Yazım Kuralları

1. Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda üst, alt, sağ boşluk 2,5 cm. ve sol boşluk 3 cm bırakılarak (21x29,7 cm' lik alana) tek satır aralıklı, 12 Punto, Times New Roman (Türkçe) yazı biçimi kullanılarak iki yana yaslı düz metin ve satır sonu heceleme kullanılmadan yazılmalıdır. Her bölümde paragraflar 1cm içe girinti yapılarak başlatılmalıdır. Makaleler 15 sayfadan daha fazla olmamalıdır. 

2. Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe'de pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve İngilizce).

3. Türkçe makaleler için gerekçe, metod, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerini içeren en az 500 kelime veya 4000 karakterden oluşan geniş İngilizce özet hazırlanmalıdır. Geniş İngilizce özet makale yayına kabul edildikten sonra hazırlanmalı ve ayrı bir dosya halinde gönderilmelidir.

4. Makaleler; Başlık, Özet (Türkçe), Anahtar Kelimeler, Ana Metin (Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Öneriler ve Kaynaklar) bölümlerini içermelidir. Bölüm başlıkları girinti yapılmadan, paragrafın ilk cümlesi ise 1cm girinti yapılarak yazılmalıdır. Tüm sayfalar (1, 2,...) şeklinde sayfa altı ve ortada yer alacak şekilde numaralandırılmalıdır.

a) Başlık: En fazla 3-12 kelimeden oluşan makalenin başlığı altında yazarların ad-soyadı verilmelidir. Yazarın akademik ünvanı, çalıştığı kurum ve bölümü ise isim bölümünün altına yazmalıdır. Çok gerekli olmadıkça başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Bunun yanında, yazarların yazışma adresi, elektronik posta adresi, fax ve telefon numarası, kaynaklardan sonra yazışma adresi bölümünde (bak. h) belirtilmelidir.

b) Özet ve Anahtar Sözcükler: Özet bölümü ' Özet' başlığı altında 10 punto 100-150 kelime arasında olacak şekilde hazırlanmalıdır. Anahtar kelimeler (3 ile 5 arasında) özetin altında, 'Anahtar Kelimeler' başlığı kullanılarak verilmelidir. Özetin, çalışmanın amaç, yöntem, içerik ve sonuçlarına ilişkin kritik bilgiler yansıtmasına özen gösterilmelidir.

c) Ana metin: Araştırma türü makalelerde ana metin sırasıyla (Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar) bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme türü makaleler, literatüre dayalı incelemeler ile çevirilerde çalışmanın amaç ve boyutlarına uygun başlıklar kullanılmalıdır.

Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulguları, araştırmanın gerekçelerini içermelidir.

Amaç bölümünde çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.

Yöntem bölümünde örneklem, veri kaynakları, veri toplama araçları ve kullanılan materyaller, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması hakkında gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Bulgular, araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri, her değişkene ait ortalama ve standart sapma değerlerini içermelidir. Tablolar veya şekiller bölünmeden aynı sayfada verilmelidir.

Tartışma bölümü, araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını, tartışılmasını içermelidir.

Sonuç bölümü, araştırmadan elde edilen bulgular ve yapılan tartışma neticesinde ortaya çıkan durumu içermelidir.

Öneriler bölümü, araştırmacı(lar)nın konuya yönelik önerilerini içermelidir.

d) Kaynaklar yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar 'Kaynaklar' listesi içinde APA 6 (American Psychological Association) sitiline uygun olarak ve alfabetik sırada yer almalıdır.

e) Ekler yeni bir sayfadan başlamalıdır. Çok gerekli değilse, ek verilmemelidir. Ölçme aracı geliştirmeye yönelik çalışmalarda, aracı oluşturan tüm maddeler metin içinde ya da ek olarak mutlaka verilmelidir. Ekler 10 punto ile yazılmalıdır.

f) Tablolar her bir tablo bölünmeden en az 9 en fazla 10 punto kullanılarak aynı sayfa içerisinde verilmelidir. Tablo numarası ve tablo yazısı 11 punto, italik ve yazının ilk harfleri büyük olacak şekilde, tablonun üstünde verilmelidir. (örn: Tablo1. Tablo Başlığı Böyle Yazılmalıdır) Ayrıca tabloların genişliği 12cm., yüksekliği 19 cm. den fazla olmamalıdır.

g) Şekil ve Grafikler bölünmeden aynı sayfa içerisinde verilmelidir. Şekil ve grafik numarası ve yazıları kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde 11 punto ve aynı sayfada, şeklin altında ve italik olarak verilmelidir (örn: Şekil1. Şekil Başlığı Böyle Yazılmalıdır) . Ayrıca şekil veya grafiğin genişliği 12cm., yüksekliği 19 cm. den fazla olmamalıdır.