Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tracking of Everyday Life: Understanding Access to Tourism Space, Spatial Experiences and Limitations of Older Women from Everyday Life

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 1, 122 - 146, 27.06.2023
https://doi.org/10.46655/federgi.1094492

Öz

This study deals with the based on everyday life knowledge their access to tourism spaces, the limitations they experience, and their struggle strategies of older women in tourism spaces. The aim of the study is to examine the gender and age-based social and spatial organization and unequal spatial relations produced by discriminatory discourses and representations of older women in tourism spaces. For this purpose in the study, a qualitative research method was applied, face-to-face interviews were conducted with 20 female travelers aged 65 and over traveling to Antalya city center for tourism purposes, and the data were analyzed. According to the findings of the research, older women are not passive subjects who internalize the gender and age-based discriminatory social and spatial representations constructed in everyday life without questioning them. On the contrary, older women are active subjects who defend their individual rights, remind them of the laws, try to overcome gender roles and struggle with the consequences of the aging process.

Kaynakça

 • Aksu Kocatürk, Gündüz ve Şengül, Mihriban. “Kapitalist Ataerkil ilişkiler ve Kentsel Mekânda Kadınların Gündelik Hayatının Coğrafyası: Tokat Örneği” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75, no.2 (2020): 1-32.
 • Alkan, Ayten. “Cinsiyet Dinamiklerin Peşinden Mekânın İzini Sürmek,” Cins Cins Mekân ed. Ayten Alkan (İstanbul: Varlık Yayınları, 2009), 7-35.
 • Andrews, Gavin. et. al. “Geographical Gerontology: Mapping a Disciplinary Intersection” Geography Compass 3, no.5 (2009): 1641-1659.
 • Artan, Taner ve Irmak, Hatice Selin. “Feminist Gerontoloji Bağlamında Yaşlılığın Kadınlaşması” Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 5, no.2 (2018): 236-343.
 • Arun, Özgür ve Çakıroğlu Çevik, Aylin. “Quality of Life in Ageing Societies: İtaly, Portugal and Turkey” Educational Gerontology 37, no.11 (2013): 945-966.
 • Arun, Özgür ve Karademir Arun, Banu. “Türkiye’de Yaşlı Kadınların En Büyük Sorunu: Dulluk” Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.4 (2011): 1515-1527.
 • Bondi, Liz ve Davidson, Joyce. “Troubling the Place of Gender,” Handbook of Cultural Geography ed. Kay Anderson, Mona Domosh, Steve Pile ve Nigel Thrift (London: Sage, 2003), 325-343.
 • Britton, Stephen. “Tourism, Capital, and Place: Towards a Critical Geography of Tourism” Environment and Planning D: Society and Space 9, no.4 (1991): 451-478.
 • Burkitt, Ian. “The Time and Space of Everyday Life” Cultural Studies 18, no.2-3 (2004): 211-227.
 • Conlon, Deirdre. “Productive Bodies, Performative Spaces: Everyday Life in Christopher Park” Sexualities 7, no.4 (2004): 462-479.
 • Çakır, Serpil. “Osmanlı’da Kadınların Mekânı, Sınırlar ve İhlaller,” Cins Cins Mekân ed. Ayten Alkan (İstanbul: Varlık Yayınları, 2009), 76-101.
 • De Certeau, Michel, Giard, Luce ve Pierre, Mayol. Gündelik Hayatın Keşfi II: Konut, Mutfak İşleri, çev. Çağrı Eroğlu ve Erkan Ataçay (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2009).
 • Deniz, Ayla. “Feminist Coğrafya: Cinsiyetin Coğrafyası & Coğrafyanın Cinsiyeti,” Sosyal Coğrafya ed. Nurettin Özgen (Ankara: Pegem Akademi, 2018), 251-284.
 • Dural Tasouji, Canan. “Gündelik Hayat İncelemelerinde Kadınlık Halleri” Mülkiye Dergisi 37, no.4 (2013): 62-78.
 • Edensor, Tim. “Performing Tourism, Staging Tourism- (Re)producing Tourist Space and Practice” Tourist Studies 1, no.1 (2001): 59-81.
 • Eyles, John. “The Geograph of Everyday Life,” Horizons in Human Geography ed. Derek Gregory ve Rex Walford (M.c. Millan London: Barnes & Noble, 1989), 102-103.
 • Felski, Rita. “The İnvention of Everyday Life” New Formations, no.39 (1999): 15-31.
 • Friedan, Ben. “The Problem That Has No Name,” The Everyday Life Reader ed. Ben Highmore (New York: Routledge Publishing, 2002), 58-63.
 • Gardiner, Michael. Gündelik Hayat Eleştirileri, çev. Deniz Özçetin ve Babacan Taşdemir (Ankara: Heretik Yayınları, 2016).
 • Hall, Colin Michael. “Geography, Marketing and the Selling of Places” Journal of Travel & Tourism Marketing 6, no.3-4 (1997): 61-84.
 • Harper, Sarah ve Laws, Glenda. “Rethinking The Geography of Ageing” Progress In Human Geography 19, no.2 (1995): 199-221.
 • Hopkins, Peter ve Pain, Rachel. “Geographies of Age: Thinking Relationally” Area 39, no.3 (2007): 287-294.
 • Kalekin-Fishman, Devorah. “Sociology of Everyday Life” Current Sociology Review 61, no.5-6 (2013): 714-732.
 • Karmaz, Ezgi. “Mekânın Gündelik Yaşam İçinde Kurgulanışı: Özne-Mekân Etkileşim Süreci,” Mekânı Düşünmek ed. Deniz Yıldırım ve Saim Can Beritan (Ankara: Nika Yayınevi, 2021), 67-89.
 • Kern, Leslie. Feminist Şehir, çev. Beyza Sümer Aydaş (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2020).
 • Kite, Mary. “Age, Gender and Occupational Label: A Test of Social Role Theory” Psychology of Women Quarterly 20, no.3 (1996): 361-374.
 • Köse, Hüseyin. “Yaban Bilinç ya da Lefebvre’ye Göre Gündelik Hayat,” Gündelik Hayat Sosyolojisi: Temalar, Sorunlar ve Güzergâhlar ed. Ali Esgin ve Güney Çeğin (Ankara: Phoenix Yayınevi, 2018), 305-341.
 • Kurtar, Senem. “Bir Şehir Filozofu Olarak Henri Lefebvre ve Gündelik Yaşam Sanatı” İdealkent 4, no.10 (2013): 200-219.
 • Larsen, Jones. “De-exoticizing Tourist Travel: Everyday Life and Sociality on the Move” Leisure Studies 27, no.1 (2008): 21-34.
 • Lefebvre, Henri ve Levich, Christine. “The Everyday and Everydayness” Yale French Studies, no.73 (1987): 7-11.
 • Lefebvre, Henri. Gündelik Hayatın Eleştirisi I, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2020a).
 • Lefebvre, Henri. Gündelik Hayatın Eleştirisi II: Gündelik Hayat Sosyolojisinin Temelleri, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2019a).
 • Lefebvre, Henri. Gündelik Hayatın Eleştirisi III, Moderniteden Modernizme, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2017).
 • Lefebvre, Henri. Mekânın Üretimi, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2019b).
 • Lefebvre, Henri. Modern Dünyada Gündelik Hayat, çev. Işın Gürbüz (İstanbul: Metis Yayınları, 2020b).
 • Liechty, Toni, Ribeiro, Nuno ve Yarnal, Careen. “I Traveled Alone, But Never Felt Alone: An Exploration of the Benefits of an Older Women’s Group Tour Experience” Tourism Review İnternational 13, no.1 (2009): 17-29.
 • Massey, Doreen. Space, Place and Gender (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994).
 • Rowles, D. Graham. “The Geography of Ageing and the Aged: Towards an Integrated Perspective” Progress in Human Geography 10, no.4 (1986): 511-539.
 • Saarinen, Jarkko. “Destinations in Change: The Transformation Process of Tourist Destinations” Tourist Studies 4, no.2 (2004): 161-179.
 • Small, Jennie. “The Voices of Older Women Tourist. Tourism” Recreation Research 28, no.2 (2003): 31-39.
 • Tuncer, Selda. “Beşeri Coğrafyaya Feminist İtirazlar” Fe Dergisi 4, no.1 (2012): 79-90.
 • Tuncer, Selda. “Dışarıya Çıkmak: Özelden Kamusala Feminist Bir Saha Hikâyesi” Moment Dergi 2, no.2 (2015): 30-58.
 • Tuncer, Selda. “Kadınların Kent Hakkını Yeniden Düşünmek,” Mekânda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet ed. Zeynep Gülru Göker ve Cenk Özbay (İstanbul: Beyond, 2021), 15-21.
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan. Sosyal Bilgilerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018).
 • Yüceşahin, Mustafa Murat. “Toplumsal Cinsiyet ve Mekânın Karşılıklı İlişkisi: Patriyarkanın Sosyal Mekânı Örgütleyişine Dair Bir Tartışma” Kadın/Women 2000 Kadın Araştırmaları Dergisi 17, no.1 (2016): 73-101.

Gündelik Hayatın İzini Sürmek: Yaşlı Kadınların Gündelik Hayat Bilgisinden Turizm Mekânlarına Erişimlerini, Mekânsal Deneyimlerini ve Sınırlılıklarını Anlamak

Yıl 2023, Cilt: 15 Sayı: 1, 122 - 146, 27.06.2023
https://doi.org/10.46655/federgi.1094492

Öz

Bu çalışma yaşlı kadınların gündelik hayat bilgisinden yola çıkarak turizm mekânlarına erişimlerini, yaşadıkları sınırlılıkları ve mücadele stratejilerini ele almaktadır. Çalışmanın amacı, yaşlı kadınların turizm mekânlarındaki cinsiyet ve yaş temelli toplumsal ve mekânsal örgütlenme biçiminin ayrımcı söylem ve temsili üretimlerle ortaya çıkardığı eşitsiz mekânsal ilişkileri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemi izlenerek Antalya il merkezine turizm amaçlı seyahat eden 65 yaş ve üstü 20 kadın gezginle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve sahadan toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırmadan çıkan bulgulara göre yaşlı kadınlar gündelik hayatta inşa edilen cinsiyet ve yaş temelli ayrımcı toplumsal ve mekânsal temsilleri sorgulamadan içselleştiren pasif özneler değil, aksine bireysel haklarını savunan, yasaları hatırlatan, toplumsal cinsiyet rollerini aşma eğiliminde olan ve yaşlılık sürecinin getirdikleri ile mücadele etmeye çalışan aktif öznelerdir.

Kaynakça

 • Aksu Kocatürk, Gündüz ve Şengül, Mihriban. “Kapitalist Ataerkil ilişkiler ve Kentsel Mekânda Kadınların Gündelik Hayatının Coğrafyası: Tokat Örneği” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75, no.2 (2020): 1-32.
 • Alkan, Ayten. “Cinsiyet Dinamiklerin Peşinden Mekânın İzini Sürmek,” Cins Cins Mekân ed. Ayten Alkan (İstanbul: Varlık Yayınları, 2009), 7-35.
 • Andrews, Gavin. et. al. “Geographical Gerontology: Mapping a Disciplinary Intersection” Geography Compass 3, no.5 (2009): 1641-1659.
 • Artan, Taner ve Irmak, Hatice Selin. “Feminist Gerontoloji Bağlamında Yaşlılığın Kadınlaşması” Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 5, no.2 (2018): 236-343.
 • Arun, Özgür ve Çakıroğlu Çevik, Aylin. “Quality of Life in Ageing Societies: İtaly, Portugal and Turkey” Educational Gerontology 37, no.11 (2013): 945-966.
 • Arun, Özgür ve Karademir Arun, Banu. “Türkiye’de Yaşlı Kadınların En Büyük Sorunu: Dulluk” Sosyal Bilimler Dergisi 10, no.4 (2011): 1515-1527.
 • Bondi, Liz ve Davidson, Joyce. “Troubling the Place of Gender,” Handbook of Cultural Geography ed. Kay Anderson, Mona Domosh, Steve Pile ve Nigel Thrift (London: Sage, 2003), 325-343.
 • Britton, Stephen. “Tourism, Capital, and Place: Towards a Critical Geography of Tourism” Environment and Planning D: Society and Space 9, no.4 (1991): 451-478.
 • Burkitt, Ian. “The Time and Space of Everyday Life” Cultural Studies 18, no.2-3 (2004): 211-227.
 • Conlon, Deirdre. “Productive Bodies, Performative Spaces: Everyday Life in Christopher Park” Sexualities 7, no.4 (2004): 462-479.
 • Çakır, Serpil. “Osmanlı’da Kadınların Mekânı, Sınırlar ve İhlaller,” Cins Cins Mekân ed. Ayten Alkan (İstanbul: Varlık Yayınları, 2009), 76-101.
 • De Certeau, Michel, Giard, Luce ve Pierre, Mayol. Gündelik Hayatın Keşfi II: Konut, Mutfak İşleri, çev. Çağrı Eroğlu ve Erkan Ataçay (Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2009).
 • Deniz, Ayla. “Feminist Coğrafya: Cinsiyetin Coğrafyası & Coğrafyanın Cinsiyeti,” Sosyal Coğrafya ed. Nurettin Özgen (Ankara: Pegem Akademi, 2018), 251-284.
 • Dural Tasouji, Canan. “Gündelik Hayat İncelemelerinde Kadınlık Halleri” Mülkiye Dergisi 37, no.4 (2013): 62-78.
 • Edensor, Tim. “Performing Tourism, Staging Tourism- (Re)producing Tourist Space and Practice” Tourist Studies 1, no.1 (2001): 59-81.
 • Eyles, John. “The Geograph of Everyday Life,” Horizons in Human Geography ed. Derek Gregory ve Rex Walford (M.c. Millan London: Barnes & Noble, 1989), 102-103.
 • Felski, Rita. “The İnvention of Everyday Life” New Formations, no.39 (1999): 15-31.
 • Friedan, Ben. “The Problem That Has No Name,” The Everyday Life Reader ed. Ben Highmore (New York: Routledge Publishing, 2002), 58-63.
 • Gardiner, Michael. Gündelik Hayat Eleştirileri, çev. Deniz Özçetin ve Babacan Taşdemir (Ankara: Heretik Yayınları, 2016).
 • Hall, Colin Michael. “Geography, Marketing and the Selling of Places” Journal of Travel & Tourism Marketing 6, no.3-4 (1997): 61-84.
 • Harper, Sarah ve Laws, Glenda. “Rethinking The Geography of Ageing” Progress In Human Geography 19, no.2 (1995): 199-221.
 • Hopkins, Peter ve Pain, Rachel. “Geographies of Age: Thinking Relationally” Area 39, no.3 (2007): 287-294.
 • Kalekin-Fishman, Devorah. “Sociology of Everyday Life” Current Sociology Review 61, no.5-6 (2013): 714-732.
 • Karmaz, Ezgi. “Mekânın Gündelik Yaşam İçinde Kurgulanışı: Özne-Mekân Etkileşim Süreci,” Mekânı Düşünmek ed. Deniz Yıldırım ve Saim Can Beritan (Ankara: Nika Yayınevi, 2021), 67-89.
 • Kern, Leslie. Feminist Şehir, çev. Beyza Sümer Aydaş (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2020).
 • Kite, Mary. “Age, Gender and Occupational Label: A Test of Social Role Theory” Psychology of Women Quarterly 20, no.3 (1996): 361-374.
 • Köse, Hüseyin. “Yaban Bilinç ya da Lefebvre’ye Göre Gündelik Hayat,” Gündelik Hayat Sosyolojisi: Temalar, Sorunlar ve Güzergâhlar ed. Ali Esgin ve Güney Çeğin (Ankara: Phoenix Yayınevi, 2018), 305-341.
 • Kurtar, Senem. “Bir Şehir Filozofu Olarak Henri Lefebvre ve Gündelik Yaşam Sanatı” İdealkent 4, no.10 (2013): 200-219.
 • Larsen, Jones. “De-exoticizing Tourist Travel: Everyday Life and Sociality on the Move” Leisure Studies 27, no.1 (2008): 21-34.
 • Lefebvre, Henri ve Levich, Christine. “The Everyday and Everydayness” Yale French Studies, no.73 (1987): 7-11.
 • Lefebvre, Henri. Gündelik Hayatın Eleştirisi I, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2020a).
 • Lefebvre, Henri. Gündelik Hayatın Eleştirisi II: Gündelik Hayat Sosyolojisinin Temelleri, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2019a).
 • Lefebvre, Henri. Gündelik Hayatın Eleştirisi III, Moderniteden Modernizme, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2017).
 • Lefebvre, Henri. Mekânın Üretimi, çev. Işık Ergüden (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2019b).
 • Lefebvre, Henri. Modern Dünyada Gündelik Hayat, çev. Işın Gürbüz (İstanbul: Metis Yayınları, 2020b).
 • Liechty, Toni, Ribeiro, Nuno ve Yarnal, Careen. “I Traveled Alone, But Never Felt Alone: An Exploration of the Benefits of an Older Women’s Group Tour Experience” Tourism Review İnternational 13, no.1 (2009): 17-29.
 • Massey, Doreen. Space, Place and Gender (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994).
 • Rowles, D. Graham. “The Geography of Ageing and the Aged: Towards an Integrated Perspective” Progress in Human Geography 10, no.4 (1986): 511-539.
 • Saarinen, Jarkko. “Destinations in Change: The Transformation Process of Tourist Destinations” Tourist Studies 4, no.2 (2004): 161-179.
 • Small, Jennie. “The Voices of Older Women Tourist. Tourism” Recreation Research 28, no.2 (2003): 31-39.
 • Tuncer, Selda. “Beşeri Coğrafyaya Feminist İtirazlar” Fe Dergisi 4, no.1 (2012): 79-90.
 • Tuncer, Selda. “Dışarıya Çıkmak: Özelden Kamusala Feminist Bir Saha Hikâyesi” Moment Dergi 2, no.2 (2015): 30-58.
 • Tuncer, Selda. “Kadınların Kent Hakkını Yeniden Düşünmek,” Mekânda Adalet ve Toplumsal Cinsiyet ed. Zeynep Gülru Göker ve Cenk Özbay (İstanbul: Beyond, 2021), 15-21.
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan. Sosyal Bilgilerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018).
 • Yüceşahin, Mustafa Murat. “Toplumsal Cinsiyet ve Mekânın Karşılıklı İlişkisi: Patriyarkanın Sosyal Mekânı Örgütleyişine Dair Bir Tartışma” Kadın/Women 2000 Kadın Araştırmaları Dergisi 17, no.1 (2016): 73-101.
Toplam 45 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sena Kaçar 0000-0002-0743-1933

İsmail Kervankıran 0000-0001-9202-7320

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 15 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Kaçar, Sena, ve İsmail Kervankıran. “Gündelik Hayatın İzini Sürmek: Yaşlı Kadınların Gündelik Hayat Bilgisinden Turizm Mekânlarına Erişimlerini, Mekânsal Deneyimlerini Ve Sınırlılıklarını Anlamak”. Fe Dergi 15, sy. 1 (Haziran 2023): 122-46. https://doi.org/10.46655/federgi.1094492.