Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Nevşehir’de Kadınların Kent Deneyimi Üzerine Birİnceleme

Yıl 2020, Cilt: 12 Sayı: 1, 30 - 43, 01.06.2020
https://doi.org/10.46655/federgi.745784

Öz

Bu makale, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün ve kentsel hizmetlerdeki sorunların kadınlarıngündelik hayatlarını ev odaklı sürdürmelerine ve kentte var olamamalarına yol açtığı varsayımınadayandırılmaktadır. Makale, toplumsal cinsiyet rollerinin, kent hayatının kadınsız bir görünüme sahipolmasına ve kadınların ev merkezli bir hayatın sınırları içinde kalarak kentsel alanda varolamamalarına nasıl yol açtığını araştırmaktadır. Makale, Nevşehir’de on beş kadınla yapılan yarıyapılandırılmış derinlemesine görüşmelere dayanarak hazırlanmıştır. Makalede, kadınların kenthayatında karşılaştıkları güçlükler, gündelik kentsel deneyimleri bağlamında ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Agacinski, Sylviane. Cinsiyetler Siyaseti, çev. İsmail Yerguz (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1998).
 • Alkan, Ayten. Yerel Yönetimler ve Cinsiyet: Kadınların Kentte Görünmez Varlığı: Ankara Araştırması (Dipnot Yayınları, 2005).
 • Alkan, Ayten. (Der.) Cins Cins Mekan (İstanbul: Varlık Yayınları, 2009).
 • Ayata, Ayşe Güneş ve Ayata, Sencer. “Konut Alanları, Cemaat İlişkileri ve Kent Kültüründe Kadınlar: Ankara Araştırmasının Sonuçları” Diğerlerinin Konut Sorunları der. Emine M. Komut (Ankara: TMMOB Mimarlar Odası 1996), 65-70.
 • Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu. Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bir Öneri: Mahalle Kreşleri (İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, 2009). https://spf.boun.edu.tr/sites/spf.boun.edu.tr/files/1439796403_mahalle_kresleri_-_arastirma_raporu_0.pdf
 • Certeau, Michel de. Gündelik Hayatın Keşfi I Çev. Lale Arslan Özcan (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2008).
 • Fenster, Tovi. “The Right to The Gendered City: Different Formations of Belonging in Everyday Life”, Journal Of Gender Studies Vol.14, No. 3, (2005): 217-231.
 • Giard, Luce. “Mutfak İşleri”, Gündelik Hayatın Keşfi-II Konut, Mutfak İşleri ed. M. De Certeau, L. Giard, P. Mayol (Ankara: Dost Kitabevi, 2009).
 • Greed, Clara. Women and Planning: Creating Gendering Realities (London: Routledge, 1994).
 • Harvey, David. Asi Şehirler: Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru Çev. Ayşe Deniz Temiz (İstanbul: Metis Yayıncılık, 2013).
 • Jacobs, Jane. Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı Çev. Bülent Doğan, Yay. Haz. Özge Çelik (İstanbul: Metis Yayınları, 2011).
 • Jarvis, Helen, Kantor, Paula, Cloke, Jonathan. Kent ve Toplumsal Cinsiyet Çev. Y. Temurtürkan (Ankara: Dipnot Yayınları, 2012).
 • Ka-der (Bursa Şubesi). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilgilendirme Kitabı (2011).
 • Kandiyoti, Deniz. Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler (İstanbul: Metis Yayınları, 2011).
 • Koskela, Hille. “ ‘Bold Walk and Breakings’: Women’s Spatial Confidence Versus Fear of Violence”. Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, (1997): 4(3), 301-320.
 • Koskela, Hille. “ ‘Gendered Exclusions’: Women’s Fear of Violence and Changing Relations to Space. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography (1999): 81(2), 111-124.
 • Keleş, Ruşen, Mengi, Ayşegül. Kent Hukuku (Ankara: İmge Kitabevi, 2017).
 • Lefebvre, Henri. Şehir Hakkı Çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2016).
 • Markusen, Ann. “City Spatial Structure, Women’s Household Work And National Urban Policy”, Journal of Women in Culture and Society Vol.5, No. 3 (2005): 23-44.
 • Molyneux, Maxine. “Mobilization without Emancipation? Women’s Interests, the State, and Revolution in Nicaragua” Feminist Studies Vol. 11, No. 2 (Summer, 1985): 227-254.
 • Özdemir, Aydın. Katılımcı Kentli Kimliğinin Oluşumunda Kamusal Yeşil Alanların Rolü [The role of public green space on the formation of participant urban identitiy]. Planlama (2007/1): 37-43.
 • Pain, Rachel. “Space, Sexual Violence and Social Control: Integrating Geographical and Feminist Analyses of Women's Fear of Crime.” Progress in Human Geography 15.4 (1991): 415-431.
 • Pain, Rachel. “Place, Social Relations and the Fear of Crime: a Review” Progress in human geography 24, 3 (2000): 365-387.
 • Pain, Rachel. “Gender, race, age and fear in the city.” Urban Studies, (2001): 38 (5-6), 899-913.
 • Phillips, Anne. Demokrasinin Cinsiyeti, Çev. Alev Türker (İstanbul: Metis Yayınları, 2012).
 • Purcell, Mark. “Citizenship and the Right to the Global City: Reimagining the Capitalist World Order.” International Journal of Urban and Regional Research 27.3 (2003): 564-590.
 • Şenol, Nevin, Sargın, Ayşe, Salmaner, Nilgün, Karaca, Özen, Haydaş, Burçin. (ed.). Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler (Ankara: 2010).
 • Tanrıöver, Müge Durusu, Yücesan, Sevgi. “Mekân, Söylem ve Performans: Mekânın Kullanıcı Davranışlarındaki Belirleyiciliği Üzerine Kültürler Arası Bir Çalışma” Mekân ve Kültür der. Emine Onaran İncirlioğlu ve Barış Kılıçbay (Ankara: TÜBİTAK Kültür Araştırmaları Derneği, 2011).
 • Tokman, Yıldız. Kadın Dostu Kent Kavramının İzmir Ölçeğinde Tartışılması (TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, 2009): 433-443.
 • Tokuroğlu, Belma. Özgürleşemeyen Kadın (Ankara: Odak Yayınevi, 2004).
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi. Kadın Hakları ve Yerel Yönetimler Kadın Dostu Kentlere Doğru (Ankara: 2008). http://www.kadindostukentler.com
Yıl 2020, Cilt: 12 Sayı: 1, 30 - 43, 01.06.2020
https://doi.org/10.46655/federgi.745784

Öz

Kaynakça

 • Agacinski, Sylviane. Cinsiyetler Siyaseti, çev. İsmail Yerguz (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1998).
 • Alkan, Ayten. Yerel Yönetimler ve Cinsiyet: Kadınların Kentte Görünmez Varlığı: Ankara Araştırması (Dipnot Yayınları, 2005).
 • Alkan, Ayten. (Der.) Cins Cins Mekan (İstanbul: Varlık Yayınları, 2009).
 • Ayata, Ayşe Güneş ve Ayata, Sencer. “Konut Alanları, Cemaat İlişkileri ve Kent Kültüründe Kadınlar: Ankara Araştırmasının Sonuçları” Diğerlerinin Konut Sorunları der. Emine M. Komut (Ankara: TMMOB Mimarlar Odası 1996), 65-70.
 • Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu. Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bir Öneri: Mahalle Kreşleri (İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, 2009). https://spf.boun.edu.tr/sites/spf.boun.edu.tr/files/1439796403_mahalle_kresleri_-_arastirma_raporu_0.pdf
 • Certeau, Michel de. Gündelik Hayatın Keşfi I Çev. Lale Arslan Özcan (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2008).
 • Fenster, Tovi. “The Right to The Gendered City: Different Formations of Belonging in Everyday Life”, Journal Of Gender Studies Vol.14, No. 3, (2005): 217-231.
 • Giard, Luce. “Mutfak İşleri”, Gündelik Hayatın Keşfi-II Konut, Mutfak İşleri ed. M. De Certeau, L. Giard, P. Mayol (Ankara: Dost Kitabevi, 2009).
 • Greed, Clara. Women and Planning: Creating Gendering Realities (London: Routledge, 1994).
 • Harvey, David. Asi Şehirler: Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru Çev. Ayşe Deniz Temiz (İstanbul: Metis Yayıncılık, 2013).
 • Jacobs, Jane. Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı Çev. Bülent Doğan, Yay. Haz. Özge Çelik (İstanbul: Metis Yayınları, 2011).
 • Jarvis, Helen, Kantor, Paula, Cloke, Jonathan. Kent ve Toplumsal Cinsiyet Çev. Y. Temurtürkan (Ankara: Dipnot Yayınları, 2012).
 • Ka-der (Bursa Şubesi). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilgilendirme Kitabı (2011).
 • Kandiyoti, Deniz. Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler (İstanbul: Metis Yayınları, 2011).
 • Koskela, Hille. “ ‘Bold Walk and Breakings’: Women’s Spatial Confidence Versus Fear of Violence”. Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, (1997): 4(3), 301-320.
 • Koskela, Hille. “ ‘Gendered Exclusions’: Women’s Fear of Violence and Changing Relations to Space. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography (1999): 81(2), 111-124.
 • Keleş, Ruşen, Mengi, Ayşegül. Kent Hukuku (Ankara: İmge Kitabevi, 2017).
 • Lefebvre, Henri. Şehir Hakkı Çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2016).
 • Markusen, Ann. “City Spatial Structure, Women’s Household Work And National Urban Policy”, Journal of Women in Culture and Society Vol.5, No. 3 (2005): 23-44.
 • Molyneux, Maxine. “Mobilization without Emancipation? Women’s Interests, the State, and Revolution in Nicaragua” Feminist Studies Vol. 11, No. 2 (Summer, 1985): 227-254.
 • Özdemir, Aydın. Katılımcı Kentli Kimliğinin Oluşumunda Kamusal Yeşil Alanların Rolü [The role of public green space on the formation of participant urban identitiy]. Planlama (2007/1): 37-43.
 • Pain, Rachel. “Space, Sexual Violence and Social Control: Integrating Geographical and Feminist Analyses of Women's Fear of Crime.” Progress in Human Geography 15.4 (1991): 415-431.
 • Pain, Rachel. “Place, Social Relations and the Fear of Crime: a Review” Progress in human geography 24, 3 (2000): 365-387.
 • Pain, Rachel. “Gender, race, age and fear in the city.” Urban Studies, (2001): 38 (5-6), 899-913.
 • Phillips, Anne. Demokrasinin Cinsiyeti, Çev. Alev Türker (İstanbul: Metis Yayınları, 2012).
 • Purcell, Mark. “Citizenship and the Right to the Global City: Reimagining the Capitalist World Order.” International Journal of Urban and Regional Research 27.3 (2003): 564-590.
 • Şenol, Nevin, Sargın, Ayşe, Salmaner, Nilgün, Karaca, Özen, Haydaş, Burçin. (ed.). Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler (Ankara: 2010).
 • Tanrıöver, Müge Durusu, Yücesan, Sevgi. “Mekân, Söylem ve Performans: Mekânın Kullanıcı Davranışlarındaki Belirleyiciliği Üzerine Kültürler Arası Bir Çalışma” Mekân ve Kültür der. Emine Onaran İncirlioğlu ve Barış Kılıçbay (Ankara: TÜBİTAK Kültür Araştırmaları Derneği, 2011).
 • Tokman, Yıldız. Kadın Dostu Kent Kavramının İzmir Ölçeğinde Tartışılması (TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, 2009): 433-443.
 • Tokuroğlu, Belma. Özgürleşemeyen Kadın (Ankara: Odak Yayınevi, 2004).
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi. Kadın Hakları ve Yerel Yönetimler Kadın Dostu Kentlere Doğru (Ankara: 2008). http://www.kadindostukentler.com
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gökçe Nur Şafak Bu kişi benim 0000-0003-3531-9698

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 12 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Şafak, Gökçe Nur. “Nevşehir’de Kadınların Kent Deneyimi Üzerine Birİnceleme”. Fe Dergi 12, sy. 1 (Haziran 2020): 30-43. https://doi.org/10.46655/federgi.745784.