Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 46 - 59, 15.01.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı günlük hayatta sıklıkla kullandığımız “arasında”, “kadar”, “ve”, “veya” kavramlarının matematik sınıflarındaki kullanımlarını incelemektir. Araştırma kapsamında öncelikli olarak iki test geliştirilmiştir. Her iki testte de ilgili kavramların hem günlük hayat hem de matematik sınıflarındaki kullanımlarına ilişkin sorulara yer verilmiştir. Yanlışların matematiksel dilden mi yoksa günlük hayattaki dilden mi kaynaklandığı tespit etmek amacıyla hazırlanan test, 6. sınıfta öğrenim görmekte olan 115 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışma sonunda bu kavramların günlük hayattaki kullanımları ile matematikteki kullanımlarının karşılıklı olarak birbirini etkilediği ve bilimsel olarak yapılandırılamamasının matematik öğretimi açısından sorunlar doğurabileceği görülmüştür. Öğretmenler ve öğretmen adaylarının kelimelerin kullanımlarından kaynaklanan yanlışlara ilişkin bilgilendirilmeleri önerilmiştir.

Kaynakça

  • Adler, J. (2001). Teaching mathematics in multilingual classrooms. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
  • Alkan, H. ve Altun, M. (1998). Matematik öğretimi. TC Anadolu Üniversitesi Yayınları: NO: 1072.
  • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (Genişletilmiş 4. Basım). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
  • Baki, A. (2020). Matematiği öğretme bilgisi (3. Baskı). Ankara: Pegem.
  • Cutugno, P. (2001, January). The conceptions of elementary school students on the triangle. [Le concezioni degli allievi della scuola elementare sul triangolo]. Paper presented at the “Research in teaching scientific disciplines”. Faculty of Education, Palermo.
  • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4.Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
  • Didiş-Kabar, M. G. ve İnan, M. (2018). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin matematikselleştirme süreçleri ve matematiksel modellerinin incelenmesi: Çim biçme problemi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 339-366.
  • Fidan, N. ve Baykul, Y. (1994). İlköğretimde temel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 7-20.
  • Gough, J. (2007). Conceptual complexity and apparent contradictions in mathematics language. Australian Mathematics Teacher, 63(2), 8-16.
  • Güler, M. (2021). An investigation of the questions mathematics teachers use on exams. Journal of Pedagogical Research, 5(1), 141-153.
  • Karakuyu, Y. (2006). Lise ve dengi okul öğrencilerinin isi ve sicaklik öğreniminde karşilaştiği kavram yanilgilari (Isparta ili örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
  • Khisty, L. L. (1995). Making inequality: Issues of language and meanings in mathematics teaching with Hispanic students. In W. Secada, E. Fennema, & L. Adajian (Eds.), New Directions for Equity in Mathematics Education (pp.279-297). Cambridge University Press.
  • Küçük, A. ve Demir, B. (2009). İlköğretim 6-8. Sınıflarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 97-112.
  • MEB (2014). Milli eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html adresinden Aralık 2015 tarihinde erişilmiştir.
  • Özmen, H. (2013). A cross-national review of the studies on the particulate nature of matter and related concepts. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 5(2), 81-110.
  • Serçe, F., & Acar, F. (2021). A comparative study of secondary mathematics curricula of Turkey, Estonia, Canada, and Singapore. Journal of Pedagogical Research, 5(1), 216-242.
  • Setati, M. (2005). Researching, teaching and learning in school from “with” or “on” teachers to “with” and “on” teachers. Perspectives in Education, 23 (1), 91-102.
  • Setati, M., & Adler, J. (2000). Between languages and discourses: Language practices in primary multilingual mathematics classrooms in South Africa. Educational Studies in Mathematics, 43(3), 243-269.
  • Stephens, M., Waywood, A., Clarke, D., & Izard, J. (Eds.) (1993). Communicating mathematics: perspectives from classroom practice and current research. Australian Council for Educational Research.
  • Tezcan, M. (1993). Zorunlu eğitim okullarının amaçları ve görevleri. Zorunlu Eğitim Sempozyumu. Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Ortak Yayını, 35-41.
  • Türkdoğan, A. (2011). Yanlışın anatomisi: İlköğretim matematik sınıflarında öğrencilerin yaptıkları yanlışlar ve öğretmenlerin dönütlerinin analitik incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  • Yaşar, Ş. (1994, Nisan). Bireyselleştirilmiş öğretimde öğretmenin rolü. Birinci Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana.
  • Yenilmez, K., & Uysal, E. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematiksel kavram ve sembolleri günlük hayatla ilişkilendirme düzeyi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 89-98.
  • Yenilmez, K. ve Yaşa, E. (2008). İlköğretim öğrencilerinin geometrideki kavram yanılgıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXI (2), 461-483.
  • Yeşildere, S. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel alan dilini kullanma yeterlikleri. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 61-70.

A Study on the Usage of Some Daily Life Concepts in Mathematics Classrooms

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 46 - 59, 15.01.2021

Öz

The aim of this study was to investigate how “between”, “from … to…”, “and”, “or” concepts are constructed in mathematics classrooms which are always used in daily life. Within the context of the study, two tests were developed. Students were directed questions belong to use of concepts both, daily life and mathematics. The tests, which were developed to determine whether the mistakes were caused by the mathematical language or the language of daily life, were applied to 115 6th grade students. The results revealed that the use of these concepts in daily life and their use in mathematics mutually affect each other and that the fact that they cannot be structured scientifically may cause problems in mathematics teaching. Teachers and teacher candidates were suggested to be aware of mistakes which were caused by the use of words/concepts.   

Kaynakça

  • Adler, J. (2001). Teaching mathematics in multilingual classrooms. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
  • Alkan, H. ve Altun, M. (1998). Matematik öğretimi. TC Anadolu Üniversitesi Yayınları: NO: 1072.
  • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (Genişletilmiş 4. Basım). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.
  • Baki, A. (2020). Matematiği öğretme bilgisi (3. Baskı). Ankara: Pegem.
  • Cutugno, P. (2001, January). The conceptions of elementary school students on the triangle. [Le concezioni degli allievi della scuola elementare sul triangolo]. Paper presented at the “Research in teaching scientific disciplines”. Faculty of Education, Palermo.
  • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4.Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
  • Didiş-Kabar, M. G. ve İnan, M. (2018). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin matematikselleştirme süreçleri ve matematiksel modellerinin incelenmesi: Çim biçme problemi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 339-366.
  • Fidan, N. ve Baykul, Y. (1994). İlköğretimde temel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 7-20.
  • Gough, J. (2007). Conceptual complexity and apparent contradictions in mathematics language. Australian Mathematics Teacher, 63(2), 8-16.
  • Güler, M. (2021). An investigation of the questions mathematics teachers use on exams. Journal of Pedagogical Research, 5(1), 141-153.
  • Karakuyu, Y. (2006). Lise ve dengi okul öğrencilerinin isi ve sicaklik öğreniminde karşilaştiği kavram yanilgilari (Isparta ili örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
  • Khisty, L. L. (1995). Making inequality: Issues of language and meanings in mathematics teaching with Hispanic students. In W. Secada, E. Fennema, & L. Adajian (Eds.), New Directions for Equity in Mathematics Education (pp.279-297). Cambridge University Press.
  • Küçük, A. ve Demir, B. (2009). İlköğretim 6-8. Sınıflarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 97-112.
  • MEB (2014). Milli eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokuloncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html adresinden Aralık 2015 tarihinde erişilmiştir.
  • Özmen, H. (2013). A cross-national review of the studies on the particulate nature of matter and related concepts. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 5(2), 81-110.
  • Serçe, F., & Acar, F. (2021). A comparative study of secondary mathematics curricula of Turkey, Estonia, Canada, and Singapore. Journal of Pedagogical Research, 5(1), 216-242.
  • Setati, M. (2005). Researching, teaching and learning in school from “with” or “on” teachers to “with” and “on” teachers. Perspectives in Education, 23 (1), 91-102.
  • Setati, M., & Adler, J. (2000). Between languages and discourses: Language practices in primary multilingual mathematics classrooms in South Africa. Educational Studies in Mathematics, 43(3), 243-269.
  • Stephens, M., Waywood, A., Clarke, D., & Izard, J. (Eds.) (1993). Communicating mathematics: perspectives from classroom practice and current research. Australian Council for Educational Research.
  • Tezcan, M. (1993). Zorunlu eğitim okullarının amaçları ve görevleri. Zorunlu Eğitim Sempozyumu. Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Ortak Yayını, 35-41.
  • Türkdoğan, A. (2011). Yanlışın anatomisi: İlköğretim matematik sınıflarında öğrencilerin yaptıkları yanlışlar ve öğretmenlerin dönütlerinin analitik incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  • Yaşar, Ş. (1994, Nisan). Bireyselleştirilmiş öğretimde öğretmenin rolü. Birinci Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana.
  • Yenilmez, K., & Uysal, E. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematiksel kavram ve sembolleri günlük hayatla ilişkilendirme düzeyi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 89-98.
  • Yenilmez, K. ve Yaşa, E. (2008). İlköğretim öğrencilerinin geometrideki kavram yanılgıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXI (2), 461-483.
  • Yeşildere, S. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel alan dilini kullanma yeterlikleri. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 61-70.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali TÜRKDOĞAN> (Sorumlu Yazar)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
0000-0003-0216-5426
Türkiye


Mustafa GÜLER>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4082-7585
Türkiye


Mehmet ÖZDEMİR Bu kişi benim
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-9632-0137
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { fmgted885295, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2021}, volume = {4}, number = {1}, pages = {46 - 59}, title = {Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Türkdoğan, Ali and Güler, Mustafa and Özdemir, Mehmet} }
APA Türkdoğan, A. , Güler, M. & Özdemir, M. (2021). Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 4 (1) , 46-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/61510/885295
MLA Türkdoğan, A. , Güler, M. , Özdemir, M. "Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma" . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 4 (2021 ): 46-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/61510/885295>
Chicago Türkdoğan, A. , Güler, M. , Özdemir, M. "Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 4 (2021 ): 46-59
RIS TY - JOUR T1 - Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma AU - AliTürkdoğan, MustafaGüler, MehmetÖzdemir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 59 VL - 4 IS - 1 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma %A Ali Türkdoğan , Mustafa Güler , Mehmet Özdemir %T Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma %D 2021 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Türkdoğan, Ali , Güler, Mustafa , Özdemir, Mehmet . "Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 4 / 1 (Ocak 2021): 46-59 .
AMA Türkdoğan A. , Güler M. , Özdemir M. Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma. FMGT Eğitimi Dergisi. 2021; 4(1): 46-59.
Vancouver Türkdoğan A. , Güler M. , Özdemir M. Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2021; 4(1): 46-59.
IEEE A. Türkdoğan , M. Güler ve M. Özdemir , "Günlük Hayatta Kullanılan Bazı Kavramların Matematik Sınıflarındaki Kullanımları Üzerine Bir Çalışma", Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 46-59, Oca. 2021