Sınıf (Çev.Nazlı Ökten, İstanbul: Metis Yay., 2000).
 • Balibar, E. “Bir ‘Yeni Irkçılık’ Var mı?”, İçinde Irk, Ulus Sınıf (Çev. N. Ökten, İstanbul: Metis Yay., 2000a, ss.30-38).
 • Balibar, E. “Irkçılık ve Milliyetçilik”, İçinde, Irk, Ulus Sınıf (Çev. N. Ökten, İstanbul: Metis Yay., 2000b, ss.50-87).
 • Barker, M. New Racism: Conservatives and theIdeology of the Tribe (London: Junction Books,1981).
 • Berktay, Fatmagül. “Önsöz”, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri (Çev. Mefkure Bayatlı, İstanbul: Pencere, 1998).
 • Bora, Aksu. Kadınların Sınıfı (İstanbul: İletişim Yay., 2005).
 • Çağlayan, Handan. Kürt Kadınların Penceresinden (Ankara, İletişim Yay., 2013).
 • Çelenk, Sevilay. Kadınların medyada temsili ve etik sorunlar Televizyon Haberciliğinde Etik (der., İçinde, Ankara, Fersa Maatbacılık, 2010, ss. 229-236).
 • Daly, M. Gyn/ Ecology: The Metaethics of Radical Feminism (Londra, 1978).
 • Danacı Yüce, Özlem. “Siyasal Kimlikli Gazetelerde Kadın Kimlikleri”, Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun? Toplumsal Yaşamda Kimlik İzdüşümleri (İstanbul: Hil Yayınları, 2008).
 • Davis, Angela. Kadınlar, Irk ve Sınıf (Çev. İ.Çeliker, İstanbul: Sosyalist Yay., 1994).
 • Dijk, Teun A. van. “Elite Discorse and the Reproduction of Racism”, in J. Stanfield and R.M. Dennis(eds), Medhods in Race and Ethnic Relations Research (Newbury Park, Ca: Sage , 1992a).
 • Dijk, Teun A. van. “Discourse and the Denial of Racism”. Discourse & Society, 3, 1992b, ss.87-118).
 • Dijk, Teun A. van. Racism and Discourse in Spain and Latin America (Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 2005).
 • Doğanay, Ülkü. “Irkçılığın İzini Satır Aralarında Sürmek: Popüler Kültür ürünlerinde Irkçı Söylemlerin Yaygınlaşma Biçimleri”, içinde Medya ve Nefret Söylemi, (ed. M. Çınar, İstanbul: Hrant Dink Vakfı yay., 2013).
 • Fanon, F. Toward the African Revolution: Political Essays (Grove Press, 1967).
 • Fenton, Steve. Etnisite Irkçılık, Sınıf ve Kültür, (Çev. Nihad Şad, Ankara: Phoenix Yay., 2001).
 • Foucault, Michel., “Yaşatmak ve Ölmeye İzin Vermek: Irkçılığın Doğuşu”,(Çev. I.Ergüden, Birikim. Sayı: 74, 1995, ,ss. 50-61).
 • Foucault, Michel. Toplumu Savunmak Gerekir (Çev. Ş. Aktaş, İstanbul: YKY Yay., 2001).
 • Gencel Bek, Mine ve Mutlu Binark. Medyada Kadın (Ankara: Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2000).
 • James, Selma. Cinsiyet, Irk, Sınıf Kadınlardan Yeni Bir Perspektif (İstanbul: BGST yayınları, 2010).
 • Köker, Eser. “Kadınların Medyadaki Hak İhlalleriyle Baş Etme Stratejileri”, Kadın Odaklı Habercilik (Haz: Sevda Alankuş, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007).
 • Laclau, Ernesto ve Chantal Mouffe. Hegemonya ve Sosyalist Strateji Radikal Demoktarik Bir Teoriye Doğru (Çev. A.Kardam, İstanbul: İletişim Yay., 2008).
 • Laclau, Ernesto. “Boş Gösterenler Siyasette Niçin Önemlidir?” içinde Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme (Çev. E.Başer, İstanbul: Birikim Yay., 2000, ss. 95-109).
 • Laclau, ErnestoPopülist Akıl Üzerine (Çev. N.Betül Çelik, AnkaraEpos Yay., 2007).
 • Mater, Nadire. “Kadın Odaklı Habercilik ve bianet”, Başka Bir İletişim Mümkün (Haz: Sevilay Çelenk, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2008).
 • Mater, Nadire ve İpek Çalışlar. “Medyadaki Durumu Tersine Çevirmek”, Kadın Odaklı Habercilik (Haz: Sevda Alankuş, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007).
 • Matheson, Donald. Media Discourses (Open University Press, 2005).
 • Miles, Robert. “Günümüz Avrupa’sındaki Irkçılığı Açıklarken”, Batı Cephesinde Irkçılık, Modernite ve Kimlik (Ali Rattansi ve Sallie Westwood, der., içinde, İstanbul: Sarmal Yay., 1997).
 • Miles, Robert. Irkçılık, (Çev. Sibel Yaman), İstanbul: Sarmal Yayınevi, 2000).
 • Pateman, Carole. “Kardeşler Arası Toplumsal Sözleşme”, Sivil Toplum ve Devlet (der.John Keane, çev. Aksu Bora ,İstanbul: Ayrıntı Yay.,1993).
 • Pearson, Adam R. ve Diğerleri. “The Nature of Contemporary Prejudice: Insights from Aversive Racism” Social and Personality Psychology Compass 3 Journal Compilation ( Blackwell Publishing Ltd., 2009).
 • Pira, A. ve Elgün, A. Toplumsal Cinsiyeti İnşaa Eden Bir kurum Olarak Medya; Reklamlar Aracılığıyla Ataerkil İdeolojinin Yeniden Üretilmesi (Ege Üniversitesi, 2005).
 • Rattansi, Ali. “‘Postmodern’ Bir Çerçevede ‘Batı’ Irkçılıkları, Etniklikler ve Kimlikler”, Batı Cephesinde Irkçılık, Modernite ve Kimlik(der., İçinde ( İstanbul: Sarmal Yay., 1997).
 • Schnapper, Dominique. Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki İle İlişki ( İstanbul Üni.Yay., 2005).
 • Silva, E. Bonilla. Racism Without Racist: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States (Newyork: by Rowman & Littlefield Publishers, 2006).
 • Somersan, Semra. Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2004).
 • Sumbas, Ahu, “Batı Avrupada Yükselen Yeni Irkçılık Üzerine bir Deneme”, Alternatif Politika (Cilt. 1, Sayı. 2, 2009, ss.260-281).
 • Taguieff, P. A. The Force of Prejudice On Racism Its Doubles (University of Minnesote, London, 2001).
 • Tanrıöver Uğur, Hülya. “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın Hakları İhlalleri”, Kadın Odaklı Habercilik (Haz: Sevda Alankuş, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007).
 • Tanrıöver Uğur, Hülya. “Medyada Kadın Hakları İhlallerine Son!: MEDİZ”, Başka Bir İletişim Mümkün (Haz. Sevilay Çelenk, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2008).
 • Taş, Mehmet. Avrupa’da Irkçılık (Ankara: İmge Yay., 1999).
 • Timisi, Nilifer. Medyada Cinsiyetçilik [Gendering in Media] (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1996).
 • Türkeş, Ömer. Milli Edebiyattan Milliyetçi Romanlara. İçinde: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce IV. (T. Bora Ed., İstanbul: İletişim Yay.. 2002, ss. 811-828).
 • Wallerstein I. “Kapitalizmin İdeolojik Gerilimleri: Irkçılık ve Cinsiyetçilik Karşısında Evrenselcilik”, Irk, Ulus Sınıf (Çev. N. Ökten, 2000a, ss.39-49).
 • Wallerstein, I. “Halklılığın İnşası: Irkçılık, Milliyetçilik ve Etniklik”, Irk, Ulus Sınıf (Çev. N. Ökten, 2000b, ss.91-108).
 • Yeğen, Mesut. Devlet Söyleminde Kürt Sorunu (İstanbul: İletişim Yay., 1999).
 • Yeğen, Mesut. Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa (İstanbul: İletişim Yay., 2006).
 • Yuval-Davis, Nira. Cinsiyet ve Millet (Çev.A. Bektaş, İstanbul: İletişim Yay., 2003).
 • Žižek, Slovaj. “Doğu Avrupa’nın Galaad Cumhuriyetleri”, Birikim (Sayı: 54, 1993, ss.29-38).
 • Žižek, Slovaj. “Müstehcen Efendi”, Toplum ve Bilim (Çev. M.Yılmazer, Sayı:70, 1996, ss.63-76).
 • Žižek, Slovaj. İdeolojinin Yüce Nesnesi, (Çev. Tuncay Birkan), İstanbul: Metis, Yay., 2002).
 • Žižek, Slovaj. Yamuk Bakmak Popüler Kültürden Jacques Lacan'a Giriş (Çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yay., 2005).
 • Žižek, Slovaj. “Milletinin keyfini cıkar: Kendinmis gibi! Kırılgan temas: Slavoj Žižek’ten secme yazılar içinde (Haz.B. Somay & T.Birkan,İstanbul: Metis, 2006a, ss. 211-258).
 • Žižek, Slovaj. “Çokkültürcülük, ya da Çokuluslu Kapitalizmin Kültürel Mantığı”, Kırılgan Temas içinde, (çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yay., 2006b).

Sexism as a component of the new racism: articulation of racism and sexism

Yıl 2014, Cilt: 6 Sayı: 2, 61 - 80, 01.12.2014
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000124

Öz

Based upon the assumption that racism and sexism are born out of the same structural conditions and that they support and strengthen each other in relation with the new directions in the discussions on racism and sexism, this article will focus on the new racism which is principally established within the language, which is reproduced through discourses and which is produced on multiple layers by articulating many discriminative ideologies we well as sexism as a fundamental component of the new racist discourse. In this study, under the light of existing studies on the relationship between new racism and sexism, new racist discourses based on sexism articulated within different discriminative ideologies as observed in ip-depth interviews will be analysed in this paper

Kaynakça

 • Alakom, Rohat. Türk Edebiyatında Kürtler (Ankara: Avesta yay., 2010).
 • Aydınkaya, Fırat. Yeni Faşizmin Kökenleri: Ebedi Dönüş, (İstanbul: Belge Yay., 2008).
 • Back, L. ve J. Solomos. Theories of Race and Racism (Newyork: Routledge, 2001).
 • Balibar E., Wallerstein I. Irk Ulus Sınıf (Çev.Nazlı Ökten, İstanbul: Metis Yay., 2000).
 • Balibar, E. “Bir ‘Yeni Irkçılık’ Var mı?”, İçinde Irk, Ulus Sınıf (Çev. N. Ökten, İstanbul: Metis Yay., 2000a, ss.30-38).
 • Balibar, E. “Irkçılık ve Milliyetçilik”, İçinde, Irk, Ulus Sınıf (Çev. N. Ökten, İstanbul: Metis Yay., 2000b, ss.50-87).
 • Barker, M. New Racism: Conservatives and theIdeology of the Tribe (London: Junction Books,1981).
 • Berktay, Fatmagül. “Önsöz”, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri (Çev. Mefkure Bayatlı, İstanbul: Pencere, 1998).
 • Bora, Aksu. Kadınların Sınıfı (İstanbul: İletişim Yay., 2005).
 • Çağlayan, Handan. Kürt Kadınların Penceresinden (Ankara, İletişim Yay., 2013).
 • Çelenk, Sevilay. Kadınların medyada temsili ve etik sorunlar Televizyon Haberciliğinde Etik (der., İçinde, Ankara, Fersa Maatbacılık, 2010, ss. 229-236).
 • Daly, M. Gyn/ Ecology: The Metaethics of Radical Feminism (Londra, 1978).
 • Danacı Yüce, Özlem. “Siyasal Kimlikli Gazetelerde Kadın Kimlikleri”, Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun? Toplumsal Yaşamda Kimlik İzdüşümleri (İstanbul: Hil Yayınları, 2008).
 • Davis, Angela. Kadınlar, Irk ve Sınıf (Çev. İ.Çeliker, İstanbul: Sosyalist Yay., 1994).
 • Dijk, Teun A. van. “Elite Discorse and the Reproduction of Racism”, in J. Stanfield and R.M. Dennis(eds), Medhods in Race and Ethnic Relations Research (Newbury Park, Ca: Sage , 1992a).
 • Dijk, Teun A. van. “Discourse and the Denial of Racism”. Discourse & Society, 3, 1992b, ss.87-118).
 • Dijk, Teun A. van. Racism and Discourse in Spain and Latin America (Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 2005).
 • Doğanay, Ülkü. “Irkçılığın İzini Satır Aralarında Sürmek: Popüler Kültür ürünlerinde Irkçı Söylemlerin Yaygınlaşma Biçimleri”, içinde Medya ve Nefret Söylemi, (ed. M. Çınar, İstanbul: Hrant Dink Vakfı yay., 2013).
 • Fanon, F. Toward the African Revolution: Political Essays (Grove Press, 1967).
 • Fenton, Steve. Etnisite Irkçılık, Sınıf ve Kültür, (Çev. Nihad Şad, Ankara: Phoenix Yay., 2001).
 • Foucault, Michel., “Yaşatmak ve Ölmeye İzin Vermek: Irkçılığın Doğuşu”,(Çev. I.Ergüden, Birikim. Sayı: 74, 1995, ,ss. 50-61).
 • Foucault, Michel. Toplumu Savunmak Gerekir (Çev. Ş. Aktaş, İstanbul: YKY Yay., 2001).
 • Gencel Bek, Mine ve Mutlu Binark. Medyada Kadın (Ankara: Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2000).
 • James, Selma. Cinsiyet, Irk, Sınıf Kadınlardan Yeni Bir Perspektif (İstanbul: BGST yayınları, 2010).
 • Köker, Eser. “Kadınların Medyadaki Hak İhlalleriyle Baş Etme Stratejileri”, Kadın Odaklı Habercilik (Haz: Sevda Alankuş, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007).
 • Laclau, Ernesto ve Chantal Mouffe. Hegemonya ve Sosyalist Strateji Radikal Demoktarik Bir Teoriye Doğru (Çev. A.Kardam, İstanbul: İletişim Yay., 2008).
 • Laclau, Ernesto. “Boş Gösterenler Siyasette Niçin Önemlidir?” içinde Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme (Çev. E.Başer, İstanbul: Birikim Yay., 2000, ss. 95-109).
 • Laclau, ErnestoPopülist Akıl Üzerine (Çev. N.Betül Çelik, AnkaraEpos Yay., 2007).
 • Mater, Nadire. “Kadın Odaklı Habercilik ve bianet”, Başka Bir İletişim Mümkün (Haz: Sevilay Çelenk, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2008).
 • Mater, Nadire ve İpek Çalışlar. “Medyadaki Durumu Tersine Çevirmek”, Kadın Odaklı Habercilik (Haz: Sevda Alankuş, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007).
 • Matheson, Donald. Media Discourses (Open University Press, 2005).
 • Miles, Robert. “Günümüz Avrupa’sındaki Irkçılığı Açıklarken”, Batı Cephesinde Irkçılık, Modernite ve Kimlik (Ali Rattansi ve Sallie Westwood, der., içinde, İstanbul: Sarmal Yay., 1997).
 • Miles, Robert. Irkçılık, (Çev. Sibel Yaman), İstanbul: Sarmal Yayınevi, 2000).
 • Pateman, Carole. “Kardeşler Arası Toplumsal Sözleşme”, Sivil Toplum ve Devlet (der.John Keane, çev. Aksu Bora ,İstanbul: Ayrıntı Yay.,1993).
 • Pearson, Adam R. ve Diğerleri. “The Nature of Contemporary Prejudice: Insights from Aversive Racism” Social and Personality Psychology Compass 3 Journal Compilation ( Blackwell Publishing Ltd., 2009).
 • Pira, A. ve Elgün, A. Toplumsal Cinsiyeti İnşaa Eden Bir kurum Olarak Medya; Reklamlar Aracılığıyla Ataerkil İdeolojinin Yeniden Üretilmesi (Ege Üniversitesi, 2005).
 • Rattansi, Ali. “‘Postmodern’ Bir Çerçevede ‘Batı’ Irkçılıkları, Etniklikler ve Kimlikler”, Batı Cephesinde Irkçılık, Modernite ve Kimlik(der., İçinde ( İstanbul: Sarmal Yay., 1997).
 • Schnapper, Dominique. Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki İle İlişki ( İstanbul Üni.Yay., 2005).
 • Silva, E. Bonilla. Racism Without Racist: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States (Newyork: by Rowman & Littlefield Publishers, 2006).
 • Somersan, Semra. Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2004).
 • Sumbas, Ahu, “Batı Avrupada Yükselen Yeni Irkçılık Üzerine bir Deneme”, Alternatif Politika (Cilt. 1, Sayı. 2, 2009, ss.260-281).
 • Taguieff, P. A. The Force of Prejudice On Racism Its Doubles (University of Minnesote, London, 2001).
 • Tanrıöver Uğur, Hülya. “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri ve Kadın Hakları İhlalleri”, Kadın Odaklı Habercilik (Haz: Sevda Alankuş, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2007).
 • Tanrıöver Uğur, Hülya. “Medyada Kadın Hakları İhlallerine Son!: MEDİZ”, Başka Bir İletişim Mümkün (Haz. Sevilay Çelenk, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 2008).
 • Taş, Mehmet. Avrupa’da Irkçılık (Ankara: İmge Yay., 1999).
 • Timisi, Nilifer. Medyada Cinsiyetçilik [Gendering in Media] (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1996).
 • Türkeş, Ömer. Milli Edebiyattan Milliyetçi Romanlara. İçinde: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce IV. (T. Bora Ed., İstanbul: İletişim Yay.. 2002, ss. 811-828).
 • Wallerstein I. “Kapitalizmin İdeolojik Gerilimleri: Irkçılık ve Cinsiyetçilik Karşısında Evrenselcilik”, Irk, Ulus Sınıf (Çev. N. Ökten, 2000a, ss.39-49).
 • Wallerstein, I. “Halklılığın İnşası: Irkçılık, Milliyetçilik ve Etniklik”, Irk, Ulus Sınıf (Çev. N. Ökten, 2000b, ss.91-108).
 • Yeğen, Mesut. Devlet Söyleminde Kürt Sorunu (İstanbul: İletişim Yay., 1999).
 • Yeğen, Mesut. Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa (İstanbul: İletişim Yay., 2006).
 • Yuval-Davis, Nira. Cinsiyet ve Millet (Çev.A. Bektaş, İstanbul: İletişim Yay., 2003).
 • Žižek, Slovaj. “Doğu Avrupa’nın Galaad Cumhuriyetleri”, Birikim (Sayı: 54, 1993, ss.29-38).
 • Žižek, Slovaj. “Müstehcen Efendi”, Toplum ve Bilim (Çev. M.Yılmazer, Sayı:70, 1996, ss.63-76).
 • Žižek, Slovaj. İdeolojinin Yüce Nesnesi, (Çev. Tuncay Birkan), İstanbul: Metis, Yay., 2002).
 • Žižek, Slovaj. Yamuk Bakmak Popüler Kültürden Jacques Lacan'a Giriş (Çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yay., 2005).
 • Žižek, Slovaj. “Milletinin keyfini cıkar: Kendinmis gibi! Kırılgan temas: Slavoj Žižek’ten secme yazılar içinde (Haz.B. Somay & T.Birkan,İstanbul: Metis, 2006a, ss. 211-258).
 • Žižek, Slovaj. “Çokkültürcülük, ya da Çokuluslu Kapitalizmin Kültürel Mantığı”, Kırılgan Temas içinde, (çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yay., 2006b).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Research Article
Yazarlar

Hatice KENEŞ ÇOBAN Bu kişi benim
Tunceli Üniversitesi Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
KENEŞ ÇOBAN, Hatice. “Yeni Irkçılığın Bileşeni Olarak Cinsiyetçilik: Irkçılığın Cinsiyetçilikle Eklemlenmesi”. Fe Dergi 6, sy. 2 (Aralık 2014): 61-80. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000124.