Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Finansal Oranlar ve Sanayi Üretim Endeksi ile Getiri Arasındaki Asimetrik İlişki: BİST İmalat Sanayii Uygulaması

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 4, 933 - 943, 31.12.2021
https://doi.org/10.29106/fesa.1039537

Öz

Yatırımcılar yatırım kararlarını hisse senetlerinden bekledikleri getiriye göre verirler.. Çünkü hisse senedi getirilerini etkileyen birçok işletme içi ve işletme dışı faktör bulunduğundan, yapılan tahminler her zaman tutarlı sonuçlar vermemektedir. Bu çalışmanın amacı işletme içi faktörleri gösteren finansal oranlar ile işletme dışı faktörleri gösteren sanayi üretim endeksi ile işletmelerin hisse senedi getirileri arasındaki asimetrik ilişkileri Shin, Yu, ve Greenwood-Nimmo (2014) tarafından geliştirilen Panel Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (Panel NARDL) ile incelemektedir. Çalışmada, 2005Q1-2019Q4 döneminde BIST’de imalat sanayiinde işlem gören 103 işletmeye ait veriler ele alınarak, bağımlı değişken olarak hisse senedi getirileri, bağımsız değişken olarak cari oran, toplam borç oranı, nakit döngüsü, öz sermaye karlılığı ve sanayi üretim endeksi kullanılmıştır. Yapılan analizlere göre göre; öz sermaye karlılığı ile hisse senedi getirileri arasında uzun dönemde; nakit döngüsü ve sanayi üretim endeksi ile getiriler arasında kısa dönemde asimetrik bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar hisse senedi getirilerindeki hareketlerin yeni yaklaşımar ışığında analiz edilmiş olması bakımından önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • ALLOZI, N. M., ve OBEIDAT, G. S. (2016). The Relationship between the Stock Return and Financial Indicators (Profitability, Leverage): An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in Amman Stock Exchange. Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 5(3), 408-424.
 • ALPER, D., ve ESEN, K. (2017). Borsa İstanbul'da Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörler: Bist Sınai Endeksi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(3), 713-730.
 • AYRıÇAY, Y., ve TÜRK, V. E. (2014). Finansal Oranlar Ve Firma DeğEri İLişKisi: Bi̇St’de Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi(64), 53-70.
 • AYTUN, C., ve AKIN, C. S. (2014). Oecd Ülkelerinde Telekomünikasyon Altyapısı Ve Ekonomik Büyüme: Yatay Kesit Bağımlı Heterojen Panel Nedensellik Analizi. Iktisat Isletme ve Finans, 29(340), 69-94.
 • BASKAN, T. D., ve USLU, A. (2020). Hisse Senedi Fiyatları İle Finansal Oranlar Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Türkiye Ve Almanya Ulaştırma Sektörü Uygulaması. International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(2), 372-393.
 • CHIA, R. C. J., ve LIM, S. Y. (2015). Malaysian Stock Price and Macroeconomic Variables: Autoregressive Distributed Lag (Ardl) Bounds Test. Kajian Malaysia: Journal of Malaysian Studies, 33.
 • DIZGIL, E. (2017). Hisse Senedi Fiyatına Etki Eden İşletme Düzeyi Faktörler: Bİst Kobi Sanayi Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Bir Uygulama. International Journal of Academic Value Studies, 265-276.
 • DÜZAKıN, H., ve KONAK, T. (2020). Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinin Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi: Bist 30 Endeksinde Bir Uygulama Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(1), 1-14.
 • FORSON, J. A., ve JANRATTANAGUL, J. (2014). Selected Macroeconomic Variables and Stock Market Movements: Empirical Evidence from Thailand. Contemporary economics, 8(2), 154-174.
 • GÜLER, A. (2021). Reel Döviz Kuru Şoklarının İhracat Ve Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Asimetrik Etkileri: Türkiye İçin Nardl Yaklaşımından Kanıtlar. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 950-970.
 • GÜRIŞ, S., ve PALA, A. (2016). Hisse Senedi Getirisi Ve Firma Karakteristikleri Arasındaki Ilişkinin Borsa İstanbul Üzerinde Test Edilmesi: Panel Veri Modeli Uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(15), 413-421.
 • HU, C., LIU, X., PAN, B., CHEN, B., ve XIA, X. (2018). Asymmetric Impact of Oil Price Shock on Stock Market in China: A Combination Analysis Based on Svar Model and Nardl Model. Emerging Markets Finance and Trade, 54(8), 1693-1705.
 • HÜSEYNI, İ., ve DORU, Ö. (2017). Türkiye Ve Gelişmiş Ülkelerde Turizm Gelirleri Ve Gsyh Arasındaki İlişkinin Yeni Nesil Panel Veri Testleri Ile İncelenmesi. Journal of International Social Research, 10(53).
 • KAHNEMAN, D., ve TVERSKY, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 363-391.
 • Keskin, H. İ., & Aksoy, E. (2019). OECD ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Artışı ve İşgücüne Katılım Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme Analizi. 54(1-20).
 • KOYUNCU, T. (2018). Bİst-100 Endeksinin Makroekonomik Değişkenler Ile Ilişkisi: Ampirik Bir Çalışma. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(3), 615-624.
 • MUSALLAM, S. R. (2018). Exploring the Relationship between Financial Ratios and Market Stock Returns. Eurasian Journal of Business and Economics, 11(21), 101-116.
 • OKŞAK, Y., ve SARıTAŞ, T. (2020). Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlerin Bist100 Endeksine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Nedensellik Analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12(23), 535-549.
 • ÖZGÜR, C. (2019). Hisse Senedi Getirileri Ile Finansal Oranlar Arasındaki Ilişkinin Araştırılmasında Bir Panel Ardl Uygulaması. Istanbul Management Journal(86), 97-113.
 • ÖZTÜRK, H., ve KARABULUT, T. A. (2018). The Relationship between Earnings-to-Price, Current Ratio, Profit Margin and Return: An Empirical Analysis on Istanbul Stock Exchange. Accounting and Finance Research, 7(1), 109-115.
 • PESARAN, M. H., SHIN, Y., ve SMITH, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
 • QAMRUZZAMAN, M., ve JIANGUO, W. (2020). The Asymmetric Relationship between Financial Development, Trade Openness, Foreign Capital Flows, and Renewable Energy Consumption: Fresh Evidence from Panel Nardl Investigation. Renewable Energy, 159, 827-842.
 • SANCAR, C., AHMET, U., ve AKBAŞ, Y. E. (2017). The Analysis of the Relationship between Stock Price Index and the Macroeconomic Variables: Turkey Example. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5 S), 1774-1786.
 • SHEIKH, U. A., TABASH, M. I., ve ASAD, M. (2020). Global Financial Crisis in Effecting Asymmetrical Co-Integration between Exchange Rate and Stock Indexes of South Asian Region: Application of Panel Data Nardl and Ardl Modelling Approach with Asymmetrical Granger Causility. Cogent Business & Management, 7(1), 1843309.
 • SHIN, Y., YU, B., ve GREENWOOD-NIMMO, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear Ardl Framework. In Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314): Springer.
 • UTKULU, U., ve EKINCI, R. (2016). Uluslararası Petrol Ve Gıda Fiyatlarından İç Fiyatlara Asimetrik Ve Doğrusal Olmayan Fiyat Geçişkenliği: Türkiye İçin Nardl Modeli Bulguları. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar(617), 9-22.
 • WIJAYA, J. A. (2015). The Effect of Financial Ratios toward Stock Returns among Indonesian Manufacturing Companies. IBuss Management, 3(2).
 • YALÇıNER, K., ATAN, M., ve BOZTOSUN, D. (2005). Finansal Oranlarla Hisse Senedi Getirileri Arasındaki Ilişki. Muhasebe ve Finansman Dergisi(27), 176-187.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kübra YILMAZ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9544-8523
Türkiye


Süleyman KALE (Sorumlu Yazar)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7208-1872
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Kabul Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Yılmaz, K. & Kale, S. (2021). Finansal Oranlar ve Sanayi Üretim Endeksi ile Getiri Arasındaki Asimetrik İlişki: BİST İmalat Sanayii Uygulaması . Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (4) , 933-943 . DOI: 10.29106/fesa.1039537