Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Validity of the Okun’s Law in the Turkish Economy: A Comparative Analysis on General Unemployment and Non-Agricultural Unemployment Rate

Yıl 2023, Cilt: 33 Sayı: 2, 783 - 797, 26.05.2023
https://doi.org/10.18069/firatsbed.1219093

Öz

In macroeconomic theory, the relationship between unemployment and economic growth is examined by Okun's Law. According to this law, the negative relationship between economic growth and unemployment rate is known as the coefficient of the Okun. In the unemployment debate, different unemployment rates are important as well as the general unemployment rate. Non-agricultural unemployment rate is one of them. In the study, two different models and two Okun coefficients were obtained to analyze the relationship between the general unemployment rate and the non-agricultural unemployment rate and economic growth, in the Turkish economy in the period of 2005Q1- 2019Q2 by using ARDL cointegration method. According to the econometric findings obtained, Okun's Law is valid in the Turkish economy in the period examined. Thus, when the economic growth rate is 1% above the average growth rate of the relevant period 5.3%, the general unemployment rate decreases by 0.07%, while the non-agricultural unemployment rate decreases by 0.08%. This result shows that there is a stronger relationship between non-agricultural unemployment and economic growth rate than the general unemployment rate.

Kaynakça

 • Akay, H. K., Aklan, N. A., ve Çınar, M. (2016). Türkiye Ekonomisinde Ekonomik Büyüme ve İşsizlik. Journal of Management and Economics Research, 14(1), 209-226.
 • Aki, K., Tavera, C., and Nijkamp, P. (2012). Regional Growth and Unemployment: The Validity of Okun’s Law for the Finnish Regions. Spatial Economic Analysis, 7(3), 381-395.
 • Akram, M., Hussain, S., and Raza, S. (2014). An Empirical Estimation of Okun’s Law in Context of Pakistan. Journal of Finance and Economics, 2(5), 173-177.
 • Al-hosban, S., and Edienat, M. (2017). The Validity of Okun’s Law, Case of Jordan. European Scientific Journal, 13(28), 470-486.
 • Arı, A. (2016). Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 57-67.
 • Babalola, S., Saka, J., and Adenuga, I. (2013). The Validity of Okun’s Law in Nigeria: A Difference Model Approach. Asian Economic and Financial Review, 3(12), 1598-1608.
 • Baker, D., and Schmitt, J. (1998). The Macroeconomic Roots of High Unemployment: The Impact of Foreign Growth. WSI Mitteilungen Paper. Erişim adresi. https://www.researchgate.net/publication/228585088_The_macroeconomic_roots_of_high_European_unemployment_The_impact_of_foreign_growth.
 • Bankole, A. S., and Fatai, B. (2013). Empirical Test of Okun’s Law in Nigeria. International Journal of Economic Practices and Theories, 3(3), 227-231.
 • Barışık, S., Çevik, E. İ., ve Kırcı Çevik, N. (2010). Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı. Maliye Dergisi(159), 88-102.
 • Bhat, T. A., Lone, T. A., and Din, T. M. (2019). The Validity of Okun’s Law: Evidences from Indian Economy. Theoretical and Applied Economics, 4 (621), 273-278.
 • Condur, F., ve Bölükbaş, M. (2014). Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Amme İdaresi Dergisi, 47(2), 77-93.
 • Coşar, E. E., and Yavuz, A. A. (2021). Okun’s Law under the Demographic Dynamics of the Turkish Labor Market. Central Bank Rewiew (21), 59-69.
 • Demirgil, H. (2010). Okun Yasası'nın Türkiye İçin Geçerliliğine Dair Ampirik Bir Çalışma. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2), 139-151.
 • Despina , T. (2019). The Validity of Okun’s Law in North Macedonia. Business and Economic Research, 9(2), 160-168.
 • Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distribution of The Estimations for Autoregressive Time Series with A Unit Root. Journal of American Statistical Association, 74, 427-431.
 • Ekin, N. (2003). Türkiye'de Katlanan İşsizlik: "Yapısal - Geleneksel Yoksullar" ve "Konjonktürel Modern İşsizler". Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (45), 127-140.
 • Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Eser, B. (2012). Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Uygulaması. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D, İstanbul.
 • Evans, W. G. (1989). Output and Unemployment Dynamics in The United States: 1950-1985. Journal of Applied Econometrics, 3(4), 213-237.
 • Göçer, İ. (2015). Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-12.
 • Gül Erceylan ve Akpiliç F. (2015). Türkiye'de İşsizliği Sabit Tutan Büyüme Oranı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, 2015-4.
 • Hayrullahoğlu, B. (2021).İşgücü Üzerindeki Vergi Yükünün Azaltılmasında Alternatif Finansman Aracı Olarak Çevre Vergileri: AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 20(2), 481-510.
 • Izyumov, A., and Vahaly, J. (2002). The Unemployment-Output Tradeoff in Transition Economies: Does Okun's Law Apply? Economics of Planning, 317-331.
 • Knotek, E. (2007). How Useful is Okun's Law? Economic Review, 92(4), 73-103.
 • Lal, I., Muhammad, S. D., Jalil , M., and Hussain, A. (2010). Test of Okun’s Law in Some Asian Countries Co-Integration Approach. European Journal of Scientific Research, 40(1), 73-80.
 • Levine, L. (2013). Economic Growth and the Unemployment Rate. Congressional Research Service. Erişim adresi. https://sgp.fas.org/crs/misc/R42063.pdf.
 • Marinkov , M., and Geldenhuys, J. P. (2007). Cyclical Unemployment And Cyclical Output: An Estimation Of Okun’s Coefficient For South Africa. South African Journal of Economics, 75(3).
 • Mercan, N. (2017). Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Okun Yasası Çerçevesinde Türkiye Analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Moosa, I. (2008). Economic Growth and Unemployment in Arab Countries: Is Okun’s Law Valid? Journal of Development and Economic Policies, 10(2), s. 5-24.
 • Muscatelli, V., & Tirelli, P. (2001). Unemployment and Growth: Some Empirical Evidence from Structural Time Series Models. Applied Economics, 33(8), 1083-1088.
 • Okun, A. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. In: Proceedings of the Business and Eeconomic Statistic Section of the American Statistical Association, Alexandria, VA: American Statistical Association, 89-104.
 • Pehlivanoğlu, F., and Tanga, M. (2016). An Analysis on the Validity of Okun's Law: Case of Turkey and BRICS. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 31-44.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., and Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Phillips, P. C. B. and Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Rigas, J., Theodosiou, G., Rigas, N., and Blanas, G. (2011). The Validity of the Okun's Law: An Empirical Investigation for the Greek Economy. Journal of European Economy, 10(1), 16-38.
 • Temitope, L. (2013). Does Economic Growth Lead Employment in South Africa? Journal of Economics and Behavioral Studies, 5(6), 336-345.
 • TÜİK (2022, Haziran ). İşgücü İstatistikleri. Erişim Adresi. https://data.tuik.gov.tr.
 • Tüzün, O., Ekinci, R., ve Ceylan, F. (2020). Okun Yasasının MIDAS Regresyon ile Analizi: Türkiye Örneği. İzmir İktisat Dergisi, 53-60.
 • Uyar Bozdağlıoğlu, E. (2007). Türkiye'nin İthalat ve İhracatının Eşbütünleşme Yöntemi ile Analizi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 213-224.
 • Uyar Bozdağlıoğlu, E. (2008). Türkiye’de İşsizliğin Özellikleri Ve İşsizlikle Mücadele Politikaları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(20), 45-65.
 • Uysal, D., ve Alptekin, V. (2009). Türkiye Ekonomisinde Büyüme- İşsizlik İlişkisinin Var Modeli Yardımıyla Sınanması (1980 – 2007). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(25), 69-78.
 • Viren, M. (2001). The Okun Curve is Non-linear. Economics Letters, 2(70), 253-257.
 • Yılmaz, S. (2004). Makroekonomik Teoride Yatırım, Büyüme ve Enflasyon. İstanbul: Beşir Kitabevi.
 • Yüceol, H. (2006). Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Dinamikleri. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 21(243), 81-95.
 • Zagler, M. (2003). A Vector Error Correction Model Of Economic Growth And Unemployment In Major European Countries And An Analysis Of Okun's Law. Applied Econometrics and International Development, 3(3), 93-118.
 • Zaim, S. (1997). Çalışma Ekonomisi (10 b.). İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Zivot, E. and Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-price Shock, and the Unit-root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE OKUN YASASI’NIN GEÇERLİLİĞİ: GENEL İŞSİZLİK VE TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Yıl 2023, Cilt: 33 Sayı: 2, 783 - 797, 26.05.2023
https://doi.org/10.18069/firatsbed.1219093

Öz

Makro iktisat teorisinde işsizlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Okun Yasası ile incelenmektedir. Bu yasaya göre ekonomik büyüme ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi belirleyen negatif yönlü katsayı okun katsayısı olarak bilinmektedir. Günümüzde işsizlik tartışmalarında genel işsizlik oranının yanı sıra farklı işsizlik oranları öne çıkmaktadır. Tarım dışı işsizlik oranı bunlardan biridir. Bu bağlamda bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 2005Q1- 2019Q2 döneminde Okun Yasası’nın geçerliliği genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranları üzerinden karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Çalışmada ekonomik büyüme ile işsizlik oranı arasındaki ilişki ARDL eşbütünleşme yöntemi ile incelenmektedir. Çalışmada genel işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranının ekonomik büyüme ile olan ilişkisini analiz etmek için iki ayrı model kurulmuş ve iki ayrı Okun katsayısı elde edilmiştir. Elde edilen ekonometrik bulgulara göre incelenen dönemde Türkiye ekonomisinde Okun Yasası geçerlidir. Buna göre ekonomik büyüme oranı ilgili dönem ortalama büyüme oranı olan %5,3’ün % 1 üzerine çıktığında genel işsizlik oranı % 0,07 azalırken, tarım dışı işsizlik oranı % 0,08 azalmaktadır. Bu sonuç tarım dışı işsizlik ile ekonomik büyüme oranı arasında genel işsizlik oranına göre daha güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Akay, H. K., Aklan, N. A., ve Çınar, M. (2016). Türkiye Ekonomisinde Ekonomik Büyüme ve İşsizlik. Journal of Management and Economics Research, 14(1), 209-226.
 • Aki, K., Tavera, C., and Nijkamp, P. (2012). Regional Growth and Unemployment: The Validity of Okun’s Law for the Finnish Regions. Spatial Economic Analysis, 7(3), 381-395.
 • Akram, M., Hussain, S., and Raza, S. (2014). An Empirical Estimation of Okun’s Law in Context of Pakistan. Journal of Finance and Economics, 2(5), 173-177.
 • Al-hosban, S., and Edienat, M. (2017). The Validity of Okun’s Law, Case of Jordan. European Scientific Journal, 13(28), 470-486.
 • Arı, A. (2016). Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 57-67.
 • Babalola, S., Saka, J., and Adenuga, I. (2013). The Validity of Okun’s Law in Nigeria: A Difference Model Approach. Asian Economic and Financial Review, 3(12), 1598-1608.
 • Baker, D., and Schmitt, J. (1998). The Macroeconomic Roots of High Unemployment: The Impact of Foreign Growth. WSI Mitteilungen Paper. Erişim adresi. https://www.researchgate.net/publication/228585088_The_macroeconomic_roots_of_high_European_unemployment_The_impact_of_foreign_growth.
 • Bankole, A. S., and Fatai, B. (2013). Empirical Test of Okun’s Law in Nigeria. International Journal of Economic Practices and Theories, 3(3), 227-231.
 • Barışık, S., Çevik, E. İ., ve Kırcı Çevik, N. (2010). Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı. Maliye Dergisi(159), 88-102.
 • Bhat, T. A., Lone, T. A., and Din, T. M. (2019). The Validity of Okun’s Law: Evidences from Indian Economy. Theoretical and Applied Economics, 4 (621), 273-278.
 • Condur, F., ve Bölükbaş, M. (2014). Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Amme İdaresi Dergisi, 47(2), 77-93.
 • Coşar, E. E., and Yavuz, A. A. (2021). Okun’s Law under the Demographic Dynamics of the Turkish Labor Market. Central Bank Rewiew (21), 59-69.
 • Demirgil, H. (2010). Okun Yasası'nın Türkiye İçin Geçerliliğine Dair Ampirik Bir Çalışma. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2), 139-151.
 • Despina , T. (2019). The Validity of Okun’s Law in North Macedonia. Business and Economic Research, 9(2), 160-168.
 • Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distribution of The Estimations for Autoregressive Time Series with A Unit Root. Journal of American Statistical Association, 74, 427-431.
 • Ekin, N. (2003). Türkiye'de Katlanan İşsizlik: "Yapısal - Geleneksel Yoksullar" ve "Konjonktürel Modern İşsizler". Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (45), 127-140.
 • Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Eser, B. (2012). Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Uygulaması. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D, İstanbul.
 • Evans, W. G. (1989). Output and Unemployment Dynamics in The United States: 1950-1985. Journal of Applied Econometrics, 3(4), 213-237.
 • Göçer, İ. (2015). Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-12.
 • Gül Erceylan ve Akpiliç F. (2015). Türkiye'de İşsizliği Sabit Tutan Büyüme Oranı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, 2015-4.
 • Hayrullahoğlu, B. (2021).İşgücü Üzerindeki Vergi Yükünün Azaltılmasında Alternatif Finansman Aracı Olarak Çevre Vergileri: AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 20(2), 481-510.
 • Izyumov, A., and Vahaly, J. (2002). The Unemployment-Output Tradeoff in Transition Economies: Does Okun's Law Apply? Economics of Planning, 317-331.
 • Knotek, E. (2007). How Useful is Okun's Law? Economic Review, 92(4), 73-103.
 • Lal, I., Muhammad, S. D., Jalil , M., and Hussain, A. (2010). Test of Okun’s Law in Some Asian Countries Co-Integration Approach. European Journal of Scientific Research, 40(1), 73-80.
 • Levine, L. (2013). Economic Growth and the Unemployment Rate. Congressional Research Service. Erişim adresi. https://sgp.fas.org/crs/misc/R42063.pdf.
 • Marinkov , M., and Geldenhuys, J. P. (2007). Cyclical Unemployment And Cyclical Output: An Estimation Of Okun’s Coefficient For South Africa. South African Journal of Economics, 75(3).
 • Mercan, N. (2017). Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Okun Yasası Çerçevesinde Türkiye Analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Moosa, I. (2008). Economic Growth and Unemployment in Arab Countries: Is Okun’s Law Valid? Journal of Development and Economic Policies, 10(2), s. 5-24.
 • Muscatelli, V., & Tirelli, P. (2001). Unemployment and Growth: Some Empirical Evidence from Structural Time Series Models. Applied Economics, 33(8), 1083-1088.
 • Okun, A. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. In: Proceedings of the Business and Eeconomic Statistic Section of the American Statistical Association, Alexandria, VA: American Statistical Association, 89-104.
 • Pehlivanoğlu, F., and Tanga, M. (2016). An Analysis on the Validity of Okun's Law: Case of Turkey and BRICS. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 31-44.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., and Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Phillips, P. C. B. and Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Rigas, J., Theodosiou, G., Rigas, N., and Blanas, G. (2011). The Validity of the Okun's Law: An Empirical Investigation for the Greek Economy. Journal of European Economy, 10(1), 16-38.
 • Temitope, L. (2013). Does Economic Growth Lead Employment in South Africa? Journal of Economics and Behavioral Studies, 5(6), 336-345.
 • TÜİK (2022, Haziran ). İşgücü İstatistikleri. Erişim Adresi. https://data.tuik.gov.tr.
 • Tüzün, O., Ekinci, R., ve Ceylan, F. (2020). Okun Yasasının MIDAS Regresyon ile Analizi: Türkiye Örneği. İzmir İktisat Dergisi, 53-60.
 • Uyar Bozdağlıoğlu, E. (2007). Türkiye'nin İthalat ve İhracatının Eşbütünleşme Yöntemi ile Analizi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 213-224.
 • Uyar Bozdağlıoğlu, E. (2008). Türkiye’de İşsizliğin Özellikleri Ve İşsizlikle Mücadele Politikaları. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(20), 45-65.
 • Uysal, D., ve Alptekin, V. (2009). Türkiye Ekonomisinde Büyüme- İşsizlik İlişkisinin Var Modeli Yardımıyla Sınanması (1980 – 2007). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(25), 69-78.
 • Viren, M. (2001). The Okun Curve is Non-linear. Economics Letters, 2(70), 253-257.
 • Yılmaz, S. (2004). Makroekonomik Teoride Yatırım, Büyüme ve Enflasyon. İstanbul: Beşir Kitabevi.
 • Yüceol, H. (2006). Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Dinamikleri. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 21(243), 81-95.
 • Zagler, M. (2003). A Vector Error Correction Model Of Economic Growth And Unemployment In Major European Countries And An Analysis Of Okun's Law. Applied Econometrics and International Development, 3(3), 93-118.
 • Zaim, S. (1997). Çalışma Ekonomisi (10 b.). İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Zivot, E. and Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-price Shock, and the Unit-root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler
Yazarlar

Arzu BAYRAMOĞLU
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6659-4767
Türkiye


Huri Gül AYBUDAK
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-8265-7097
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 14 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 33 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
BAYRAMOĞLU, A., & AYBUDAK, H. G. (2023). TÜRKİYE EKONOMİSİNDE OKUN YASASI’NIN GEÇERLİLİĞİ: GENEL İŞSİZLİK VE TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(2), 783-797. https://doi.org/10.18069/firatsbed.1219093