Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ

Yıl 2021, Cilt 31, Sayı 3, 1235 - 1243, 16.09.2021
https://doi.org/10.18069/firatsbed.941957

Öz

Bu araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğreten eğitmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu yabancı dil olarak Türkçe öğreten 240 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanlar 20 yaş üzeri olup eğitim düzeyleri lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindedir. Araştırmada verileri toplamak için Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verileri analiz etmek amacıyla betimsel analiz, t-testi, ANOVA, koelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenler kendilerini eğitim programı okuryazarı olarak görmekte, eğitim programının bileşenleri olan hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutunda kendilerini yeterli görmektedirler. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin cinsiyetleri, yaşları, eğitim düzeyleri ile eğitim programı okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Kaynakça

 • Aslan, S. (2019). An Analysis of Prospective Teachers' Curriculum Literacy Levels in Terms of Reading and Writing. Universal Journal of Educational Research, 7 (4), 973-979.
 • Aygün, H. E. (2019). The Prediction of the Teaching Readiness Level of Prospective Teachers in Terms of Curriculum Literacy. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9 (2), 203-220.
 • Bolat, Y. (2017). Egitim Programı Okuryazarlığı Kavramı ve Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği. Turkish Studies, 12(18), 121-138.
 • Bromley, T., Oakley, G., & Vidovich, L. (2019). The Enactment of Literacy Curriculum Policy By Early Childhood Teachers In Two Australian Schools. Literacy, 53 (3), 160-169.
 • Burke, P., & Welsch, J. G. (2018). Literacy in a ‘Broad and Balanced’primary School Curriculum: The Potential of a Disciplinary Approach In Irish Classrooms. Irish Educational Studies, 37 (1), 33-49.
 • Çetin, O. U. (2015). Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 75-93. Demirel, Ö. (2007). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Doğanay, A., Akbulut Taş M., Yeşilpınar, M., Yolcu, E., Turhan-Türkkan, B., Sarı, M., Karakuş, M., Aybek, B., Sadık, F., ve Akbulut, T. (2015). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5 (9), 1-21.
 • Duman, E. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Program Geliştirme Yeterlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Ankara Üniversitesi Ve Kırıkkale Üniversitesi Örnekleri). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Eğmir, E. & Çengelli, S. (2020). Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Öğretim Becerilerinin Yansıtıcı Düşünmeyi Uygulama Becerilerini Yordama Gücü. Journal of History School, 45, 1045-1077.
 • Erdem, C. ve Eğmi̇r, E. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 123-138. DOI: 10.32709/akusosbil.428727
 • Ertürk, S. (2013). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Edge Yayıncılık.
 • Goodrich, J. M., Lonigan, C. J., and Farver, J. A. M. (2017). Impacts of a Literacy-Focused Preschool Curriculum on the Early Literacy Skills of Language-Minority Children. Early childhood research quarterly, 40, 13-24.
 • Greenhill, V. (2010). 21st Century Knowledge and Skills in Educator Preparation. Washington, DC: AACTE Partnership for 21st Century Skills.
 • Kana, F., Aşcı, E., Zorlu Kana, H. ve Elkıran, Y. M. (2018). Türkçe Öğretmeni Adaylarinin Eğitim Programi Okuryazarlik Düzeyleri. The Journal of Academic Social Science, 6 (80), 233-245.
 • Karakuş, F. (2016). Öğretmen Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Yeterlik Algıları. Turkish Studies, 11 (19), 491-510.
 • Karakuş F. ve Tümkaya S. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenlere Ve Tercih Ettikleri Disiplin Türlerine Göre Incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5, 375-396.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kasapoglu, K. (2020). Perceived Curriculum Literacy Scale For Teachers: A Scale Development And Validation Study. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 21 (2), 963-977.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Tüzel, S. (2010). 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı Ve Türkçe Eğitimi. TÜBAR-XXVIII. 283-298.
 • Longman (2003). Dictionary of Contemporary English. UK: Pearson Longman.
 • Maden, S., Maden, A. & Banaz, E. (2018). Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Dijital Okuryazarlık Bağlamında Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 685-698
 • Oliva, P. F. (2009). Developing the curriculum. Boston: Ally and Bacon.
 • Ornstein, A. C. ve Hunkins, F. P. (2017). Curriculum--Foundations, Principles, And Issues Global Edition. Pearson Education Limited.
 • Sağ, R. ve Sezer, R. (2012). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim İhtiyaçları İlköğretim Online, 11(2), 491-503.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Sönmez, V. (2005). Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Süral, S. ve Dedebali, N. C. (2018). Study of Curriculum Literacy and Information Literacy Levels of Teacher Candidates in Department of Social Sciences Education. European Journal of Educational Research, 7(2): 303-317.
 • Şahin, A. İ. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik Ve Geçerlilik (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tan Şişman, G. (2017). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. Elementary Education Online, 16(3), 1301-1315
 • Uçak, S. ve Erdem, H. H. (2020). Eğitimde Yeni Bir Yön Arayışı Bağlamında 21. Yüzyıl Becerileri Ve Eğitim Felsefesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 76-93
 • Varış, F. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayıncılık.
 • Wilcox, M. J., Gray, S., & Reiser, M. (2020). Preschoolers with developmental speech and/or language impairment: Efficacy of the Teaching Early Literacy and Language (TELL) curriculum. Early Childhood Research Quarterly, 51, 124-143.

Literacy Levels in the Educatıon Program of Teachers Teaching Turkısh as a Foreign Language

Yıl 2021, Cilt 31, Sayı 3, 1235 - 1243, 16.09.2021
https://doi.org/10.18069/firatsbed.941957

Öz

The aim of this research is to determine the literacy levels of the education program of the instructors who teach Turkish as a foreign language. In the research, relational scanning model, one of the quantitative research models, was used. The sample group of the study consists of 240 teachers who teach Turkish as a foreign language. Participants in the study are over 20 years old and their education level is at the undergraduate, graduate and doctoral levels. Education Program Literacy Scale was used to collect data in the study. Descriptive analysis, t-test, ANOVA, and coelation analysis were used to analyze the data obtained from the research. Teachers participating in the study who teach Turkish as a foreign language see themselves as literate in the curriculum, and consider themselves competent in the dimensions of the objectives, content, learning-teaching process and evaluation, which are the components of the curriculum. There is a significant relationship between the gender, age, education level of teachers teaching Turkish as a foreign language and education program literacy levels.

Kaynakça

 • Aslan, S. (2019). An Analysis of Prospective Teachers' Curriculum Literacy Levels in Terms of Reading and Writing. Universal Journal of Educational Research, 7 (4), 973-979.
 • Aygün, H. E. (2019). The Prediction of the Teaching Readiness Level of Prospective Teachers in Terms of Curriculum Literacy. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9 (2), 203-220.
 • Bolat, Y. (2017). Egitim Programı Okuryazarlığı Kavramı ve Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği. Turkish Studies, 12(18), 121-138.
 • Bromley, T., Oakley, G., & Vidovich, L. (2019). The Enactment of Literacy Curriculum Policy By Early Childhood Teachers In Two Australian Schools. Literacy, 53 (3), 160-169.
 • Burke, P., & Welsch, J. G. (2018). Literacy in a ‘Broad and Balanced’primary School Curriculum: The Potential of a Disciplinary Approach In Irish Classrooms. Irish Educational Studies, 37 (1), 33-49.
 • Çetin, O. U. (2015). Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 75-93. Demirel, Ö. (2007). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Doğanay, A., Akbulut Taş M., Yeşilpınar, M., Yolcu, E., Turhan-Türkkan, B., Sarı, M., Karakuş, M., Aybek, B., Sadık, F., ve Akbulut, T. (2015). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5 (9), 1-21.
 • Duman, E. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Program Geliştirme Yeterlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Ankara Üniversitesi Ve Kırıkkale Üniversitesi Örnekleri). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Eğmir, E. & Çengelli, S. (2020). Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Öğretim Becerilerinin Yansıtıcı Düşünmeyi Uygulama Becerilerini Yordama Gücü. Journal of History School, 45, 1045-1077.
 • Erdem, C. ve Eğmi̇r, E. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 123-138. DOI: 10.32709/akusosbil.428727
 • Ertürk, S. (2013). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Edge Yayıncılık.
 • Goodrich, J. M., Lonigan, C. J., and Farver, J. A. M. (2017). Impacts of a Literacy-Focused Preschool Curriculum on the Early Literacy Skills of Language-Minority Children. Early childhood research quarterly, 40, 13-24.
 • Greenhill, V. (2010). 21st Century Knowledge and Skills in Educator Preparation. Washington, DC: AACTE Partnership for 21st Century Skills.
 • Kana, F., Aşcı, E., Zorlu Kana, H. ve Elkıran, Y. M. (2018). Türkçe Öğretmeni Adaylarinin Eğitim Programi Okuryazarlik Düzeyleri. The Journal of Academic Social Science, 6 (80), 233-245.
 • Karakuş, F. (2016). Öğretmen Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olmaya Yönelik Yeterlik Algıları. Turkish Studies, 11 (19), 491-510.
 • Karakuş F. ve Tümkaya S. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenlere Ve Tercih Ettikleri Disiplin Türlerine Göre Incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5, 375-396.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kasapoglu, K. (2020). Perceived Curriculum Literacy Scale For Teachers: A Scale Development And Validation Study. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 21 (2), 963-977.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Tüzel, S. (2010). 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı Ve Türkçe Eğitimi. TÜBAR-XXVIII. 283-298.
 • Longman (2003). Dictionary of Contemporary English. UK: Pearson Longman.
 • Maden, S., Maden, A. & Banaz, E. (2018). Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Dijital Okuryazarlık Bağlamında Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 685-698
 • Oliva, P. F. (2009). Developing the curriculum. Boston: Ally and Bacon.
 • Ornstein, A. C. ve Hunkins, F. P. (2017). Curriculum--Foundations, Principles, And Issues Global Edition. Pearson Education Limited.
 • Sağ, R. ve Sezer, R. (2012). Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim İhtiyaçları İlköğretim Online, 11(2), 491-503.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Sönmez, V. (2005). Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Süral, S. ve Dedebali, N. C. (2018). Study of Curriculum Literacy and Information Literacy Levels of Teacher Candidates in Department of Social Sciences Education. European Journal of Educational Research, 7(2): 303-317.
 • Şahin, A. İ. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitim Programı Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik Ve Geçerlilik (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tan Şişman, G. (2017). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ders İçeriklerinde “Eğitim Programı” Kavramı. Elementary Education Online, 16(3), 1301-1315
 • Uçak, S. ve Erdem, H. H. (2020). Eğitimde Yeni Bir Yön Arayışı Bağlamında 21. Yüzyıl Becerileri Ve Eğitim Felsefesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 76-93
 • Varış, F. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayıncılık.
 • Wilcox, M. J., Gray, S., & Reiser, M. (2020). Preschoolers with developmental speech and/or language impairment: Efficacy of the Teaching Early Literacy and Language (TELL) curriculum. Early Childhood Research Quarterly, 51, 124-143.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Mete Yusuf USTABULUT> (Sorumlu Yazar)
Cumhurbaşkanlığı
0000-0002-8864-645X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Eylül 2021
Gönderilme Tarihi 24 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 6 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 31, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { firatsbed941957, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {}, publisher = {Fırat Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {31}, number = {3}, pages = {1235 - 1243}, doi = {10.18069/firatsbed.941957}, title = {YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {Ustabulut, Mete Yusuf} }
APA Ustabulut, M. Y. (2021). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 31 (3) , 1235-1243 . DOI: 10.18069/firatsbed.941957
MLA Ustabulut, M. Y. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ" . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 (2021 ): 1235-1243 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatsbed/issue/64924/941957>
Chicago Ustabulut, M. Y. "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 (2021 ): 1235-1243
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ AU - Mete YusufUstabulut Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.941957 DO - 10.18069/firatsbed.941957 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1235 EP - 1243 VL - 31 IS - 3 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.941957 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.941957 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ %A Mete Yusuf Ustabulut %T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ %D 2021 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 31 %N 3 %R doi: 10.18069/firatsbed.941957 %U 10.18069/firatsbed.941957
ISNAD Ustabulut, Mete Yusuf . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 / 3 (Eylül 2021): 1235-1243 . https://doi.org/10.18069/firatsbed.941957
AMA Ustabulut M. Y. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 31(3): 1235-1243.
Vancouver Ustabulut M. Y. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 31(3): 1235-1243.
IEEE M. Y. Ustabulut , "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN EĞİTMENLERİN EĞİTİM PROGRAMI OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 31, sayı. 3, ss. 1235-1243, Eyl. 2021, doi:10.18069/firatsbed.941957