Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ENTROPİ TABANLI ARAS YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 90 - 99, 27.03.2019
https://doi.org/10.29106/fesa.533997

Öz

Bu çalışmanın amacı Türk mevduat bankacılığı sektörünün 2008-20117 yılları arasındaki finansal performansı değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmada sektörünün 2008-20117 yılları arasındaki performansı 8 değerlendirme kriteri (sermaye yeterlilik oranı, mevduat-varlık oranı, kredi-varlık oranı, takibe düşen krediler oranı, likit varlık oranı, aktif karlılığı, faiz dışı gelirler oranı ve etkinsizlik oranı) kullanılarak çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Çalışmada değerlendirme kriterleri için ağırlıklar Entropi yöntemine göre hesaplanmış ve yıllara ilişkin performans değerlendirmesi için ise ARAS (Additive Ratio Assesment) yöntemi kullanılmıştır. Yapılan değerlendirmenin sonucunda performans değerlendirmesinde en yüksek ağırlığa sahip olan kriter faiz dışı gelirler oranı olmuştur. Ayrıca, incelenen dönem itibariyle 2010 yılı sektörün en iyi finansal performans gösterdiği yıl olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Adali, E. A., & Işık, A. T. (2016). Air conditioner selection problem with COPRAS and ARAS methods. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 124-138.
 • Akçakanat, Ö., Eren, H., Aksoy, E., & Ömürbek, V. (2017). Bankacılık Sektöründe ENTROPI Ve WASPAS Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 285-300.
 • Aras, G., Tezcan, N., & Furtuna, Ö. K. (2017). Geleneksel Bankacılık Ve Katılım Bankacılığında Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 27(81), 58-81.
 • Aydın, N., Başar, M., & Coşkun, M. (2010). Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Bakır, M., & Atalık, Ö. (2018). Entropi ve Aras Yöntemleriyle Havayolu İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 617-638.
 • Demireli, E. (2010). TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1): 101-112.
 • Doğan, M. (2013). Measuring Bank Performance with Gray Relational Analysis: The Case of Turkey. Ege Akademik Bakis, 13(2), 215-225.
 • Ecer, F. (2013). Türkiye’deki Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: 2008- 2011 Dönemi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13(2), 171-189.
 • Ersoy, E., & Aydın, Y. (2018). Bankaların Likiditesini Etkileyen Makroekonomik Ve Bankaya Özgü Faktörlerin Ampirik Analizi: Türkiye Örneği, Global Journal of Economics and Business Studies, 7(14), 158-169.
 • Gündoğdu, A. (2018). Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performansının Gri İlişki Analizi İle Ölçülmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17. UİK Özel Sayısı, 201-214.
 • Güzel, A. (2016). İşletme Finansmanı, Atlantis Yayınları: İzmir.
 • Jozi, S. A., Shafiee, M., MoradiMajd, N., & Saffarian, S. (2012). An integrated Shannon's Entropy–TOPSIS methodology for environmental risk assessment of Helleh protected area in Iran. Environmental monitoring and assessment, 184(11), 6913-6922.
 • Karami, A. & Johansson, R. (2014). Utilization of multi attribute decision making techniques to ıntegrate automatic and manual ranking of options. Journal of Information Science and Engineering, 30, 519-534.
 • Kenger, M. D., & Organ, A. (2017). Banka Personel Seçiminin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Entropi Temelli ARAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(4), 152-170.
 • Oral, C. (2016). Evaluating the financial performances of privately owned deposit banks in Turkey by TOPSIS method. Işletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 448-455.
 • Ömürbek, V., Aksoy, E., & Akçakanat, Ö. (2017). Bankaların Sürdürülebilirlik Performanslarının ARAS, MOOSRA VE COPRAS Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(19), 14-32.
 • Özbek, A. (2017). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel İle Problem Çözümü. 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Özçelik, F.,& Öztürk, B. A. (2014). Evaluation of banks' sustainability performance in Turkey with grey relational analysis. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63), 189-209.
 • Özçelik, H., & Kandemir, B. (2015). BİST'te İşlem Gören Turizm İşletmelerinin TOPSIS Yöntemi İle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute, 18(33), 97-114.
 • Perçin, S., & Sönmez, Ö. (2018). Bütünleşik Entropi Ağırlık ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performansının Ölçülmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18, 565-582.
 • Rençber, Ö. F., & Avcı, T. (2018). BIST'te İşlem Gören Bankaların Sermaye Yeterliliklerine Göre Karşılaştırılması: WASPAS Yöntemi ile Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(ICEESS’18), 169-175.
 • Reza S. & Majid A. (2013). Ranking Financial Institutions Based on of Trust in Online Banking Using ARAS and ANP Method, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 6(4), 415-423.
 • Sliogeriene J., Turskis Z. & Streimikiene D. (2013). Analysis and Choice of Energy Generation Technologies: The Multiple CriteriaAassessment on The Case Study of Lithuania, Energy Procedia, 32, 11-20.
 • Uçkun, N. ve Girgin N. (2011). Türkiye’deki Kamuve Özel Bankaların Performanslarının Gri İlişki Analizi İle İncelenmesi, Akdeniz İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, (21):46-66.
 • Wang, T. C., & Lee, H. D. (2009). Developing a fuzzy TOPSIS approach based on subjective weights and objective weights. Expert systems with applications, 36(5), 8980-8985.
 • Wu, H. Y., Tzeng, G. H., & Chen, Y. H. (2009). A Fuzzy MCDM Approach For Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard. Expert Systems With Applications, 36(6), 10135-10147.
 • Wu, J., Sun, J., Liang, L., & Zha, Y. (2011). Determination of weights for ultimate cross efficiency using Shannon entropy. Expert Systems with Applications, 38(5), 5162-5165.
 • Zavadskas, E. K. & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172.
 • Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Vilutiene, T. (2010). Multiple criteria analysis of foundation instalment alternatives by applying Additive Ratio Assessment (ARAS) method. Archives of civil and mechanical engineering, 10(3), 123-141.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ozcan ISİK
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ
0000-0003-2230-8738
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2019
Kabul Tarihi 27 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Isik, O. (2019). TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ENTROPİ TABANLI ARAS YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ . Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (1) , 90-99 . DOI: 10.29106/fesa.533997

Cited By